Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Informujemy, iż z dniem 9 listopada 2015 roku wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) został utworzony Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego. Fundusz jest państwowym funduszem celowym, który powstał w celu wzmocnienia potencjału organizacji pożytku publicznego poprzez wyrównywanie ich szans. Udzielanie wsparcia organizacjom pożytku publicznego będzie następowało w trybie otwartego konkursu ofert. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Szczegółowe zadania, na które są przeznaczane środki Funduszu, oraz szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia.

Przychodami Funduszu są:

  1.        Środki z 1% podatku niewydatkowane przez organizacje, które utraciły status pożytku publicznego.
  2.        Środki z 1% podatku wydatkowane na działalność organizacji inną niż pożytku publicznego.
  3.        Środki z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazane przez organizację pożytku publicznego na rzecz innej organizacji pożytku publicznego nieuwzględnionej w wykazie Ministra.
Data utworzenia: 2015-11-16 15:39:10 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2015-11-16 15:44:49 przez: Jakub Schimanek

Tagi:

Polecamy