Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Grupa ds. finansowych


Skład Grupy ds. finansowych działającej w ramach KKRES I kadencji (do października 2018 r.):

Paweł Chorąży, Karolina Cyran-Juraszek, Aleksandra Dmitruk, Tadeusz Durczok, Marcin Juszczyk, Marek Karaś, Iwonna Kulikowska, Arkadiusz Lewicki, Krystyna Majerczyk-Żabówka, Tomasz Misiak, Tomasz Musielski, Wiesława Przybysz, Grzegorz Wojtanowski, Patrycja Wolińska-Bartkiewicz

Skład Grupy ds. finansowych działającej w ramach KKRES II kadencji (od 17 grudnia 2018 r.):

Bąkowska Barbara

Dmitruk Aleksandra

Durczok Tadeusz

Ekielski Witold

Hanas Zbigniew

Kamieński Igor

Kopeć Michał

Krasuski Piotr

Lewicki Arkadiusz

Pieńkowska Dorota

Rapcia Jacek

Wardzińska Joanna

Żbik Waldemar

Spotkania Grupy ds. finansowych:

Data spotkania Tematyka
10.10.2017

Członkowie Grupy zapoznali się z dotychczasowymi efektami wdrażania Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, uruchomionego przez BGK w ramach Działania 2.9 PO WER.Omawiano zapisy dotyczące Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w projekcie ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej oraz aktualizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w części poświęconej instrumentom finansowym. Ustalono, że Grupa współpracować będzie z Zespołem ds. instrumentów finansowych w ramach PO WER, działającym przy Ministerstwie Rozwoju. Członkowie Grupy zostali poinformowani na temat przeprowadzonych przez MR badań luki finansowej oraz działaniach podejmowanych w obszarze wsparcia finansowego dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach Osi IV PO WER.Na przewodniczącego Grupy wybrany został Tadeusz Durczok. Przedstawiono propozycje tematów ekspertyz.

6.02.2018

Spotkanie było poświęcone wyborowi innowacyjnych instrumentów finansowych, do których instrumentarium ma być wypracowane w projekcie pn. System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej w ramach Działania 2.9 PO WER. Wśród propozycji wskazano: social impact bonds, włączenie przedsiębiorstw społecznych do systemu wsparcia dla tradycyjnie rozumianych przedsiębiorstw, formy wzajemnościowe, crowdfunding. Zwracano uwagę na konieczność weryfikacji, czy i w jakim zakresie potrzebna byłaby zmiana prawa bankowego, w szczególności w zakresie kryteriów badania zdolności kredytowej, nieadekwatnych do działania w formie przedsiębiorstwa społecznego. Istotną kwestią jest także nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych,  która umożliwia tworzenie konsorcjów, funduszy wzajemnościowych. Dyskutowano na temat poręczeń wzajemnościowych i dobrych praktyk, jakie można znaleźć w tym zakresie w Portugalii czy Hiszpanii.

21.02.2018

Na łączonym spotkaniu grup tematycznych funkcjonujących w ramach Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprezentowana została propozycja struktury celów i logiki interwencji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES). Po dyskusji uczestnicy spotkania podzielili się na 4 grupy warsztatowe odpowiadające propozycji nowych obszarów: Obszar I - Solidarny rynek pracy, Obszar II - Solidarna wspólnota lokalna, Obszar III - Przedsiębiorczość społeczna na konkurencyjnym rynku, Obszar IV - Solidarne społeczeństwo. Wypracowane zostały rekomendacje zmian w KPRES.

18.04.2018

Członkowie Grupy wzięli udział w posiedzeniu grup roboczych Komitetu Akredytacyjnego. Tematem dyskusji było usprawnienie działalności OWES, w tym zapewnienie wysokiej jakości usług w zakresie doradztwa biznesowego.

29.05.2018

Na łączonym spotkaniu grup tematycznych funkcjonujących w ramach Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprezentowano projekt ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej, a także informację na temat narzędzia do tworzenia regionalnych programów ekonomii społecznej.

21.06.2018 Członkowie Grupy ds. Finansowych zostali zaproszeni na spotkanie Laboratorium Ekonomii Społecznej. W trakcie spotkania omawiano dylematy i wyzwania wdrażania instrumentów finansowych w sektorze ekonomii społecznej, omówiono ulgi podatkowe dedykowane podmiotom ekonomii społecznej w wybranych krajach europejskich,
a także możliwości i bariery dotyczące włączenia przedsiębiorstw społecznych w istniejący system wsparcia dla komercyjnych przedsiębiorstw.
18.09.2018

Na spotkaniu Grupy dyskutowano na temat postępów we wrażaniu Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej – komponentu pożyczkowego, gwarancyjnego oraz reporęczeniowego. Dyskusja dotyczyła m.in. możliwości poszerzenia zakresu stosowania gwarancji BGK na działalność PES w obszarze pożytku publicznego, w szczególności zabezpieczania projektów realizowanych przez OWES-y. Zrekonstruowano stan prac nad systemem gwarancji lub/i poręczeń wzajemnych dla PES – pierwszym instrumentarium w ramach projektu pn. System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej w ramach Działania 2.9 PO WER. Podsumowano wyniki ekspertyzy pn. Analiza i omówienie ulg podatkowych i innych preferencji oraz mechanizmów dedykowanych podmiotom ekonomii społecznej sprzedających towary i/lub świadczących usługi, w tym usługi społeczne, w wybranych 4 krajach europejskich.

17.12.2018

Zainaugurowano prace Grupy ds. finansowych w nowym składzie, w ramach rozpoczęcia działalności Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej II kadencji. Przedstawiono informację podsumowującą prace Grupy w I kadencji KKRES oraz dyskutowano o najbliższych wyzwaniach, związanych m.in. z przygotowaniem innowacyjnego instrumentarium. Przedstawiciel BGK przedstawił informację na temat wdrażania zwrotnych instrumentów finansowych w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

19.03.2019

Na spotkaniu dysutowano na temat postępów we wdrażaniu Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, potrzeb sektora ekonomii społecznej w obszarze wsparcia finansowego, w kontekście przyszłego okresu programowania oraz modelu nowego instrumentu finansowego dla sektora ekonomii społecznej. Omówiono także wyniki ekspertyzy pn. Analiza korzystania przedsiębiorstw społecznych z powszechnego systemu wsparcia przedsiębiorstw komercyjnych. 

5.07.2019

W spotkaniu udział wzięli członkowie i członkinie Grupy ds. Finansowych w ramach Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Zespołu ds. instrumentów finansowych w ramach PO WER. Na spotkaniu przedstawiono stan wdrażania zwrotnych instrumentów finansowych dla PES oraz  wyniki badania potrzeb przedsiębiorstw społecznych, a także wynik wstępnej analizy dotyczącej instrumentu w zakresie współpracy PES z biznesem. Dyskutowano również na temat kształtu wsparcia finansowego ekonomii społecznej w przyszłym okresie programowania.

13.11.2019

W trakcie spotkania dyskutowano przede wszystkim jak wspierać innowacje technologiczno-społeczne. Zaprezentowano wstępną wersję analizy dotyczącej instrumentu w zakresie współpracy PES z biznesem. Dyskutowano także na temat możliwości skorzystania z systemu wsparcia dla MŚP przez PES.

7.05.2020

Spotkanie odbyło się w trybie zdalnym. Przedstawiona została informacja na temat postępów we wdrażaniu instrumentów finansowych w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, w tym rozwiązań wrażanych w związku z wybuchem epidemii COVID-19, a także informacja na temat badania w kontekście kryzysu przedsiębiorstw społecznych, wywołanym epidemią wirusa SARS-CoV-2. Następnie dyskutowano na temat instrumentów zwrotnych, w tym propozycji rozwiązań, których wdrożenie mogłoby złagodzić skutki wybuchu epidemii COVID-19.

 12.05.2020 Spotkanie odbyło się w trybie zdalnym. Poświęcone było uszczegółowieniu rekomendacji Grupy ds. finansowych odnośnie do instrumentów, mających złagodzić skutki wybuchu epidemii COVID-19 dla sektora ekonomii społecznej. 
19.05.2020

Spotkanie odbyło się w trybie zdalnym. Poświęcone było ustaleniu szczegółów rekomendacji Grupy ds. finansowych odnośnie do instrumentów, mających złagodzić skutki wybuchu epidemii COVID-19 dla sektora ekonomii społecznej, wskazano propozycje kryteriów umarzania pożyczek płynnościowych, uruchomionych przez BGK w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

28.07.2020

Instrumenty finansowe dla PES, w świetle przygotowywanych regulacji prawnych oraz w kontekście konsekwencji wybuchu pandemii COVID-19.

8.10.2020

Głównym tematem spotkania było:  Finansowanie innowacji w sektorze ekonomii społecznej, instrumenty wsparcia finansowego w perspektywie finansowej 2021-2027. Spotkanie miało formę wideokonferencji.

15.04.2021

Spotkanie poświęcone było analizie kryterium umarzania pożyczek dla sektora ekonomii społecznej oraz koncepcji zwrotnych instrumentów finansowych w EFS+.

 

 

 

loga

Data utworzenia: 2016-10-05 11:28:01 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2018-07-04 08:54:32 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy