IW Equal - W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej

 IW Equal - Temat D: Wzmocnienie krajowej gospodarski społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy "W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej"  

 

Opis: Celem projektu jest wsparcie tworzenia polskiego modelu ekonomii społecznej (ES) poprzez określaniu jej roli i zadań, zdefiniowanie potencjału uczestników oraz kierunków rozwoju. Szczególne znaczenie przypisuje się wypracowaniu metod zaangażowania społeczności lokalnych na rzecz wykorzystania instrumentów gospodarki społecznej w aktywizacji zawodowej grup zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy.

Celem projektu jest wsparcie tworzenia polskiego modelu ekonomii społecznej (ES) poprzez określaniu jej roli i zadań, zdefiniowanie potencjału uczestników oraz kierunków rozwoju. Szczególne znaczenie przypisuje się wypracowaniu metod zaangażowania społeczności lokalnych na rzecz wykorzystania instrumentów gospodarki społecznej w aktywizacji zawodowej grup zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy.

Poprzez gromadzenie i analizę odpowiednich danych możliwe będzie stworzenie bazującego na solidnych podstawach kierunku rozwoju ES oraz określenie roli i możliwości trzeciego sektora w jej rozwoju. Zostanie przeprowadzona analiza danych związanych miedzy innymi z uwarunkowaniami legislacyjnymi w odniesieniu do gospodarki społecznej w Polsce, rynkiem pracy, sektorem pozarządowym oraz udziałem podmiotów gospodarki społecznej w rynku pracy, a także analiza wykorzystania przez sektor społeczny funduszy europejskich, a także luk, jakie pozostają do wypełnienia jeżeli chodzi o wsparcie finansowe takich dziedzin jak walka z bezrobociem czy wykluczenie społeczne.

 

Partnerzy: Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Stowarzyszenie na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, UNDP Polska, SPLOT, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Stowarzyszenie KLON/JAWOR, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego , Fundacja Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych.

, , , , , , , , , .

Projekt obejmuje łącznie Działania 1,2,3 realizowane przez Partnerstwo na Rzecz Rozwoju “W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej”, w ramach Tematu D, Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej Programu EQUAL.

obejmuje łącznie Działania 1,2,3 realizowane przez Partnerstwo na Rzecz Rozwoju “W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej”, w ramach Tematu D, Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej Programu EQUAL.

Beneficjenci ostateczni:
Projekt ma nietypowy, sektorowy charakter. W jego ramach wspierane będą wszystkie obecne (a w pewnym sensie także potencjalne) podmioty ES. Wynika z tego, że cały sektor ekonomii społecznej (ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pozarządowych) będzie beneficjentem ostatecznym.

Bezpośredni Beneficjenci ostateczni dzielą się na kilka kategorii:

:

 

   

 • Całość sektora ekonomii społecznej, który zostanie wzmocniony dzięki realizacji projektu (w szczególności):
 • 50 przedsięwzięć ES wybranych do badania jakościowego, a tym samym objętych interwencją w ramach projektu,

   

   

 • 10 wybranych społeczności lokalnych, objętych badaniem jakościowym oraz interwencją,

   

   

 • co najmniej 10000 pracowników i wolontariuszy sektora ES, jako odbiorcy publikacji, szkoleń, materiałów informacyjnych, klienci sieci info-punktów oraz odbiorcy pozostałych działań wspierających i promocyjnych w ramach projektu oraz

   

 

   

 • Grupy docelowe działań, a tym samym pośredni beneficjenci projektu to:

   

   

 • przynajmniej 140 pracowników instytucji rynku pracy, odbiorców szkoleń w ramach projektu,

   

   

 • przynajmniej 400 pracowników społecznych, adresatów szkoleń w ramach projektu,

   

   

 • przynajmniej 3000 przedstawicieli sektora biznesu, odbiorców szkoleń i publikacji w ramach projektu,

   

   

 • kilkudziesięciu uczestników studiów podyplomowych w zakresie ES (od 30 do 45 osób w jednej edycji studiów, a planowane są dwie edycje),

   

   

 • około 30 pracowników organizacji infrastrukturalnych, zaangażowanych w projekt, a po jego zakończeniu stanowiących trzon grupy konsultantów i trenerów wspierających dalszy rozwój sektora ES w Polsce,

   

   

 • trudna do oszacowania liczna widzów portalu ekonomiaspoleczna.ngo.pl (łącznie ok. 10 tys. osób dziennie).

   

 

Ogólny cel Partnerstwa

 

Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy.

 

Cele szczegółowe wynikające z celu ogólnego:

Cel 1.

Umożliwienie stabilnego rozwoju podmiotom ekonomii społecznej poprzez wypracowanie modelu funkcjonowania sektora ekonomii społecznej w Polsce. Cel ten zostanie osiągnięty do marca 2008, a miernikiem sukcesu będzie poziom akceptacji zaproponowanych koncepcji przez podmioty i instytucje, których ona dotyczy.

Cel 2.

Trwała poprawa funkcjonowania sektora Ekonomii Społecznej (w szczególności tej jego części, która związana jest z organizacjami pozarządowymi) w Polsce poprzez szerokie udostępnienie rozwiązań i narzędzi wypracowanych w ramach projektu. Cel ten zostanie osiągnięty do marca 2008, a miernikami będzie stopień wykorzystania zaproponowanych narzędzi i zasobów oraz ocena ich użyteczności przez podmioty ES.

 

Przewidywane rezultaty:

Rezultat 1. Powstanie rekomendacji dotyczących legislacji, otoczenia finansowego, instytucjonalnego i społecznego ES.

Rezultat 2. Istnienie systemu obserwowania kondycji sektora ES, ewaluowania i praktycznej weryfikacji poszczególnych przedsięwzięć ES oraz jej wzmacniania poprzez wypracowane narzędzia.

Rezultat 3. Funkcjonowanie elementów infrastruktury sektora ES.

Rezultat 4. Wzrost znajomości zagadnień ES i jej znaczenia dla rozwiązywania problemu wykluczenia społecznego oraz promocja ES.

 

Działania konieczne do osiągnięcia rezultatów to:

:

   

 • sformułowanie rekomendacji dotyczących otoczenia prawnego ES,
 • sformułowanie rekomendacji dotyczących otoczenia finansowego ES,
 • sformułowanie rekomendacji dotyczących otoczenia instytucjonalnego ES,
 • analiza otoczenia społecznego ES,
 • uruchomienie i prowadzenie Obserwatorium ES,
 • uruchomienie i prowadzenie Laboratorium ES (poszukiwanie i promocja modeli),
 • stworzenie Atlasu Dobrych Praktyk ES,
 • stworzenie systemu wymiany informacji, uzgadniania i integracji różnych podmiotów ES oraz promocji powstających rozwiązań,
 • tworzenie (gromadzenie i dystrybucja) banku zasobów oraz zaplecza intelektualno – eksperckiego,
 • system kształcenia i podnoszenia kwalifikacji kadr ES oraz jej otoczenia,
 • instytucjonalna struktura wsparcia,
 • budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem biznesowym,
 • upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie ES.

 • Szczegółowe informacje na temat projektu i prowadzonych w jego ramach działań dostępne będą na specjalnie uruchomionym i prowadzonym przez wszystkich partnerów portalu internetowym www.ekonomiaspoleczna.pl  

 


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49

Partnerstwa ponadnarodowe
Partnerstwo zawarło dwie umowy o współpracy ponadnarodowej, tworzac partnerstwa:
 • The Third Angel (TTA)
 • Social Economy Boby of Knowledge (SEBOK)
W Partnerstwie TTA uczestniczą partnerzy włoscy i brytyjscy, a w SEBOK - partnerzy włoscy.
więcej informacji>>
Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49


Logo 
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL jest częścią strategii UE innowacyjnego rozwiązywania problemów nierówności i dyskryminacji na rynku pracy. Ma pomóc wszystkim tym, którzy mają trudności na rynku pracy, lub ograniczony do niego dostęp, ułatwić rozwój przedsiębiorczości i podnieść jakość zatrudnienia, zwiększyć konkurencyjność firm i ich pracowników poprzez wdrażanie nowych technologii i dokształcanie, wyrównać szanse zawodowe kobiet i mężczyzn oraz pomóc w integracji osób starających się o status uchodĽcy. W krajach członkowskich EU program EQUAL wdrażany jest od 2000 roku. W maju br. Polska weszła w drugą rundę realizacji programu. Na wdrażanie programu w Polsce w okresie 2004-2008 przewidziano łącznie 133,99 miliony Euro z Europejskiego Funduszu Społecznego i 44,64 miliony Euro z krajowego budżetu. wiecej>>
Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49

...