Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Informacja o obowiązku składania przez fundacje, których organem nadzoru jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sprawozdań merytorycznych ze swojej działalności w formie papierowej

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej informuje, iż fundacje, których organem nadzoru jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mają obowiązek składania sprawozdań merytorycznych ze swojej działalności w formie papierowej. Powyższe sprawozdanie merytoryczne powinno być zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. z 2001 r. Nr 50, poz. 529). Ww. sprawozdania należy składać za dany rok kalendarzowy (2017) najpóźniej do końca następnego roku kalendarzowego (2018).

Dnia 31 grudnia 2017 r. upłynął termin składania sprawozdań z działalności fundacji za rok 2016. Fundacje, które nie wywiązały się dotychczas z tego obowiązku – proszone są o pilne złożenie zaległego sprawozdania za rok 2016.

W związku z nowelizacją ustawy o fundacjach, która weszła w życie 9 listopada 2015 r. fundacje posiadające status organizacji pożytku publicznego, które zamieściły do 27 października 2017 r. na stronie internetowej ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego sprawozdanie merytoryczne z działalności oraz sprawozdanie finansowe za rok 2016 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) zwolnione są z obowiązku składania ministrowi właściwemu sprawozdania z działalności fundacji za rok 2016 spełniającego wymogi ww. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w formie papierowej.

Natomiast od 28 października 2017 r. zwolnione z obowiązku składania ministrowi właściwemu corocznego sprawozdania z działalności fundacji spełniającego wymogi ww. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w formie papierowej będą te fundacje posiadające status opp, które zamieszczą – począwszy od sprawozdania za rok 2017 - sprawozdanie merytoryczne z działalności oraz sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ww. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Data utworzenia: 2018-01-03 14:04:55 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2018-02-20 09:21:40 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy