Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Informacja o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów na członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na kadencje 2015- 2020

Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że z dniem 2 lutego 2015 r. otwiera się procedurę wyłaniania przedstawicieli polskiego społeczeństwa obywatelskiego do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego (EKES).

 

EKES jest organem doradczym Unii Europejskiej i składa się z  przedstawicieli organizacji pracodawców, pracowników oraz innych przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego,
w szczególności z dziedzin społeczno-ekonomicznej, obywatelskiej, zawodowej i kultury.

Prace EKES prowadzone są w trzech grupach: I - grupa pracodawców, II - grupa pracowników oraz III - grupa różnych interesów.

Polsce przypada 21 miejsc w EKES.

Szczegółowy zakres kompetencji EKES określają przepisy art. 300 - 304 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE C 115
z 9 maja 2008 r. i dostępna na stronie http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/index_pl.htm)

 

Procedura wyłaniania przedstawicieli polskiego społeczeństwa obywatelskiego do EKES jest następująca:

 

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego zgłaszają swoich kandydatów w sposób następujący:

1)     organizacje reprezentujące interesy pracodawców zgłaszają swoich kandydatów stronie pracodawców Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych -  przesyłając zgłoszenia  na adres: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3, 00-513 Warszawa, Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego lub składając je w Kancelarii Głównej MPiPS;

2)     organizacje reprezentujące interesy pracowników zgłaszają swoich kandydatów stronie pracowników Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych - przesyłając zgłoszenia na adres: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3, 00-513 Warszawa, Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego lub składając je w Kancelarii Głównej MPiPS;

3)     organizacje reprezentujące różne interesy zgłaszają swoich kandydatów stronie organizacji pozarządowych w Radzie Działalności Pożytku Publicznego - przesyłając zgłoszenia na adres: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3, 00-513 Warszawa, Departament Pożytku Publicznego lub składając je w Kancelarii Głównej MPiPS.

 

Zgłoszenia kandydatów przedkładane przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego powinny zawierać:

-        wypis z Krajowego Rejestru Sądowego i inne dokumenty potwierdzające rodzaj i zakres działalności organizacji,

-        wniosek prezentujący kandydata, określający jego umiejętności przydatne w wykonywaniu zadań członka EKES,

-        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie

-        CV (w formie Europass Curriculum Vitae, dostępnej na stronie https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae) z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie jego danych na potrzeby procedury wyłaniania kandydatów na członków EKES

 

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 2 marca 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego). Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Podział miejsc do poszczególnych grup EKES oraz wybór kandydatów dokonywany jest w sposób następujący:

1)     strona pracodawców w Trójstronnej Komisji do Spraw  Społeczno-Gospodarczych rekomenduje w drodze uzgodnienia 7 kandydatów spośród kandydatur zgłoszonych przez organizacje reprezentujące interesy pracodawców;

2)     strona pracowników w Trójstronnej Komisji do Spraw  Społeczno-Gospodarczych rekomenduje w drodze uzgodnienia 7 kandydatów spośród kandydatów zgłoszonych przez  organizacje reprezentujące interesy pracowników;

3)     strona organizacji społecznych w Radzie Działalności Pożytku Publicznego rekomenduje  w drodze uzgodnienia 7 kandydatów  spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje reprezentujące różne interesy.

 

Strona pracodawców w Trójstronnej Komisji do Spraw  Społeczno-Gospodarczych, strona pracowników w Trójstronnej Komisji do Spraw  Społeczno-Gospodarczych oraz strona organizacji społecznych w Radzie Działalności Pożytku Publicznego rekomendują Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej listy kandydatów do poszczególnych grup EKES  w terminie do 30 marca 2015 r.

 

W razie nierekomendowania list kandydatów, strona pracodawców w Trójstronnej Komisji do Spraw  Społeczno-Gospodarczych, strona pracowników w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych  lub strona organizacji społecznych w Radzie Działalności Pożytku Publicznego przekazują Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej kandydatury zgłoszone przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Minister Pracy i Polityki Społecznej niezwłocznie dokonuje  wyboru kandydatów do poszczególnych grup EKES, spośród kandydatur zgłoszonych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego, biorąc pod uwagę kompetencje zgłoszonych kandydatów oraz zakres właściwości Komitetu.

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej sporządza listę kandydatów na członków EKES ze wskazaniem organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które ich wskazały oraz przekazuje Radzie Ministrów listę kandydatów na członków EKES .

 

Rada Ministrów przedkłada listę kandydatów na członków EKES do zaopiniowania przez Komisję do Spraw Unii Europejskiej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Po wyrażeniu opinii przez  Komisję do Spraw Unii Europejskiej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, albo po upływie terminu 21 dni na jej wyrażenie, Prezes Rady Ministrów przekazuje Radzie Unii Europejskiej listę kandydatów  na członków EKES. 

Data utworzenia: 2015-02-02 08:41:21 przez: Jakub Szewczyk ; data modyfikacji: 2015-03-09 11:49:54 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy