Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Grupa ds. strategicznych i programowych

Skład Grupy ds. strategicznych i programowych działającej w ramach KKRES I kadencji (do października 2018 r.):

Maciej Kopeć, Iwona Kulikowska, Grażyna Marciniak, Ewa Markowska-Bzducha, Cezary Miżejewski, Magdalena Olejarz, Przemysław Piechocki, Marcin Pluta, Antoni Sobolewski, Piotr Stronkowski, Wioletta Wilimska, Piotr Wołkowiński, Roland Zarzycki

Skład Grupy ds. strategicznych i programowych działającej w ramach KKRES II kadencji (od 17 grudnia 2018 r.):

Beata Bernacka

Iwona Borkowska

Tamara Borkowska

Łukasz Broniszewski

Anna Bulka

Karolina Cyran-Juraszek

Tadeusz Durczok

Witold Ekielski

Janusz Erenc

Shivan Fate

Olga Gałek

Dorota Habich

Zbigniew Hanas

Małgorzata Jabłońska

Michał Kopeć

Patrycja Kosińska

Dariusz Krajewski

Piotr Krasuski

Karolina Krzemińska

Iwonna Kulikowska

Zenon Matuszko

Cezary Miżejewski

Justyna Kalina Ochędzan

Magdalena Olejarz

Przemysław Piechocki

Jacek Rapcia

Barbara Sadowska

Dorota Stachowicz

Barbara Święch-Bober

Andżelika Wardęga

Leszek Wasiak

Dariusz Węgierski

Wioletta Wilimska

Katarzyna Witczak

Szymon Wozniak

Członkowie Grupy ds. finansowych zaproszeni do udziału w pracach grupy przez Sekretarza Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej:

Lidia Węsierska-Chyc (od 20 stycznia 2020 r.)

Spotkania Grupy ds. strategicznych i programowych:

Data spotkania Tematyka
4.10.2016 W trakcie spotkania rozpoczęto prace nad wstępnym projektem założeń do ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej.
21.10.2016 W trakcie spotkania kontynuowano prace nad projektem założeń do ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej.
4.11.2016 W trakcie spotkania kontynuowano prace nad wstępnym projektem założeń do ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej.
12.12.2016 W trakcie spotkania kontynuowano prace nad wstępnym projektem założeń do ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej.
12.04.2017 W trakcie spotkania zakończono prace nad wstępnym projektem założeń do ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej.
26.04.2017 Spotkanie miało na celu rozpoczęcie prac nad konsultacją Krajowego programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Przekazano informację, że departament zwrócił się do urzędów centralnych wskazanych w KPRES jako realizatorzy działań określonych w Programie, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej (ROPS) oraz Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi (IZ RPO), z prośbą o  analizę zapisów KPRES oraz zgłoszenie ewentualnych sugestii, co do obecnych zapisów Programu, jak również o przekazanie propozycji w zakresie  innych, możliwych do podjęcia kierunków wsparcia, których wdrożenie  pozwoli wesprzeć rozwój ekonomii społecznej w Polsce. Nadesłane uwagi zostaną przekazane do wszystkich grup działających w ramach Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KKRES), po przepracowaniu przez nie trafią do Grupy ds. strategicznych i programowych KKRES.
29-30.11.2017 W trakcie spotkania przedstawiono wyniki przeglądu dokumentów
w obszarze ekonomii społecznej (analiza desk research strategii krajowych, regionalnych i lokalnych stanowiąca bazę dla prac grupy). Ustalono zakres modelu/narzędzia do opracowania regionalnych programów rozwoju ekonomii społecznej. W trakcie części warsztatowej dyskutowano o kierunkach prac strategicznych, programowych i regulacyjnych w obszarze ekonomii społecznej.
23.01.2018 W trakcie spotkania zaprezentowano po raz pierwszy projekt dokumentu pn. Ekonomia Solidarności Społecznej. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej. W trakcie dyskusji obecni goście zgłaszali uwagi do przedstawionej propozycji.
8.02.2018

Spotkanie miało formułę warsztatową i było połączonym spotkaniem 3 Grup działających w ramach KKRES (Grupy ds. strategicznych i programowych, Grupy ds. monitorowania i ewaluacji i Grupy ds. edukacyjnych). Dyskutowano przede wszystkim o celach i rezultatach Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. W trakcie spotkania zgłaszano uwagi.

21.02.2018 Spotkanie miało formułę warsztatową i było połączonym spotkaniem wszystkich Grup działających w ramach KKRES. Przedstawiono aktualne cele i logikę interwencji KPRES. Następnie utworzono 4 grypy warsztatowe (I – Solidarny rynek pracy, II – Solidarna wspólnota lokalna, III – Przedsiębiorczość społeczna na konkurencyjnym rynku, IV – Solidarne społeczeństwo), które na zakończenie spotkania podsumowały swoją pracę i przedstawiły wnioski i rekomendacje dotyczące dalszych prac.
24.04.2018 Spotkanie grupy było połączone z warsztatem pn. "Współpraca ROPS - OWES - IZ - kształtowanie polityki rozwoju ES i sieciowanie OWES". Omówiono kontekst regionalny ekonomii społecznej - rolę znaczenie ROPS w ujęciu polityki rozwoju ES, rozwój ekonomii społecznej z perspektywy regionalnej. Dyskutowano także o doświadczeniach i wyzwaniach związanych z realizacją projektów koordynacyjnych ROPS.
29.05.2018 Spotkanie było połączonym spotkaniem wszystkich Grup działających w ramach KKRES. W trakcie spotkania przedstawiono projekt ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej. Odbyła się dyskusja, w trakcie której zgłoszono uwagi do projektu. Ustalono, że uwagi zostaną przeanalizowane przez DES i naniesione na projekt ustawy. ROPS Kraków przedstawił także informację nt. narzędzia do tworzenia regionalnych programów ekonomii społecznej.
17.12.2018 W trakcie posiedzenia członkowie grupy wybrali przewodniczącego. Ponadto zaprezentowany został również dokument pn. Model tworzenia regionalnych programów rozwoju ekonomii społecznej. Członkowie Grupy dyskutowali także o kluczowych tematach, które w najbliższym czasie będą przedmiotem jej prac (np. o: przygotowaniu nowej perspektywy  finansowej i przeglądzie śródokresowym) .
13.03.2019 W trakcie spotkania przedstawiono wnioski z projektu "Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej". ROPS z Krakowa przedstawił ekonomię społeczną w dokumentach strategicznych i programowych w obszarze spraw społęcznych i rozwoju lokalnego na poziomie powiatowym i gminnym. 
12.04.2019 W trakcie spotkania podsumowano pierwszą część materiału dot. przyszłości ekonomii społecznej, jak również przedstawiono jego drugą część dot. propozycji celów, rezultatów i planowanych działań. 
30.05.2019 W trakcie spotkania omówiono uwagi członków do drugiej części materiału dotyczącego przyszłości ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej. Przedstawiono także trzecią część materiału, która dotyczyła operacjonalizacji celów, działań i rezultatów. Na zakończenie spotkania odbyła się praca warsztatowa w grupach tematycznych nad wybranymi zagadnieniami materiału dotyczącego przyszłości ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej.
5.02.2020 W trakcie spotkania przedstawiono obecny etap oraz harmonogram prac nad EFS+, a także także główne kierunki aktualizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023. Ekonomia Solidarności Społecznej. Podsumowano także proces konsultacji materiału dotyczącego przyszłości ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej EFS+.
17.02.2021 Spotkanie będzie miało formułę wideokonferencji. Tematem spotkania będzie mechanizm zakupów interwencyjnych w PES.
4.03.2021 W trakcie spotkania (wideokonferencji) zaprezentowano zapisy o ekonomii społecznej w Krajowym Planie Odbudowy (KPO), jak równiez przedstawiono zmiany w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES). Odbyła się także szeroka dyskusja dot. zmian w KPRES.
10.03.2021 Połączone spotkanie z Grupą ds. monitorowania i ewaluacji. W trakcie spotkania (wideokonferencji) omówiono kwestię zapisów w KPRES dot. miejsc pracy.
31.08.2021

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną ramy wsparcia sektora wynikające z obecnego etapu ustaleń prowadzonych w tym zakresie z Komisją Europejską, a także możliwe formy i instrumenty wdrożeniowe realizujące na poziomie krajowym działania przewidywane w KPO dla podmiotów ekonomii społecznej.


loga

Data utworzenia: 2016-10-05 11:28:01 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2018-07-04 08:42:15 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy