Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Dodatkowy nabór ekspertów FIO

logo FIOMinisterstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłasza uzupełniający nabór ekspertów dokonujących oceny merytorycznej ofert, które będą składane w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w latach 2014 - 2020.

Kandydaci na ekspertów powinni spełniać następujące kryteria:

  • posiadać wyższe wykształcenie,
  • posiadać co najmniej 2-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w obrębie problematyki związanej z działalnością podmiotów uprawnionych w zakresie przynajmniej dwóch z niżej wymienionych priorytetów (szczegółowy zakres działań w ramach poszczególnych priorytetów można znaleźć w dokumentach programowych umieszczonych na stronie: www.pozytek.gov.pl):

o   małe inicjatywy,

o   aktywne społeczeństwo,

o   aktywni obywatele,

o   silne organizacje pozarządowe.

  • posiadać doświadczenie w ocenianiu i weryfikacji wniosków z programów grantowych  finansowanych  np. z Europejskiego Funduszu Społecznego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, środków administracji publicznej z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

W pierwszej kolejności wybrane zostaną osoby posiadające największe doświadczenie w zakresie oceny i weryfikacji wniosków.

Kandydaci na ekspertów powinni gwarantować rzetelność, bezstronność i poufność oceny ofert, w każdym roku konkursu wziąć udział w szkoleniu przed rozpoczęciem oceny ofert oraz mieć możliwość oceny ofert w formie elektronicznej. Oferty do oceny będą przesyłane drogą elektroniczną i oceniane przy użyciu formularza elektronicznego, dlatego w zgłoszeniu należy podać również aktualny adres e-mail.

Przewidywany termin przeprowadzenia oceny merytorycznej to pierwszy kwartał każdego kolejnego roku począwszy od 2015 r. Ocena ofert będzie odbywać się za wynagrodzeniem.

WAŻNE! Wymagana będzie wysoka dyspozycyjność ze względu na spodziewaną dużą liczbę ofert, które zostaną złożone w ramach konkursu, a tym samym przekazane do oceny merytorycznej. Eksperci zostaną przeszkoleni (o terminie szkolenia Departament Pożytku Publicznego poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem).

Kwestionariusz osobowy prosimy wypełniać elektronicznie i przesłać na adres: dominika.dzido@mpips.gov.pl do 30.05.2014 r. Kwestionariusz znajduje się w załączniku nr 1.

Osoby zakwalifikowane zostaną o tym poinformowane drogą mailową i poproszone
o możliwie najszybsze dostarczenie kompletu dokumentów w wersji papierowej do MPiPS.
W dostarczonych dokumentach muszą znaleźć się podpisane:

  • dyplom potwierdzający posiadane wykształcenie,
  • kwestionariusz osobowy,
  • dokumenty potwierdzające kompetencje kandydata\kandydatki,
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • deklaracja bezstronności i poufności eksperta oceniającego oferty w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Adres:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Pożytku Publicznego
ul. Nowogrodzka 1/3
00-513 Warszawa

z dopiskiem: „EKSPERCI  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014 - 2020"

Kwestionariusz osobowy, oświadczenie i deklarację należy pobrać ze strony internetowej http://www.pozytek.gov.pl/ (dokumenty do pobrania poniżej).

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu.

Do pobrania:

Załącznik 1 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY >>>

Załącznik 2 OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI >>>

Do wglądu:

Załącznik 3 DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI >>>

 

Informacji udziela p. Dominika Dzido e-mail: dominika.dzido@mpips.gov.pl

Data utworzenia: 2014-05-14 13:22:47 ; data modyfikacji: 2014-05-26 12:45:51 przez: Jakub Szewczyk

Tagi:

Polecamy