Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

INFORMACJA W SPRAWIE ZASAD PROMOCJI 1% PODATKU

INFORMACJA W SPRAWIE ZASAD PROMOCJI 1% PODATKU

Stosownie do art. 27c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), promocja prowadzona przez organizację pożytku publicznego, polegająca na publicznym zachęcaniu do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, bez względu na formę dotarcia do podatnika, zawiera w szczególności informację o jej finansowaniu lub współfinansowaniu ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast programy komputerowe umożliwiające podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych wypełnienie zeznania podatkowego dodatkowo zawierają informację o:

1) możliwości swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacji pożytku publicznego albo

2) braku swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacji pożytku publicznego (art. 27c ust. 2).

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 27 c ust. 3 ustawy opracował projekt rozporządzenia w sprawie zamieszczania informacji przez organizację pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, w którym określił treść, formę oraz sposób zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 27c ust. 1 i 2, mając na względzie zapewnienie przejrzystości wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pełnej informacji dotyczącej możliwości wyboru organizacji pożytku publicznego.

Z uwagi na występowanie w projekcie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przepisów o charakterze technicznym w rozumieniu art. 1 lit. c dyrektywy  2015-1535/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących społeczeństwa, został on w dniu 10 lutego 2016 r. notyfikowany Komisji Europejskiej. Planowany termin wejścia życie przedmiotowego rozporządzenia to czerwiec 2016 r.

W związku z powyższym, organizacja pożytku publicznego, w przypadku gdy finansuje lub współfinansuje z 1% podatku promocję, jest zobowiązana poinformować, bez względu na formę dotarcia do podatnika, o finansowaniu bądź współfinansowaniu promocji ze środków finansowych pozyskanych z 1% podatku. Również programy komputerowe umożliwiające rozliczenie podatku dochodowego muszą zawierać informację o możliwości wyboru organizacji pożytku publicznego z wykazu prowadzonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Brak właściwego rozporządzenia, określającego formę i treść tej informacji nie wpływa na fakt, że przepis art. 27c ustawy od dnia 9 listopada 2015 r. jest bezwzględnie obowiązujący.

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2016-04-19 10:49:32 przez: Agnieszka Muzyka

Podsumowanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego za lata 2003-2007

2009.04.28

autor: Anna Elżbieta Strzała

Od 1 stycznia 2004 r. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu rocznym pomniejszyć należny podatek o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego, jednak nie więcej niż do wysokości 1% należnego podatku.

Od 2007 r. wprowadzono dwie zmiany w sposobie przekazywania 1% podatku. Poszerzono grupę podatników, którzy mogą wspierać opp 1% należnego podatku dochodowego, o:

 • podatników opodatkowanych wg stawki 19% z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej,
 • podatników opodatkowanych wg stawki 19% z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych.

Druga zmiana polega na tym, że podatnik nie musi sam dokonywać wpłaty na rachunek wybranej opp. W składanym zeznaniu wskazuje organizację, którą chce wesprzeć, podając jej nazwę i numer KRS, a 1% podatku przekazuje naczelnik urzędu skarbowego.

Według danych Ministerstwa Finansów zmniejszenia podatku z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego (1%) za 2007 r. dokonało:

 • 4794 489 podatników opodatkowanych na ogólnych zasadach tj. według progresywnej skali podatkowej (19,82% ogółu podatników opodatkowanych na ogólnych zasadach) oraz 196532 podatników opłacających podatek wg stawki 19% z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej (49,91% ogółu podatników opłacających ten podatek), na kwotę 273457000,00 zł,
 • 64 038 podatników opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (9,51% ogółu podatników płacących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych). Zmniejszenie podatku tej grupy podatników wyniosło 5572000,00 zł,
 • 79 616 podatników opłacających podatek wg stawki 19% z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych (26,73% ogółu podatników opłacających ten podatek), na kwotę 17198000,00 zł.

Całość artykułu do pobrania poniżej: Pobierz (pdf) >>

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2016-04-19 10:49:32 przez: Agnieszka Muzyka

JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO - KROK PO KROKU

Kto może przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

 • podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatnik objęty liniową, 19 - procentową stawką podatku,
 • podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych

KROK 1 - należy wybrać organizację pożytku publicznego, na rzecz której chcemy przekazać 1% podatku

Lista organizacji uprawnionych do otrzymywania 1% podatku, a więc:

 • posiadających status opp na dzień 30 listopada 2008 r.,
 • nie prowadzących działalności gospodarczej, polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami,

została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej MONITOR POLSKI  z dnia 31 grudnia 2008 r. ukazało się Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2008 r. (Nr 96, poz.827)

Do pobrania >>> http://dokumenty.rcl.gov.pl/M2008096082701.pdf

Lista opp uprawnionych do otrzymania odpisu 1% podatku - EXCEL

KROK 2 - należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37 lub PIT - 38.

W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisujemy nazwę organizacji pożytku publicznego, jej numer KRS i kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz tejże organizacji. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik może także zamieścić dodatkowe informacje, dotyczące jego preferencji co do rozdysponowania środków z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. konkretny cel), w rubryce Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem.

Urząd Skarbowy przekaże następnie łączną kwotę, którą podatnicy przekazali danej organizacji, na jej konto.

Dodatkowe informacje:

 • 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.
 • W przypadku niezgodności numeru KRS i nazwy organizacji w zeznaniu podatkowym, podatnik zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień
 • Podatnik nie może podzielić swojego 1% na kilka organizacji

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2016-04-19 10:49:32 przez: Agnieszka Muzyka

1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (opp) - podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

autor: Anna Elżbieta Strzała 

Od 1 stycznia 2004 r. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu rocznym pomniejszyć należny podatek o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego (opp), jednak nie więcej niż do wysokości 1% należnego podatku. Możliwość pomniejszenia podatku mają podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych wg skali progresywnej oraz podatnicy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W chwili obecnej dysponujemy danymi dotyczącymi rozliczenia podatników płacących ryczałt.

Od 2007 roku wprowadzono zmiany w sposobie przekazywania 1% podatku. Podatnik wskazuje w zeznaniu organizację pożytku publicznego, której naczelnicy urzędów skarbowych przekazują kwoty w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego.

W zeznaniu za 2007 rok taki wniosek złożyło 64 038 podatników płacących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych na łączną kwotę 5 592 000,00 zł.[1] W porównaniu z rokiem poprzednim liczba podatników płacących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, którzy przekazali 1% podatku opp wzrosła o 504,08%, a kwota odliczeń na rzecz opp o 238%. Poniższe dwa wykresy obrazują dynamikę mechanizmu 1% podatku dla podatników płacących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w latach 2003-2007.

Wykres 1 Liczba podatników płacących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, którzy przekazali 1% podatku na opp w latach 2003-2007

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów z rozliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy, opublikowanych na stronie internetowej (www.mofnet.gov.pl) Ministerstwa Finansów.

 Wykres 2 Kwoty przekazanego 1% podatku na opp z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w latach 2003-2007

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów z rozliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy, opublikowanych na stronie internetowej (www.mofnet.gov.pl) Ministerstwa Finansów.


[1] Na podstawie raportu „Informacja dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2007 rok", Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, Warszawa, maj 2008 r.


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2016-04-19 10:49:32 przez: Agnieszka Muzyka

KAMPANIA PROMUJĄCA ODPIS 1% NA RZECZ OPP W ROKU 2008

  

Departament Pożytku Publicznego we współpracy z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych, Forum Darczyńców oraz Fundacją Komunikacji Społecznej zorganizował kampanię informacyjną, dotyczącą mechanizmu 1%. Na kampanię składały się m. in. plakaty promocyjno-informacyjne, rozwieszane w Urzędach Skarbowych na terenie całego kraju w okresie składania zeznań podatkowych za rok 2007. Równolegle w telewizji publicznej i telewizjach komercyjnych emitowany był spot informacyjny, odpowiadający plakatom pod względem merytorycznym i graficznym.

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2016-04-19 10:49:32 przez: Agnieszka Muzyka

KONKURS 100% Z 1% ZORGANIZOWANY PRZEZ NEWSWEEK POLSKA DLA OPP NA NAJLEPSZE KAMPANIE PROMUJĄCE MECHANIZM 1% ROZSTRZYGNIĘTY

Rozstrzygnięto konkurs 100% z 1%, organizowany przez Newsweek Polska, na najlepsze kampanie 1%, stworzone przez organizacje pożytku publicznego, uprawnione do otrzymania odpisu 1% podatku. Organizacje nadsyłały projekty w ramach siedmiu kategorii: plakat o zasięgu lokalnym, plakat ogólnopolski, internet, prasa lokalna, prasa ogólnokrajowa, spot TV i spot radiowy. Konkurs objęła patronatem honorowym Jolanta Fedak, Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Ze szczegółami konkursu oraz najciekawszymi projektami kampanii mogą się Państwo zapoznać na stronie Newsweek Polska.

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2016-04-19 10:49:32 przez: Agnieszka Muzyka

Wykaz organizacji mających status opp na dzień 30 listopada 2007r.

W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej MONITOR POLSKI z dnia 31 grudnia 2007 r. (Nr 99, poz. 1078) zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2007 r.

Wykaz organizacji do pobrania [764 kB] >>>

Wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2007 r. liczy 5602 organizacje.


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2016-04-19 10:49:32 przez: Agnieszka Muzyka

UWAGA ORGANIZACJE POZYTKU PUBLICZNEGO! - Ważna informacja dotycząca 1%

Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2007 roku zapisami art. 45 ust. 5c-5g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z póĽn. zm.) oraz art. 21 ust. 3a-3d ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 z póĽn. zm.) urzędy skarbowe zostały zobowiązane do przekazywania na wniosek podatnika kwoty 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP).

W związku z tym, że numery rachunków bankowych OPP, które są zgłaszane w urzędach skarbowych podczas rejestracji służą do rozliczeń podatkowych, a nie przyjmowania darowizn, Ministerstwo Finansów zwraca się z uprzejmą prośbą do przedstawicieli Organizacji Pożytku Publicznego o złożenie w terminie do dnia 20 listopada 2007 r. naczelnikowi urzędu skarbowego, właściwego ze względu na siedzibę OPP, informacji zawierającej numer jednego rachunku bankowego, właściwego do przekazywania zadeklarowanych przez podatników darowizn.

Przedmiotowa informacja musi zostać opatrzona podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania OPP oraz zawierać dodatkowe dane identyfikujące organizację takie jak pełną nazwę, NIP, adres siedziby i nr KRS. Dane w tym zakresie będą na bieżąco weryfikowane przez naczelników właściwych urzędów skarbowych.

Ministerstwo Finansów mając na uwadze skuteczny przekaz części podatku należnego podatników na właściwy numer rachunku bankowego odpowiedniej OPP, prosi również o przedkładanie wraz z przedmiotową informacją potwierdzenia zgłaszanego rachunku przez bank prowadzący ten rachunek.


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2016-04-19 10:49:32 przez: Agnieszka Muzyka

Fragment Ustawy dotyczący zmian w przekazywaniu 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Przy rozliczaniu podatków w 2008 r. będą obowiązywac nowe zasady dotyczące przekazywania 1%:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz. U. Nr 217 z dnia 29.11.2006 r., poz. 1588

Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z póĽn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
(...)

50) w art. 45: (...)

f) po ust. 5b dodaje się ust. 5c-5g w brzmieniu:

"5c. Naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek podatnika, przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, zwanej dalej "organizacją pożytku publicznego", wybranej przez podatnika z wykazu, o którym mowa w ust. 5g, kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 % podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

5d. Wskazanie w zeznaniu podatkowym organizacji pożytku publicznego, o której mowa w ust. 5g, poprzez podanie jej nazwy i numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, traktuje się na równi ze złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 5c.

5e. Przekazania kwoty, o której mowa w ust. 5c, na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego - po pomniejszeniu o koszty przelewu bankowego - dokonuje naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, w terminie trzech miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 5f.

5f. Przekazanie kwoty, o której mowa w ust. 5c, następuje pod warunkiem, że zeznanie podatkowe zostanie złożone przed upływem terminu określonego dla złożenia tego zeznania.

5g. W terminie do końca roku podatkowego minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego; w wykazie tym nie uwzględnia się organizacji prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.";

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2016-04-19 10:49:32 przez: Agnieszka Muzyka

1% za 2003 i 2004 rok

Według danych z rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych - przedstawionych przez Ministerstwo Finansów więcej >>, zmniejszenia podatku z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego (1%) dokonało:

      Forma opodatkowania

                          2003 rok

                2004 rok

liczba podatników, którzy przekazali 1% swojego podatku na opp

kwota przekazanego 1% podatku na opp [PLN]

liczba podatników, którzy przekazali 1% swojego podatku na opp

kwota przekazanego 1% podatku na opp [PLN]

Opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali progresywnej

             80 194 

    10 305 000

           676 912

    41 040 000

Opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

                   126

          60 000

              3 629

        576 000

OGÓŁEM

             80 320

  10 365 000

          680 541

  41 616 000

Wykres: Liczba podatników, którzy przekazali swój 1% podatku na rzecz opp w 2004 r.

W porównaniu z 2003 rokiem liczba podatników-darczyńców z roku 2004 wzrosła o 88,2%. W 2003 roku zaledwie 80 320 osób skorzystało z możliwości przekazania 1% podatku i wykazało to w formularzach rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast w 2004 roku 680 541 podatników dokonało zmniejszenia swojego zobowiązania podatkowego z tytułu wpłaty na rzecz opp, co stanowi zaledwie 2,8% wszystkich podatników podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 rok, którzy mogli przekazać swój 1% podatku na rzecz opp.
Opr.: JB

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2016-04-19 10:49:32 przez: Agnieszka Muzyka

Przeznaczenie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

CBOS Od trzech lat podatnicy mogą przeznaczać 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Deparatament Pożytku Publicznego pragnie przedstawić Raport przeprowadzony przez Centrum Badania Opinii Społeczenej "Rozliczena podatkowe za 2005 r." opublikowanego na stronie internetowej http://www.cobos.com.pl/

W raporcie szczegółowe informacje dotyczące przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Zobacz

Całość raportu (Raporty z badań 2006 r.) - zobacz

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2016-04-19 10:49:32 przez: Agnieszka Muzyka

Tagi:

Polecamy