Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Informacja o badaniach...

Od lipca do listopada 2012r. Instytut Spraw Publicznych przeprowadza badania poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Cele badań można zdefiniować jako dwa, wzajemnie ze sobą powiązane, obszary: z jednej strony jest to diagnoza i opis obecnego stanu poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce; z drugiej – na bazie tej diagnozy dostarczenie informacji, wniosków i rekomendacji. W badaniach łączymy te dwa wątki, starając się dać ogólny obraz poradnictwa prawnego i obywatelskiego (głównie w badaniach ilościowych) i w miarę możliwości pogłębiać kwestie szczególnie interesujące z uwagi na dalsze działania zaplanowane w ramach projektu (w badaniach jakościowych). Wiedza zdobyta dzięki diagnozie oraz wnioski i rekomendacje z badań mają posłużyć przede wszystkim do wypracowania modelu poradnictwa i założeń polityki państwa. Dodatkowo informacje zebrane w badaniach zostaną udostępnione opinii publicznej w formie raportu i broszury oraz wykorzystane do opracowania mapy poradnictwa i materiałów edukacyjnych na szkolenia i seminaria organizowane w ramach projektu.

Badania dotyczą trzech obszarów poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce:

  • usługodawców: organizacji i instytucji – publicznych i niepublicznych - udzielających systematycznie bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich (badanie ilościowe metodą CATI/CAWI, badania jakościowe metodą: indywidualnych wywiadów pogłębionych, studiów przypadku, zogniskowanych wywiadów grupowych)
  • beneficjentów: osób fizycznych korzystających z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich i osób fizycznych niekorzystających z takich porad (badanie ilościowe metodą F2F, badanie jakościowe metodą indywidualnych wywiadów pogłębionych)
  • otoczenia poradnictwa: instytucji i organizacji wspierających działalność poradniczą (badanie ilościowe metodą CATI, badania jakościowe metodą: indywidualnych wywiadów pogłębionych, zogniskowanych wywiadów grupowych)

Całość obszaru badawczego obejmuje działania dotyczące przede wszystkim pomocy przedsądowej. Ujmuje całe spektrum specyfiki działań poradniczych, szeroko określając poradnictwo prawne i obywatelskie, zarówno jako usługi typu porady prawne i obywatelskie, jak i informację prawną, w tym informację o procedurach administracyjnych i instytucjach, czy informację prawną towarzyszącą procedurom sądowym.

Część badań prowadzonych jest we współpracy z podwykonawcą, firmą badawczą Quality Watch sp. z o. o. Badania są anonimowe, o czym informowani są wszyscy biorący w nich udział: przedstawiciele usługodawców i podmiotów wspierających poradnictwo prawne i obywatelskie, a także beneficjenci i potencjalni beneficjenci usług poradniczych.

Po zakończeniu badań ISP przygotuje trzy raporty cząstkowe o charakterze opracowań wyników poszczególnych badań. Na ich podstawie powstanie raport zbiorczy, zawierający wnioski i rekomendacje z całości badań, a także broszura, zawierająca główne tezy raportu.

Podsumowaniem całego etapu badawczego będzie konferencja, planowana na czerwiec 2013r.

Data utworzenia: 2015-04-30 11:22:47

Tagi:

Polecamy