Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Grupa ds. prawnych

Skład Grupy ds. prawnych działającej w ramach KKRES I kadencji (do października 2018 r.):

Łukasz Broniszewski, Joanna Wabik-Brzozowska, Paweł Chorąży, Witold Ekielski, Olga Gałek, Karolina Jarosz, Marcin Kowalski, Cezary Miżejewski, Magdalena Olejarz, Sławomir Wieteska, Grzegorz Wojtanowski, Patrycja Wolińska-Bartkiewicz

Skład Grupy ds. prawnych działającej w ramach KKRES II kadencji (dod 17 grudnia 2018 r.):

Łukasz Broniszewski

Karolina Cyran-Juraszek

Witold Ekielski

Adam Hadław

Jerzy Jankowski

Cezary Miżejewski

Justyna Kalina-Ochędzan

Magdalena Olejarz

Piotr Stronkowski

Agnieszka Zabłocka

Spotkania Grupy ds. prawnych:

Data Spotkania Tematyka
7.11.2016 Określenie przedmiotu prac grupy, dyskusja nt. najbliższej perspektywy działania. 
26.04.2017 Ustalenie wstępnego harmonogramu spotkań. Przedstawienie założeń do projektu ustawy o ekonomii społecznej. Dyskusja dot. definicji głównych pojęć: ekonomii społecznej, ekonomii solidarnej i otoczenia ekonomii społecznej.
19.06.2017 Prace nad projektem ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej. Debata dot. projektowanych katalogów ustawowych, w tym katalogu podmiotów ekonomii społecznej, katalogu grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, katalogu usług społecznych użyteczności publicznej i zadań z zakresu rozwoju lokalnego. Dyskusja nad definicją reintegracji zawodowej i społecznej. Wstępna analiza wymogów wiążących się z uzyskaniem statusu przedsiębiorstwa społecznego.
13.07.2017 Prace nad projektem ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej. Pogłębiona analiza katalogu grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Propozycje doprecyzowywania pojęć. Analizowanie zasad nadzoru nad działalnością przedsiębiorstwa społecznego (w tym zasad i terminów zgłaszania przez PS zmian mających wpływ na status PS), a także obowiązków PS wynikających z utraty statusu. Dyskusja dot. wysokości wymaganych progów (minimalny poziom zatrudnienia) w zakresie zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
10.08.2017 Prace nad projektem ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej. Dyskusja nad formułą planowanego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, analizowanie możliwych form wsparcia oferowanych przez fundusz, a także źródeł finansowych zasilających instrument. Debata dot. instrumentów wsparcia przedsiębiorstw społecznych. Wstępna analiza proponowanej formuły włączania PES w programowanie lokalnej polityki społecznej. Przedstawienie koncepcji dot. lokalnego programu rozwoju społecznego.
30.08.2017 Prace nad projektem ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej. Omówienie zapisów projektowanej ustawy dot. udziału PES w programowaniu i realizacji lokalnej polityki rozwoju oraz dyskusja nad formami włączania PES w te zadania. Analizowanie konstrukcji LPRS. Omówienie propozycji uregulowania trybów zlecania zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej i solidarnej. Debata dot. programów i planów reintegracyjnych w przedsiębiorstwach społecznych.
18.09.2017 Prace nad projektem ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej. Przedstawienie i omówienie zmian i poprawek wprowadzonych od ostatniego spotkania grupy (wynikających m.in. z roboczych uwag zgłaszanych przez inne instytucje). Analizowanie nowych i zmienionych zapisów dot. Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, propozycje nowych instrumentów finansowych, które mógłby oferować Fundusz. Doprecyzowywanie zapisów dot. trybów zlecania zadań.
26.09.2017 Prace nad projektem ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej. Omawianie działu projektowanej ustawy dotyczącego zasad realizacji polityki publicznej w obszarze ekonomii społecznej, w tym zapisów odnoszących się do kompetencji ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego, formuły Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej.
13.10.2017 Prace nad projektem ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej. Spotkanie w poszerzonym składzie, z zaproszonymi ekspertami z zakresu funkcjonowania systemu ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Spotkanie poświęcono analizie rozdziału ustawy dot. zasad realizacji polityki publicznej w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej. Dyskusja miała na celu poszukiwanie odpowiedzi na pytania: co należy zmienić/udoskonalić, w zakresie dostarczania przez władze publiczne usług wspierających rozwój podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej, do 2023 roku? Co będzie należało zmienić po roku 2023? Jak powinna przebiegać reforma? Zdiagnozowano cztery kluczowe problemy i zaproponowano możliwe rozwiązania.
18.10.2017 Prace nad projektem ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej. Spotkanie poświęcone było w szczególności zagadnieniom w zakresie których nie udało się dotychczas wypracować jednoznacznych zapisów ustawowych. Była to też pierwsza okazja do pochylenia się nad całością projektu. Szeroko dyskutowano nt. powiązania statusu PS z ułatwieniami na gruncie zlecania zamówień publicznych. Analizowano także sytuację w której przedsiębiorstwo społeczne wypełni funkcję reintegracyjną, dyskutując o zasadach pozwalających na utrzymanie przez nie statusu PS.
6.11.2017 Prace nad projektem ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej. Spotkanie poświęcono dyskusji nad propozycją rozstrzygnięcia statusu przedsiębiorstwa społecznego, po okresie na który została przewidziana realizacja planu reintegracyjnego. Druga część spotkania dotyczyła analizy wątpliwości interpretacyjnych pojawiających się w toku prac nad projektem. Dyskutowano m.in. na temat stosunku LPRS do innych programów lokalnych oraz o definicji ośrodków świadczących usługi wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej.
1.12.2017 Prace nad projektem ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej. Istotnym wątkiem dyskutowanym podczas spotkania była konstrukcja nowych trybów proponowanych w ustawie tj. trybu negocjacyjnego oraz trybu partnerstwa publiczno-społecznego. Debatowano nt. konstrukcji przepisu dotyczącego wymaganej liczby zatrudnionych na umowę o pracę w przedsiębiorstwie społecznym oraz wymaganego poziomu zatrudnienia osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wskazano, że celem regulacji jest w szczególności zapewnienie osobom wykluczonym zatrudnienia na umowę o pracę, a także zapewnienie stabilności samego przedsiębiorstwa oraz promowanie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
13.02.2018 Prace nad projektem ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej. Powrócono do zagadnienia kompetencji kluczowych ujętych w artykule dotyczącym programu reintegracyjnego PS. Wskazano, że przywoływany w projekcie dokument (wykaz nowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych) ma służyć jako punkt odniesienia dla definiowania kompetencji zawodowych możliwych do nabycia w PS. PS sporządzając programy reintegracyjne powinny uwzględniać rozwijane kompetencje w rozumieniu określonym w wykazie. Podczas posiedzenia dyskutowano szeroko o zasadach wydłużania procesu reintegracyjnego osób zatrudnionych w PS oraz procedurze, która miałaby to regulować.
21.02.2018 Spotkanie miało formułę warsztatową i było połączonym spotkaniem wszystkich Grup działających w ramach KKRES. Przedstawiono aktualne cele i logikę interwencji KPRES. Następnie utworzono 4 grypy warsztatowe (I – Solidarny rynek pracy, II – Solidarna wspólnota lokalna, III – Przedsiębiorczość społeczna na konkurencyjnym rynku, IV – Solidarne społeczeństwo), które na zakończenie spotkania podsumowały swoją pracę i przedstawiły wnioski i rekomendacje dotyczące dalszych prac.
9.04.2018 Prace nad projektem ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej. Podczas spotkania poddano analizie wybrane zagadnienia pozostałe do doprecyzowania. Analizowano także wątpliwości interpretacyjne związane z proponowanymi zapisami ustawy. Debatowano nt. sposobów realizacji przez PS funkcji reintegracyjnej. 
27.04.2018 Prace nad projektem ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej. Ponownie pochylono się nad katalogiem grup zagrożonych wykluczeniem społecznym analizując ewentualne możliwości jego poszerzenia. Dyskutowano nad tym, aby katalog jak najadekwatniej odzwierciedlał faktyczną sytuację na rynku pracy poprzez uwzględnienie grup realnie wykluczonych. Doprecyzowywano zasady przedłużania planu reintegracyjnego w PS (pozwalającego na zachowanie statusu PS), wskazywano elementy które powinny być brane pod uwagę w ramach opiniowania przez zewnętrzny podmiot takiego przedłużenia planu. Dyskutowano również nad możliwymi formami wspierania przez samorząd zadań z zakresu reintegracji, do realizowania których zobowiązany jest PS.
11.05.2018 Prace nad projektem ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej. Doprecyzowywanie ostatnich kwestii. Dyskusja dot. zadań i roli specjalisty ds. reintegracji. Pochylono się nad konstrukcją przepisów zmieniających.
29.05.2018 W I części spotkania: przedstawienie projektu ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej na spotkaniu połączonych grup KKRES. Debata dot. projektu. W drugiej części spotkania: przedstawienie i dyskusja dot. materiału - Modela tworzenia Regionalnych Programów Rozwoju Ekonomii Społecznej.
2.07.2018

Spotkanie zostało poświęcone zaprezentowaniu przedstawicielom ogólnopolskich związków samorządów terytorialnych oraz Konwentu Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej koncepcji i kierunków zmian planowanych w zakresie rozwoju ekonomii społecznej. W pierwszej części spotkania j omówiono kierunki działań i rozwiązań legislacyjnych proponowanych dla ekonomii społecznej i solidarnej odnoszących się do sytuacji i zadań samorządu terytorialnego. Drugą część spotkania poświęcono na dyskusję nt. przedstawionych rozwiązań.

8.10.2018

Tematem spotkania będą wybrane rozwiązania planowane w projekcie ustawy o ESiS w kontekście uwag zgłaszanych podczas konsultacji publicznych KPRES oraz prac nad projektem ustawy o CUS. Podczas prezentacji i dyskusji proponujemy skupienie się na zagadnieniach objętych Obszarem I aktualizowanego KPRES - Solidarna wspólnota lokalna.

17.12.2018

W trakcie spotkania podsumowano prace grupy ds. prawnych w I kadencji KKRES, a następnie wprowadzono w aktualne zadania i cele stojące przed grupą.

18.07.2019

Spotkanie zostało poświęcone dyskusji nad możliwymi mechanizmami wsparcia prowadzenia rehabilitacji społecznej i zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych. Drugi kluczowy temat dotyczył katalogu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poszukiwano odpowiedzi na pytania o nowe kategorie grup łącząc to również z analizą grup uznawanych za nieaktywne zawodowo.

27.08.2019 Głównym tematem spotkania będzie analiza katalogu usług społecznych użyteczności publicznej oraz zadań z zakresu rozwoju lokalnego ujętych w projekcie ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej - w kontekście ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych.
3.10.2019 Głównym tematem spotkania była analiza katalogów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które znajdują się w różnych aktach prawnych. Pochylono się nad katalogami zawartymi w takich aktach prawnych i innych regulacjach, jak: ustawa Prawo zamówień publicznych, ustawa o spółdzielniach socjalnych, wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (zwane też CT9), a ostatecznie aktualny projekt ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej. Na bazie tej analizy obecni na spotkaniu wypracowywali brzmienie katalogu dla projektu ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej. Brano pod uwagę wnioski wynikające z dotychczasowych prac, a także kontekst związany z programowaniem nowej perspektywy finansowej środków europejskich 2021+. 
9.04.2020 Spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji. Głównym jego tematem była analiza dostępnych form wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej wynikających z ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, a także omówienie potrzeb ewentualnych dalszych zmian legislacyjnych w tym zakresie.
8.01.2021

Przedmiotem spotkania będzie próba znalezienia formuły prawnej (w tym trybów udzielania wsparcia), najbardziej adekwatnej do wdrażania wsparcia inwestycyjnego w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

10.03.2021

Tematem spotkania były propozycje zmian w Ustawie o spółdzieolniach socjalnych.

10.06.2021

Tematem spotkania był projekt ustawy o ekonomii społecznej.

21.06.2021

Spotkanie poświęcone było przygotowaniu projektu uchwały KKRES w sprawie uwag do projektu ustawy o ekonomii społecznej.

29.07.2021

Spotkanie odbędzie się w formie wideokonferencji. Poświęcone będzie zaktualizowanemu projektowi ustawy o ekonomii społecznej.

 

 

 

loga

Data utworzenia: 2016-10-05 11:28:01 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2018-07-04 08:43:07 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy