Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

ERW 2011 - Krajowy Plan Działania

W wyniku dotychczasowych prac i konsultacji, opracowany został Krajowy Plan Działania dla Europejskiego Roku Wolontariatu 2011. Niniejszy dokument przedstawia m.in. priorytety przyjęte w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 (ERW 2011), działania zaplanowane w ramach obchodów ERW 2011 oraz kampanię komunikacyjną ERW 2011.

 POBIERZ DOKUMENT >>>


 

W związku z Decyzją Rady Unii Europejskiej (2010/37/WE) o ustanowieniu 2011 roku Europejskim Rokiem Wolontariatu Propagującym Aktywność Obywatelską (ERW) oraz ustanowieniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Krajowym Organem Koordynującym (KOK) dla Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w Polsce, przekazujemy do konsultacji dokument Krajowy Plan Działania dla ERW 2011 w Polsce.

 Uwagi prosimy kierować do dnia 8 września br. do godz. 12.00 (krótki termin wyrażenia opinii wynika z konieczności złożenia wniosku o dofinansowanie działań przewidzianych do realizacji w ramach ERW do Komisji Europejskiej, do dnia 15 września br.) na adres Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa). Prosimy o nadsyłanie uwag również drogą elektroniczną na adres e-mail: Anna.Panasiuk@mpips.gov.pl, tel.693 48 48.

POBIERZ KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA DLA ERW 2011 W POLSCE >>>


 

W dniu 26 listopada br. Rada UE podjęła decyzję o ustanowieniu roku 2011 „Europejskim Rokiem Działalności Wolontariackiej na rzecz aktywnego obywatelstwa". Organizacja roku, zaproponowana przez Komisję Europejską, została pozytywnie zaopiniowana przez Parlament Europejski.

„Europejski Rok Działalności Wolontariackiej na rzecz aktywnego obywatelstwa" cieszy się szerokim poparciem zarówno społeczeństwa obywatelskiego, jak i Parlamentu Europejskiego.

Unijne środki finansowe przewidziane na organizację Roku wynoszą 10 milionów euro: 2 miliony euro na działania przygotowawcze w 2010 roku oraz 8 milionów euro do wydatkowania w 2011 roku.

Więcej informacji:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1836&type=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


Polecamy