Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

FAQ - odpowiedzi na zadawane pytania

UWAGA!!! Departament Pożytku Publicznego nie udziela informacji dotyczących przyporządkowania poszczególnych projektów, inicjatyw, zadań itp. do konkretnych celów, obszarów i kierunków działań.

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49

Koszty

 • Jeżeli projekt dotyczy zaangażowania młodzieży w modernizację boiska sportowego we własnej wsi, oraz w drugim etapie projektu do organizowania na nim zawodów sportowych, to czy koszty remontu nawierzchni i zakupu niezbędnych materiałów mogą przekroczyć wyznaczone 5% wartości dotacji?
  Za koszty kwalifikowane, związane z remontem, stosownie do dokumentu „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2006", uznawane są wyłącznie koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania - do wysokości 5% wartości dotacji, nie więcej jednak niż 5.000,00 zł.
 • Koszty zapisane w kosztorysie są kosztami brutto. Czy w razie przyznania dotacji można od tych kosztów odliczać VAT?
  Dotacja rozliczana jest w kwotach brutto, czyli organizacja nie może od kosztów związanych z realizacją zadania, na które otrzymała dofinansowanie (dotację), odliczyć Vat-u. 
 • Maksymalna kwota na koszty wyposażenia wynosi 3500 zł. Czy jest to kwota podawana brutto czy netto. To jest czy do 3500 zł możemy dodać VAT?
  Wszystkie kwoty są kwotami brutto.
 • W ramach kosztów zakupu wyposażenia 3.500 zł to maksymalny koszt jednostkowy czy maksymalny całkowity koszt zakupu wyposażenia dla projektu?
  Zgodnie z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2006" jako koszty kwalifikowane uznano koszty wyposażenia związane z realizacją zadania. Jednakże, wartość początkowa składnika majątku nie może przekroczyć kwoty 3.500,00 zł brutto oraz jednocześnie nie może wynosić więcej niż 5% wartości dotacji. 
 • Co oznacza zapis w "Zasadach ..." w punkcie 3.3.2 mówiący o tym, że kosztami niekwalifikowanymi są te nie odnoszące się jednoznacznie do projektu, "W TYM m.in. (...) wydatki już finansowane z innych Ľródeł niż określone przez Wnioskodawcę"? Czy zapis "w tym" oznacza, że "wydatki finansowane już z innych Ľródeł niż określone przez Wnioskodawcę", ale jednoznacznie odnoszące się do projektu mogą stanowić koszty kwalifikowane będące wkładem własnym? Jeśli nie, to co należy rozumieć przez "inne Ľródła niż określone przez Wnioskodawcę".
  Dotacja na realizacją zadania w ramach Programu FIO może pokrywać koszty jedynie związane z realizacją zadania, które nie są jednocześnie pokrywane już z innych Ľródeł. 
 • Czy wniosek można składać od razu na dwa lata? Jeśli tak, to czy jest możliwe ubieganie się np. o kwotę 150 tys. zł x 2 lata?
  Realizacja projektów dwuletnich (max, czas zakończenia realizacji zadania: 31.12.2007 r.) uzależniona jest od dotacji przeznaczonych na Program FIO w ramach zapisów ustawy budżetowej na rok 2007. Wnioski można składać na projekty jednoroczne i/lub dwuletnie. Wysokość wnioskowanej dotacji (niezależnie, czy jest to projekt jednoroczny, czy dwuletni) musi zamknąć się w przedziale: od 5 tys. zł do 25 tys. zł dla małych projektów,od 25 tys. zł do 250 tys. zł dla dużych projektów.
 • Czy w Programie FIO jest podział na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne?
  W dokumencie „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2006", dostępnym na stronie http://www.pozytek.gov.pl/, w rozdziale „Kwalifikowalność kosztów" opisane są koszty kwalifikowalne oraz niekwalifikowalne.
 • Czy koszty z innych projektów mogą być kosztami własnymi, np. z PFRON-u?
  Wkład finansowy w realizację zadania może być zarówno własny, jak i pozyskany.
  Czy są ograniczenia procentowe kosztów wyposażeń i remontów lub adaptacji pomieszczeń przeznaczonych do realizacji projektu?
  Koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania - do wysokości 5% wartości dotacji, nie więcej jednak niż 5.000,00 zł.;Wszelkie informacje dotyczące kwalifikowalności oraz rodzaju i progów finansowych związanych z realizacją zadania znajdują się w dokumencie „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2006", dostępnym na stronie http://www.pozytek.gov.pl/.
 • Co należy rozumieć pod pojęciem wkład własny niefinansowy? Jakie kategorie kosztów można zaliczyć do wkładu własnego niefinansowego?
  Wkład własny niefinansowy obejmuje m. in. nieodpłatne usługi, zasoby rzeczowe lub osobowe zaangażowane w realizację projektu.
 • Czy w kosztach realizacji projektu w rubryce: „Koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów projektu" można (lub należy) ująć, np. koszty przejazdu, noclegi, wyżywienie, napoje?
  Do wnioskodawcy należy decyzja, biorąc pod uwagę specyfikę realizowanego projektu, jakie koszty uzna za związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów. Mogą to być np. koszty przejazdu, wyżywienia, czy noclegu pod warunkiem, że znajdą one swoje uzasadnienie w realizowanym projekcie. Należy podkreślić, że ekspert oceniający wniosek wypowiada się również w zakresie zasadności poszczególnych pozycji kosztorysu.
 • W której rubryce w kosztach realizacji projektu należy ująć: dyplomy, puchary, medale, nagrody rzeczowe w zawodach sportowych?
  W punkcie 9 należy uwzględnić koszty, które są związane z realizacją zadania, a które nie zostały wymienione w punktach od 1 do 8 (część 3.3.1 dokumentu „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2006").
 • Czy w konkursie FIO nagrody przyznawane w zawodach sportowych dla dzieci - maskotki, puchary, dyplomy, medale - można traktować jako koszty kwalifikowane realizacji zadania?
  Koszty kwalifikowalne oraz niekwalifikowalne zostały opisane w rozdziale 3.3 dokumentu „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji...". Wymienione w pytaniu nagrody są kosztami kwalifikowanymi, jeżeli służą realizacji zadania i są bezpośrednio z nim związane. W tym przypadku przyjmuje się, iż sytuacja taka ma miejsce.
 • W punkcie 3.3.1 Koszty osobowe administracji i obsługi projektu wskazujecie Państwo, że mogą być one ponoszone w części odpowiadającej zaangażowaniu. Czy to oznacza, że będą finansowane umowy o pracę?
  Oznacza to, że pokrywane będą jedynie koszty osobowe związane np. z kierowaniem projektem, koordynacją, czy prowadzeniem księgowości w części odpowiadającej zaangażowaniu danej osoby w realizację projektu oraz osób zatrudnionych specjalnie na potrzeby projektu. Osoby te mogą być zatrudnione zarówno na umowę o pracę, jak i na umowę o dzieło/zlecenia. Jednakże, w obu przypadkach pokrywany będzie koszt pracowników w wysokości odpowiadającej ich faktycznym płacom/wynagrodzeniom, które wynikają z umowy.
 • Czy w ramach działań merytorycznych można na czas realizacji projektu zatrudnić osobę na umowę o pracę lub oddelegować pracownika już zatrudnionego, czy, jak było w zeszłym roku, można finansować jedynie umowy cywilno - prawne?
  W ramach działań merytorycznych na czas realizacji projektu można zatrudniać osoby zarówno na umowę o pracę jak i na umowę o dzieło/zlecenia. Jednakże, w obu przypadkach pokrywany będzie koszt pracowników w wysokości odpowiadającej ich faktycznym płacom/wynagrodzeniom, które wynikają z umowy.
 • Czy istnieje możliwość dofinansowania naszego projektu pn. "Internetowa Świetlica Środowiskowa" ze środków Programu FIO w przypadku, gdy będziemy wnioskować między innymi o zakup sprzętu komputerowego (pełnego wyposażenia i oprogramowania 7 stanowisk komputerowych z szerokopasmowym dostępem do Internetu). Czy możemy to zaliczyć do kosztów kwalifikowalnych?
  Zakup sprzętu komputerowego nie może być celem „samym w sobie" zadania. Jest on kosztem kwalifikowanym, jedynie jeżeli związany jest bezpośrednio z realizacją zadania.
 • Moje pytanie dotyczy uczestników Projektu. Czy część uczestników może pochodzić z Białorusi, i czy ich udział tzn. ich koszt akomodacji, materiały itp. jest kwalifikowalny?
  Zasady FIO nie ograniczają uczestników projektu wyłącznie do obywateli Polskich.
 • Pytanie dotyczy części III Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania: co można uznać za rodzaj miary w przypadku pozycji: koszty osobowe administracyjne oraz merytoryczne?
  Wyznacznikiem rodzaju kosztów ponoszonych przez Wnioskodawcę jest charakter zadania realizowanego w ramach Programu FIO. Do Wnioskodawcy należy więc określenie rodzajów miar w przypadku pozycji: koszty osobowe administracyjne oraz merytoryczne. W przypadku kosztów osobowych rodzajem miary może być na przykład: liczba godzin przepracowanych w związku z realizacją zadania przez osoby zaangażowane w projekt.
 • Czy koszty noclegów w ramach szkoleń wyjazdowych są kwalifikowalne?
  Koszty kwalifikowalne oraz niekwalifikowalne zostały opisane w rozdziale 3.3 dokumentu „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2006". Należy mieć na uwadze, iż koszty kwalifikowalne muszą być związane z realizacją zadania i zostaną poddane merytorycznej ocenie ekspertów.
 • Czy można złożyć dwa wnioski realizujące dwa cele np. Cel 2 i Cel 4 w dwóch różnych obszarach, ale składający się na ten sam projekt?
  Obowiązuje zasada składania jednego wniosku na jeden cel, w ramach danego obszaru i kierunku działań, na realizację jednego projektu.
 • Jak rozumieć zapis: "Koszty wyposażenia związane z realizacją zadania - zakup składniku majątku, którego wartość początkowa nie przekracza kwoty 3500,00 zł i jednocześnie nie więcej niż do wysokości 5% wartości dotacji"?
  Jak rozumieć zapis: "Koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania - do wysokości 5% wartości dotacji, nie więcej jednak niż 5.000,00 zł"?
  Poszczególne zapisy oznaczają, że wymienione w nich oba warunki muszą być spełnione równocześnie. W przypadku pierwszego zapisu oznacza to, że koszty wyposażenia nie mogą przekroczyć 5% wartości dotacji, nie więcej jednak niż 3500 zł. Na przykład dla dotacji w kwocie 5.000,00 zł 5% wynosi 250,00 zł i na maksymalnie taką kwotę mogą opiewać koszty wyposażenia. Z kolei przy dotacji 250.000,00 zł 5% wynosi 12.500,00 zł, jednak przekracza to kwotę 3.500,00 zł, więc koszty wyposażenia mogą wynosić maksymalnie 3.500,00 zł.Podobna sytuacja jest w przypadku drugiego zapisu. Koszty adaptacji pomieszczeń nie mogą przekroczyć 5% wartości dotacji, nie więcej jednak niż 5.000,00 zł. Na przykład dla dotacji w kwocie 5.000,00 zł 5% wynosi 250,00 zł i na maksymalnie taką kwotę mogą opiewać koszty adaptacji pomieszczeń. Z kolei przy dotacji 250.000,00 zł 5% wynosi 12.500,00 zł, jednak przekracza to kwotę 5.000,00 zł, więc koszty wyposażenia mogą wynosić maksymalnie 5.000,00 zł.
 • Jakie dokumenty zaświadczają koszty poniesione w związku z wkładem rzeczowym do projektu: telefon, lokal, itp.?
  Wkładem niefinansowym w postaci zasobów rzeczowych jest koszt korzystania na rynku z takich zasobów.
 • Czy zorganizowanie festynu integracyjno - rodzinnego dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i społeczności lokalnej można uznać za koszt kwalifikowany projektu?
  W przypadku oceny merytorycznej dokonywanej przez niezależnych ekspertów brana jest pod uwagę stosowność wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania. Ze środków Funduszu pokrywane będą jedynie niezbędne koszty związane bezpośrednio z realizacją zadania. Ocenie podlega zasadność poniesienia określonych kosztów oraz ich wysokość w związku z realizacją zadania przez organizację. Koszty kwalifikowalne oraz niekwalifikowalne zostały opisane wraz z określeniem niezbędnych limitów w rozdziale 3.3 dokumentu „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji...
 • Jakim kosztem będzie zatrudnienie na umowę cywilno-prawną informatyka (niezbędny do utworzenia i administrowania strony internetowej, jako jednego z działań projektu)?
  Do wnioskodawcy należy decyzja, biorąc pod uwagę specyfikę realizowanego projektu, jakie koszty uzna za związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów. Mogą to być np. koszty przejazdu, wyżywienia, czy noclegu pod warunkiem, że znajdą one swoje uzasadnienie w realizowanym projekcie. Należy podkreślić, że ekspert oceniający wniosek wypowiada się również w zakresie zasadności poszczególnych pozycji kosztorysu.W kosztach kwalifikowanych, przy ograniczeniach procentowych dofinansowania z FIO określenie „do wysokości (5% lub 10%) wartości dotacji" dotyczy tylko danej pozycji kosztorysu czy też całości dofinansowania? Np. w pozycji „koszty osobowe administracji i obsługi projektu" całkowity koszt, to kwota 30.000 zł. Całkowita możliwa dotacja, to kwota 200.000 zł. Czy możliwa dotacja z FIO na ww. „koszty osobowe administracji i obsługi projektu", to kwota 10% z 30.000 zł (czyli 3.000 zł), czy też 10% z 200.000 zł (czyli 20.000 zł)? Ograniczenia procentowe odnoszą się do całości dotacji, czyli w tym przypadku 10% z 200.000 zł (czyli 20.000 zł).
 • Czy w pkt. 9 Kalkulacji 'Pozostałe koszty kwalifikowane' jest jakiś limit % wartości dotacji (jak np. w pkt. 5 i 8) i czy istnieje spis jakie koszty związane z realizacją zadania można uwzględnić w tym punkcie?
  Nie ma limitów procentowych w odniesieniu do pozostałych kosztów związanych z realizacją zadania, nie uwzględnionych w punktach od 1-8 w części III „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania". Nie istnieje lista określająca koszty związane z realizacją zadania, które można uwzględnić w tym punkcie.
 • Czy w przypadku "kosztów osobowych" w kosztorysie można uwzględnić całkowity koszt, który ponosi pracodawca w związku z zatrudnieniem (tzw. brutto)?
  Koszty uwzględniane w kosztorysie musza dotyczyć kwot całkowitych. W odniesieniu do kosztów ponoszonych w związku z zatrudnieniem należy podać kwoty brutto. Preferowaną formą zatrudnienia jest umowa zlecenia i umowa o dzieło.
 • W punkcie 3.3.1. Koszty osobowe administracyjne i obsługi projektu, należy wpisać koszty koordynacji i obsługi księgowej. Koszty te będą pokrywane w wysokości odpowiadającej faktycznym płacom wynikającym z umowy. A jeśli koordynacja ma być wkładem własnym np. w formie wolontariatu lub osobowego zaangażowania się w realizację projektu, to jak należy określić koszty? Czy mają one być wpisane w kategorie wkładu niefinansowego?
  Do realizacji projektu (prowadzenia zajęć, warsztatów) potrzebny jest komputer przenośny i rzutnik multimedialny. Jeśli cena ich zakupu przewyższa 5% wartości dotacji i jednocześnie 3500 (czyli nie może być wpisane to w kategorię: koszty wyposażenia związane z prowadzeniem projektu;), to należy w takim razie wynająć te urządzenia (i wpisać w kategorii: Koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów projektu;)? W jaki sposób określić cenę wynajmu sprzętu?
  Brany jest pod uwagę koszy używania sprzętu. Przyporządkowanie ponoszonych kosztów do odpowiedniej kategorii należy do wnioskodawcy, a Departament Pożytku Publicznego nie udziela informacji dotyczących tej kwestii. Właściwie sporządzony budżet podlega ocenie przez ekspertów w procesie weryfikacji wniosków.

Wnioskodawcy

 • Czy fundacje, których jedynym fundatorem jest jednostka samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w programie FIO?
  Zasadniczo fundacje, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego nie mogą uczestniczyć w programie, chyba że prowadzą działalność statutową w zakresie nauki, w szczególności na rzecz nauki. Tym samym wnioskodawca musi wykazać, że rzeczywiście taką działalność prowadzi.
 • Czy oddziały terenowe lub ośrodki nieposiadające osobowości prawnej utworzone w ramach np. stowarzyszenia lub fundacji mogą składać wniosek do FIO?
  W "Zasadach..." wyraĽnie zostało określone, że oddziały (terenowe) lub ośrodki organizacji nieposiadające osobowości prawnej składają wniosek za zgodą zarządu głównego organizacji. Oznacza to, że wniosek może być podpisany przez statutowo uprawnionych członków zarządu lub inną osobę np. kierownika oddziału na podstawie udzielonego pełnomocnictwa do poszczególnej czynności np. do składania wniosku o dotację z FIO. Oznacza to, że to władze statutowe organizacji zapewniają, aby organizacja, w tym jej jednostki terenowe złożyły nie więcej niż maksymalna ilość czterech wniosków na Program FIO.
 • Czy jeśli organizacja pozarządowa prowadzi od początku roku działalność gospodarczą (rozlicza VAT) ale składa wniosek na realizację celów statutowych nie objętych działalnością gospodarczą, to czy:
  a) może w ogóle ubiegać się o dotację z FIO?
  b) czy rozlicza koszty netto czy brutto?
  Organizacja może prowadzić działalność gospodarczą i jednocześnie ubiegać się o dofinansowanie zadania prowadzonego w ramach działalności statutowej, pod warunkiem: Jeżeli zadanie realizuje w ramach działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego - może takie działanie mieć wpisane w działalność gospodarczą, jeżeli zadanie realizuje w ramach działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego - nie może mieć wpisanej takiego działania w działalność gospodarczą.
  Każda dotacja jest rozliczana w kwotach brutto. 
 • Fundacja jest wpisana do rejestru przedsiębiorców i w ramach działalności gospodarczej może prowadzić 15 różnego rodzaju działań. Jednak faktycznie przeprowadziła jedno szkolenie w zakresie kształcenia ustawiczne dorosłych. Co w takim razie należy wpisać do pozycji 13. b) wniosku: wszystkie wpisane do statutu punkty dot. działalności gospodarczej, czy też ten punkt działalności, który Fundacja rzeczywiście prowadziła?
  Należy wpisać, zgodnie ze statutem, wszystkie rodzaje zadań wykonywanych w ramach działalności gospodarczej. 
 • 1. Co zrobić w sytuacji, kiedy planujemy założenie oddziału terenowego, jeden z wniosków jest pomysłem członków tegoż oddziału. W maju zostanie złożony wniosek o rejestracje do KRS, a wiec wniosek musi składać Stowarzyszenie. Prawdopodobnie w lipcu oddział nie będzie on miał jeszcze osobowości prawnej, ale np. od września tak, czy jest możliwe przeniesienie praw z zawartej umowy o dotacje aneksem, czy tez cale działanie realizuje Stowarzyszenie?
  2. Wielkopolski Zarząd Wojewódzki PKPS w Poznaniu ma wpis w KRS, ale nie ma osobowości prawnej, a działa na podstawie pełnomocnictwa Rady Naczelnej PKPS. Czy w tym przypadku może składać wniosek do FIO, czy ten wniosek powinna złożyć w jego imieniu Rada Naczelna?
  Wnioskodawcą może być jedynie organizacja posiadająca osobowość prawną. W przypadku, gdy takowej nie ma niezbędne w przypadku oddziału terenowego (nieposiadającego osobowości prawnej) jest złożenie wniosku wyłącznie za zgodą zarządu głównego, na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego udzielonego przez zarząd główny. W takim przypadku, zadanie będzie realizował oddział, natomiast w umowie jako strona będzie figurowało stowarzyszenie.
 • Jeżeli nasza organizacja została zarejestrowana w paĽdzierniku 2005 r., ale wszelkie niezbędne do prowadzenia działalności dokumenty uzyskaliśmy dopiero w marcu 2006 roku (więc w okresie paĽdziernik- grudzień 2005 nie prowadziliśmy żadnych działań) za jaki okres musimy sporządzić zestawienie przychodów i kosztów?
  W takim przypadku należy załączyć zestawienie przychodów i kosztów od momentu faktycznie prowadzonej działalności z zaznaczeniem, iż w okresie od paĽdziernika do marca 2005 roku nie były prowadzone żadne działania przez organizację.
 • W części I. wniosku (dane o wnioskodawcy), podpunkt 13) brzmi: przedmiot działalności statutowej, choć podpunkt ten dotyczy wyraĽnie działalności gospodarczej. Czy należy więc wpisać informacje o działalności statutowej, czy o gospodarczej?
  We wniosku znajduje się informacja, iż podpunkt ten należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy Wnioskodawca faktycznie prowadzi działalność gospodarczą. Należy opisać przedmiot działalności gospodarczej, jeżeli takową Wnioskodawca prowadzi, zgodnie z zapisami w statucie.
 • Czy przedszkola publiczne mogą być partnerami w realizacji zadania?
  Publiczne przedszkole jest jednostką organizacyjną administracji publicznej, a więc może być partnerem wnioskodawcy.
 • Czy szkoła może wziąć w udział w konkursie FIO?
  Zgodnie z założeniami Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz z treścią ogłoszenia o rozpoczęciu konkursu na projekty składane w ramach Programu FIO, beneficjentami Programu FIO są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych), działające w sferze realizacji zadań publicznych. W przypadku gdy zadanie wykonuje placówka lub jednostka organizacyjna, które nie posiadają osobowości prawnej, konieczne jest, aby w jego imieniu wniosek złożyło stowarzyszenie, posiadające osobowość prawną, a wykonawca zadania wpisuje swoje dane. Istnieje możliwość realizacji zadania w partnerstwie. W takim przypadku należy załączyć umowę partnerska lub oświadczenie partnera.
 • Czy uczniowski klub sportowy może złożyć wniosek w ramach Programu FIO?
  Uczniowski klub sportowy może być wnioskodawcą w Programie FIO.
 • Czy wnioskodawcą może być stowarzyszenie nie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, tylko w odpowiednim rejestrze u starosty?
  Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu FIO są m. in. organizacje pozarządowe, a więc także stowarzyszenia. Definicję art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, czyli osoby prawne lub jednostki organizacyjne nienależące do sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, utworzone na podstawie przepisów ustaw.
 • Czy spółdzielnie socjalne mogą brać udział w tym konkursie, czy mogą być jedynie współrealizatorem, partnerem?
  24 marca 2006 roku został przyjęty przez Sejm projekt ustawy o spółdzielniach socjalnych. Ustawa nie jest jeszcze jednak powszechnie obowiązującym aktem prawnym. W związku z tym grupa podmiotów mogących wnioskować o dotacje w ramach Programu FIO nie ulega zmianie i nie uwzględnia ona spółdzielni socjalnych. Mogą one jednak być partnerem w realizacji projektu, którego wnioskodawcą jest inny podmiot.
 • Czy jedna organizacja będąca wnioskodawcą dwóch wniosków, może też być partnerem w dwóch innych?
  Nie ma ograniczeń dotyczących bycia partnerem w realizacji projektu, którego wnioskodawcą jest inna organizacja. Warunkiem jest dostarczenie przez wnioskodawcę załącznika w postaci umowy partnerskiej lub oświadczenia partnera, zgodnie z zasadami ubiegania się o dotację.
 • Czy organizacja może być partnerem w projekcie do celu 1 i sama do niego składać wniosek?
  Organizacja może być wnioskodawcą przy składaniu wniosku na każdy cel. Nie ma ograniczeń, co do ilości wniosków, w których organizacja jest partnerem w rozumieniu zasad Programu FIO.
 • Czy jest możliwość otrzymania druku Umowy Partnerskiej?
  Nie ma jednolitego druku umowy partnerskiej. Koniecznym załącznikiem, zgodnie z informacja zawartą we wniosku, jest umowa partnerska lub oświadczenie partnera, nie zaś jego statut.
 • Czy do Programu FIO mogą składać wnioski wszystkie organizacje pozarządowe, czy tylko organizacje pożytku publicznego?
  Zgodnie z założeniami Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz z treścią ogłoszenia o rozpoczęciu konkursu na projekty składane w ramach Programu FIO, beneficjentami Programu FIO są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych), działające w sferze realizacji zadań publicznych. Organizacje pożytku publicznego są jedna z kategorii organizacji. Posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego nie jest kryterium naboru do Programu FIO.
 • Czy Ośrodek Rekolekcyjno - Formacyjny, który funkcjonuje jako instytucja parafialna nie posiadająca statutu może się ubiegać o dotację z FIO?
  Wnioskodawcą mogą być kościelne jednostki prawne i jednostki organizacyjne, działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 • Czy stowarzyszenie nie posiadające jeszcze statusu organizacji pożytku publicznego może składać wniosek do Programu FIO?
  Status organizacji pożytku publicznego nie jest wymagany przy wnioskowaniu o dotację przez podmioty pozarządowe ramach Programu FIO. Organizacje pozarządowe, zgodnie z definicją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą być wnioskodawcami w Programie FIO.

Partnerstwo

 • W przypadku projektu w ramach celu 2, gdy partner użycza zasoby rzeczowe - kwalifikowane jako niefinansowy wkład własny związane, z uczestnictwem bezpośrednich adresatów projektu (uczestnicy szkolenia), czy jednocześnie można wynająć od niego odpłatnie pomieszczenie, które będzie wykorzystane przez pośrednich odbiorców projektu (dzieci uczestników)?
  Nie ma przeszkód aby wnioskodawca odpłatnie wynajął od partnera pomieszczenie, które będzie wykorzystywane w ramach realizowanego projektu, pod warunkiem, że takie działanie nie jest uwzględnione w umowie partnerskiej.
 • Czy przez podwykonawców należy rozumieć tylko podwykonawców merytorycznych, czy także np. zakup usług cateringowych?
  Przez podwykonawców należy rozumieć tylko podwykonawców merytorycznych.
 • Czy partnerem w programie FIO mogą być instytucje kultury?
  Partnerem w Programie FIO jest administracja publiczna a więc także samorządowe instytucje kultury.
 • Czy jest jakieś procentowe ograniczenie podzlecania zadań (oczywiście z zachowaniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych)?
  W przypadku realizacji zadania w ramach Programu FIO obowiązują przepisy ustawy prawo zamówień publicznych. 
 • Czy ewentualne wynagrodzenie podwykonawcy może być finansowane z dotacji FIO, czy też ze środków własnych?
  Do Wnioskodawcy należy decyzja (po zapoznaniu się, szczególnie, z pkt. 3.3 w dokumencie „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2006") jak rozdzieli finansowanie poszczególnych kosztów związanych z realizacją zadania. 
 • Czy partnerem w realizacji zadania może być organizacja pracodawców?
  Tak. Partnerem może być organizacja pracodawców. 
 • Czy partnerem w realizacji zadania mogą być przedstawiciele zagranicznych organizacji?
  Partnerstwo dotyczy współpracy wnioskodawcy z instytucjami publicznymi lub prywatnymi (krajowymi lub zagranicznymi) w realizacji zadania. Osoby fizyczne nie są partnerami w rozumieniu FIO, lecz mogą być np. wolontariuszami.
 • Czy partner biorący udział w realizacji zadania może być zza granicy, czy musi to być podmiot polski?
  Partnerem może być podmiot zagraniczny.
 • Czy partnerem w realizacja zadania może być organizacja prowadząca działalność gospodarczą? Czy można ją traktować jako podmiot biznesowy?
  Organizacja pozarządowa zawsze może być partnerem wnioskodawcy, także wówczas jeśli prowadzi działalność gospodarczą. Sektor biznesu to podmioty, dla których działalność gospodarcza stanowi podstawowy a nie uboczny przedmiot działalności, a więc np. banki, zakłady ubezpieczeniowe, spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwa państwowe itp.
  Zagadnienie „partnerstwa" zostało szeroko wyjaśnione w części 3.1 „Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację" w dokumencie „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2006".
 • Czy partnerem w realizacji zadania może być jednostka samorządu terytorialnego?
  Tak.
 • Czy w pkt. V.1 wniosku (partnerzy biorący udział...) konieczne jest, w przypadku realizacji celów 1 i 4 dołączanie umów partnerskich? Czy można tylko wyszczególnić placówki, które będą pomagały w realizacji zadania poprzez pomoc przy naborze uczestników lub promocję projektów?
  Deklarując realizację zadania w partnerstwie należy załączyć umowę partnerską lub oświadczenie partnera.
 • Czy spółdzielnie socjalne mogą brać udział w tym konkursie, czy mogą być jedynie współrealizatorem, partnerem?
  24 marca 2006 roku został przyjęty przez Sejm projekt ustawy o spółdzielniach socjalnych. Ustawa nie jest jeszcze jednak powszechnie obowiązującym aktem prawnym. W związku z tym grupa podmiotów mogących wnioskować o dotacje w ramach Programu FIO nie ulega zmianie i nie uwzględnia ona spółdzielni socjalnych. Mogą one jednak być partnerem w realizacji projektu, którego wnioskodawcą jest inny podmiot. Trzy organizacje chcą zrealizować program dla młodzieży, każda z nich pracuje z młodzieżą, jednak w różnych regionach i z młodzieżą z różnymi problemami. Czy wkład własny finansowy może być włożony przez te trzy organizacje?Partnerstwo polega na wsparciu niefinansowym wnioskodawcy. Jednakże wkładem własnym mogą być środki finansowe z innych Ľródeł.
 • Czy jedna organizacja będąca wnioskodawcą dwóch wniosków, może też być partnerem w dwóch innych?
  Nie ma ograniczeń dotyczących bycia partnerem w realizacji projektu, którego wnioskodawcą jest inna organizacja. Warunkiem jest dostarczenie przez wnioskodawcę załącznika w postaci umowy partnerskiej lub oświadczenia partnera, zgodnie z zasadami ubiegania się o dotację.
 • Czy organizacja może być partnerem w projekcie do celu 1 i sama do niego składać wniosek?
  Organizacja może być wnioskodawcą przy składaniu wniosku na każdy cel. Nie ma ograniczeń, co do ilości wniosków, w których organizacja jest partnerem w rozumieniu zasad Programu FIO.
 • Czy jest możliwość otrzymania druku Umowy Partnerskiej?
  Nie ma jednolitego druku umowy partnerskiej. Koniecznym załącznikiem, zgodnie z informacja zawartą we wniosku, jest umowa partnerska lub oświadczenie partnera, nie zaś jego statut.
 • Proszę o informację, czy można zadania w ramach Programu FIO realizować w partnerstwie lub podwykonawstwie formalnym, czy też partnerstwo w tym konkursie jest rozumiane jako partnerstwo społeczne?
  Definicja partnerstwa podana jest w dokumencie „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2006". Zgodnie z tym zapisem partnerstwo polega na niefinansowej współpracy wnioskodawcy z innymi organizacjami pozarządowymi lub kościelnymi osobami prawnymi i kościelnymi jednostkami organizacyjnymi, sektorem biznesu lub administracji publicznej w celu realizacji zadania publicznego (projektu). Współpraca ta obejmuje w szczególności aktywną wymianę umiejętności, doświadczeń, wiedzy na każdym etapie projektu. Udział partnera w realizacji projektu może dotyczyć nieodpłatnego wsparcia rzeczowego (np. użyczenie zasobów rzeczowych potrzebnych do realizacji projektu) lub osobowego (udział członków lub wolontariuszy innej organizacji). Partnerem jest również organ administracji publicznej deklarujący wsparcie finansowe zadania realizowanego z udziałem środków Programu FIO. W umowie partnerskiej lub oświadczeniu partnera należy wskazać rodzaj i zakres jego wsparcia w realizacji zadania.
 • Czy jest możliwe składanie wniosku przez konsorcjum (3-4 organizacje), w którym każda z organizacji pozarządowych na tych samych zasadach i na równi jest zaangażowana w realizację projektu - odpowiada i realizuje projekt pod względem merytorycznym, finansowym - uzupełniając i wspierając się nawzajem. Każda z organizacji odpowiada za tę część, na której zna się najlepiej. Szczegółowe zasady wówczas określa umowa konsorcjum. Lider konsorcjum składa w takiej sytuacji projekt w imieniu całego konsorcjum, a nie tylko swojej organizacji?
  Nie jest to możliwe. Wnioskodawcą jest zawsze jeden podmiot, który składa wniosek, zawiera umowę, składa sprawozdanie i ponosi odpowiedzialność za realizację zleconego zadania publicznego, określoną w szczególności w umowie i ustawie o finansach publicznych.
 • Czy inna organizacja pozarządowa, która jest partnerem, może pokrywać własne koszty, np. czy trenerzy z organizacji partnerskiej mogą otrzymać wynagrodzenie za wykonaną pracę? Czy możliwe jest, że wkład własny finansowy jest wnoszony przez partnera (nie chodzi o dotację samorządu) - czy np. koszty stałe partnera związane z realizacją projektu i zgodne z limitami, mogą być rozliczane jako wkład własny we wniosku o dotacje?
  Wkład własny deklarowany przez wnioskodawcę podlega kontroli poprzez sprawozdanie z wykonania zadania. Kontrola rozliczenia dotacji odbywa się poprzez sprawdzenie sposobu wykonania zadania, zrealizowania harmonogramu zgodnie z przedstawionym kosztorysem na podstawie załączonego wykazu faktur (rachunków), które zostały opłacone w całości lub części ze środków pochodzących z dotacji.
 • Czy placówka powołana i prowadzona przez fundację (jej jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lecz prowadząca własną księgowość) ma być traktowana jako partner w projekcie? Czy partner może ponosić koszty projektu i organizacja wnioskująca może je uwzględnić jako wkład własny. Czy organizacja wnioskująca może pokrywać koszty projektu ponoszone przez partnera na podstawie rachunków lub not obciążeniowych?
  Placówka fundacji nieposiadająca osobowości prawnej stanowi jej jednostkę organizacyjną, a więc nie może być partnerem, którym mogą być jedynie odrębne od wnioskodawcy osoby prawne i jednostki organizacyjne
 • Czy przy realizacji celu 2 możliwe jest zawarcie partnerstwa z jednostką samorządu terytorialnego (mam na myśli Urząd Marszałkowski, Urząd Gminy i Starostwo Powiatowe), przy czym jednostki samorządu terytorialnego byłyby traktowane jako partner bez budżetu?
  Partnerem w realizacji zadania może być organizacja pozarządowa lub kościelna osoba prawna i kościelne jednostki organizacyjne, podmioty z sektora biznesu lub administracji publicznej. Partnerem może być również organ administracji publicznej.
 • Czy w przypadku, gdy w realizacji projektu brałoby udział więcej niż dwóch partnerów konieczne jest zawieranie umowy wielostronnej, czy możliwe jest zawarcie kilku umów bilateralnych, pomiędzy liderem projektu a każdym z partnerów osobno?
  Do decyzji wnioskodawcy należy sposób zawarcia umowy z podmiotami, które będą brały udział w realizacji zadania w charakterze partnerów.
 • Czy duże projekty muszą być realizowane w partnerstwie? Chodzi o cel 1 i 4, bo rozumiem, że w celu 2 i 3 muszą?
  W partnerstwie mogą być realizowane wszystkie projekty, niezależnie od ich wielkości. Dla Celów 2 i 3 partnerstwo jest wymogiem koniecznym i w takim przypadku niezbędne jest załączenie umowy partnerskiej lub oświadczenia partnera.W Celu 1 i 4 zadania mogą być realizowane w partnerstwie (tzn. nie ma takiego wymogu) i w takim przypadku wskazane jest załączenie umowy partnerskiej lub oświadczenia partnera.
 • Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może być partnerem (ale zatrudniająca ponad 50 osób)? Jeśli tak to jaki dokument powinna dostarczyć - jako podmiot gospodarczy nie posiada statutu, jak również w tym przypadku nie posiada nawet umowy spółki.
  Osoba fizyczna nie może być partnerem. Definicja partnerstwa znajduje się w dokumencie „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji...".

Obszary i cele

 • Czy w obszarze 2. Integracja i aktywizacja społeczna punkt e) rozwój potencjału organizacji pozarządowych, dotyczy tylko formalnie zarejestrowanych organizacji pozarządowych? Czy działania „nakierowane na wyrównywanie szans organizacji słabo rozwiniętych infrastrukturalnie poprzez pomoc w formie technicznej, szkoleniowej, informacyjnej itd." może również objąć niezarejestrowane jeszcze grupy lokalne, a także inne formy wspólnot, np. parafie?
  Rolą wnioskodawcy jest określenie kręgu adresatów, do których skieruje swoje zadanie.
 • Czy można złożyć 2 wnioski realizujące 2 różne cele, ale w tym samym obszarze? Np. cel 1 obszar 4b, cel 2 obszar 4c?
  Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 4 wnioski, po jednym na każdy cel, w ramach odrębnych kierunków działań. Nie ma ograniczenia w odniesieniu do obszaru działań. Można w związku z tym złożyć na przykład 2 wnioski na 2 różne cele w obrębie tego samego obszaru, ale na różne kierunki działań.
 • Czy powyższy Program obejmuje swoim zakresem celów również pomoc ludziom ubogim lub niepełnosprawnym w dostępie do zdrowej wody pitnej ?
  Sposób realizacji kierunku zawarty w projekcie ocenia ekspert na etapie oceny merytorycznej.
 • Czy projektem w ramach Celu 4 może być projekt, który powstał w wyniku podpisania porozumienia z inną organizacją w ramach projektu finansowanego z zeszłorocznej edycji FIO?
  Cel 4 służy promowaniu i wdrażaniu inicjatyw, które były realizowane w szczególności w poprzedniej edycji Programu FIO.
 • Czy organizacja może być partnerem w projekcie do celu 1 i sama do niego składać wniosek?
  Organizacja może być wnioskodawcą przy składaniu wniosku na każdy cel. Nie ma ograniczeń, co do ilości wniosków, w których organizacja jest partnerem w rozumieniu zasad Programu FIO.
 • Czy działanie d) "działania na rzecz aktywizacji społecznej i kulturalnej młodzieży" zawarte w obszarze 2 "Integracja i aktywizacja społeczna" dotyczy tylko młodzieży wiejskiej?
  Działania podejmowane w ramach Obszaru 2: Integracja i aktywizacja społeczna nie odnoszą się tylko do młodzieży wiejskiej. Mają one na celu wszelkie inicjatywy skierowane do młodzieży.
 • Czy działanie e) "rozwój potencjału organizacji pozarządowych" zawarte w obszarze 2 "Integracja i aktywizacja społeczna" może dotyczyć przygotowania kampanii 1%, łącznie z produkcją materiałów promocyjnych?
  Departament Pożytku Publicznego nie udziela informacji dotyczącej przyporządkowania konkretnych inicjatyw do obszarów oraz celów Programu FIO.
 • Czy przy realizacji celu 2 możliwe jest zawarcie partnerstwa z jednostką samorządu terytorialnego (mam na myśli Urząd Marszałkowski, Urząd Gminy i Starostwo Powiatowe), przy czym jednostki samorządu terytorialnego byłyby traktowane jako partner bez budżetu?Partnerem w realizacji zadania może być organizacja pozarządowa lub kościelna osoba prawna i kościelne jednostki organizacyjne, podmioty z sektora biznesu lub administracji publicznej.
  Partnerem może być również organ administracji publicznej.

Wkład własny

 • Czy środki własne finansowe mogą pochodzić z opłat uiszczanych przez uczestników projektu?
  Stosownie do pkt. IV wniosku „Przewidywane Ľródła finansowania zadania", istnieje możliwość uwzględnienia wpłat i opłat adresatów zadania jako planowane finansowe środki własne.
 • Czy w przypadku projektów 2-letnich , w projektach dużych, wkład własny w wysokości 20%, musi być rozłożony na 2 lata czy możemy go wydatkować w roku 2006, a kontynuacje projektu w roku 2007 finansować w całości ze środków FIO?
  W przypadku programów 2-letnich, wkład własny w wysokości 20% wartości zadania może być w całości wydatkowany w roku 2006.
 • Jeżeli koszty koordynatora to 20% dotacji, to 10% możemy otrzymać z FIO a 10% może stanowić wkład własny Wnioskodawcy?
  Limit 10% odnosi się do maksymalnej kwoty możliwej do pokrycia z dotacji w poszczególnych pozycjach kosztorysu. Wszelkie ponoszone wydatki muszą być uzasadnione i związane bezpośrednio z realizacją zadania. Jest to jeden z elementów oceny dokonywanej przez ekspertów.
 • Czy jeżeli dla potrzeb projektu planujemy zakupić rzutnik multimedialny za kwotę przekraczającą 3 500 zł (np. za 8 000) to czy możemy w budżecie ująć kwotę wyższą? podzielić finansowanie w tabeli na ze środków FIO - 3 500 i resztę wkład własny - 4 500. Czy taki wkład jest wkładem finansowym wnioskodawcy?
  Limit 5 % odnosi się do maksymalnej kwoty możliwej do pokrycia z dotacji w poszczególnych pozycjach kosztorysu.
 • Czy barter (jego część przychodową) można uznać za wkład finansowy?
  Wkładem finansowym są wyłącznie środki finansowe organizacji.
 • Czy wkładem własnym finansowym może być usługa wykonana przez firmę lub osobę fizyczną płatna w formie darowizny? Dowodem księgowym jest wtedy umowa o dzieło lub faktura z formą płatności" darowizna" (kompensata).
  Wkładem finansowym jest wyłącznie wkład pieniężny Wnioskodawcy w realizację zadania.
 • Czy te same koszty biurowe organizacji (czynsz, telefony, ogrzewanie) mogą być wkładem własnym organizacji w kilku różnych projektach składanych w ramach rożnych celów?
  Jeżeli wnioskodawca zamierza realizować kilka projektów finansowanych ze środków FIO, to w przypadku uwzględnienia kosztów biurowych w każdym projekcie, zobowiązany jest dokonać ich podziału proporcjonalnie do ich zaangażowania w realizację zadania.
 • Co należy rozumieć pod pojęciem wkład własny niefinansowy? Jakie kategorie kosztów można zaliczyć do wkładu własnego niefinansowego?
  Wkład własny niefinansowy obejmuje m. in. nieodpłatne usługi, zasoby rzeczowe lub osobowe zaangażowane w realizację projektu.
 • Czy w tej edycji FIO można ubiegać się o środki na wkład własny do projektów PHARE?
  W ramach Programu FIO nie istnieje możliwość otrzymania dotacji na wkład własny do innych projektów.
 • Jednym z obszarów wsparcia 2 e) jest pomoc w formie finansowej. Czy można w ramach FIO dostać dotację na ogłoszenie konkursu dla innych organizacji? Mamy podpisaną 2 letnią umowę z jedną z organizacji na udzielanie małych dotacji dla organizacji na terenie powiatu. Czy można np. dostać z FIO drugą część kwoty?
  W ramach Programu FIO nie istnieje możliwość otrzymania dotacji na wkład własny do innych projektów.
 • Czy istnieją ograniczenia dotyczące Ľródła finansowania wkładu własnego? Czy wkład własny może pochodzić ze środków narodowego/wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej bądĽ ze środków fundacji?
  Nie ma ograniczeń dotyczących Ľródła finansowania wkładu własnego.
 • W odniesieniu do dużych projektów (powyżej 250 tys. zł), czy wkład własny musi być tylko gotówkowy czy też można doliczać własny wkład bezgotówkowy do 10%? Zgodnie z zapisami dokumentu „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2006", wkład własny w odniesieniu do dużych projektów musi być w formie finansowej (dla projektów od 25 tys. zł do 150 tys. zł: 10% wartości projektu, dla projektów powyżej 150 tys. zł do 250 tys. zł: 20% wartości projektu).
  W odniesieniu do małych projektów istnieje konieczność zapewnienia wkładu własnego w postaci finansowej lub rzeczowej.
 • Czy trzeba w jakiś sposób wykazać posiadanie środków własnych na realizację projektu tak, jak w poprzedniej edycji FIO np. oświadczeniem, deklaracją, potwierdzeniem z kasy, wyciągiem bankowym?
  Podmiot wnioskujący o dotację w ramach Programu FIO zobowiązany jest zadeklarować wkład własny, stosownie do wymogów dużych i małych projektów. Nie podlega kontroli stan konta bankowego wnioskodawcy w chwili składania wniosku. W fazie podpisywania umowy oraz składania przez podmiot realizujący zadanie sprawozdania z realizacji zadania organizacja poprzez załącznik w postaci wykazu faktur oraz oświadczeń poddana zostaje kontroli z prawidłowego wykonania zadania, w tym z właściwego księgowania środków finansowych.
 • Czy Partner organizacji pozarządowej z sektora biznesowego może wnieść wkład finansowy, czy wkład własny musi wnieść organizacja pozarządowa? Mowa o projekcie dużym, gdzie wymagany jest wkład własny w wysokości 20% dotacji.
  Wkład partnera w realizację zadania wnioskodawcy nie może mieć charakteru finansowego. Natomiast wkład własny mogą stanowić środki pochodzące od sponsorów lub inne środki prywatne.
 • Jak rozlicza się wkład własny niefinansowy? Na podstawie jakich dokumentów? W jaki sposób rozliczyć wkład własny partnera w realizację projektu? Czy można rozliczać np. księgowość partnera, wykonywaną w ramach realizacji zadania?
  Partnerstwo ma charakter niefinansowy, co oznacza, że cena jego świadczeń nie jest pokrywana ani z dotacji ani z własnych środków wnioskodawcy.
 • Czy przy wykazaniu 10% wkładu własnych środków, musi to być wyciąg z konta, gdzie dana kwota figuruje, czy też można ująć w to np. wkład własny - pomalowanie pomieszczenia przy rozliczeniu za 1 metr kwadratowy wg. obowiązujących stawek lub też wartość specjalistycznych materacy zakupionych z własnych środków własnych?
  Nie ma konieczności załączenia wyciągu z konta z kwotą deklarowanego wkładu własnego. Podmiot wnioskujący o dotację w ramach Programu FIO zobowiązany jest zadeklarować wkład własny, stosownie do wymogów dużych i małych projektów. Nie podlega kontroli stan konta bankowego Wnioskodawcy w chwili składania wniosku. W fazie podpisywania umowy oraz składania przez podmiot realizujący zadanie sprawozdania z realizacji zadania, organizacja, poprzez załącznik w postaci wykazu faktur oraz oświadczeń, poddana zostaje kontroli z prawidłowego wykonania zadania, w tym z właściwego księgowania środków finansowych. Koszty związane z wkładem własnym rozliczane są zgodnie z trybem zamówień publicznych. Wkładem niefinansowym w postaci zasobów rzeczowych jest korzystania na rynku z takich zasobów.
 • Czy jeżeli w małym projekcie mamy tylko niefinansowy udział własny, to w punkcie 4 Wniosku „Przewidywane Ľródła finansowania działania" umieszczamy go czy nie?
  Niefinansowy udział podlega także oszacowaniu. Zatem należy wypełnić punkt 4 Wniosku podając szacowany koszt niefinansowanego wkładu własnego.
 • W jaki sposób wyliczamy wartość sprzętu, który zużyjemy na potrzeby projektu, a który jest w naszym posiadaniu - liczymy cenę rynkowa wynajęcia takowego czy jedynie jako amortyzację? Czy wewnętrzne polecenie księgowania wystarczy?
  Wkładem niefinansowym w postaci zasobów rzeczowych jest koszt korzystania na rynku z takich zasobów.
 • W tym samym czasie ubiegamy się o dofinansowanie tego samego planowanego projektu, który zamierzamy złożyć do konkursu FIO, w dwóch innych instytucjach (Fundacja im. L. Kronenberga i Gmina Wrocław). W ramach kosztów niekwalifikowanych FIO wymienia się wydatki już finansowane z innych Ľródeł niż określone przez Wnioskodawcę". Czy oznacza to, że jeśli jednocześnie uzyskamy dotacje z któregoś z innych Ľródeł, nie będzie możliwości częściowego finansowania w ramach FIO tych samych pozycji kosztorysu, które będzie częściowo pokrywała inna dotacja?
  Dotacja uzyskana w ramach Programu FIO nie może być przeznaczona na dofinansowanie działań związanych z realizacją projektu w ramach innego konkursu dotacyjnego.

Projekty i wnioski

 • Czy istnieje możliwość rozpoczęcia realizacji projektu dopiero w 2007 roku?
  W roku 2007 może być tylko kontynuacja projektu rozpoczętego w roku 2006. Nie ma możliwości rozpoczęcia w 2007 roku realizacja zadania w ramach obecnie ogłoszonego konkursu.
 • W dokumencie "Podstawowe kierunki działania rządu w zakresie realizacji rządowego programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2006" na stronie 15 w opisie małych projektów mowa jest tylko o projektach rocznych, podczas gdy w dokumencie "Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach rządowego programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2006" również na stronie 15 w opisie małych projektów uwzględnione są projekty dwuletnie. Czy zatem mały projekt do 25 tys. wnioskowanej dotacji z możliwością 10% wkładu finansowego lub niefinansowego musi ograniczać się do roku czy może być projektem dwuletnim (tzn. którego realizacja zakończy się np. w marcu 2007 roku)?
  Zarówno mały, jak i duży projekt może być składany jako projekt jednoroczny lub dwuletni. Głównym wyznacznikiem jest kwota przyznawanej dotacji oraz spełnienie przynajmniej jednego z wyznaczonych dla danej kategorii projektu kryteriów.
 • Zgodnie z wytycznymi wydatki związane z działaniami promocyjnymi projektu mogą stanowić do wysokości 5% dotacji, nie więcej jednak niż 5.000,00 zł, chyba że projekt realizuje działanie FIO o charakterze promocyjnym. Jak należy rozumieć działanie FIO o charakterze promocyjnym? Jeżeli staramy się o dotację w ramach priorytetu 4 - promocja dobrych praktyk i projektów modelowych, to czy możemy przekroczyć kwotę 5 000 na promocję i czy nie obowiązuje również limit 5 %?
  Charakter realizowanego zadania determinuje ponoszone wydatki. Limity odnoszą się do wniosków składanych na różne Cele. Ich zasadność oraz wysokość podlega ocenie ekspertów.
 • Obóz odbywa się w dniach 17-29 lipca 2006. jednak działania związane z realizacja projektu podejmowane są wcześniej niż 1 lipca 2006. Czy to oznacza, ze jako okres realizacji zadania powinnam wpisać sam czas trwania obozu, czy okres od 1 lipca? Czy okres realizacji determinuje kwalifikowalność kosztów czy ma inne konsekwencje?
  Okres realizacji zadania determinuje koszty ponoszone z związku z jego realizacją. Najwcześniejszym terminem rozpoczęcia zadania jest 1 lipca 2006 roku.
 • Proszę o wyjaśnienie kwestii dotyczącej zapisów jakie powinny się znaleĽć w kolumnie 6 "Procentowy udział kosztów do wysokości dotacji (kolumna 8 do kolumny 7)" znajdującej się w kosztorysie (pkt III, podpunkt 2 wniosku o przyznanie dotacji ). Jak należy je rozumieć? Czy wystarczy podzielić wartość z kolumny 8 przez 7 np. w kolumnej 8 (z tego z wnioskowanej dotacji) podana jest wartość 1000 PLN, w kolumnie 7 ( koszt całkowity) podana jest wartość 1000 PLN. To czy wartość w kolumnie nr 6 wynosić będzie 100% ? Czy też w kolumnie nr 6 wpisywać należy ile procent z całości dotacji stanowi 1000 PLN?
  Kolumna ta ma ścisły związek z punktem 3.3 „Kwalifikowalność kosztów" z dokumentu „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2006". Kolumna 6 „Procentowy udział kosztów do wysokości dotacji" powinna zawierać wyliczenie procentowe udziału kosztów z danego punktu (np. I. kosztów osobowych administracji i obsługi projektu, IV. kosztów związanych z uczestnictwem bezpośrednich adresatów projektu, itd.) do wysokości wnioskowanej dotacji (całkowitej dotacji). Ma to na celu pomoc w zmieszczeniu się w wyznaczonych w rozdziale 3.3 „Kwalifikowalność kosztów" limitach procentowych.
 • Czy projekt może być realizowany poza granicami Polski w przypadku, gdy jego główne zadania będą realizowane w Polsce, ale np. planowany jest wyjazd jednodniowy poza granice kraju, a z tym wiąże się ponoszeniem kosztów ?
  Zgodnie z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2006" całość zadania musi być realizowana w Polsce.
 • Czy w ramach Celu 4 można realizować projekty, które dostały dotację w roku 2005, a były realizowane przez inne niż wnioskodawca instytucje (jako upowszechnianie projektów modelowych nie będących autorstwa wnioskodawcy)?
  W ramach Celu 4 promuje się inicjatywy o charakterze modelowym, które należy powielać i rozpowszechniać. Zapisy w „Zasadach przyznawania i rozliczania dotacji..." odnoszące się do Celu 4 mówią, w szczególności o projektach realizowanych w ramach poprzedniej edycji FIO. Tym samym nie wykluczają możliwości realizacji projektów o charakterze modelowym, które nie brały udziału w poprzedniej edycji FIO.
  Głównym celem Programu FIO jest promowanie inicjatyw i projektów o charakterze innowacyjnym. Ma on zgodnie z założeniami „Podstawowe kierunki działań Rządu w zakresie realizacji Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2006" charakter komplementarny w stosunku do innych inicjatyw w tym zakresie.
 • Jak należy wypełnić pole na stronie tytułowej wniosku: Działanie?
  Należy wpisać literkę odpowiadającą wybranemu przez Wnioskodawcę kierunkowi działań.
 • Czy wniosek w wersji elektronicznej można składać na płycie CD czy wyłącznie na dyskietce?
  Wniosek w wersji elektronicznej można składać zarówno na dyskietce, jak i na płycie CD.
 • Czego dotyczy Cel 4, czyli "wspieranie upowszechniania projektów modelowych, w szczególności powstałych w ramach Programu FIO"? Skąd wiadomo, które to są projekty modelowe, nadające się do upowszechniania? I co rozumiemy przez "upowszechnianie projektów modelowych".
  Cel 4 powstał w celu promowania i wdrażania inicjatyw, które realizowane były w szczególności w poprzedniej edycji Programu FIO i sprawdziły się jako rozwiązania warte powielania, jako dobre i sprawdzone praktyki.
 • Co to znaczy innowacyjny? Czy jest jakaś definicja do FIO? Czy za innowacyjny projekt można uznać taki, który wcześniej na danym obszarze nie był realizowany? Innowacyjny to znaczy nie tyle nowatorski w ogóle, ale również na danym obszarze realizacji projektu (np. w gminie, powiecie, województwie).
 • Co to znaczy ponadlokalny charakter? Czy projekt o zasięgu 9 gmin (całego powiatu) można uznać za ponadlokalny?
  Ponadlokalny charakter oznacza, że projekt obejmuje swym zasięgiem co najmniej kilka powiatów, województwo lub kilka województw.
 • Czy dobrze rozumiem, że podział na projekty małe i duże i ich charakterystyka wskazuje, iż nie ma możliwości uzyskania dotacji wyższej niż 25 000 zł na jakąś małą lokalną inicjatywę?
  Doświadczenia poprzednich edycji Programu FIO pokazały, że małe, lokalne inicjatywy realizowane były przy udziale niewielkich dotacji. W roku 2006 w Programie FIO wprowadzono podział na małe i duże projekty, ułatwiających uzyskanie takich dotacji. Kryteria charakteryzujące małe i duże projekty ze względu na ich rodzaj i skalę, wymienione w dokumencie „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2006", nie muszą być spełnione przez dany projekt łącznie. Projekt powinien spełniać przynajmniej jedno z wymienionych założeń. Oznacza to, że istnieje możliwość uzyskania dotacji wyższej niż 25 tys. zł na małą lokalną inicjatywę, przy spełnieniu wyżej wymienionych warunków.
 • We wniosku o przyznanie dotacji jest pozycja NAZWA ZADANIA, czy chodzi o własną nazwę zadania, czy Państwa?
  Nazwa zadania to tytuł przedsięwzięcia ustalony przez Wnioskodawcę.
 • Czy powstała jakaś lista projektów modelowych realizowanych w ramach FIO w 2005 r.? Jeżeli tak, gdzie jej szukać?
  Nie ma dokumentu zawierającego modelowe rozwiązania, zrealizowane w ramach ubiegłorocznego Programu - FIO. Cel 4 powstał w celu promowania rozwiązań, które mogą stanowić dobre praktyki, w szczególności zrealizowane w ramach FIO.
 • Mam pytanie, czy możliwe jest złożenie wniosku o dotację na projekt, którego czas realizacji trwa 1,5 miesiąca?
  Nie ma ograniczeń dotyczących trwania realizacji zadania, poza terminami rozpoczęcia i zakończenia określonymi w ogłoszeniu i w dokumencie „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2006". Najwcześniejszy termin rozpoczęcia realizacji zadania to 1 lipca 2006 roku. Termin zakończenia realizacji zadania w ramach Programu FIO to 31 grudnia 2006 roku lub - w przypadku projektów o charakterze dwuletnim - 31 grudnia 2007 roku. Tym samym można złożyć wniosek na realizacje zadania na okres 1,5 miesiąca.
 • Czy jeśli do współpracy przewiduje się prywatną szkołę wyższą lub jakąś inną od zgłaszającego się do konkursu podmiotu, która udostępni pomieszczenia dla przeprowadzenia konferencji, te pomieszczenia należy dokładnie opisywać w składanym wniosku?
  Partnerem w realizacji zadania w ramach Programu FIO może być organizacja pozarządowa lub kościelna osoba prawna i kościelna jednostka organizacyjna, sektor biznesu lub organ administracji publicznej. Sprawozdania z realizacji zadania składane jest przez wnioskodawcę i to on, a nie partner wnioskodawcy, podlega kontroli ze strony Departamentu Pożytku Publicznego. Wszelki wkład ze strony partnera organizacji w realizacje zadania należy uwzględnić w umowie partnerskiej (w ramach wniosku składanego na cel 2 lub 3) lub w oświadczeniu partnera.
  Czy jedna organizacja może złożyć dwa wnioski (dwa różne projekty)?
  Organizacja może złożyć 1 wniosek na jeden cel, w ramach jednego obszaru i kierunku działań. Maksymalnie może złożyć 4 wnioski, każdy na inny cel, inny kierunek działań, ale z możliwością złożenia wniosku w ramach jednego obszaru. Obowiązuje zasada składania jednego wniosku na jeden projekt.
 • Czy składając wniosek na cel 4 konieczne jest dokładne opisanie we wniosku wcześniej realizowanego zadania (cele, działania, rezultaty), które ma posłużyć jako modelowe, czy tez powinniśmy załączyć ten wniosek realizowany w ramach FIO w zeszłym roku lub też jego skrót?
  Składając wniosek na każdy cel, w tym również na cel 4, ocenie podlega zgodność projektu z celem, obszarem i działaniem oraz uzasadnienie realizacji projektu w wybranym celu, biorąc pod uwagę jego charakter. Nie wymaga się załączenia wniosku realizowanego w poprzedniej edycji Programu FIO.
 • Czy składając wniosek o dotację w zakresie celu - 1, obszaru - 4 i działania - B (wy
Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49

Tagi:

Polecamy