Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Dokumenty do pobrania

Weksel i deklaracja wekslowa

Weksel >>> PDF >>> / >>> DOC >>>

Deklaracja wekslowa >>> PDF >>> / >>> DOC >>>

Przykład wypełnionego weksla wraz z instrukcją wypełnienia >>> PDF >>>

Przykład wypełnionej deklaracji wekslowej wraz z instrukcją wypełnienia >>> PDF >>>

PO FIO 2012 - modyfikacja Komponentu Wolotariatu DŁugoterminowego

Errata Zasad przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2012 r. Poprawki naniesione w dniach: 19.01.2012 r. i 26.01.2012 r.


             str. 34             

Jest:

3. Kategoria III - Koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów zadania (w tym np. materiały szkoleniowe, wynajem sali, wynajem niezbędnego sprzętu, odzież, żywność, zakwaterowanie, przejazd beneficjentów, nagrody dla beneficjentów w konkursach itp.).

W przypadku  komponentu  regionalnego  w Priorytecie II koszty te (dotacje dla podmiotów do wysokości 10 tys. zł. na podmiot)  powinny stanowić nie mniej niż - 90% wartości dotacji. Pozostałe koszty (10%) mogą zostać wydane na kategorie IV-VIII bez zachowania poniższych limitów.

W przypadku  komponentu  wolontariatu długoterminowego w Priorytecie I koszty te powinny stanowić nie mniej niż 90% wartości dotacji. Pozostałe koszty (10%) mogą zostać wydane zgodnie z tabelą punkcie 5 rozdziału. III.3.

Powinno być:

3. Kategoria III - Koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów zadania (w tym np. materiały szkoleniowe, wynajem sali, wynajem niezbędnego sprzętu, odzież, żywność, zakwaterowanie, przejazd beneficjentów, nagrody dla beneficjentów w konkursach itp.).

W przypadku  komponentu  regionalnego  w Priorytecie II koszty te (dotacje dla podmiotów do wysokości 10 tys. zł. na podmiot)  powinny stanowić nie mniej niż - 90% wartości dotacji. Pozostałe koszty (10%) mogą zostać wydane na kategorie I-II oraz IV-VIII bez zachowania poniższych limitów.

W przypadku  komponentu  wolontariatu długoterminowego w Priorytecie I koszty te powinny stanowić nie mniej niż 90% wartości dotacji. Pozostałe koszty (10%) mogą zostać wydane zgodnie z tabelą punkcie 5 rozdziału. III.3.


                 str. 70                 

Jest:

Kryteria strategiczne

Czy projekt spełnia I kryterium strategiczne?

Tak

Nie

Czy projekt spełnia II kryterium strategiczne dla Priorytetu, w którym jest realizowany?

Tak

Nie

Czy projekt spełnia III kryterium strategiczne dla Priorytetu, w którym jest realizowany?

Maksymalna ocena punktowa

 

Uzasadnienie przyznania punktów za spełnienie III kryterium strategicznego:

 

Powinno być:

Kryteria strategiczne

Czy projekt spełnia I kryterium strategiczne?

Tak

Nie

Uzasadnienie przyznania punktów za spełnienie I kryterium strategicznego:

 

Czy projekt spełnia II kryterium strategiczne dla Priorytetu, w którym jest realizowany?

Tak

Nie

Czy projekt spełnia III kryterium strategiczne dla Priorytetu, w którym jest realizowany?

Tak

Nie

Czy projekt spełnia IV kryterium strategiczne dla Priorytetu, w którym jest realizowany?

Tak

Nie


               Str. 83               

Jest:

2) Pytanie I.2 Uzasadnienie spełniania przez zadanie III kryterium strategicznego - kryterium wolontariatu. Czy projekt jest ukierunkowany na rozwój wolontariatu poprzez działania edukacyjne (zarówno dla organizacji w celu pozyskiwania wolontariuszy, jak również dla samych wolontariuszy) promocyjne, aktywizujące.

W tym pytaniu należy zaznaczyć opcję TAK, jeśli projekt jest ukierunkowany na rozwój wolontariatu (czyli, czy spełnia III kryterium strategiczne), lub NIE, jeśli nie posiada takiej cechy. W przypadku wybrania opcji TAK należy uzasadnić, dlaczego według Oferenta projekt spełnia III kryterium strategiczne - patrz rozdział VI.2. b) „Zasad...".

Powinno być:

2) Pytanie I.2 Uzasadnienie spełniania przez zadanie I kryterium strategicznego

Priorytet I

Uzasadnienie spełniania przez zadanie I kryterium strategicznego - Czy projekt przewiduje zaangażowanie osób starszych jako wolontariuszy na rzecz społeczności lokalnej?

Priorytet II

Uzasadnienie spełniania przez zadanie I kryterium strategicznego - Czy projekt przewiduje wolontariat osób starszych* pozwalający na wykorzystanie ich potencjału?

Priorytet III

Uzasadnienie spełniania przez zadanie I kryterium strategicznego - Czy projekt jest działaniem na rzecz lub adresowany jest równocześnie do dzieci i młodzieży do 18 roku życia i osób po 50 roku życia?,

Priorytet IV

Uzasadnienie spełniania przez zadanie I kryterium strategicznego - Czy projekt jest przedsięwzięciem nakierowanym na kształcenie kadry zarządzającej przedsiębiorstw społecznych i organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą?

W przypadku wybrania opcji TAK należy uzasadnić, dlaczego według Oferenta projekt spełnia I kryterium strategiczne.


               Str. 85              

Jest:

Oferta została zapisana w bazie danych.

Numer złożonej oferty: 17

Aby dokończyć proces składania:

1. oferta musi być podpisana przez uprawnione osoby

2. należy ją złożyć do Operatora w wersji wydrukowanej na adres :

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Zespół Zadaniowy ds. PO FIO

ul. Kopernika 36/40

00-924 Warszawa

do dnia 07.02.2012 r.

z dopiskiem OFERTA PO FIO 2012

DRUKUJ

Powinno być:

Oferta została zapisana w bazie danych.

Numer złożonej oferty: 17

Aby dokończyć proces składania:

1. oferta musi być podpisana przez uprawnione osoby

2. należy ją złożyć do Operatora w wersji wydrukowanej na adres :

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Zespół Zadaniowy ds. PO FIO

ul. Kopernika 36/40

00-924 Warszawa

do dnia 13.02.2012 r.

z dopiskiem OFERTA PO FIO 2012

DRUKUJ


               Str. 16, 39, 84 - podstawa prawna              

Jest:

Str. 16

Uprawnione do aplikowania podmioty nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego (opp).

Spółki akcyjne i spółki z o.o. oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o kulturze fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników są zobowiązane do załączenia w generatorze ofert wersji elektronicznej statutu, a także przesłanie go wraz z ofertą, w wersji papierowej.

Str. 39

  • § statut podmiotu - tylko w przypadku - spółek akcyjnych i spółek z o.o. oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o kulturze fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Str. 84

7)            Pytanie IV. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z póĽn.  zm.), które:  - nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników zobowiązane są do załączenia statutu.

Powinno być:

Str. 16

Uprawnione do aplikowania podmioty nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego (opp).

Spółki akcyjne i spółki z o.o. oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników są zobowiązane do załączenia w generatorze ofert wersji elektronicznej statutu, a także przesłanie go wraz z ofertą, w wersji papierowej.

Str. 39

  • § statut podmiotu - tylko w przypadku - spółek akcyjnych i spółek z o.o. oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Str. 84

7)            Pytanie IV. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014), które:  - nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników zobowiązane są do załączenia statutu.


            Str. 53              

Jest:

W przypadku przyznania dofinansowania w kwocie od 200 tys. zł włącznie, Oferent będzie zobowiązany do przedstawienia, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia ustanawianego
w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Minimalna kwota zabezpieczenia nie może być mniejsza niż wysokość dofinansowania realizacji zadania. W przypadku nieprzedłożenia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową umowa z Oferentem nie zostanie zawarta.

Powinno być:

W przypadku przyznania dofinansowania w kwocie od 150 tys. zł włącznie, Oferent będzie zobowiązany do przedstawienia, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia ustanawianego
w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Minimalna kwota zabezpieczenia nie może być mniejsza niż wysokość dofinansowania realizacji zadania. W przypadku nieprzedłożenia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową umowa z Oferentem nie zostanie zawarta.


            Str. 82              

Jest:

3) Pytanie 3 Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju, ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną)

Wskazanie najważniejszych doświadczeń i realizowanych projektów - rodzaj, skala i wartość. Jeśli Oferent aplikuje w komponencie regionalnym, musi złożyć oświadczenie, że jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dotację ze środków przeznaczonych na jego realizację. Zgodnie z „Zasadami..." w konkursie w ramach komponentu mogą uczestniczyć wyłącznie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 UoDPPiW, które w okresie 2006-2009 uczestniczyły (jako projektodawca lub partner) w realizacji Programu MPiPS „Wspieranie rozwoju spółdzielczości socjalnej".

Powinno być:

3) Pytanie 3 Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju, ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną)

Wskazanie najważniejszych doświadczeń i realizowanych projektów - rodzaj, skala i wartość. Jeśli Oferent aplikuje w komponencie regionalnym, musi wykazać, że jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dotację ze środków przeznaczonych na jego realizację.


 

 

 

Polecamy