Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Dokumenty programowe i operacyjne

KANCELARIA
PREZESA RADY MINISTRÓW

UCHWAŁA  Nr 193/2004
RADY MINISTRÓW

z dnia 11 sierpnia 2004 r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu pod nazwa „Rządowy Program - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich"

Na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 164 i Nr 123, poz. 1291) postanawia się, co następuje:

            § 1. Ustanawia się, na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., program wieloletni pod nazwą „Rządowy Program - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich" zwany dalej „Programem"

            §  2. Program stanowi załącznik do uchwały

            § 3. Wykonanie Programu koordynuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

            §  4. uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

                                                                                           PREZES RADY MINISTRÓW

                                                                                     wz. WICEPREZES RADY MINISTRÓW

                                                                                             Izabela Jaruga - Nowacka


   pobierz >>> [128 kB]


Polecamy