Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

FAQ - Pytania i odpowiedzi dot. składania ofert

W przypadku wprowadzanych zmian i braku możliwości przedstawienia aktualnego odpisu z KRS-u lub innego rejestru należy przedstawić:

·         Protokół z walnego zebrania , lub przyjęcia uchwały o wyborze przez właściwy organ  wskazujący na wybór nowych osób, uprawnionych do reprezentacji organizacji. - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.

·         Potwierdzenie zgłoszenia zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze. - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.

Po uzyskaniu aktualnego odpisu z KRS-u lub innego rejestru należy przesłać go niezwłocznie do Instytucji Wdrażającej – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, aby uzupełnić dokumentację złożoną w ramach konkursu z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2012 r.


          OFERTA WSPÓLNA         

Ofertę wspólną może złożyć kilka (co najmniej 2) organizacji pozarządowych lub podmiotów takich jak:

 1. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 3. spółdzielnie socjalne;
 4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Oferta wspólna powinna zawierać dodatkowe w stosunku do oferty składanej przez jeden podmiot informacje: sposób reprezentacji podmiotów wobec administracji publicznej oraz określenie jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego wykonywać będą poszczególne podmioty.

W ramach konkursu ogłoszonego w 2012 r. wraz z wypełnioną ofertą w wersji papierowej należy dostarczyć między innymi umowę oferty wspólnej. Umowa oferty wspólnej powinna zawierać:

 • dane dotyczące oferty (priorytet, działanie, obszar, tytuł zadania, data realizacji);
 • dane współoferentów (dane teleadresowe, numery KRS, regon, reprezentacja);
 • opis współpracy - wspólne cele oferentów, planowane rezultaty, opis działań, postanowienia finansowe - budżet skreślony na każdego partnera;
 • sposób zarządzania projektem, przepływ informacji, sprawozdawczość.

Złożenie oferty wspólnej wyklucza możliwość złożenia oferty indywidualnie przez podmiot, który bierze udział w ofercie wspólnej.


          PARTNERSTWO PUBLICZNO-SPOŁECZNE        

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotacje mogą, w celu wspólnej realizacji zadań publicznych, tworzyć partnerstwa z jednostkami administracji publicznej (partnerstwo publiczno-społeczne) (zwanymi dalej Partnerami).

Przykłady jednostek administracji publicznej, z którymi można zawierać partnerstwo publiczno - społeczne:

 • organy administracji rządowej;
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
 • państwowe szkoły wyższe;
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
 • państwowe lub samorządowe instytucje kultury;

Projekt partnerski jest realizowany na podstawie umowy pomiędzy Ministrem właściwym ds. zabezpieczenia społecznego a podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dotację z PO FIO. Podmiot, któremu zlecono realizację zadania publicznego działa w imieniu i na rzecz partnerów w zakresie określonym umową partnerską.

Partnerzy realizują projekt (zwany dalej „projektem partnerskim") wspólnie z podmiotem uprawnionym, wnosząc do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, na warunkach określonych w umowie partnerskiej. Umowa partnerska jest sporządzana na wzorze umowy opracowanym przez oferentów z uwzględnieniem ram umowy partnerskiej (załącznik nr 4).

Umowa partnerska powinna zawierać m.in. następujące informacje:

 • dane partnerów;
 • zakres i cel umowy;
 • zadania partnerów;
 • obowiązki i uprawnienia partnerów;
 • zobowiązania Partnera związane z rozliczeniem dotacji i złożeniem sprawozdania z realizacji zadania.

Umowa partnerska może również zawierać informacje o wysokości środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów ponoszonych przez partnerów.

W przypadku, gdy projekt partnerski zostanie przeznaczony do dofinansowania decyzją Ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego, Oferent jest zobowiązany przesłać do Instytucji Wdrażającej kopie umów partnerskich, zawartych z partnerami wymienionymi w Załączniku 3 pkt. II oferty.

Instytucja Wdrażająca zwróci się do Oferenta o przesłanie ww. dokumentów na etapie podpisywania umów.

*  *  *  *  *  *


Ilośc Oferentów - pierwszy krok w Generatorze Ofert


Obowiązek złożenia/załączenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 dotyczy tylko Oferentów aplikujących w ramach KOMPONENTU REGIONALNEGO.

*  *  *  *  *  *


Zgodnie z Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji w ramach PO FIO w 2012 r. podmioty uprawnione do składania wniosków o dofinansowanie realizacji zadania nie muszą posiadać statusu OPP.

* * * * * *


Nie. Wkład własny niefinansowy w konkursie edycji 2012 roku może mieć jedynie charakter osobowy (praca członków organizacji, wolontariuszy).

Za środki własne niefinansowe uważa się środki własne wyłącznie o charakterze osobowym, nie powodującym powstania faktycznego wydatku pieniężnego. Jako środki własne osobowe wnoszona może być więc tylko nieodpłatna dobrowolna praca.

W przypadku wnoszenia na rzecz projektu środków własnych osobowych konieczne jest przestrzeganie  warunku, dotyczącego nieodpłatnej dobrowolnej pracy (wolontariatu). Wartość tej pracy jest ustalana z uwzględnieniem ilości spędzonego czasu oraz standardowej stawki godzinowej i dziennej za dany rodzaj wykonywanej pracy.

* * * * * *


Nie, w ramach konkursu PO FIO w 2012 r., można złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie aplikacji w odpowiedzi na jeden z Komponentów wyczerpuje limit jednej oferty.

* * * * * * 


 • Terenowe oddziały organizacji nieposiadające osobowości prawnej - mogą złożyć ofertę wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego udzielonego przez zarząd główny).
W przypadku, kiedy ofertę składa oddział terenowy organizacji lub jej ośrodek nieposiadający osobowości prawnej, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez zarząd główny, to jest to wyczerpanie limitu 1 oferty przez zarząd główny lub pozostałe oddziały terenowe. Oferty w takim przypadku będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, pierwsza złożona oferta będzie kierowana do dalszej oceny.
 • Terenowe oddziały posiadające osobowość prawną mogą aplikować, niezależnie od zarządu głównego.
* * * * * *


Złożenie oferty wspólnej wyklucza możliwość złożenia oferty indywidualnie przez podmiot, który bierze udział w ofercie wspólnej.

* * * * * * 


Tak, może się ubiegać o przyznanie dotacji na rok 2012 lub w przypadku projektów dwuletnich na lata 2012-2013.

* * * * * *


Należy wybrać jeden główny, wiodący w projekcie.

* * * * * *


Organizacja pozarządowa może być partnerem „formalnym" (oferta wspólna) tylko w 1 projekcie.  Udział w ofercie wspólnej uniemożliwia złożenie aplikacji indywidualnej. I odwrotnie - złożenie oferty indywidualnej uniemożliwia udział w ofercie wspólnej z innym NGO'sem.

* * * * * *


Tak, jako załącznik wymagany jest aktualny tj. zgodny ze stanem faktycznym odpis z KRS/właściwego rejestru bądĽ wyciąg z ewidencji, a więc może to być odpis sprzed np. dwóch lat, o ile nie nastąpiły w nim od tamtej pory żadne zmiany i tym samym jest zgodny ze stanem faktycznym.

* * * * * *


Wkład własny finansowy wymagany jest na etapie realizacji poszczególnych etapów projektu dofinansowanego w ramach konkursu PO FIO w roku 2012.

* * * * * *
Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49

Polecamy