Grupa ds. monitorowania i ewaluacji

Skład Grupy ds. monitorowania i ewaluacji działającej w ramach KKRES I kadencji (do października 2018 r.):

Paweł Chorąży, Jacqueline Kacprzak, Iwona Kędziera, Agnieszka Kochańska, Agata Machnik-Pado, Grażyna Marciniak, Agnieszka Pacut, Antoni Sobolewski, Piotr Stronkowski

Skład Grupy ds. monitorowania i ewaluacjidziałającej w ramach KKRES II kadencji (od 17 grudnia 2018 r.):

Shivan Fate

Małgorzata Jabłońska

Michał Kopeć

Karolina Krzemińska

Antoni Sobolewski

Dorota Stachowicz

Piotr Stronkowski

Szymon Wozniak

Spotkania Grupy ds. monitorowania i ewaluacji:

Data spotkania Tematyka
15.11.2016 Przedstawienie oczekiwań względem systemu monitorowania i ewaluacji sektora ekonomii społecznej
19.12.2016 Ustalenia w zakresie wyznaczenia linii demarkacyjnej między działaniami projektowymi następujących projektów: „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej” oraz „Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej” w ramach Działania 2.9 PO WER
9.02.2017 Analiza wskaźników KPRES oraz przedstawienie listy zidentyfikowanych źródeł danych o sektorze ekonomii społecznej wraz z analizą użyteczności danych znajdujących się w tych źródłach, w  oparciu o przegląd dokonany w ramach projektu „Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej” w ramach Działania 2.9 PO WER
6.03.2017 Omówienie projektu założeń do ustawy o zasadach udziału podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych w realizacji usług społecznych użyteczności publicznej w celu przeanalizowania ich zapisów w kontekście monitorowania sektora ekonomii społecznej; Omówienie działań koniecznych do podjęcia w zakresie aktualizacji diagnozy Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.
27.04.2017 Przedstawienie wniosków ze spotkania konsultacyjnego z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej zrealizowanego w ramach projektu „Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej” w ramach Działania 2.9 PO WER; ustalenie harmonogramu prac nad aktualizacją KPRES; przedstawienie oceny wpływu założeń do ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej; przedstawienie sprawozdania z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej za lata 2014-2015
23.05.2017 Omówienie Raportu zawierającego przegląd źródeł danych
– identyfikacja i analiza użyteczności istniejących źródeł danych dotyczących ekonomii społecznej; identyfikacja luk informacyjnych uniemożliwiających stworzenie całościowego systemu monitorowania sektora ekonomii społecznej 
14.06.2017 Zaplanowanie prac nad opracowaniem zestawu wspólnych wskaźników
w KPRES i RPRES; Kontynuacja prac związanych z identyfikacją luk informacyjnych
10.07.2017 Omówienie zakresu monitorowania OWES przez ROPS: podsumowanie prac związanych z identyfikacją luk informacyjnych 
29.08.2017 Omówienie: zaktualizowanej diagnozy ekonomii społecznej zawartej
w KPRES, wskaźników monitorowania dla RPRES, monitorowania realizacji KPRES
14.09.2017 Omówienie aktualizacji wskaźników osiągnięcia rezultatów zawartych
w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej 
4.10.2017 Omówienie zakresu danych pozyskiwanych przez ROPS od OWES oraz uzupełnienie listy zaktualizowanych wskaźników zawartych w KPRES
24.11.2017 Omówienie propozycji objaśnień do sprawozdań Centrów Integracji Społecznej; kontynuacja omawiania zakresu danych pozyskiwanych przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej od Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej. 
21.12.2017 Omówienie wskaźników Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w obszarze Młodzież Solidarna, przedstawienie ostatecznej propozycji danych pozyskiwanych od OWES przez ROPS. 
21.01.2018 Przedstawienie głównych efektów realizacji projektu pn. „Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej” w ramach Działania 2.9 PO WER w 2017 r.. Przeprowadzenie warsztatu dotyczącego systemu monitoringu i ewaluacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Solidarnej. 
8.02.2018

Spotkanie miało formułę warsztatową i było połączonym spotkaniem 3 Grup działających w ramach KKRES (Grupy ds. strategicznych i programowych, Grupy ds. monitorowania i ewaluacji i Grupy ds. edukacyjnych). Dyskutowano przede wszystkim o celach i rezultatach Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. W trakcie spotkania zgłaszano uwagi.

21.02.2018 Spotkanie miało formułę warsztatową i było połączonym spotkaniem wszystkich Grup działających w ramach KKRES. Przedstawiono aktualne cele i logikę interwencji KPRES. Następnie utworzono 4 grypy warsztatowe (I – Solidarny rynek pracy, II – Solidarna wspólnota lokalna, III – Przedsiębiorczość społeczna na konkurencyjnym rynku, IV – Solidarne społeczeństwo), które na zakończenie spotkania podsumowały swoją pracę i przedstawiły wnioski i rekomendacje dotyczące dalszych prac.
23.04.2018 Przedstawienie i przyjęcie informacji na temat realizacji projektu pn. „Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej” w ramach Działania 2.9 PO WER. Prezentacja Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) za rok 2016.
29.05.2018 Spotkanie było połączonym spotkaniem wszystkich Grup działających w ramach KKRES. W trakcie spotkania przedstawiono projekt ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej. Odbyła się dyskusja, w trakcie której zgłoszono uwagi do projektu. Ustalono, że uwagi zostaną przeanalizowane przez DES i naniesione na projekt ustawy. ROPS Kraków przedstawił także informację nt. narzędzia do tworzenia regionalnych programów ekonomii społecznej.
13.06.2018 Warsztat dotyczący monitorowania sektora ekonomii społecznej. 
21.06.2018 Dyskusja nt. wstępnej wersji modelu tworzenia Regionalnych Programów Rozwoju Ekonomii Społecznej przedstawionego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. 
24.09.2018 Podsumowanie dotychczasowej pracy Grupy (ostatnie posiedzenie Grupy w I kadencji KKRES) oraz omówienie planów na przyszłość w kontekście prac Grupy w nowej kadencji KKRES, analiza proponowanego zakresu danych niezbędnych do utworzenia koncepcji narzędzia informatycznego do prezentacji danych z obszaru ekonomii społecznej, przedstawienie doświadczeń z wdrażania narzędzie do monitorowania działalności OWES. 
17.12.2018 Omówienie planów na przyszłość dotyczących pracy Grupy z nowymi Członkami.
17.01.2019 Omówienie wyników z pilotażowego badania działalności OWES; Przedstawienie wniosków z badania oraz ustalenie potrzeb związanych z modyfikacją narzędzia po przeprowadzonym pilotażu.; Przestawienie wyników ankiety potrzeb przedsiębiorstw społecznych.
18.03.2019 Wdrażanie poprawek i obecny stan prac nad narzędziem do monitorowania OWES; Kontynuacja omawiania analizy z badania potrzeb przedsiębiorstw społecznych; Przedstawienie narzędzia do badania satysfakcji klientów OWES. 
9.05.2019 Omówienie stanu przygotowań do wdrożenia oceny jakości i planowania polityk publicznych na podstawie dokonanego przeglądu literatury krajowej i zagranicznej w zakresie sposobów mierzenia oddziaływania społecznego oraz Przedstawienie informacji nt. przebiegu prac nad automatyzacją narzędzia do monitorowania OWES.
19.09.2019 Przedstawienie wstępnej koncepcji metody mierzenia oddziaływania społecznego; Prezentacja analizy case study Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej; Opracowanie harmonogramu pracy Grupy. 
18.10.2019 Przygotowanie „Informacji o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych” - omówienie propozycji zagadnień do ankiety telefonicznej oraz tematów warsztatów na Forum Spółdzielni Socjalnych; Omówienie postępu prac nad opracowaniem wyników badania monitorowania OWES za rok 2018; Automatyzacja narzędzia do monitorowania OWES - przedstawienie propozycji; Przedstawienie postępu prac nad metodą mierzenia oddziaływania społecznego; Wnioski z pilotażu badań Zintegrowanego Systemu Monitorowania Sektora ES – prezentacja kluczowych zmian w kolejnej edycji badań. 
5.02.2019 W trakcie spotkania zaopiniowane zostanie sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej za 2018 rok, przedstawione zostaną założenia do badań satysfakcji klienta OWES i harmonogram prac nad badaniem społecznej wartości dodanej/oddziaływania społecznego. Omówione zostaną też działania w ramach projektu Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej.
5.06.2020 Spotkanie odbyło się w trybie zdalnym. Omówiono m.in. propozycje kart wskaźników Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 r. Ekonomia Solidarności Społecznej (KPRES). Przedstawiono także stan prac związanych z przygotowaniem narzędzia do mierzenia oddziaływania społecznego. 
23.07.2020 Spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji. Podsumowano prace nad narzędziem do  mierzenia społecznej wartości dodanej/oddziaływania społecznego i jego wdrażaniem, omówiono zadania grupy ds. monitoringu i ewaluacji KKRES w zakresie prac nad nową perspektywą EFS+ i Krajowym Planem Odbudowy oraz przedstawiono działania związane z realizacją projektu pn. Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej.
21.10.2020 Głównym tematem spotkania była dyskusja nad wskaźnikami do działania dot. ekonomii społecznej w ramach Krajowego Programu Odbudowy. Spotkanie miało formę wideokonferencji.
24.05.2021 W trakcie spotkania omawiano zagadnienia dotyczące monitoringu funkcjonowania OWES,a także dyskutowano nt. kwestii monitorowania i sprawozdawczości wobec zapisów projektu ustawy o es oraz nowej perspektywy EFS+
15.10.2021 Podczas spotkania podsumowano prace grupy podczas II kadencji KKRES.


loga

Data utworzenia: 2016-10-05 11:28:01 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2018-07-04 08:45:26 przez: Anna Moskwa