Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Komitet Sterująco-Monitorujący Program FIO na lata 2014-2020

Komitet Sterująco - Monitorujący P FIO na lata 2014 - 2020 (II kadencja na lata 2017 - 2020) został powołany zarządzeniem nr 13 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterująco-Monitorującego Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. 
 
Komitet w II kadencji na lata 2017 - 2020 będzie pracował w następującym składzie:
 
I. Ze strony administracji rządowej:
1) Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – przewodniczący;
2) Elżbieta Woźniak - Sionek, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
3) Wojciech Kaczmarczyk, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów;
4) Dorota Bortnowska, Ministerstwo Rozwoju.

II. Ze strony administracji samorządowej:
1) Elżbieta Lanc, Związek Województw RP;
2) Edmund Kotecki, Związek Powiatów Polskich;
3) Piotr Drygała, Związek Miast Polskich;
4) Paweł Tomczak, Związek Gmin Wiejskich RP;

III. Ze strony Kancelarii Prezydenta RP
1) Agnieszka Lenartowicz – Łysik, Kancelaria Prezydenta RP
 
IV. Ze strony pozarządowej
1) Cezary Miżejewski, Rada Działalności Pożytku Publicznego, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych; 
2) Przemysław Jaśkiewicz, Rada Działalności Pożytku Publicznego, Fundacja Niepodległości;
3) Jadwiga Andrychowska - Biegacz, Dolnośląski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących Sudety;
4) Robert Mirosław Gołaszewski, Stowarzyszenie Edukacyjne Ziemi Węgrowskiej
5) Karol Gutsze, Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie";
6) Mariusz Ławruszkiewicz, Fundacja "Żyjesz Pomóż Innym";
7) Piotr Marzęda, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych;
8) Waldemar Sabak, Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe.
 
Członkowie KSM FIO reprezentujący stronę samorządową zostaną powołani niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszeń od Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data utworzenia: 2014-02-21 12:52:12 przez: Jakub Szewczyk ; data modyfikacji: 2014-09-11 12:49:39 przez: Jakub Szewczyk

logo FIO

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2016 r. w skład Komitetu Sterująco-Monitorującego Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wchodzą następujący Członkowie:

 

I. Ze strony administracji rządowej:

1)      Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej; Przewodniczący

2)      Andżelika Wardęga, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej;

3)      Wojciech Wróblewski, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju;

4)      Magdalena Kopczyńska-Zych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

II. Ze strony administracji samorządowej:

1)      Stanisław Bodys, Unia Miasteczek Polskich;

2)      Maciej Żywno, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej (od 25 lipca 2015 r.);

3)      Izabela Leśniak, Związek Miast Polskich;

4)      Edward Trojanowski, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

 

III. Ze strony organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego:

1)      Krzysztof Balon, Rada Działalności Pożytku Publicznego, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych;

2)      Jakub Wygnański Rada Działalności Pożytku Publicznego, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”;

3)      Karolina Cyran-Juraszek, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego;

4)      Rafał Dymek, Polska Fundacja im. Roberta Schumana;

5)      Bartłomiej Głuszak, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych;

6)      Karol Gutsze, Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie;

7)      Beata Matyjaszczyk, Związek Harcerstwa Polskiego;

8)      Mariusz Mituś, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu.

 

IV. Ze strony Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

Henryk Wujec, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informujemy,

że 29 stycznia 2016 r. weszło w życie zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie powołania Komitetu Sterująco-Monitorującego Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy skład Komitetu:

I. Ze strony administracji rządowej:

1)      Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej;

2)      Krzysztof Więckiewicz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej;

3)      Wojciech Wróblewski, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju;

4)      Magdalena Kopczyńska-Zych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

II. Ze strony administracji samorządowej:

1)      Stanisław Bodys, Unia Miasteczek Polskich;

2)      Jarosław Dworzański, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej (do 25 lipca 2015 r.);

3)      Maciej Żywno, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej (od 25 lipca 2015 r.);

3)      Izabela Leśniak, Związek Miast Polskich;

4)      Edward Trojanowski, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

 

III. Ze strony organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego:

1)      Krzysztof Balon, Rada Działalności Pożytku Publicznego, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych;

2)      Jakub Wygnański Rada Działalności Pożytku Publicznego, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”;

3)      Karolina Cyran-Juraszek, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego;

4)      Rafał Dymek, Polska Fundacja im. Roberta Schumana;

5)      Bartłomiej Głuszak, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych;

6)      Karol Gutsze, Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie;

7)      Beata Matyjaszczyk, Związek Harcerstwa Polskiego;

8)      Mariusz Mituś, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu.

 

IV. Ze strony Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

Henryk Wujec, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

  

 

Data utworzenia: 2014-02-21 12:52:12 przez: Jakub Szewczyk ; data modyfikacji: 2014-09-11 12:49:39 przez: Jakub Szewczyk

logo FIO

Lista wszystkich kandydatów, którzy zgłosili się w ramach ogłoszonego naboru do Komitetu Sterująco - Monitorującego P FIO 2014-2020 dostępna jest tu:

<<<lista kandydatów do KSM P FIO>>>

<<<Lista kandydatów do KSM P FIO wraz z danymi organizacji rekomendujących>>>

Data utworzenia: 2014-02-21 12:52:12 przez: Jakub Szewczyk ; data modyfikacji: 2014-09-11 12:49:39 przez: Jakub Szewczyk

logo FIO

WYDŁUŻENIE TERMINU ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA REPREZENTANTÓW STRONY POZARZĄDOWEJ W KOMITECIE STERUJĄCO-MONITORUJĄCYM PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020.

Zgodnie z rekomendacją Rady Działalności Pożytku Publicznego sformułowaną w trakcie posiedzenia, które odbyło się 25 marca br. wydłużono termin zgłaszania kandydatów na reprezentantów strony pozarządowej w Komitecie Sterująco-Monitorującym Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Zgłoszenia w formie wskazanej w ogłoszeniu przyjmowane będą do 8 kwietnia 2014 r.

Data utworzenia: 2014-02-21 12:52:12 przez: Jakub Szewczyk ; data modyfikacji: 2014-09-11 12:49:39 przez: Jakub Szewczyk

logo FIO

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW REPREZENTUJĄCYCH STRONĘ POZARZĄDOWĄ W KOMITETCIE STERUJĄCO-MONITORUJĄCYM PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020.

 

Na podstawie § 8 Zarządzenia nr 4 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Sterująco-Monitorującego Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, a także w oparciu o zapisy Programu FIO na lata 2014-2020 oraz o rekomendacje Rady Działalności Pożytku Publicznego wrażone w uchwale nr 58 z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie  Komitetu Sterująco-Monitorującego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy do zgłaszania kandydatów ze strony pozarządowej Komitetu Sterująco-Monitorującego Program FIO na lata 2014-2020.

 1. W skład Komitetu Sterująco-Monitorującego Program FIO na lata 2014-2020 (dalej Komitet) wejdzie 17 członków w tym:

a) 8 reprezentantów strony rządowo-samorządowej

b) 6 reprezentantów strony pozarządowej (wyłonionych w drodze otwartego naboru)

c) 2 reprezentantów strony pozarządowej wyłonionych spośród członków RDPP ze strony pozarządowej

d) 1 reprezentant Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

2. Kandydaci na członków Komitetu o których mowa w pkt. 1 lit. b) zgłaszani są przez organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy

3. Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie na adres Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej formularza zgłoszeniowego wraz z:

  • CV kandydata
  • Listem motywacyjnym (nie dłuższym niż 1500 znaków)
  • Wypisem z KRS (rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, zgodny ze stanem faktycznym) organizacji zgłaszającej kandydata (także kopia poświadczona za zgodność z oryginałem)
  • Oświadczeniem, popierającym kandydata złożonym przez:

 

  • co najmniej 10 organizacji lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy, lub co najmniej 3 związków stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wraz z podaniem nazwy i siedzimy organizacji, numeru KRS lub rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, zgodny ze stanem faktycznym;

LUB

  • co najmniej trzy związki stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;

LUB

  • wojewódzkiej, powiatowej lub gminnej rady działalności pożytku publicznego

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA>>>

 

4. Zgłoszenie w formie papierowej oraz elektronicznej (wypełniony formularz w formacie doc na nośniku CD/R) wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,

Departament Pożytku Publicznego,

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

z dopiskiem: Nabór na członków KSM FIO.

Uwaga: Dokumenty w formie papierowej powinny zostać spięte w sposób trwały (np. zbindowane, zszyte zszywką). Prosimy o nie przesyłanie publikacji książkowych, czasopism itp.

5. Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 24 marca 2014 r. (decyduje data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego). Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane, a następnie zostaną zniszczone.

6. Zgłoszenia kandydatów zostaną zniszczone po upływie kadencji Komitetu.

7. Rada Działalności Pożytku Publicznego, po zapoznaniu się przesłanymi zgłoszeniami, zarekomenduje Ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego kandydatów, spośród których Minister powoła członków Komiteu.

8. Informacji o naborze udziela p. Jakub Szewczyk:

e-mail: jakub.szewczyk@mpips.gov.pl ,  tel.: (022) 693-48-29.

 

 

 

Data utworzenia: 2014-02-21 12:52:12 przez: Jakub Szewczyk ; data modyfikacji: 2014-09-11 12:49:39 przez: Jakub Szewczyk

Tagi:

Polecamy