Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Informacja o systemie STRATEG

System STRATEG jest publicznie dostępnym, aktualizowanym przynajmniej raz w kwartale, systemem wspierającym proces monitorowania rozwoju oraz ewaluację efektów podejmowanych działań na rzecz wzmocnienia spójności społecznej. Baza zawiera obszerny zestaw mierników kluczowych dla monitorowania rozwoju (głównie o rocznej częstotliwości) na poziomie kraju, jak również na niższych szczeblach podziału terytorialnego. W celu zapewnienia możliwości porównań międzynarodowych baza gromadzi również podstawowe wskaźniki dla Unii Europejskiej, krajów członkowskich i regionów na poziomie NUTS 2.

System pełni również funkcję repozytorium wskaźników pochodzących z różnych strategii – poczynając od unijnej strategii Europa 2020 oraz nadrzędnej krajowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju-, poprzez 9 zintegrowanych strategii dotyczących: innowacyjności i efektywności gospodarki, transportu, bezpieczeństwa energetycznego i środowiska, rozwoju regionalnego, kapitału ludzkiego, kapitału społecznego, zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa, sprawnego państwa, bezpieczeństwa narodowego RP. W systemie znajdują się ponadto wskaźniki zponadregionalnych i wojewódzkich strategii, Umowy Partnerstwa, Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych, a także Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Analizę i percepcję informacji ułatwiają narzędzia służące do wizualizacji danych w formie map i wykresów, jak również obszerny zbiór metadanych opisujących wskaźniki. Ponadto w zasobach systemu znaleźć można zestaw dodatkowych informacji, m.in. linków do najważniejszych dokumentów o charakterze strategicznym czy też Niezbędnika statystycznego.

System dostępny jest na stronie:

https://strateg.stat.gov.pl/

Data utworzenia: 2018-11-13 11:26:21 przez: Filip Kołodziejski

Tagi:

Polecamy