IW Equal - Tu jest praca

Zapraszamy do lektury publikacji opracowanych w ramach projektu "Tu jest praca":

1. Z teorii i praktyki gospodarki społecznej. Tom 1. pod redkacją naukową Ewy Leś i Małgorzaty Ołdak, Warszawa 2006 >>>

2. Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo spoleczne. Wprowadzenie do problematyki. pod redakcją naukową Ewy Leś, Warszawa 2008 >>>

3. Podstawy kształcenia w zakresie przedsiębiorczości społecznej. Pakiet edukacyjny. pod redakcja naukową Ewy Leś i Małgorzaty Ołdak, Warszawa 2008 >>>


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49

 

Rekrutacja na Studia Podyplomowe Zarządzania Gospodarką Społeczną

Studia Podyplomowe Zarządzania Gospodarką Społeczną zostały utworzone w ramach części edukacyjnej projektu IW EQUAL Partnerstwo na rzecz Rozwoju Tu jest praca. Celem Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Tu jest praca jest stworzenie i wdrożenie modelowego systemu wsparcia gospodarki społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni, centrów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej) w Polsce jako nowego narzędzia rozwoju społeczno-gospodarczego na szczeblu lokalnym, komplementarnego wobec sektora prywatnego i sektora publicznego.

Celem Studiów jest przygotowanie lokalnych menedżerów społecznych inspirujących odradzanie się kapitału społecznego lokalnych wspólnot na rzecz aktywizacji społeczności oraz tworzenia nowych usług i nowych miejsc pracy, w tym dla osób długotrwale bezrobotnych i dotkniętych wykluczeniem społecznym.

Sylwetka kandydata:

Absolwenci wyższych studiów magisterskich i licencjackich. Liderzy rozwoju lokalnego, działający na rzecz tworzenia partnerstw i paktów lokalnych: m.in. pracownicy organizacji obywatelskich, twórcy przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej.

Studia będą prowadzone przez Instytut Polityki Społecznej na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego - Administratora Partnerstwa Tu jest praca.

Na program studiów składają się trzy główne bloki tematyczne: Instytucje gospodarki społecznej w rozwoju lokalnym, Podstawy prawno-finansowe przedsiębiorczości społecznej i Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym. Program Studiów przewiduje 230 godzin zajęć: wykładów, konwersatoriów, seminariów, warsztatów i wizyt studyjnych prowadzonych przez wybitnych specjalistów akademickich i praktyków z kraju i z zagranicy. Poszczególne przedmioty kończą się egzaminem i zaliczeniami na ocenę.

Studia kończą się uzyskaniem Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie: Zarządzanie  Gospodarką Społeczną.

Zajęcia odbywać się będą głównie w trybie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Rekrutacja składa się z 2 etapów: 

I etap
Kandydaci wypełniają ankietę, w której opisują m.in. swoje:

  • dotychczasowe udokumentowane kompetencje i doświadczenia związane z gospodarką społeczną, własne inicjatywy w ramach gospodarki społecznej, doświadczenia w zakresie samoorganizacji społeczności lokalnych,
  • doświadczenia w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej długotrwale bezrobotnych,
  • zarys własnej koncepcji inicjatywy lokalnej ukierunkowanej na diagnozę lokalnych potencjałów i rozwój nowych usług społecznych tworzących miejsca pracy.

Komisja rekrutacyjna dokonuje wstępnej selekcji oceniając nadesłane ankiety. Wybrane osoby zostają zakwalifikowane do drugiego etapu rekrutacji.

II etap
Rozmowa kwalifikacyjna.

Na podstawie rozmów kwalifikacyjnych Komisja Rekrutacyjna wpisuje wybrane osoby na listę słuchaczy.

Zapraszamy do przesyłania dokumentów do 16 lutego 2007 r. na adres:

Instytut Polityki Społecznej
Małgorzata Ołdak (z dopiskiem Studia Podyplomowe Zarządzania Gospodarką Społeczną)
Nowy Świat 67
00-927 Warszawa

O wynikach pierwszego etapu rekrutacji kandydatów powiadomimy Państwa w terminie do 22 lutego 2007 r.  

Rozmowy kwalifikacyjna odbędą się 28 lutego 2007r. w Instytucie Polityki Społecznej UW w Warszawie przy ul. Nowy Świat 67.

Uroczysta Inauguracja oraz pierwszy zajazd 3-4 marca 2007r.

Lista wymaganych dokumentów:

  1. wypełnione i podpisane podanie o przyjęcie na studia na Uniwersytecie Warszawskim
  2. kopia dyplomu ukończenia studiów
  3. wypełniona ankieta dla kandydatów na Studia Podyplomowe Zarządzania Gospodarką Społeczną

POBIERZ:
ankieta >>>

podanie o przyjęcie na studia >>>

 

Z wyrazami szacunku
Prof. dr hab. Ewa Leś

Kierownik Projektu Partnerstwo na rzecz Rozwoju Tu jest praca                                                                                  
Instytut Polityki Społecznej
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Uniwersytet Warszawski

 

Kontakt oraz potwierdzenie zainteresowania uczestnictwem w Studiach:
mgr Małgorzata Ołdak
tel. 022 552 02 03, fax 022 826 66 52
e-mail: moldak@tujestpraca.pl


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49

“Tu Jest Praca” – Partnerstwo na Rzecz Rozwoju

Partnerstwo poprzez działania prowadzone w dziedzinie edukacji, promocji, badań oraz doradztwa prawno-finansowego będzie wspierać inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego, w tym spółdzielczości służące aktywizacji społecznej i zawodowej grup najsłabszych na rynku pracy i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem Partnerstwa jest pomoc w utrzymaniu dotychczasowych oraz tworzeniu nowych (przejściowych i stałych) miejsc pracy, dzięki czemu osoby po długotrwałych kryzysach życiowych odzyskają Ľródło zarobkowania i możliwość poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej.

W ramach projektu Partnerstwa na Rzecz Rozwoju (PRR) Tu jest praca planuje się utworzenie nowatorskich struktur edukacyjnych i  badawczych oraz wspierających, jak Eksperymentalne Podyplomowe Studium Zarządzania Przedsiębiorczością Społeczną przy Instytucie Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Międzynarodowe Letnie i Zimowe Szkoły Menedżerów Przedsiębiorczości Społecznej (projekt zakłada zorganizowanie czterech takich szkół), Regionalne Warsztaty Przedsiębiorczości Społecznej (kilka edycji), Krajowe Obserwatorium Gospodarki Społecznej oraz Polska Kasa Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej, której zadaniem będzie edukacja i doradztwo w zakresie zakładania firm społecznych oraz udzielanie pożyczek na uruchomienie bądĽ rozwinięcie działalności gospodarczej, a także promowanie etycznego oszczędzania.

Priorytetem działań Partnerstwa Tu jest praca jest także promocja krajowej gospodarki społecznej i oddziaływanie na politykę władz publicznych. W ramach Partnerstwa przewiduje się zarówno wzmocnienie sektora gospodarki społecznej od wewnątrz (kształcenie kadry, wewnętrzna promocja dobrych praktyk, wsparcie najlepszych inicjatyw) jak i wzmocnienie jego publicznego wizerunku wśród polityków szczebla rządowego i lokalnego, badaczy, instytucji finansowych i społecznych, sponsorów, lokalnych przedsiębiorców, mediów i obywateli. Realizacji tego priorytetu posłuży działalność promocyjna, której częścią będzie m.in. utrzymywanie stałych kontaktów z redakcjami gazet, czasopism (m.in. Nowym Życiem Gospodarczym), programów radiowych i telewizyjnych, opracowywanie materiałów reklamowych, przygotowanie dokumentacji filmowej najlepszych inicjatyw, zorganizowanie dwóch konferencji (w tym międzynarodowej) oraz w formie internetowej (utworzenie specjalistycznego portalu www.tujestpraca.pl). Portal ten będzie na bieżąco aktualizowany i poprzez różne interaktywne narzędzia (fora internetowe, listy dyskusyjne i infolinię) stanie się platformą horyzontalnej komunikacji między różnymi organizacjami i osobami zainteresowanymi aktywizacją społeczno-zawodową. Prócz komunikacji horyzontalnej portal będzie też pełnił funkcje edukacyjne i promocyjne, m.in. będzie udostępniał wyniki badań z przeprowadzonych w ramach Partnerstwa.

Spodziewamy się, że dzięki tym działaniom oraz dzięki zaangażowaniu uczestników PRR Tu jest praca uda nam się przekazać wizerunek gospodarki społecznej, jako efektywnej społecznie i ekonomicznie wielopodmiotowej struktury opartej na partnerstwie, solidarności i dialogu obywatelskim, dzięki której można wypracować efektywne rozwiązania problemów najsłabszych grup społecznych w środowiskach lokalnych.

Ponadto na podstawie badań przeprowadzonych w ramach PRR określone zostaną możliwości oraz bariery działania podmiotów gospodarki społecznej w zakresie integracji społeczno-zawodowej oraz przedsiębiorczości społecznej. Zostaną także zidentyfikowane najbardziej efektywne formy działania tych podmiotów i bariery rozwoju modelowych inicjatyw. Na podstawie tych ustaleń sformułowane zostaną wnioski i rekomendacje, które przy współpracy partnerów, m.in. Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Ministerstwa Polityki Społecznej, Głównego Urzędu Statystycznego, Krajowej Rady Spółdzielczej i Ogólnopolskiego Związku Organizacji na rzecz Zatrudnienia Socjalnego zostaną wykorzystane dla rozwoju polityki wspierania krajowej gospodarki społecznej zarówno na szczeblu centralnym jak i lokalnym (m.in. doskonalenie ustawodawstwa na rzecz gospodarki społecznej).

Z kolei współpraca ponadnarodowa będzie dotyczyć modeli wsparcia gospodarki społecznej (wypracowania wspólnych narzędzi i wskaĽników badawczych, przetestowania międzynarodowego projektu szkoleniowego w zakresie przedsiębiorczości społecznej oraz pozyskiwania Ľródeł kapitału inwestycyjnego i usług doradztwa na rzecz firm społecznych). Celem współpracy z partnerami włoskimi, francuskimi i słowackimi będzie opracowanie wspólnej metodologii w dziedzinie badań gospodarki społecznej, w tym pomiaru korzyści społecznych i ekonomicznych firm społecznych, nowych form finansowania publiczno-społeczno-prywatnego organizacji gospodarki społecznej, wypracowania standardów w zakresie kierowania przedsiębiorstwami społecznymi. W ramach współpracy międzynarodowej przewidziane są m.in. wspólne warsztaty, staże, konferencje, strona internetowa i publikacje i targi przedsiębiorczości społecznej.

Instytucja zarządzająca:

Uniwersytet Warszawski, Instytut Polityki Społecznej

Partnerzy narodowi:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Pracownia Badań Organizacji Pozarządowych ; Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA COOP ; Ogólnopolski Związek Organizacji na rzecz Zatrudnienia Socjalnego ; Krajowa Rada Spółdzielcza ; Collegium Civitas PAN ; Główny Urząd Statystyczny ; Fundacja na Rzecz Związków Kredytowych ; Fundacja Pomocy Wzajemnej BarkaElbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych.

Partnerzy międzynarodowi:

Project RESTORE: Federazione Trentina delle Cooperative ; Instituto Regionale di Studi e Ricerca Sociale ; Instituto Studi Sviluppo Aziende Non Profit ; Consorzio dei Comuni ; Project MONTESEO: Trait d' Union, Service Centre for Voluntary Services of Aosta Valley, Federation of Aostan Co-operatives Soc. Coop. ; Project ESPACE LIBERTE: Business Incubator, College Cooperatif ; Project Tabita

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jako partner w projekcie odpowiedzialne jest za realizację następujących zadań :

  1. współpracę w przygotowywaniu projektów przepisów prawnych w zakresie gospodarki społecznej sformułowanych w ramach projektu;
  2. upowszechnianie rezultatów i wzmacnianie wizerunku gospodarki społecznej wśród przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, sektora pozarządowego;
  3. przekazywanie bieżących informacji na stronie Ministerstwa Polityki Społecznej o działaniach projektu, w tym warsztatach, konferencjach, pomocy doradczo- finansowej dla zakładających przedsiębiorstwa społeczne;
  4. wsparcie przy inicjatywach mających na celu tworzenie spółdzielni socjalnych;propagowanie i koordynacja współpracy oraz wymiany informacji między instytucjami administracji publicznej, pracodawców, sektora pozarządowego na rzecz rozwoju gospodarki społecznej.

Więcej informacji >> Logo

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49

...

Logo
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL jest częścią strategii UE innowacyjnego rozwiązywania problemów nierówności i dyskryminacji na rynku pracy. Ma pomóc wszystkim tym, którzy mają trudności na rynku pracy, lub ograniczony do niego dostęp, ułatwić rozwój przedsiębiorczości i podnieść jakość zatrudnienia, zwiększyć konkurencyjność firm i ich pracowników poprzez wdrażanie nowych technologii i dokształcanie, wyrównać szanse zawodowe kobiet i mężczyzn oraz pomóc w integracji osób starających się o status uchodĽcy. W krajach członkowskich EU program EQUAL wdrażany jest od 2000 roku. W maju br. Polska weszła w drugą rundę realizacji programu. Na wdrażanie programu w Polsce w okresie 2004-2008 przewidziano łącznie 133,99 miliony Euro z Europejskiego Funduszu Społecznego i 44,64 miliony Euro z krajowego budżetu. wiecej>>
Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49