Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

FAQ - najczęściej zadawane pytania PO FIO 2010

  

Czy podmiot uprawniony do ubiegania się o dotację, który ma podpisaną umowę na realizację projektu na lata 2009-2010, może ubiegać się o dotację w konkursie 2010?

Tak, może się ubiegać o przyznanie dotacji na rok 2010 lub w przypadku projektów dwuletnich na lata 2010-2011.

 

Która data składania wniosków obowiązuje - 15 luty, czy 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia?

Termin składania wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu PO FIO: 8.01.2010 - 15.02.2010 r., zgodnie z informacjami zawartymi w ogłoszeniu podanym do publicznej wiadomości 8.01.2010 r.

 

Projekt pokrywa się w kilku priorytetach bądĽ w kilku obszarach w ramach wybranego priorytetu - który wskazać podczas wypełniania wniosku?

Należy wybrać jeden główny, wiodący w projekcie.

 

Czy podmiot nie posiadający statusu organizacji pożytku publicznego może ubiegać się o dotację w ramach konkursu w 2010 r.?

Zgodnie z Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji w ramach PO FIO w 2010 r. podmioty uprawnione do składania wniosków o dofinansowanie realizacji zadania nie muszą posiadać statusu OPP.

 

Czy jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego może ubiegać się o dotację w ramach PO FIO w roku 2010?

Nie, jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego nie może być Wnioskodawcą, ale może występować w partnerstwie w projekcie z podmiotem uprawnionym.

 

Wkład własny:

- Czy środki z dotacji w ramach PO FIO 2010 mogą stanowić wkład własny projektu finansowanego z innych Ľródeł?

O środki z dotacji PO FIO nie można się ubiegać w celu zapewnienia wkładu własnego w innym projekcie. PO FIO jest mechanizmem dofinansowującym projekty, posiadające wstęp, rozwinięcie i zakończenie, tworzące spójną całość.

Dopuszcza się możliwość ubiegania się o datację i przeznaczenie środków finansowych na rzecz projektu, który stanowi część większego przedsięwzięcia finansowanego z innych Ľródeł.

 

- Czy na etapie składania wniosku należy posiadać środki własne finansowe na rachunku bankowym podmiotu?

Wkład własny finansowy wymagany jest na etapie realizacji poszczególnych etapów projektu dofinansowanego w ramach konkursu PO FIO w roku 2010.

 

Jeżeli posiadamy odpis z KRS/właściwego rejestru sprzed dwóch lat, to czy możemy go dołączyć jako załącznik? W ciągu tych dwóch lat nie nastąpiły żadne zmiany.

Tak, jako załącznik wymagany jest aktualny tj. zgodny ze stanem faktycznym odpis z KRS/właściwego rejestru bądĽ wyciąg z ewidencji, a więc może to być odpis sprzed np. dwóch lat, o ile nie nastąpiły w nim od tamtej pory żadne zmiany i tym samym jest zgodny ze stanem faktycznym.

 

Pytanie dotyczące pkt. I.15 pierwszego kroku Generatora Wniosków, dotyczącego Przedmiotu działalności gospodarczej. Co w przypadku jeżeli mamy w statucie zapis o możliwości prowadzenia takiej działalności, ale de facto nie prowadzimy działalności gospodarczej i nie mamy żadnego wpisu do rejestru przedsiębiorców, to jaką  odpowiedĽ powinniśmy zaznaczyć?

W pkt. I.15 pierwszego kroku Generatora Wniosków pytamy Państwa o prowadzenie działalności gospodarczej, tj. nie o możliwość prowadzenia działalności gospodarczej zapisaną np. w statucie, ale o prowadzenie działalności gospodarczej z formalnego punktu widzenia (tj. stosownego wpisu do rejestru przedsiębiorców). Jeżeli mają Państwo jedynie zapis w Państwa statucie o możliwości prowadzenia takiej działalności przez organizację, ale nie jesteście wpisani do rejestru przedsiębiorców jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, to w pyt. I.15  należy zaznaczyć odpowiedĽ nie i przejść do kolejnego pytania.

W przypadku, gdy prowadzą Państwo działalność gospodarczą należy zaznaczyć odpowiedĽ tak, następnie rozwiną się dodatkowe pola, tj. a) Numer wpisu do rejestru przedsiębiorców; b) Przedmiot działalności gospodarczej; c) Czy Wnioskodawca faktycznie prowadzi działalność gospodarczą? oraz d) W roku w którym otrzyma dotację w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz w okresie poprzedzającym dwóch lat wnioskodawca otrzymał w sumie pomoc publiczna w wysokości(kwota w PLN). Jeśli otrzymał pomoc publiczną, to podaje łączną kwotę w PLN, jeśli nie otrzymał pomocy publicznej to wpisuje 0 PLN.

 

W jaki sposób można rozliczyć środki przekazywane przez partnera wskazane przez Wnioskodawcę jako wkład własny?

W sprawie przedstawiania w dokumentacji do sprawozdania z FIO rachunków/faktur wystawionych przez Partnera (np. organ administracji publicznej), dopuszczalne jest w projekcie aby rachunki/faktury były wystawiane na Partnera. Partnerzy realizują projekt wspólnie z podmiotem uprawnionym, wnosząc do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, na warunkach określonych w umowie partnerskiej. Wystawienie dowodu księgowego na inny podmiot niż Zleceniobiorca może być spowodowane tym, że nie ma możliwości, aby dokument był wystawiony na Zleceniobiorcę. Należy jednak pamiętać o prawidłowym opisaniu takiego dowodu księgowego. Jednocześnie do dokumentacji powinna być załączona nota księgowa, dokumenty, które się na tę notę składają oraz zbiorcze zestawienie faktur i rachunków (załącznik sprawozdania).

Należy podkreślić, iż wkład Partnera (w tym przypadku organ administracji publicznej) powinien zostać wpisany do tabeli IV. Przewidywane Ľródła finansowania zadania w punkcie c). Traktowany jest on jako środki z innych Ľródeł.
Polecamy