Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Komitet Akredytacyjny

Komitet Akredytacyjny do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej jest organem pomocniczym Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Do zadań Komitetu należy: proponowanie i opiniowanie standardów i usług działania OWES oraz kryteriów stosowanych przy ocenie wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES”; występowanie do Ministra z wnioskiem o podjęcie działań monitorujących spełnianie standardów usług i działania wobec akredytowanego OWES; proponowanie tematyki badań i ekspertyz związanych z realizacją zadań Komitetu.

W skład Komitetu Akredytacyjnego wchodzą przedstawiciele: Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiciel Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w MRiPS, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, sektora ekonomii społecznej, w tym Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Rady Zatrudnienia Socjalnego, a także czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz cztery osoby specjalizujące się w obszarze instytucjonalnego wsparcia ekonomii społecznej. Przedstawicieli dwóch ostatnich grup powołuje Minister w drodze konkurencyjnego naboru na podstawie przesłanych przez nich zgłoszeń.

Data utworzenia: 2014-12-23 14:12:48 ; data modyfikacji: 2019-10-02 11:36:14 przez: Filip Kołodziejski

Tagi:

Polecamy