Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Informacja o trzeciej erracie do Regulaminu Konkursu FIO w 2014 r.

logo FIO

Szanowni Państwo,

do Regulaminu konkursu wprowadzono 3 zmiany:

  1. Strona 27 – kwota 500 (tys.) w czwartej kolumnie tabeli obrazującej podział planowanych środków ze względu na priorytetu i poszczególne lata zostaje zmieniona na kwotę 750 (tys.) zgodnie zapisami rozdziału III, części B „Komponent działań systemowych w priorytecie 4”.

 

  1. Strona 30 – punkt 17: Dodatkowy punkt odnoszący się do możliwego uwolnienia środków:

… wynikającego z:

- niewykorzystania części alokacji na dany priorytet, ze względu na sytuację, w której suma wszystkich dotacji w tym priorytecie jest niższa niż kwota alokacji, ze względu na niewystarczającą liczbę ofert ocenionych pozytywnie merytorycznie lub formalnie,”

  1. Strona 31 – sformułowanie „transza” zostaje zamienione na „dotacja”

 

W efekcie zapis w rozdziale VII, podrozdziale 2 „Przekazanie środków”:

W odniesieniu do projektów „dwuletnich” (realizowanych w latach 2014-2015) oraz „trzyletnich” (realizowanych w latach 2014-2016) przekazanie środków finansowych odbywa się w transzach. Pierwsza w 2014 r., druga w 2015 r., i – dla projektów „trzyletnich” trzecia w 2016 r.

Warunkiem przekazania kolejnych transz dotacji jest złożenie sprawozdania częściowego z realizacji zadania w ramach poprzedniej transzy oraz jego akceptacja przez zleceniodawcę.

  • otrzymuje brzmienie:

W odniesieniu do projektów „dwuletnich” (realizowanych w latach 2014-2015) oraz „trzyletnich” (realizowanych w latach 2014-2016) przekazanie środków finansowych odbywa się poprzez przekazanie oddzielnych dotacji na poszczególne lata. Pierwsza w 2014 r., druga w 2015 r., i – dla projektów „trzyletnich” trzecia w 2016 r.

Warunkiem przekazania kolejnych dotacji jest złożenie sprawozdania częściowego z realizacji zadania w ramach poprzedniej dotacji oraz jego akceptacja przez zleceniodawcę.

Data utworzenia: 2014-07-11 14:06:20 ; data modyfikacji: 2014-07-11 14:06:59

Tagi:

Polecamy