Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

FAQ PO FIO 2011

FAQ PO FIO 2011

Projekt pokrywa się w kilku priorytetach bądĽ w kilku obszarach w ramach wybranego priorytetu - który wskazać podczas wypełniania oferty?

Należy wybrać jeden główny, wiodący w projekcie.

 

Czy podmiot nie posiadający statusu organizacji pożytku publicznego może ubiegać się o dotację w ramach konkursu w 2011 r.?

Zgodnie z Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji w ramach PO FIO w 2011 r. podmioty uprawnione do składania wniosków o dofinansowanie realizacji zadania nie muszą posiadać statusu OPP.

 

Czy na etapie składania oferty należy posiadać środki własne finansowe na rachunku bankowym podmiotu?

Wkład własny finansowy wymagany jest na etapie realizacji poszczególnych etapów projektu dofinansowanego w ramach konkursu PO FIO w roku 2011.

 

Czy udostępnienie sali na potrzeby projektu może stanowić wkład własny niefinansowy?

Nie. Wkład własny niefinansowy w konkursie edycji 2011 roku może mieć jedynie charakter osobowy (praca członków organizacji, wolontariuszy).

 

Jeżeli posiadamy odpis z KRS/właściwego rejestru sprzed dwóch lat, to czy możemy go dołączyć jako załącznik? W ciągu tych dwóch lat nie nastąpiły żadne zmiany.

Tak, jako załącznik wymagany jest aktualny tj. zgodny ze stanem faktycznym odpis z KRS/właściwego rejestru bądĽ wyciąg z ewidencji, a więc może to być odpis sprzed np. dwóch lat, o ile nie nastąpiły w nim od tamtej pory żadne zmiany i tym samym jest zgodny ze stanem faktycznym.

 

Komponent regionalny: Na stronie 20 „Zasad..." znajduje się następujący zapis:

„W przypadku komponentu regionalnego projektów wsparcia przedsiębiorczości społecznej, projekty są o wartości od 400 do 500 tys. zł." Oznacza to, że w ramach komponentu można ubiegać się o dotacje na realizację projektu we wskazanych wysokościach - od 400 do 500 tys. zł. Tak więc wartość projektów w rzeczywistości będzie wyższa.

 

Komponent regionalny: Zgodnie z „Zasadami ..." wkład własny do projektów realizowanych w formule komponentu regionalnego powinien stanowić minimum 20% wartości projektu, z przeznaczeniem wyłącznie na kategorię I Koszty osobowe merytoryczne i II Koszty obsługi  zadania publicznego, w tym koszty administracyjne. Jednak w montażu 20% udziału własnego powinny zostać uwzględnione odpowiednie proporcje wkładu finansowego i niefinansowego, spełniające kryteria racjonalności realizacji projektu.

Jednocześnie z „Zasad..." wynika, że:

Wyjątkiem jest  komponent regionalny w Priorytecie IV,  który wskazuje wydatki w kategorii koszty administracji i obsługi projektu oraz kategorii koszty merytoryczne nie mogą stanowić łącznie więcej  niż 20% wartości projektu.".  Jest to zapis omyłkowy, który powinien prawidłowo brzmieć :

Wyjątkiem jest  komponent regionalny w Priorytecie IV,  który wskazuje wydatki w kategorii koszty administracji i obsługi projektu oraz kategorii koszty merytoryczne nie mogą stanowić łącznie mniej niż 20% wartości projektu.".

 

Komponent regionalny: Zgodnie z „Zasadami..." minimum 90 % dotacji powinno zostać przeznaczone na pokrycie kosztów kategorii III - Koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów zadania. Oznacza to, że pozostała część dotacji może zostać przeznaczona na pozostałe kategorie budżetowe, w tym: I, II, IV, V, VI, VII, VIII, jednakże z zachowaniem limitów przewidzianych dla PO FIO. Nie ma więc przeszkody, aby  pozostała część dotacji została przeznaczona na koszty osobowe merytoryczne i koszty obsługi  zadania publicznego, w tym koszty administracyjne.

 

Partnerstwo w PO FIO w 2011 r.

Kwestię partnerstwa w konkursie FIO na rok 2011 można uprościć do podziału na „formalne" i „nieformalne".

 1.  Do partnerstwa „formalnego" należy zaliczyć:

- ofertę wspólną zawartą między organizacjami pozarządowymi (partnerstwo wewnątrzsektorowe). Jest to sformalizowana forma współpracy, wynikająca z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ;

- partnerstwo publiczno-społeczne - jest to partnerstwo z organami administracji publicznej. Partnerzy realizują projekt (zwany dalej „projektem partnerskim") wspólnie z podmiotem uprawnionym, wnosząc do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, na warunkach określonych w umowie partnerskiej. Umowa partnerska jest sporządzana na wzorze umowy opracowanym przez oferentów.

Spełnienie powyższych „formalnych" form partnerstwa gwarantuje otrzymanie 1 pkt. za spełnienie kryterium horyzontalnego.

 2 . Do partnerstwa „nieformalnego" można zaliczyć pozostałe formy współpracy organizacji z różnymi podmiotami. Nie jest to zabronione. Za tego typu współpracę nie otrzyma się 1 pkt. za spełnienie kryterium horyzontalnego.

 

Czy podmiot składając samodzielnie swój wniosek do FIO może być jednocześnie partnerem w innej ofercie FIO?

Tak, podmiot może być jednocześnie partnerem (nie liderem) w kilku projektach FIO. Jednakże jeśli podmiot składa ofertę w formule oferty wspólnej, wówczas nie może aplikować osobno.

Organizacja pozarządowa może być partnerem „formalnym" (oferta wspólna) tylko w 1 projekcie.  Udział w ofercie wspólnej uniemożliwia złożenie aplikacji indywidualnej. I odwrotnie - złożenie oferty indywidualnej uniemożliwia udział w ofercie wspólnej z innym NGO'sem.


 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49

Tagi:

Polecamy