Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Komitet Monitorujący PO FIO 2009-2013

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 - informacje podstawowe

2009.12.15

Komitet Monitorujący PO FIO został utworzony na mocy Zarządzenia nr 5 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie Zespołu - Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 >>>POBIERZ. Komitet został utworzony na lata 2009-2013.

Komitet jest organem pomocniczym Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO PO FIO NA LATA 2009-2013.

W skład Komitetu wchodzi 12 członków: przedstawiciele strony rządowej, samorządowej i pozarządowej.

Strona rządowa:

 1. Przewodniczący - Jarosław Duda - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej,
 2. Marcin Komosa - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
 3. Katarzyna Błońska - Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Strona samorządowa:

 1. Michał Guć - Wiceprezydent Gdyni (Związek Miast Polskich),
 2. Kazimierz Kotowski - Starosta Opatowski (Związek Powiatów Polskich),
 3. Paweł Tomczak - Dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich RP.

Strona pozarządowa:

 1. Łucja Andrzejczyk - Polski Czerwony Krzyż,
 2. Agnieszka Frąckowiak - Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan,
 3. Adam Stromidło - Polski Związek Głuchych,
 4. Piotr Masłowski - Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT,
 5. Katarzyna Sadło - Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych,
 6. Jacek Sutryk - Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych.

ZADANIA KOMITETU

Monitorowanie służy zapewnieniu odpowiedniej jakości wdrażania PO FIO. Komitet Monitorujący PO FIO czuwa nad efektywnością i jakością wdrażania PO FIO.

Podstawowe zadania Komitetu zostały określone w § 2. Zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie Zespołu - Komitetu Monitorującego PO FIO na lata 2009-2013. Są nimi w szczególności:

 1. okresowe kontrolowanie postępu w zakresie osiągania celu głównego oraz celów szczegółowych, określonych w PO FIO na podstawie informacji przedkładanych przez Ministra;
 2. analizowanie rezultatów realizacji PO FIO, przede wszystkim osiągania wyznaczonych celów oraz wyników ocen (ewaluacji) związanych z monitorowaniem realizacji PO FIO, w szczególności w przypadku gdy monitoring wykazuje znaczące odstępstwa od początkowo określonych celów lub gdy zgłaszane są propozycje zmian w PO FIO;
 3. analizowanie rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji PO FIO;
 4. przedkładanie Ministrowi propozycji zmian PO FIO ułatwiających realizację jego celów.

KONTAKT

W sprawach związanych z Pracami Komitetu Monitorującego PO FIO na lata 2009-2013 prosimy o kontakt z Panem Jakubem Szewczykiem

tel.: (22) 693 48 29

e-mail: jakub.szewczyk@mpips.gov.pl

siedziba Departamentu Pożytku Publicznego: Warszawa, ul. Żurawia 4a, p. 312 (III piętro)

adres korespondencyjny: 00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5

 

Komunikat z inauguracyjnego posiedzenia Komitetu Monitorującego PO FIO 2009-2013 w dniu 27 października 2009 r.

2009.12.15

 W dniu 27 października 2009 r. o godz. 13.00 w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog" przy ul. Limanowskiego 23 odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu - Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 (zwanego dalej Komitetem lub w skrócie KM PO FIO). W spotkaniu uczestniczyli członkowie Komitetu oraz przedstawiciele Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (lista w załączniku). Zaplanowany porządek obrad obejmował: wręczenie aktów powołania, prezentację członków Komitetu Monitorującego PO FIO 2009-2013, przedstawienie zadań Komitetu Monitorującego PO FIO 2009-2013, przekazanie informacji na temat PO FIO na lata 2009-2013, kryteriów strategicznych PO FIO na 2010 r. oraz omówienie spraw organizacyjnych i ustalenie harmonogramu prac Komitetu na 2010 r. Więcej >>> POBIERZ PEŁNĄ WERSJĘ KOMUNIKATU

 

Komunikat o wyłonieniu kandydatów na członków Zespołu – Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 (KM PO FIO 2009-2013) reprezentujących stronę pozarządową

2009.10.16

Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury otwartego naboru kandydatów na członków KM PO FIO 2009-2013, wyłoniono następujących przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego:

 1. ks. Sławomir Grześniak - Caritas Diecezji Kaliskiej,
 2. Piotr Masłowski - Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT,
 3. Katarzyna Sadło - Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych,
 4. Jacek Sutryk - Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS,
 5. Łucja Andrzejczyk - Polski Czerwony Krzyż,
 6. Agnieszka Frąckowiak - Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan.

W odpowiedzi na ogłoszenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2009 r. o otwarciu procedury wyłaniania kandydatów na członków KM PO FIO 2009-2013, do Departamentu Pożytku Publicznego wpłynęło 38 zgłoszeń kandydatów, spośród których Rada Działalności Pożytku Publicznego (RDPP), zgodnie z §3 ust. 3 Zarządzenia Nr 5 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie Zespołu - Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013, dokonała rekomendacji powyższych 6 osób. Członkowie RDPP w swym wyborze kierowali się m. in. kryterium reprezentatywności organizacji zgłaszającej kandydata oraz zasięgu jej działania. W rekomendacji zachowany został także parytet płci.Rekomendacja członków RDPP została przedstawiona i zaakceptowana przez Panią Jolantę Fedak, Minister Pracy i Polityki Społecznej.

 

Ogłoszenie o otwarciu procedury wyłaniania kandydatów na członków Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013

2009.06.10

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej zgodnie z zarządzeniem z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie Zespołu - Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 (KM PO FIO) (POBIERZ >>>) ogłasza informację o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów na członków KM PO FIO reprezentujących stronę pozarządową.

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do zgłaszania kandydatów:

 1. organizacje pozarządowe,
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. wypełniony formularz zgłoszeniowy (POBIERZ >>> )
 2. załączniki:
  • CV kandydata wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wyłonienia kandydatów na członków KM PO FIO,
  • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, zgodny ze stanem faktycznym,
  • kserokopię statutu lub innego dokumentu potwierdzającego rodzaj i zakres działania organizacji,
  • ewentualne rekomendacje osób, instytucji oraz innych organizacji pozarządowych w związku z kandydowaniem do KM PO FIO.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami w formie papierowej należy przesłać na adres: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pożytku Publicznego, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, z dopiskiem „Komitet Monitorujący PO FIO - nabór". Ponadto, formularz zgłoszeniowy oraz CV kandydata należy przesłać drogą elektroniczną na adres: aleksandra.rybinska@mpips.gov.pl, w temacie e-maila wpisując: „Komitet Monitorujący PO FIO - nabór".

Ostateczny termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 3 lipca 2009 r. (decyduje data stempla pocztowego). Zgłoszenia złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Nabór dotyczy łącznie 6 członków KM PO FIO reprezentujących na forum Komitetu organizacje pozarządowe oraz podmioty kościelne i związki wyznaniowe prowadzące działalność pożytku publicznego. Przed powołaniem KM PO FIO, Rada Działalności Pożytku  Publicznego, wyrazi opinię o zgłoszonych kandydatach. Ogłoszenie o wynikach naboru członków KM PO FIO zostanie zamieszczone na stronie: http://www.pozytek.gov.pl/.

Dodatkowe informacje:

Formularz zgłoszeniowy, treść zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie Zespołu - Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013, tekst Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 dostępne są na stronie internetowej: http://www.pozytek.gov.pl/ w zakładce FIO/PO FIO 2009-2013.

Wszelkich informacji dotyczących naboru kandydatów na członków Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 udziela Pani Aleksandra Rybińska: tel. (022) 661-14-20, e-mail: aleksandra.rybinska@mpips.gov.pl.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013  (POBIERZ >>>)

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie Zespołu - Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013  (POBIERZ >>>)

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 (rozdział Monitorowanie, Komitet Monitorujący str. 59)  (POBIERZ >>>)

Polecamy