Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Informacja w sprawie sposobu realizacji projektów w zakresie ekonomii społecznej w związku z wejściem w życie ustawy o ekonomii społecznej

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało dla IZ RPO informacje w sprawie sposobu realizacji projektów w zakresie ekonomii społecznej w związku z wejściem w życie ustawy o ekonomii społecznej*. W dokumencie tym zaproponowano rozstrzygnięcie istotnych kwestii związanych z zasadami wsparcia PES i PS, a także z funkcjonowaniem OWES.

Najważniejsze wnioski:

  1. Jeżeli OWES posiada akredytację nadaną przed wejściem w życie ustawy o ekonomii społecznej, pozostaje ona w mocy do momentu utraty jej ważności, a OWES może na jej podstawie kontynuować realizację projektu w ramach RPO. Po upływie terminu ważności akredytacji, OWES będzie zobowiązany do uzyskania jej na zasadach wskazanych w ustawie o ekonomii społecznej.
  2. W zakresie PES wsparcie rozpoczęte w danym projekcie przed wejściem w życie ustawy
  • o ekonomii społecznej na rzecz podmiotów uznawanych za PES na podstawie Wytycznych** może być zakończone i rozliczone, nawet jeśli podmioty te nie wpisują się w definicję PES zgodnie z ustawą o ekonomii społecznej. W przypadku udzielania nowego wsparcia po wejściu w życie ustawy o ekonomii społecznej, należy umożliwić ubieganie się o wsparcie wszystkim podmiotom, które znajdują się w katalogu opisanym w rozdziale 3 pkt 21 Wytycznych oraz art. 2 ust. 5 ustawy o ekonomii społecznej. Analogiczne podejście dotyczyć będzie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  1. OWES mogą kontynuować weryfikację cech PS i kwalifikowanie ich do wsparcia z EFS w perspektywie 2014-2020. Wynika to z faktu, że OWES od momentu wejścia w życie ustawy, będą korzystać zarówno z definicji i katalogów opisanych w Wytycznych jak i ustawie o ekonomii społecznej. W związku z powyższym, by każda osoba i podmiot opisany w Wytycznych, mógł korzystać ze wsparcia konieczne jest umożliwienie OWES dalszej weryfikacji cech PS opisanych w Wytycznych. OWES powinny także dopuszczać do wsparcia wszystkie PS posiadające status nadany przez Wojewodę na podstawie ustawy o ekonomii społecznej, bez konieczności weryfikacji cech takiego PS.

Z całym pismem można zapoznać się TUTAJ

*Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. poz. 1812)

**Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

 

Data utworzenia: 2022-10-28 11:55:55 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2022-10-28 11:57:50 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy