Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Komunikat dla Fundacji nadzorowanych przez MRPiPS

Komunikat dla fundacji w sprawie korzystania ze środków komunikacji elektronicznej w głosowaniu władz fundacji

Ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 (art.16) wprowadzono do ustawy o fundacjach przepisy umożliwiające korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej w głosowaniu władz fundacji w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Zgodnie z tymi przepisami:

1. Głosowanie poza posiedzeniami władz fundacji może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, jeżeli członkowie tych władz fundacji wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej.

2. Możliwość udziału w posiedzeniu władz fundacji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinna być wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

3. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władz fundacji odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:

-       transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;

-       dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władz fundacji może wypowiadać się w toku obrad;

-       wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.

4. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na oraz poza posiedzeniami władz fundacji może podlegać odmiennym uregulowaniom w tym ograniczeniom w statucie fundacji. Statut fundacji może też wprost wyłączyć możliwość stosowania powyższych przepisów w fundacji.

Data utworzenia: 2020-04-02 13:15:51 przez: Weronika Tomaszewska ; data modyfikacji: 2020-04-21 13:32:12 przez: Weronika Tomaszewska

Komunikat dla Fundacji nadzorowanych przez MRPiPS

W związku z wprowadzonym stanem epidemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej uprzejmie informuje, że fundacje, które otrzymały wezwania z tytułu złożenia zaległego sprawozdania z działalności za 2018 r., w obecnej sytuacji nie muszą przesyłać zaległych sprawozdań w formie papierowej czy skanu, do czasu ustania epidemii.
Jednocześnie informujemy, że nadal obowiązującą formę składanych sprawozdań z działalności fundacji jest forma pisemna, a termin na złożenie sprawozdań za 2019 r. upływa z dniem 31 grudnia 2020 r.

Data utworzenia: 2020-04-02 13:15:51 przez: Weronika Tomaszewska ; data modyfikacji: 2020-04-21 13:32:12 przez: Weronika Tomaszewska

Tagi:

Polecamy