Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

FAQ - najczęściej zadawane pytania

FAQ: PO FIO 2009

19.03.2009

Celem projektu jest wydanie książki. W której kategorii kosztorysu powinniśmy umieścić wydatki związane z łamaniem tekstu, drukiem itp., jeśli wykona je firma (np. drukarnia)?

Takie wydatki można wpisać w kategorię II Koszty osobowe merytoryczne. Ewentualne wyjaśnienia należy wpisać w punkt 3. znajdujący się pod kosztorysem: Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu.

 


 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Aleksandra Krugły

FAQ: PO FIO 2009

17.03.2009

Uwaga: nazwa „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2009 r." oraz „Zasady..." jest używana wymiennie.


Czy Wnioskodawca musi mieć wpisane w statucie cele zbieżne z danym Priorytetem z FIO?

W "Zasadach (...)" znajduje się zapis, że ze środków PO FIO finansowane będą jedynie działania mieszczące się w zakresie działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej, wobec czego realizowany projekt powinien być w mniejszym lub większym stopniu zbieżny z działalnością Wnioskodawcy.

Jeżeli posiadamy odpis z KRS/właściwego rejestru sprzed dwóch lat, to czy możemy go dołączyć jako załącznik? W ciągu tych dwóch lat nie nastąpiły żadne zmiany.

Tak, jako załącznik wymagany jest aktualny tj. zgodny ze stanem faktycznym odpis z KRS/właściwego rejestru bądĽ wyciąg z ewidencji, a więc może to być odpis sprzed np. dwóch lat, o ile nie nastąpiły w nim od tamtej pory żadne zmiany i tym samym jest zgodny ze stanem faktycznym.

Mam pytanie dotyczące pkt. 15 a) pierwszej części wniosku. Co to znaczy: Wnioskodawca może prowadzić działalność gospodarczą? Jeżeli mamy w statucie zapis o możliwości prowadzenia takiej działalności, ale de facto nie prowadzimy działalności gospodarczej i nie mamy żadnego wpisu do rejestru przedsiębiorców, to jaką  odpowiedĽ powinniśmy zaznaczyć?

W pkt. 15 a) pierwszej części wniosku pytamy Państwa o prowadzenie działalności gospodarczej, tj. nie o możliwość prowadzenia działalności gospodarczej zapisaną np. w statucie, ale o prowadzenie działalności gospodarczej z formalnego punktu widzenia (tj. stosownego wpisu do rejestru przedsiębiorców). Jeżeli mają Państwo jedynie zapis w Państwa statucie o możliwości prowadzenia takiej działalności przez organizację, ale nie jesteście wpisani do rejestru przedsiębiorców jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, to w pyt. 15 a) należy zaznaczyć odpowiedĽ nie i przejść do kolejnego pytania.

Jak należy wypełnić punkt 15) w pierwszej części wniosku?

Wnioskodawca który nie prowadzi działalności gospodarczej, w pytaniu 15 a) i 15 b) zaznacza odpowiedĽ „Nie", zaś punkt 15 c) może pozostawić nie wypełniony. Wnioskodawca, który prowadzi działalność gospodarczą, w pytaniu 15 a) zaznacza odpowiedĽ „Tak", poniżej wpisuje numer wpisu do rejestru przedsiębiorców oraz przedmiot działalności gospodarczej. W pyt 15 b) zaznacza, czy faktycznie prowadzi działalność, czy nie, a następnie wypełnia pkt 15 c): jeśli otrzymał pomoc publiczną, to podaje łączną kwotę w PLN, jeśli nie otrzymał pomocy publicznej to wpisuje 0 PLN.

W „Zasadach..." pojawia się odniesienie do pkt. d) - jest to nieścisłość wynikająca z wcześniejszej wersji wniosku, z którego na etapie prac usunięto punkt d) i zmieniono kolejność pytań nie zmieniając stosownej informacji w „Zasadach...". Jeśli wnioskodawca w punkcie a) (czy może prowadzić) i b) (czy faktycznie prowadzi) zaznaczy odpowiedĽ „Nie", wówczas nie musi wypełniać punktu c) (wysokość pomocy publicznej).

Na pierwszej stronie wniosku, w polu „Nazwa Obszaru wsparcia", ze względu na ograniczenie liczby znaków, nie mieści się cały wpis. Co zrobić w takiej sytuacji?

Należy wpisać Obszar wsparcia w formie skróconej - nie będzie to błąd formalny.

W konkursie PO FIO zamierzamy realizować zadanie w Priorytecie I. Rozumiem, że w pytaniu 17 dotyczącym wskaĽników planowanych do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu, wypełniamy jedynie rubrykę dotyczącą Priorytetu I tj. planowaną liczbę beneficjentów ostatecznych objętych działaniami w ramach projektu, a resztę pół pomijamy.

Dokładnie tak. Wypełniają Państwo tylko pole/pola odnoszące się do Priorytetu, który wybraliście.

W dwuletnim projekcie zachowano procentowe proporcje m.in. w stosunku do kosztów obsługi administracyjnej, jak i wkładu własnego finansowego. Jednak  ze  względu na skoncentrowanie w 2009 r. wydatków na zakup sprzętu i promocję projektu, proporcje te uległy zmianie powodując, że np. procent udziału kosztów administracji obniżył się do 8,5 ,natomiast w roku 2010 wzrósł do 10,5 - gdy dla całego projektu wskaĽnik ten wynosi 9,5 %.  Podobnie jest z wkładem własnym, który już na pierwszej stronie wniosku musi być podany oddzielnie dla każdego roku. Czy taki kosztorys jest prawidłowy?

Limity procentowe oraz procentowy udział środków własnych w przypadku projektu dwuletniego będą sprawdzane w kosztorysie łącznym.

Organizacja X dostaje dotację na podstawie umowy np. z 15 września. Projekt jest realizowany w oparciu o informację o przyznanej dotacji np. już od 1 lipca. Czy taka sytuacja (czyli tak naprawdę refundacja poniesionych kosztów) jest dopuszczalna?

Termin kwalifikowalności wydatków w ramach PO FIO 2009, podobnie jak w poprzednich edycjach FIO, jest spójny z terminami realizacji zadania, wpisanymi do umowy, czyli maksymalnie od 15 maja 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. Data podpisania umowy może być póĽniejsza niż termin rozpoczęcia zadania.

W jaki sposób można rozliczyć środki przekazywane przez partnera wskazane przez Wnioskodawcę jako wkład własny?

W sprawie przedstawiania w dokumentacji do sprawozdania z FIO rachunków/faktur wystawionych przez Partnera (np. organ administracji publicznej), dopuszczalne jest w projekcie aby rachunki/faktury były wystawiane na Partnera. Partnerzy realizują projekt wspólnie z podmiotem uprawnionym, wnosząc do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, na warunkach określonych w umowie partnerskiej. Wystawienie dowodu księgowego na inny podmiot niż Zleceniobiorca może być spowodowane tym, że nie ma możliwości, aby dokument był wystawiony na Zleceniobiorcę. Należy jednak pamiętać o prawidłowym opisaniu takiego dowodu księgowego. Jednocześnie do dokumentacji powinna być załączona nota księgowa, dokumenty, które się na tę notę składają oraz zbiorcze zestawienie faktur i rachunków (załącznik sprawozdania).

Należy podkreślić, iż wkład Partnera (w tym przypadku organ administracji publicznej) powinien zostać wpisany do tabeli IV. Przewidywane Ľródła finansowania zadania w punkcie c). Traktowany jest on jako środki z innych Ľródeł.


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Aleksandra Krugły

Tagi:

Polecamy