Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

FIO 2008 - nabór ekspertów do oceny merytorycznej

 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór ekspertów, dokonujących oceny merytorycznej projektów, składanych w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w roku 2008.

Kandydaci na ekspertów powinni spełniać następujące kryteria:

  • posiadać wyższe wykształcenie,
  • posiadać co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie problematyki związanej z działalnością organizacji pozarządowych lub kościelnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz związków wyznaniowych, w zakresie przynajmniej jednego z niżej wymienionych obszarów (szczegółowy zakres działań w ramach poszczególnych obszarów można znaleĽć w dokumentach programowych umieszczonych na stronie:www.pozytek.gov.pl lub www.crzl.gov.pl):

-  zabezpieczenia społecznego,
-  integracji i aktywizacji społecznej,
-  praw i wolności człowieka i obywatela,
-  nauki, kultury, edukacji i wychowania,
-  bezpieczeństwa publicznego i obrony narodowej.
-  posiadać dobrą znajomość sektora pozarządowego.

Kandydaci na ekspertów powinni gwarantować rzetelność, bezstronność i poufność oceny wniosków, być dyspozycyjnymi (w tym wziąć udział w szkoleniu przed rozpoczęciem oceny wniosków) oraz mieć możliwość oceny wniosków w formie elektronicznej. Wnioski do oceny będą przesyłane drogą elektroniczną i oceniane przy użyciu formularza elektronicznego, dlatego w zgłoszeniu należy podać również aktualny adres e-mail. Preferowane będą osoby posiadające doświadczenie w ocenianiu projektów finansowanych ze środków publicznych.

Przewidywany termin przeprowadzenia oceny merytorycznej to kwiecień - czerwiec br. Ocena wniosków będzie odbywać się za wynagrodzeniem. Stawka za ocenę jednego wniosku wynosić będzie 100 zł brutto. Wymagana będzie wysoka dyspozycyjność ze względu na spodziewaną znaczną liczbę wniosków, które zostaną złożone w ramach konkursu, a tym samym przekazane do oceny merytorycznej. Eksperci zostaną przeszkoleni (o terminie szkolenia Departament poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem - szkolenie przewiduje się w kwietniu).

Należy złożyć następujące dokumenty:

  • § kwestionariusz osobowy,
  • § dyplom potwierdzający posiadane wykształcenie oraz inne dokumenty potwierdzające kompetencje kandydata,
  • § oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • § deklaracja bezstronności i poufności eksperta oceniającego wnioski w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Kwestionariusz osobowy, oświadczenie i deklarację należy pobrać ze strony internetowej http://www.pozytek.gov.pl/.

Pisemne zgłoszenia kandydatów ze wskazaniem wybranego do oceny obszaru lub obszarów należy składać lub przesyłać w terminie do dnia 14 kwietnia br. (decyduje data wpływu do Departamentu) na poniższy adres:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Pożytku Publicznego
ul. Nowogrodzka 1/3
00-513 Warszawa

z dopiskiem: „EKSPERCI FIO 2008"

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu. Osoby zakwalifikowane na ekspertów zostaną niezwłocznie poinformowane o wynikach naboru.

Do pobrania: 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY >>>

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI >>>

Do wglądu:

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI >>>
(O podpisanie Deklaracji proszone będą osoby zakwalifikowane jako eksperci do oceny merytorycznej, w związku z czym powyższy dokument nie jest wymagany jako załacznik do zgłoszenia.)


 

Polecamy