Informacja o konkursie pn. Wyposażenie podmiotów ekonomii społecznej w wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania prawa zamówień publicznych

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-001/20 Wyposażenie podmiotów ekonomii społecznej w wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania prawa zamówień publicznych.

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą się ubiegać:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
 • organizacje pozarządowe
 • podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
 • podmioty ekonomii społecznej
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
 • związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości
 • samorząd gospodarczy i zawodowy
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze
 • przedsiębiorcy
Konkurs służy wyłonieniu trzech projektów, po jednym w każdym makroregionie, których celem będzie wyposażenie pracowników podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności podmiotów ekonomii społecznej w wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne ubieganie się o zlecenia w ramach zamówień publicznych.

Wnioski można składać do 30 maja 2020 r.

SZCZEGÓŁY KONKURSU


Data utworzenia: 2020-05-18 13:13:09 przez: Anna Moskwa