Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Komunikat dla powiatowych urzędów pracy z dnia 25 marca 2020 r.

Komunikat dla powiatowych urzędów pracy z dnia 25 marca 2020 r.

w załączonym pliku przekazujemy komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla powiatowych urzędów pracy nt. świadczenia integracyjnego wypłacanego uczestnikom centrów integracji społecznej.

KOMUNIKAT


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2020-04-02 13:10:20 przez: Weronika Tomaszewska

Komunikat dla Podmiotów Zatrudnienia Socjalnego z dnia 19 marca 2020 r. 

Komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla podmiotów zatrudnienia socjalnego w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2


K O M U N I K A T 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2020-04-02 13:10:20 przez: Weronika Tomaszewska

 

 

Nabór konsultantów ds. metodologii narzędzi badawczych
w projekcie pn. „Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej”

 

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej ogłasza nabór trzech konsultantów ds. metodologii narzędzi badawczych w ramach projektu „Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej”.

 

 1.    Informacje podstawowe.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Głównym Urzędem Statystycznym realizuje projekt pn. „Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej”.

Projekt będzie realizowany do 2020 r., a jego głównym celem jest stworzenie trwałego
i kompleksowego systemu monitorowania sektora ekonomii społecznej.

Zakres kluczowych działań w projekcie obejmuje:

- wyznaczenie zakresu podmiotowego sektora ekonomii społecznej;

- dokonanie identyfikacji i analizy użyteczności istniejących źródeł danych o podmiotach ekonomii społecznej;

- wyznaczenie luk informacyjnych w oparciu o dostępne dane i zakres pożądanych danych;

- opracowanie metodologii gromadzenia, integracji i przetwarzania istniejących danych;

- pilotażowe zebranie brakujących danych;

- opracowanie kart wskaźników do systemu monitorowania ekonomii społecznej;

- budowa i udostępnienie narzędzia informatycznego, które będzie gromadzić, przetwarzać,
a następnie publikować na stronie internetowej dane dot. sektora ES pozyskane w ramach jego monitorowania;

- szkolenia dla pracowników instytucji publicznych i informatoriów statystycznych.

W ramach projektu funkcjonuje zespół specjalistów, merytorycznie odpowiedzialny za stworzenie koncepcji i wdrożenie systemu monitorowania ES.

Mając na uwadze silne zakorzenienie podmiotów ekonomii społecznej w strukturach lokalnych i związane z tym potrzeby informacyjne samorządów lokalnych w zakresie pozyskiwania kompleksowych i rzetelnych informacji o sektorze ekonomii społecznej,
w ramach projektu przewidziano nabór trzech konsultantów ds. metodologii narzędzi badawczych, posiadających wiedzę z zakresu problematyki ekonomii społecznej, a także doświadczenie w zakresie metodologii narzędzi badawczych oraz funkcjonowania struktur jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji samorządowych.

 

 2.    Zamawiający

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

Ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

 

 3.    Wykonawca zadania.

Wykonawcą zadania może być podmiot lub osoba fizyczna posiadająca wiedzę z zakresu problematyki ekonomii społecznej, a także doświadczenie w zakresie metodologii narzędzi badawczych oraz funkcjonowania struktur jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji samorządowych.

 

 4.    Zakres zadań konsultantów ds. metodologii narzędzi badawczych:

- uczestnictwo w bieżących pracach realizowanych w projekcie,

- uczestnictwo w wybranych spotkaniach zespołu specjalistów,

- opiniowanie wskazanych rezultatów pracy zespołu specjalistów,

- sporządzanie ekspertyz na temat wskazanych zagadnień związanych z realizacją projektu,

- udział w spotkaniach konsultacyjnych i szkoleniach zaplanowanych do realizacji w projekcie.

 

 5.    Wymagania wobec kandydatów.

- wykształcenie wyższe,

- znajomość problematyki ekonomii społecznej,

- doświadczenie w zakresie metodologii narzędzi badawczych,

- doświadczenie w zakresie funkcjonowania struktur jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji samorządowych.

 

 6.    Forma zatrudnienia.

Umowa cywilnoprawna, 50h/miesiąc.


7.    Składanie ofert.

Oferta powinna zawierać:

- CV

- dokumentację potwierdzającą doświadczenie w zakresie wymogów przedstawionych w przedmiotowym ogłoszeniu.

 

Oferty prosimy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: marta.bernacik@mrpips.gov.pl do dnia 12 maja 2017 r. W temacie maila należy wpisać „nabór konsultantów ds. metodologii narzędzi badawczych”.

 

 8.    Kryteria wyboru oferty

O wyborze oferty będą decydowały następujące kryteria:

- doświadczenie oferenta,

- znajomość problematyki ekonomii społecznej,

- cena.

Wybór konsultantów nastąpi na podstawie analizy nadesłanych ofert przez komisję złożoną
z pracowników Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

Po wyborze wykonawcy, zastrzegamy sobie możliwość negocjacji warunków i ceny zamówienia.

Zgłoszenia złożone po terminie oraz zgłoszenia nie spełniające kryteriów podanych 
w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

 

 9.    Kontakt

Wszelkich informacji dotyczących naboru udziela Pani Marta Bernacik, e-mail: marta.bernacik@mrpips.gov.pl, tel.: 22 693 47 67.

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2020-04-02 13:10:20 przez: Weronika Tomaszewska

Szacowanie wartości zamówienia dotyczącego świadczenia usług cateringowych na lata 2017 - 2020.

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego, w związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, przeprowadza  szacowanie wartości zamówienia dotyczącego świadczenia usług cateringowych na lata 2017 - 2020. W celu oszacowania wartości zamówienia Departament  zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny świadczenia usług cateringowych na potrzeby spotkań/szkoleń/warsztatów. Szczegółowy opis przedmiotu szacowania znajduje się w załączniku.
Oferty prosimy przesyłać do dnia 04 maja 2017 r. do godz. 09:00 w wersji elektronicznej na adres mailowy: patrycja.komorowicz@mpips.gov.pl. Szacowanie należy przedstawić zgodnie z załączonym wzorem formularza cenowego: załącznik nr 1 podając zarówno ceny netto, jak i brutto realizacji usługi.
W razie pytań dodatkowych informacji udziela: Patrycja Komorowicz, tel. 22 693 48 36, mail: patrycja.komorowicz@mpips.gov.pl.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

Szczegółowy opis przedmiotu szacowania.

Formularz cenowy.

 


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2020-04-02 13:10:20 przez: Weronika Tomaszewska

 

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
ogłasza nabór na specjalistę/specjalistkę ds. procesu akredytacji
w ramach projektu pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

 1.      Informacje podstawowe

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje projekt pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Celem projektu jest stworzenie trwałego i kompleksowego systemu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, zapewniającego najwyższą jakość świadczonych usług.

 2.      Zamawiający

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

Ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

 

 3.      Wykonawca zadania

Wykonawcą zadania może być osoba fizyczna posiadająca wiedzę z zakresu problematyki ekonomii społecznej oraz realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

 4.      Zakres zadań specjalisty/specjalistki ds. procesu akredytacji:

 • rozwijanie partycypacyjnej formuły zarządzania systemem akredytacji,
 • systematyczne konsultacje założeń dla systemu, procedur oraz standardów,
 • utworzenie forum współpracy poprzez spotkania Komitetu Akredytacyjnego
  z pozostałymi interesariuszami systemu akredytacji,
 • organizacja warsztatów dla przedstawicieli ośrodków wsparcia ekonomii społecznej
  i podmiotów ekonomii społecznej,
 • konsultacja nowych założeń z interesariuszami systemu (m.in. ROPS, OWES, IZ RPO, PES),
 • organizacja i obsługa prac Komitetu Akredytacyjnego,
 • organizacja spotkań informacyjno-konsultacyjnych w regionach,
 • udział w modyfikacji zasad systemu akredytacji, ze szczególnym uwzględnieniem standardów procesu,
 • przygotowanie raportów z wnioskami i rekomendacjami dot. wprowadzenia zmian
  w standardach, wynikających z dokonanych analiz i konsultacji,
 • udzielanie informacji związanych z realizacją projektu,
 • opracowywanie dokumentacji i dokonanie wyboru wykonawców raportów/ekspertyz, etc.
 • odbiór produktów,
 • uczestnictwo w wybranych spotkaniach Komitetu Akredytacyjnego,
 • przygotowywanie protokołów ze spotkań KA,
 • przygotowanie protokołów/raportów ze spotkań konsultacyjno-informacyjnych,
 •  przygotowanie protokołów/raportów z warsztatów,
 • przygotowanie materiałów na spotkania,
 • inne zadania zlecone przez Kierownika projektu.

 

 5.      Wymagania wobec kandydatów

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość problematyki ekonomii społecznej,
 • znajomość systemu akredytacji – AKSES,
 • znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,

 6.      Forma zatrudnienia

Umowa cywilnoprawna do 31.12.17, 40 h/tydzień.

7.      Kryteria wyboru oferty

O wyborze oferty będą decydowały następujące kryteria:

 • znajomość zagadnień wskazanych w pkt. 5 – 50%
 • cena – 50%

Wybór Wykonawcy zadań nastąpi na podstawie analizy nadesłanych ofert przez komisję złożoną z pracowników Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz rozmowy z potencjalnymi Wykonawcami, mającej na celu weryfikację wiedzy i kompetencji niezbędnych do realizacji zadań.

Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków
i wartości zamówienia.

Zgłoszenia złożone po terminie oraz zgłoszenia nie spełniające kryteriów podanych
w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

 8.      Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Głównym problemem jest brak łazienki dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, umożliwiająca poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy umożliwiające wjazd osobie na wózku inwalidzkim. W budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

 9.      Termin nadsyłania dokumentów (decyduje data nadania)

 

Dokumenty należy nadesłać do dnia   19 marca 2017 r.

Adres, na który należy nadesłać dokumenty:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

Ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

Z dopiskiem: Specjalista/Specjalistka ds. procesu akredytacji

 

Prosimy także o przesłanie zgłoszeń w wersji elektronicznej (wyłącznie CV i proponowane wynagrodzenie brutto w ujęciu miesięcznym) na adres: Weronika.Tomaszewska@mrpips.gov.pl w tytule maila wpisując: Specjalista/Specjalistka ds. procesu akredytacji

 10.  Kontakt

Wszelkich informacji dotyczących naboru udziela:

Weronika Tomaszewska, e-mail: weronika.tomaszewska@mrpips.gov.pl, tel.: 22 693 46-91

 

 

 

 

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2020-04-02 13:10:20 przez: Weronika Tomaszewska

Konkurs w ramach Działania 2.6 PO WER  - Monitoring działań jednostek administracji rządowej  i samorządowej pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy
 i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosił konkurs na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu analizę realizacji zadań przez jednostki administracji rządowej i samorządowej oraz opracowanie dla nich rekomendacji pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Konkurs zakłada wyłonienie 17 projektów, w tym;

-         16 projektów o charakterze wojewódzkim (po 1 projekcie w każdym województwie) będzie dotyczyło monitoringu zadań jednostek administracji samorządowej i rządowej działającej
w terenie,

-         1 projekt o charakterze centralnym będzie obejmował analizę pozostałych jednostek administracji rządowej (centralnej).

Wnioskodawcą w projekcie może być wyłącznie organizacja pozarządowa. Projekt musi być realizowany w partnerstwie przez organizacje pozarządowe. Liczba partnerów nie może przekroczyć dwóch. Zarówno, partnerzy jak i lider, muszą posiadać doświadczenie w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami przy czym co najmniej jeden partner musi posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie w tym zakresie.

Alokacja na konkurs wynosi 30 000 000,00 PLN.

Planowana alokacja na jeden projekt o charakterze wojewódzkim wynosi maksymalnie 1 700 000 PLN oraz na jeden projekt o charakterze centralnym wynosi maksymalnie 2 800 000 PLN.

W ramach projektów nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu przyjmowane są od dnia 31.05.2016 r. do dnia 08.07.2016 r.

Więcej informacji na temat konkursu, w tym regulamin konkursu wraz z załącznikami, znajduje się na stronach internetowych: www.efs.mrpips.gov.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Szczegółowe linki: http://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/monitoring-dzialan-jednostek-administracji-rzadowej-i-samorzadowej-pod-katem-realizacji-praw-osob-z-niepelno-sprawnosciami

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/26-wysoka-jakosc-polityki-na-rzecz-wlaczenia-spolecznego-i-zawodowego-osob-niepelnosprawnych-1/

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wysyłając pytanie na adres mailowy: monitoring@efs.mrpis.gov.pl.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy
 i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków o dofinansowanie
w przedmiotowym konkursie!

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2020-04-02 13:10:20 przez: Weronika Tomaszewska

Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ

Zapraszamy do zapoznania się z projektem "Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ". Projekt stanowi odpowiedź na szeroko dyskutowany problem roli i przyszłości Warsztatów Terapii Zajęciowej. W ramach projektu Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych wraz z partnerami, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Konimpex Sp. z o.o., podjęło się wypracowania i wdrożenia trwałej struktury uzupełniającej i modyfikującej obecny system wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Autorzy projektu są przekonani, że doskonałym uzupełnieniem funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowych mogą być powstające przy WTZ spółdzielnie socjalne, tworzone jako miejsce praktyk, staży i pracy dla uczestników WTZ. W ramach projektu powstało 7 spółdzielni socjalnych na terenie Wielkopolski, które zatrudniają obecnie 26 osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Rezultatem projektu jest podręcznik, który zawiera szczegółowe informację jak stworzyć krok po kroku spółdzielnię socjalną przy Warsztacie Terapii Zajęciowej. Podręcznik jest kompleksowym narzędziem zawierającym zestaw informacji skierowanych do Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, mających na celu m.in. przygotowanie grupy inicjatywnej, otoczenia WTZ, potencjalnych partnerów do utworzenia i skutecznego funkcjonowania spółdzielni socjalnej przy WTZ. Jest to jednocześnie wyczerpujący, kompletny zbiór narzędzi do wdrażania modelu, stanowiący kompendium wiedzy na temat zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych przy WTZ.

 

Zapraszamy także do udziału w seminarium upowszechniającym projekt, które odbędzie się 23 lutego br. w Warszawie, w godzinach 10.30 - 14.00. Potwierdzenie udziału w konferencji należy przesłać do 17 lutego na adres e-mail: natalia.wasielewska@rops.poznan.pl Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Pani Natalia Wasielewska, nr. tel.  (61) 85 67 955,

 

Strona internetowa projektu

Podręcznik w wersji PDF

Informacje o projekcie

Program seminarium

 

 

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2020-04-02 13:10:20 przez: Weronika Tomaszewska

Zestawienie uwag do projektu  zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej, zgłoszonych w ramach konsultacji międzyresortowych i społecznych

Przedstawiamy Państwu zestawienie uwag do projektu zarządzenia  zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej,
zgłoszonych w ramach konsultacji międzyresortowych i społecznych wraz z uzasadnieniem ich uwzględnienia/odrzucenia.

Pobierz dokument >>>


 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2020-04-02 13:10:20 przez: Weronika Tomaszewska

Relacja z Targów Aktywnych Form Pomocy, które odbyły się w dniach 5 – 6 czerwca 2012 roku w Byczynie

2012.06.18

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z Targów, przygotowaną przez 3sektor.tv.

OBEJRZYJ FILM>>>


 

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2020-04-02 13:10:20 przez: Weronika Tomaszewska

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PO KL

14.02.2012

Przekazujemy Państwu do stosownego wykorzystania Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PO KL.

Począwszy od 2012 roku (a w niektórych województwach już od 2011 roku) w Planach Działania dla komponentów regionalnych w wymogach konkursowych dla podmiotów aplikujących o środki na realizację zadań związanych z utworzeniem i prowadzeniem Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), przewidziano obowiązek wdrażania wybranych standardów, których zakres wskazują niniejsze rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Rekomendacje skierowane są zatem w szczególności do realizatorów projektów dofinansowanych w ramach konkursów z Poddziałania 7.2.2 PO KL od 2011 roku w województwach mazowieckim oraz opolskim oraz od 2012 roku we wszystkich województwach ogłaszających ww. konkursy.

Przedłożone rekomendacje stanowią jedną z podstaw do budowania spójnego systemu wsparcia ekonomii społecznej w perspektywie długofalowej oraz element ścieżki profesjonalizacji podmiotów ekonomii społecznej. Standardy działania mają na celu zapewnienie wysokiej jakości usług wspierających, które są świadczone przez OWES. W wyniku ich wdrożenia klienci OWES (m.in. przedsiębiorstwa społeczne), którzy odgrywają najważniejszą rolę w procesie rozwoju ekonomii społecznej, będą mogli korzystać z porównywalnego wsparcia, przy zachowaniu odpowiednich standardów jakości. 

POBIERZ DOKUMENT >>>>


 

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2020-04-02 13:10:20 przez: Weronika Tomaszewska

Zaproszenie na seminarium „Klauzule społeczne – jak je upowszechnić w Polsce?” 14 września 2011

Klauzule społeczne to wyjątek od powszechnie obowiązujących reguł dopuszczany w unijnym prawie zamówień publicznych z uwagi na istotne względy społeczne. Co do zasady kryteria oceny oferty złożonej w ramach zamówień publicznych dotyczą jakości i ceny przedmiotu zamówienia, ale prawo unijne przewiduje możliwość wprowadzenia przez udzielającego zamówienia dodatkowych kryteriów społecznych, o ile nie narusza to swobody wyboru. Warunkiem jest to, że kryteria takie odpowiadają na ważne potrzeby społeczne oraz, że taka możliwość przewidziana jest w prawie krajowym. Część krajów Unii Europejskiej stosuje takie rozwiązania, z których w dużej mierze korzystają przedsiębiorstwa społeczne. W Polsce, choć w 2009 roku wprowadzono dwie klauzule społeczne, wykorzystuje się w sposób marginalny. Dlaczego tak się dzieje i jak upowszechnić stosowanie klauzul społecznych w Polsce będziemy starać się wspólnie odpowiedzieć w trakcie seminarium.

 POBIERZ ZAPROSZENIE >>>


 

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2020-04-02 13:10:20 przez: Weronika Tomaszewska

Rozpoczęcie monitoringu spółdzielni socjalnych

2011.06.16

Departament Pożytku Publicznego (DPP) w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie informuje o rozpoczęciu realizacji ogólnopolskiego badania pn. Monitoring spółdzielni socjalnych. Realizatorem zadania został wybrany Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych. Badanie prowadzone będzie przez przedstawicieli OZRSS w okresie obejmującym miesiące czerwiec- wrzesień 2011 r., zgodnie z wytycznymi pod merytorycznym nadzorem DPP MPiPS.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się ze wspólnym oświadczeniem Dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego i Prezesa Zarządu Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych dotyczącym realizacji tego badania.  

POBIERZ INFORMACJĘ>>>

 


 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2020-04-02 13:10:20 przez: Weronika Tomaszewska

Nabór na eksperta / zespołu ekspertów, którego zadaniem będzie przygotowanie Komentarza do ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych

Departament Pożytku Publicznego (DPP) w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór na eksperta / zespołu ekspertów, którego zadaniem będzie przygotowanie Komentarza do ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. 2006, nr 94, poz. 651) oraz aktów wykonawczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia >>>>

Przedmiot zapytania ofertowego o wartości poniżej 14 000 euro.


 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2020-04-02 13:10:20 przez: Weronika Tomaszewska

 Konsultacje społeczne projektu ustawy o przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstwie społecznym

 Zapraszamy do zabrania głosu w sprawie rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstwie społecznym.

Projekt został przygotowany przez Grupę Prawną, działającą w ramach Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej w projekcie Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej, który został zainicjowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej a realizowany jest przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Priorytetu I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej PO KL 2007-2013.

WEŹ UDZIAŁ W KONSULTACJACH>>>


 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2020-04-02 13:10:20 przez: Weronika Tomaszewska

Tagi:

Polecamy