Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

FAQ - pytania i odpowiedzi dot. fundacji nadzorowanych przez MRPiPS

FAQ – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Pytania: 

 1. Jaki akt prawny reguluje obowiązek sprawozdawczy fundacji?
 2. Do kogo się składa sprawozdanie?
 3. W jakiej formie należy złożyć sprawozdanie?
 4. Czy trzeba składać sprawozdanie jeżeli fundacja nie prowadziła żadnej działalności?
 5. Jakie sprawozdanie należy złożyć?
 6. Czy do sprawozdania merytorycznego trzeba dołączać sprawozdanie finansowe?
 7. Za jaki okres składane jest sprawozdanie?
 8. Jaki jest termin na złożenie sprawozdania?
 9. Jaki jest obowiązek sprawozdawczy fundacji posiadającej status organizacji pożytku publicznego?
 10. Kto podpisuje sprawozdanie?

 Odpowiedzi:

1.     Jaki akt prawny reguluje obowiązek sprawozdawczy fundacji?

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491 ze zm.) w art. 12
ust. 2 nakłada na fundacje obowiązek corocznego składania ministrowi właściwemu sprawozdania ze swojej działalności. Z kolei zakres  informacji zawartych w sprawozdaniu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 36).

2.      Do kogo składa się sprawozdanie?

Sprawozdanie z działalności fundacji składa się ministrowi właściwemu wpisanemu w dziale
I rubryce 8 postanowienia o wpisie fundacji do KRS.

3.     W jakiej formie należy złożyć sprawozdanie?

Zgodnie z § 1 rozporządzenia, sprawozdanie z działalności fundacji sporządza się w formie pisemnej. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli w formie papierowej lub opatrzenie takiego oświadczenia złożonego w postaci elektronicznej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4.     Czy trzeba składać sprawozdanie jeżeli fundacja nie prowadziła żadnej działalności?

Tak, sprawozdania należy składać nawet wtedy, gdy nie jest prowadzona żadna działalność statutowa ani gospodarcza, za wszystkie lata od daty wpisu do KRS do daty wykreślenia z KRS.

5.     Jakie sprawozdanie należy złożyć?

Należy składać sprawozdanie merytoryczne - zgodne z wymogami § 2 i § 3 ww. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.

6.     Czy do sprawozdania merytorycznego trzeba dołączać sprawozdanie finansowe?

Nie należy składać sprawozdania finansowego, ani zamiast sprawozdania merytorycznego, ani jako sprawozdania dodatkowego.

7.     Za jaki okres składane jest sprawozdanie?

Zgodnie z przepisem § 5 ww. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego - nigdy zaś okres roku obrotowego, nawet w początkowym okresie działalności. Sprawozdanie składa się odrębnie za każdy rok kalendarzowy.

8.     Jaki jest termin na złożenie sprawozdania?

W § 5 ww. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości odkreślono, że sprawozdanie składa się  każdego roku z działalności za rok ubiegły. Zatem sprawozdania należy składać za dany rok kalendarzowy, np. za 2019, najpóźniej do końca następnego roku kalendarzowego - 2020.

9.   Jaki jest obowiązek sprawozdawczy fundacji posiadającej status organizacji pożytku publicznego?

Zgodnie z art. 12 ust. 2a ww. ustawy o fundacjach - fundacje posiadające status organizacji pożytku publicznego, które zamieściły na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie merytoryczne z działalności oraz sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) - zwolnione są z obowiązku składania ministrowi właściwemu corocznego sprawozdania z działalności fundacji spełniającego wymogi ww. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w formie pisemnej.

10.  Kto podpisuje sprawozdanie?

Sprawozdania te powinny być podpisane zgodnie z wymogiem § 4 ww. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości przez co najmniej dwóch członków zarządu, o ile statut fundacji nie stanowi inaczej - wówczas powinny być podpisane tak jak stanowi statut fundacji dla składania oświadczeń woli lub reprezentacji.

 

UWAGA 

Uprzejmie informujemy, iż w celu ułatwienia fundacjom sporządzania sprawozdań - na stronie www.ekonomiaspoleczna.gov.pl: w zakładce „inne działania” pod hasłem „fundacje nadzorowane przez MRPiPS” zamieszczono formularz sprawozdania z działalności fundacji, który można skopiować, edytować, wypełnić, wydrukować i wysłać do MRPiPS.


 

Data utworzenia: 2018-08-21 11:11:30 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2018-10-02 13:29:16 przez: Filip Kołodziejski

Tagi:

Polecamy