Grupa ds. edukacyjnych

Skład Grupy ds. edukacyjnych działającej w ramach KKRES I kadencji (do października 2018 r.):

Jacek Dziel, Maciej Kopeć, Aleksandra Kowalska, Małgorzata Kowalska, Ewa Leś, Agnieszka Banach-Lewonowska, Anna Łukomska-Dziedzic, Zenon Matuszko, Agnieszka Pacut, Adam Piechowski, Bardara Sadowska

Skład Grupy ds. edukacyjnych działającej w ramach KKRES II kadencji (od 17 grudnia 2018 r.):

Anna Bulka

Jacek Czajka

Zbigniew Hanas

Barbara Sadowska

Leszek Wasiewicz

Jolanta Kucharzak

Spotkania Grupy ds. edukacyjnych:

Data spotkania Tematyka    
19.10.2017 Inauguracyjne posiedzenie grupy obejmowało przedstawienie przez przedstawiciela DES wstępnych założeń projektu konkursowego dotyczącego wsparcia spółdzielczości uczniowskiej, a także wstępną dyskusję nad statusem spółdzielni uczniowskich i problemach w ich funkcjonowaniu.    
7.12.2017 Drugie posiedzenie grupy było poświęcone dyskusji nad możliwościami stosowania przez spółdzielnie uczniowskie NIP szkoły po zmianie przepisów o VAT (z udziałem przedstawicieli MEN  i MF z komórek organizacyjnych, które wydawały opinię w ww. sprawie). Kontynuowana była także wymiana opinii na temat potrzeby uregulowania statusu spółdzielni uczniowskiej w polskim prawie. Dodatkowo odbyły się prezentacje działań związanych z edukacją na rzecz ekonomii społecznej w regionach – m.in. ROPS w Poznaniu, Stowarzyszenia Morena w woj. pomorskim oraz Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych w woj. wielkopolskim. Na zakończenie przedstawiciele DES przekazali informacje na temat trwających prac nad aktualizacją KPRES.    
8.02.2018 Posiedzenie wspólne wszystkich grup roboczych KKRES poświęcone pracom nad aktualizacją KPRES.    
21.02.2018 Posiedzenie wspólne wszystkich grup roboczych KKRES poświęcone pracom nad aktualizacją KPRES.    
29.05.2018 Spotkanie było połączonym spotkaniem wszystkich Grup działających w ramach KKRES. W trakcie spotkania przedstawiono projekt ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej. Odbyła się dyskusja, w trakcie której zgłoszono uwagi do projektu. Ustalono, że uwagi zostaną przeanalizowane przez DES i naniesione na projekt ustawy. ROPS Kraków przedstawił także informację nt. narzędzia do tworzenia regionalnych programów ekonomii społecznej.    
4.07.2018

W trakcie spotkania omówiono wyniki przeprowadzonej analizy desk research działań w zakresie formalnej i nieformalnej edukacji dotyczącej ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz prezentacji wstępnej koncepcji programu edukacyjnego. Dyskutowano także nad najlepszymi formułami wspierania rozwoju i inkubacji spółdzielni uczniowskich w obecnej sytuacji prawnej.

   
17.12.2018 Pierwsze spotkanie grupy w ramach KKRES II kadencji, poświecone głównie sprawom organizacyjnym. Przedstawiono zarys koncepcji programu edukacyjnego, jak również zaprezentowano plany na dalsze działania
w ramach obszaru edukacyjnego.
   
26.02.2019 Podczas posiedzenia wybrano przewodnicząca Grupy, która została Anna Bulka ze Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy. Zostały również omówione priorytety w obszarze edukacji i upowszcheniania ekonomii społecznej w ostatniej aktualizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz projekt ogólnopolskiego przeglądu dobrych praktyk wpisujących się w ww. priorytety. Zaprezentowano również koncpecję programu edukacyjnego w obszarze ekonomii społecznej dla szkół podstawowych, opracowawanego w ramach porjketu na zlecenie ROPS w Poznaniu.    
20-21.05.2020

Posiedzenie grupy odbyło się w trybie wyjazdowym w Poznaniu, wspólnie z grupą ds. koordynacji ekonomii społecznej w regionach. Pierwszy dzień posiedzenia poświęcony był prezentacjom i dyskusjom na koncoecją programu edukacyjnego w zakresie ekonomii społecznej dla szkół podstawowych. Odbył się m.in. warsztat fokusowy, jak równiez testowanie jednego z opracowanych narzędzi edukacyjnych - gry miejskiej.
Drugiego dnia zaprezentowano założenia nowej perspektywy finansowej EFS+ w kontekście umiejscowienia w niej ekonomii społecznej. Dyskutowano także nad koncpecją atlasu dobrych praktyk w zakresie edukacji i upowszechniania ekonomii społecznej, który ma powstać pod egidą grupy i DES MRPiPS na podstawie informacji przezkazanych przez ROPS. Ostatnim punktem programu było omówienie koncepcji eksrtyzy dotyczącej spółdzielni uczniowskich, która zostanie zlecona przez DES MRPiPS.

   
30.09.2019

Podczas spotkania omówiono postęp prac w ramach opracowywania Programu edukacyjnego w obszarze ekonomii społecznej dla szkół podstawowych. Zaprezentowano także założenia projektu konkursowego w ramach działania 2.9. „Rozwój ekonomii społecznej”, w ramach którego zostanie opracowany program edukacyjny w obszarze ekonomii społecznej dla szkół średnich.
W kolejnym punkcie zaprezentowano założenia projektu konkursowego w ramach działania 2.9. „Rozwój ekonomii społecznej" pn. „Podyplomowe studia menadżerskie i MBA w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym dla pracowników PES i przedsiębiorstw społecznych”.
Ostatnim punktem spotkania bzz kwestie dotzcyce spółdzielczości uczniowskiej: Informacja na temat działań prowadzonych na rzecz społdzielnie uczniowskie oraz aktualnych działań podejmowanych przez KRS związanych z uregulowaniem statusu SU orz wstępna dyskusja w kontekście potrzeby opracowania nowego wzorcowego statutu spółdzielni uczniowskiej.

   
11.12.2019

Podczas spotkania omówienio stan prac nad programem edukacyjnym w obszarze ekonomii społecznej dla szkół podstawowych - aktualnie trwają prace nad zidentyfikowaniem najkorzystniejszych narzędzi, za pomocą których można będzie skutecznie i szeroko upowszechnić program. Następnie omówiono stan spraw w projekcie konkursowym „Ekonomia społeczna dla szkół”, realizowanym w ramach działania 2.9. „Rozwój ekonomii społecznej”, który zakłada opracowanie programu edukacyjnego w obszarze ekonomii społecznej dla szkół ponadpodstawowych.
Następnie przedstawiono roboczą wersją atlasu dobrych praktyk w zakresie edukacji i upowszechniania ekonomii społecznej, które zostały zgłoszone przez część Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w odpowiedzi na wspólne pismo Dyrektor DES i Przewodniczącej Grupy.
Na zakończenie przybliżono stan spraw po ogłoszeniu w Bazie Konkurencyjności zapytania ofertowego na ekspertyzę pn. „Wypracowanie koncepcji organizacyjnej praktycznego funkcjonowania spółdzielni uczniowskich oraz promowania idei spółdzielczości wśród uczniów na tle obowiązujących przepisów prawa, ze szczególny m uwzględnieniem statusu uczniów i rodziców, organów prowadzących (jednostek samorządu terytorialnego) oraz rozstrzygnięć dotyczących szczegółowej organizacji pracy szkoły“.

   
5.05.2020

Spotkanie odbywało się po raz pierwszy w historii funkcjonowania grupy w formule online, za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Omówiono nastęujące punkty:
1. Program edukacyjny w obszarze ekonomii społecznej dla szkół podstawowych – upowszechnianie, pomysł na podręcznik wdrażania przedsiębiorczości społecznej etc. (stan spraw)
2. Program edukacyjny w obszarze ekonomii społecznej dla szkół ponadpodstawowych - stan spraw
3. Studia podyplomowe i MBA w zakresie ekonomii społecznej - stan spraw
4. Ekspertyza dot. spółdzielni uczniowskich - informacja Wykonawcy

   
25.09.2020 Głównym tematem spotkania było omówienie ekspertyzy dot spółdzielni uczniowskich. Spotkanie miało formę wideokonferencji.    
2.03.2021

Podczas spotkania poruszono następujące tematy: 1. Podsumowanie spotkań i warsztatów dla OWES i ROPSów poświęconych spółdzielniom uczniowskim, przeprowadzonych przez ROPS w Poznaniu, 2. Podręcznik wdrażania przedsiębiorczości społecznej wśród dzieci i młodzieży – prezentacja, 3. Poselski projekt ustawy o spółdzielniach uczniowskich (druk sejmowy nr 901) – przedstawienie stanowiska MEiN oraz dyskusja.

   
27.05.2021

Wystąpienie przedstawicieli Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, na temat aktualnie trwających prac i konsultacj w związku z tworzeniem Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia oraz dyskusja

   
13.10.2021 Podczas posiedzenia grupy ds. edukacyjnych KKRES w dniu 13 października 2021 r. Przewodnicząca Grupy, Pani Anna Bulka podsumowała prace w II kadencji KKRES. Następnie przedstawicielka wykonawcy zaprezentowała założenia ekspertyzy zleconej przez MRPiPS, pn. "Spółdzielczość uczniowska i inne formy przedsiębiorczości społecznej dzieci i młodzieży w wybranych krajach Unii Europejskiej  ", która aktualnie jest w opracowaniu. W ostatniej części spotkania pozostali uczestnicy podzielili się swoimi działaniami w obszarze edukacji na rzecz ekonomii społecznej.    

 

loga

Data utworzenia: 2016-10-05 11:28:01 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2018-07-04 08:44:43 przez: Anna Moskwa