Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Czwarta errata do Regulaminu konkursu FIO w 2014

Szanowni Państwo,

do Regulaminu konkursu FIO 2014 wprowadzono zmiany dotyczące zapisów w Części B - Zasady przyznawania dotacji w Priorytecie 1 oraz w komponentach, w rozdziale I. Realizacja projektów w Priorytecie 1. Zmiany zostały wprowadzone w następujących punktach tej części Regulaminu:

 

1. Strona 42, zapis: "opis organizacji procesu przekazywania dotacji młodym organizacjom pozarządowym, grupom samopomocowym, i grupom nieformalnym. "

 

otrzymał brzmienie: "opis organizacji procesu przekazywania dotacji młodym organizacjom pozarządowym oraz wsparcia dla grup samopomocowych, i grup nieformalnych. ".

 

2. Strona 46, zapis: „a) Grupy nieformalne to nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na realizację projektu w każdej ze sfer pożytku publicznego

 

otrzymał brzmienie: „a) Grupy nieformalne to nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w każdej ze sfer pożytku publicznego”.

 

3. Strona 46, zapis: „c) Młoda organizacja pozarządowa to organizacja, która została wpisana do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację.

 

otrzymał brzmienie: „c) Młoda organizacja pozarządowa to organizacja, która została wpisana do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację, w tym również podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW.”.

 

4. Strona 46, pkt. 7.2: „Mikrodotacja.

Kwota mikrodotacji nie może przekraczać 5000 zł.

Podmioty które otrzymały mikrodotację mogą ubiegać się o nią ponownie dopiero w kolejnym roku kalendarzowym.

Mikrodotacje muszą zostać wykorzystane do końca roku kalendarzowego w którym zostały przyznane.

Operatorzy zobowiązani są do przekazania nie mniej niż 15% kwoty dotacji przyznanej na cały okres realizacji projektów na mikrodotacje dla grup nieformalnych oraz samopomocowych (o ile nie posiadają one osobowości prawnej). Ponadto nie mniej niż 5 % dotacji przyznanej na cały okres realizacji projektów musi zostać przekazane grupom nieformalnym w roku 2015

 

otrzymał brzmienie: „Środki na mikrodotacje oraz na wsparcie realizacji lokalnych przedsięwzięć.

Kwota mikrodotacji nie może przekraczać 5000 zł.

Podmioty które otrzymały mikrodotację mogą ubiegać się o nią ponownie dopiero w kolejnym roku kalendarzowym.

Łączna wartość towarów i usług zakupionych przez operatora w celu wsparcia realizacji lokalnego przedsięwzięcia realizowanego przez grupę nieformalną nie może przekroczyć 5000 zł.

Grupa nieformalna, która uzyskała wsparcie na realizację lokalnego przedsięwzięcia może ponownie ubiegać się o takie wsparcie dopiero w kolejnym roku kalendarzowym.

Przyznane środki muszą zostać wykorzystane do końca roku kalendarzowego w którym zostały przyznane.

Operatorzy zobowiązani są do wydatkowania nie mniej niż 15% kwoty dotacji przyznanej na cały okres realizacji zadania na wsparcie realizacji lokalnych przedsięwzięć realizowanych przez grupy nieformalne i samopomocowe (o ile nie posiadają one osobowości prawnej). Ponadto nie mniej niż 5 % dotacji musi zostać przekazane na wsparcie lokalnych przedsięwzięć realizowanych przez grupy nieformalne w roku 2015”.

 

5. Strona 47, pkt. 7.3 c, zapis: „wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie mikrodotacji

 

otrzymał brzmienie: „wysokość środków finansowych przeznaczonych na mikrodotacje oraz na wsparcie lokalnych przedsięwzięć realizowanych przez grupy nieformalne”.

 

6. Strona 47, pkt. 7.3 d: „Podmioty aplikujące o przyznanie mikrodotacji składając ofertę posługują się uproszczonym formularzem wniosku o dotację przygotowanym przez zleceniobiorcę

 

otrzymał brzmienie: „Podmioty aplikujące o przyznanie mikrodotacji / wsparcia na realizację lokalnego przedsięwzięcia składając ofertę posługują się uproszczonym formularzem wniosku przygotowanym przez zleceniobiorcę”.

 

7. Strona 47, pkt. 7.3 g: „Umowa pomiędzy operatorem, a podmiotem otrzymującym mikrodotację zawierana jest w formie pisemnej. W umowie operator zobowiązuje młodą organizację pozarządową w szczególności do poddania się kontroli IZ. W stosunku do młodej organizacji pozarządowej mają odpowiednio zastosowanie  postanowienia umowy na realizację zadania publicznego regulujące kontrolę zadania publicznego. W przypadku dofinansowania projektu, którego realizatorem jest grupa nieformalna umowę zawierana jest między operatorem a liderem (lub liderami) grupy nieformalnej

 

otrzymał brzmienie: „Umowa pomiędzy operatorem a podmiotem otrzymującym mikrodotację zawierana jest w formie pisemnej. W umowie operator zobowiązuje młodą organizację pozarządową w szczególności do poddania się kontroli IZ. W stosunku do młodej organizacji pozarządowej mają odpowiednio zastosowanie postanowienia umowy na realizację zadania publicznego regulujące kontrolę zadania publicznego. W przypadku wsparcia realizacji lokalnego przedsięwzięcia podejmowanego przez grupę nieformalną umowa zawierana jest między operatorem a liderem (lub liderami) grupy nieformalnej”.

 

8. Strona 47, pkt. 7.3 h: „Operator po zawarciu umowy z młodą organizacją pozarządową niezwłocznie przekazuje jej środki. W przypadku dofinansowania projektu realizowanego przez grupę nieformalną operator określi sposób realizacji przepływów finansowych związanych z wydatkowaniem mikrodotacji

 

otrzymał brzmienie:  „Operator po zawarciu umowy z młodą organizacją pozarządową niezwłocznie przekazuje jej środki. W przypadku wsparcia lokalnego przedsięwzięcia realizowanego przez grupę nieformalną operator nie przekazuje jej środków, ale refunduje poniesione przez grupę nieformalną koszty zakupu towarów i usług niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia”.

 

9. Strona 47, pkt. 7.3 i: „W odniesieniu do kwalifikowalności kosztów ponoszonych przez podmioty realizujące zadanie ze zakresu sfer działalności pożytku publicznego w ramach mikrodotacji, mają zastosowanie zasady kwalifikowalności kosztów określone w Części A regulaminu

otrzymał brzmienie:  „W odniesieniu do kwalifikowalności kosztów ponoszonych przez podmioty realizujące zadanie z zakresu sfer działalności pożytku publicznego w ramach mikrodotacji / wsparcia realizacji lokalnego przedsięwzięcia, mają zastosowanie zasady kwalifikowalności kosztów określone w Części A Regulaminu”.

 

10. Strona 48, pkt. 7.3 l: „Operator składając IZ sprawozdanie częściowe oraz sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego zamieszcza w części merytorycznej sprawozdania I.2 (opis wykonania zadania): nazwę młodej organizacji pozarządowej (lub informację na temat grupy nieformalnej pozwalającą na jej identyfikację) której Zleceniobiorca udzielił dofinansowania, przedmiot umowy, termin wykonania zadania, wysokość środków przekazanych podmiotom do których kierowane jest wsparcie, wysokość wydatkowanych środków, a w przypadku ich niewykorzystania informację o kwocie środków niewykorzystanych oraz przyczynach ich niewykorzystania

otrzymał brzmienie: „Operator składając IZ sprawozdanie częściowe oraz sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego zamieszcza w części merytorycznej sprawozdania I.2 (opis wykonania zadania): nazwę młodej organizacji pozarządowej (lub informację na temat grupy nieformalnej pozwalającą na jej identyfikację) której Zleceniobiorca udzielił wsparcia, przedmiot umowy, termin wykonania zadania, wysokość środków przeznaczonych na wsparcie, wysokość wydatkowanych środków, a w przypadku ich niewykorzystania informację o kwocie środków niewykorzystanych oraz przyczynach ich niewykorzystania”.

11. Strona 48, pkt. 7.4, zapis: „Informacje pozwalające na identyfikację podmiotu aplikującego o przyznanie mikrodotacji

otrzymał brzmienie: „Informacje pozwalające na identyfikację podmiotu aplikującego o przyznanie mikrodotacji / wsparcia na realizację lokalnego przedsięwzięcia”.

Data utworzenia: 2015-11-19 16:30:00 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2016-01-21 11:02:26 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy