Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Archiwum Aktualności

Decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu PO FIO 2013 ze środków pozostałych do dyspozycji Ministra.

2013.09.25

Departament Pożytku Publicznego informuje o drugiej decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu PO FIO 2013 ze środków pozostałych do dyspozycji Ministra.

<<decyzja do pobrania>>


 

Departament Pożytku Publicznego informuje o decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu PO FIO 2013 ze środków pozostałych do dyspozycji Ministra.

<<decyzja do pobrania>>

Departament Pożytku Publicznego zachęca do zapoznania się z kartami ocen ofert złożonych w ramach konkursu FIO 2013, na podstawie których sporządzona została lista rankingowa.

Karty ocen dostępne są w Generatorze pod linkiem:

http://fio.mpips.gov.pl/edycja4/ocenyoferty.php

Aby zapoznać się z kartą oceny należy wpisać kod wygenerowany podczas składania oferty.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy: fio@mpips.gov.pl

 

Szanowni Państwo,

niniejszym udostępniamy wzory weksla i deklaracji wekslowej potrzebne do podpisania umów w ramach PO FIO 2013, w których kwota dofinansowania wynosi co najmniej 150 tys. zł.  Wypełniony weksel wraz z deklaracją wekslową należy wysłać na adres:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Departament Pożytku Publicznego

Ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

 

Weksel >>> PDF >>> / >>> DOC >>>

Deklaracja wekslowa >>> PDF >>> / >>> DOC >>>

Przykład wypełnionego weksla wraz z instrukcją wypełniania >>> PDF >>>

Przykład wypełnionej deklaracji wekslowej wraz z instrukcją wypełniania >>> PDF >>>


 

 logo fio

Departament Pożytku Publicznego informuje, że lista rankingowa dotycząca priorytetu II nie zawierała informacji o wszystkich ofertach złożonych w ramach tego priorytetu. Ponadto w niektórych przypadkach niewłaściwie oznaczony został wynik oceny formalnej.

Informujemy, że błędy te nie przekładają się na zmiany wśród wniosków dofinansowanych. W żadnym przypadku nie została również zmieniona punktacja ani decyzja o dofinansowaniu.

Przepraszamy za komplikacje wynikłe z błędnej informacji.

POBIERZ:

lista rankingowa PII (poprawiona)


 

FIO

Szanowni Państwo informujemy, że karty oceny merytorycznej ofert złożonych w ramach konkursu PO FIO 2013 będą dostępne w wersji elektronicznej dla wszystkich oferentów pod koniec maja.


 

logo po fio  

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu PO FIO 2013.


 


Szanowni Państwo,

Departament Pożytku Publicznego informuje, iż ogłoszenie ostatecznych wyników konkursu FIO 2013 nastąpi w tygodniu po długim weekendzie majowym, tj. między 6 a 10 maja 2013 r. Nie zmienia to terminu kwalifikowalności kosztów określonego w „Zasadach…” od 1 maja 2013 r.

Za opóĽnienie serdecznie przepraszamy.


Szanowni Państwo,

niniejszym zamieszczamy listę wyników odwołań od oceny formalnej projektów w ramach konkursu FIO 2013. Rozstrzygnięcie znajduje się w ostatniej kolumnie: P - pozytywne, N - negatywne. 

Lista wyników w formacie pdf >>> 


 

2013.10.01

 

 

Szanowni Państwo,

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że zakończono ocenę formalną wniosków złożonych do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2013. Poniżej zamieszczono listę ofert zawierającą wynik weryfikacji formalnej. Oferty uszeregowane zostały zgodnie z numerem oferty FIO.

>>> Lista formalna PO FIO 2013 - pdf <<<

Jednocześnie w przypadku, gdy Oferentowi przysługuje odwołanie w zakresie uchybień formalnych, można:

1) złożyć je osobiście w Instytucji Zarządzającej / Instytucji Wdrażającej

lub

2) wysłać priorytetową przesyłką pocztową na adres Instytucji Zarządzającej / Instytucji Wdrażającej

z dopiskiem: Odwołanie od oceny formalnej FIO 2013

UWAGA:

Na wszelkich dokumentach prosimy o wskazanie numeru oferty FIO.

 

W przypadku ofert z numerem oferty (numerem FIO) od 1 do 2000 właściwą jest Instytucja Wdrażająca.

Instytucja Wdrażająca:

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Sekcja FIO

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

W przypadku ofert z numerem oferty (numerem FIO) od 2001 wzwyż właściwą jest Instytucja Zarządzająca

Instytucja Zarządzająca:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Departament Pożytku Publicznego

Ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

 

Termin: 5 dni roboczych od dnia opublikowania listy formalnej na stronie internetowej http://www.pozytek.gov.pl/, tj. do dnia 13.03.2013 r. (włącznie). W przypadku drogi pocztowej decyduje data stempla pocztowego, w przypadku nadania przesyłką kurierską decyduje data wpływu do odpowiedniej instytucji. Odwołanie złożone po terminie, lub złożone do niewłaściwej instytucji nie zostanie rozpatrzone.

Prosimy o niezwłoczne składanie/przesyłanie odwołań.

UWAGA:

Oferty, w których złożone zostało nieprawdziwe oświadczenie dotyczące spełnienia I kryterium strategicznego zostały zdyskwalifikowane (Z). W tej sytuacji przysługuje możliwość odwołania jeżeli oferent (w przypadku oferty wspólnej „żaden z oferentów”) nie otrzymał wcześniej dofinansowania ze Ľródeł o których mowa w oświadczeniu.

 

*   *   *   *   *  

W poniższej tabeli przybliżone są przyczyny uchybień formalnych wraz ze wskazaniem na możliwość odwołania.

 

 Kryterium formalne

Możliwość odwołania się od wyników weryfikacji formalnej.

Kryterium formalne nr 1

Oferta złożona przez nieuprawniony podmiot. 

Oferta wspólna złożona przez nieuprawniony podmiot.

NIE

Kryterium formalne nr 2

Oferta złożona na niewłaściwy priorytet lub/i obszar.

*    *     *     *    *

UWAGA: Należy uzasadnić wybór kwestionowanego przez eksperta priorytetu lub/i obszaru wsparcia.

TAK

Kryterium formalne nr 3

Działania przewidziane w projekcie nie są zgodne ze statutem organizacji (działalność nieodpłatna i odpłatna w pkt. I.12 oferty).

*    *     *     *    *

UWAGA: Według eksperta (-ów) tematyka oferty nie pokrywa się z deklarowaną działalnością w obszarze pożytku publicznego (działalność nieodpłatna, odpłatna). Należy uzupełnić wykazaną działalność, w przypadku zbyt wąskiej deklaracji w ofercie lub uzasadnić na ile projekt wpisuje się w zakres tematyczny Państwa działalności.

TAK

Kryterium formalne nr 4

Oferent zakłada wykorzystanie całości lub części dotacji na działania związane z działalnością gospodarczą Oferenta.

*    *     *     *     * 

UWAGA: Zgodnie z Zasadami... środki PO FIO nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej (R. III.2 Zasad...). Ekspert(-ci) wykazali możliwość sfinansowania części zadań mieszczących się w zakresie działalności gospodarczej. Oferent zobowiązany jest do przesłania dodatkowego oświadczenia, w którym zobowiąże się do niewykorzystania części lub całości dotacji na działania związane z działalnością gospodarczą Oferenta.

>>>wzór oświadczenia<<<

TAK

Kryterium formalne nr 5

Oferta zawiera zadania realizowane w ramach działalności odpłatnej, które mieszczą się w działalności gospodarczej prowadzonej przez Oferenta.

*    *    *    *    *

UWAGA: Zgodnie z Zasadami... środki PO FIO nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej (R. III.2 Zasad...). Ekspert(-ci) wykazali możliwość sfinansowania części zadań mieszczących się w zakresie działalności gospodarczej, która pokrywa się z działalnością odpłatną. 

Oferent zobowiązany jest do przesłania dodatkowej deklaracji, w której zobowiąże się do realizacji projektu w ramach działalności odpłatnej i nieodpłatnej. Działalność gospodarcza nie będzie przedmiotem projektu.

TAK

Kryterium formalne nr 6

Oferent wskazał jako jedno ze Ľródeł finansowania środków własnych opłaty od adresatów zadania, mimo że organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

*    *    *    *    *

UWAGA: Eksper (-ci) zakewstionowali możliwość pobierania opłat w przypadku braku możliwości prowadzonej działalności odpłatnej. Oferent (-ci) zobowiązany (-ni) był (-li) do wypełnienia części I.12 oferty, gdzie należało wypisać przedmiot działalności pożytku publicznego, uwzglednić opłatyw  budżecie oraz wypełnić oświadczenie o pobieraniu opłat.

W przypadku prowadzonej działalności odpłatnej prosimy o uzupełnienie tych danych. W sytuacji nieprowadzenia działalności odpłatnej oferta zostanie odrzucona.

TAK

Pod danym numerem KRS wystąpują inne oferty (nr FIO x, y, z). Wyczerpany limit złożenia jednej oferty przez jeden podmiot.

*   *   *   *   *

UWAGA:  Zgodnie z Zasadami... jeden uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę

Organizacje powinny rozstrzygnąć kto jest uprawnionym podmiotem do aplikowania o środki lub przedstawić stosowne pełnomocnictwo rodzajowe, w przypadku ubiegania się o dofinansowanie terenowego oddziału organizacji.

TAK

Brak papierowej wersji oferty przy jednoczesnym braku oferty złożonej przez ePUAP. Odwołanie możliwe tylko w przypadku posiadania dowodu nadania oferty.

*    *    *    *    *

UWAGA: Wersja papierowa oferty nie wpłynęła do Instytucji Wdrażającej (Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich). Prosimy o okazanie dowodu nadania w terminie (tj. do 14.01.2013 r. włącznie) oraz ponowne przesłanie oferty.

NIE / Odwołanie możliwe tylko w przypadku posiadania dowodu nadania oferty.

Oferta w wersji papierowej (data stempla pocztowego) / ePUAP przesłana po terminie, tj. po 14.01.2013 r.

NIE

Oferta w wersji papierowej przesłana na niewłaściwy adres, przy jednoczesnym braku złożenia oferty przez e-PUAP.

NIE

Błędny numer KRS (weryfikacja na podstawie internetowej wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego).

Dane niezgodne z KRS (weryfikacja na podstawie internetowej wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego). - ulica, adres, nazwa.

Błędne dane Oferenta - na podstawie ewidencji klubów.

*   *   *   *   *

UWAGA: Należy zweryfikować dane zawarte w ofercie oraz w internetowej wyszukiwarce Krajowego Rejestru Sądowego, następnie przesłać stosowne wyjaśnienia. W przypadku rozbieżności danych należy załączyć aktualny odpis z rejestru KRS lub innej ewidencji.

TAK, uzupełnienie dokumentów.

Brak umowy oferty wspólnej, która stanowi załącznik do oferty wspólnej.

Brak odpisu z rejestru/ewidencji.

*    *    *    *    *

UWAGA: Przesłanie brakujących dokumentów.

TAK

Podpis pod ofertą niezgodny z reprezentacją lub niewystarczające pełnomocnictwo.

*    *    *    *    *

UWAGA: Przesłanie brakujących dokumentów.

TAK

Brak możliwości weryfikacji czy oferta w wersji papierowej została złożona w terminie, tj. do dnia 14.01.2013 r. - nieczytelny stempel pocztowy.

*    *    *    *    *

UWAGA: Konieczność przesłania dowodu nadania.

 TAK / przesłanie dowodu nadania

Oferta niezłożona ostatecznie w Generatorze Ofert - brak numeru FIO. W wersji papierowej / ePUAP złożona tymczasowa wersja oferty.

Oferta złożona tylko w wersji papierowej / ePUAP, nie złożona za pośrednictwem Generatora Ofert.

Oferta wydrukowana przed ostatecznym złożeniem w Generatorze Ofert, brak nadanego numeru FIO.

Oferta w wersji elektronicznej złożona po terminie, tj. po 14.01.2013 r. 16:15. Oferta nie została przekazana do oceny ekspertom.

NIE

Oferta zawierająca fikcyjne dane.

NIE

 

 

W związku z nieprawidłowym wyliczeniem wskaĽnika określającego województwa, w których liczba organizacji na 10 tys. mieszkańców jest najniższa (w „Zasadach” podano województwa: śląskie, świętokrzyskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie i lubelskie) dokonana zostaje zmiana w brzmieniu III kryterium strategicznego.

Według informacji podanych przez Główny Urząd Statystyczny w Banku Danych Lokalnych województwami o najniższym wskaĽniku liczby organizacji na 10 tys. mieszkańców są:

1. Śląskie

2. Zachodniopomorskie

3. Kujawsko-pomorskie

4. Lubuskie

5. Pomorskie

Pełne zestawienie:

ŚLˇSKIE

14,5

ZACHODNIOPOMORSKIE

18,2

KUJAWSKO-POMORSKIE

18,6

LUBUSKIE

18,6

POMORSKIE

19,1

ŚWIĘTOKRZYSKIE

19,3

DOLNOŚLˇSKIE

19,3

ŁÓDZKIE

19,4

PODLASKIE

19,7

OPOLSKIE

20,2

MAŁOPOLSKIE

21,2

WIELKOPOLSKIE

21,7

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

21,7

LUBELSKIE

22,5

MAZOWIECKIE

22,6

PODKARPACKIE

22,6

 

Nowy wskaĽnik uwzględnia wszystkie podmioty, które są podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dotacje.

Punkty za kryterium strategiczne zostanie przyznane również organizacjom z 3 województw, które wcześniej zostały wymienione w Zasadach a według nowego wyliczenia nie kwalifikowałyby się.

Reasumując poprawione brzmienie kryterium strategicznego jest następujące:

„Projekt realizowany przez podmiot mający swoją siedzibę w jednym z 8 następujących województw: śląskie, zachodniopomorskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, świętokrzyskie, łódzkie i lubelskie”

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Ponadto zmienione zostaje logo FIO. Wzór nowego logo znajdziecie Państwo w dokumentach do pobrania, a także w poprawionych „Zasadach przyznawania i rozliczania dotacji w ramach FIO w 2013 r.”.

Zasady uwzględniające erratę dostępne są tutaj.

 

Zmienione zostają odnośniki do oferty w karcie oceny merytorycznej.

             str. 50 / 51             

Jest:

III.3

2.3 W jakim stopniu wskazany cel/cele projektu wynika/wynikają ze zidentyfikowanego problemu?

4

 

III.6

2.4 W jakim stopniu trafnie zidentyfikowana jest grupa docelowa projektu?

7

 

III.8

2.7 W jakim stopniu projekt wpływa/ oddziaływuje na społeczności lokalne?

3

 

III.9

2.10 Czy opis działań tworzy spójną całość, jest adekwatny wobec zidentyfikowanych problemów, a harmonogram ich realizacji jest przejrzysty/klarowny?

6

 

III.8

2.11 W jakim stopniu projekt przyczyni się do wzmocnienia potencjału Oferenta lub Partnera?

3

 

Powinno być:

III.2 i III.6

2.3 W jakim stopniu wskazany cel/cele projektu wynika/wynikają ze zidentyfikowanego problemu?

4

 

III.3

2.4 W jakim stopniu trafnie zidentyfikowana jest grupa docelowa projektu?

7

 

III.10

2.7 W jakim stopniu projekt wpływa/ oddziaływuje na społeczności lokalne?

3

 

III.8 i III.9

2.10 Czy opis działań tworzy spójną całość, jest adekwatny wobec zidentyfikowanych problemów, a harmonogram ich realizacji jest przejrzysty/klarowny?

6

 

III.10

2.11 W jakim stopniu projekt przyczyni się do wzmocnienia potencjału Oferenta lub Partnera?

3

 


Jednocześnie DPP zapewnia, iż eksperci oceniający oferty zobowiązani są do oceny poszczególnych kryteriów niezależnie od tego w której części oferty dana informacja zostanie zawarta.

Zasady uwzględniające erratę dostępne są tutaj.

 

 

 

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza

- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń,  fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze,  izby rzemieślnicze, izby gospodarcze;

- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2013 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UDPP oraz Uchwałą Nr 238/2008 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013.

W roku 2012, w ramach rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich dofinansowano 551 projektów na kwotę 43 096 468,54 zł. Żaden z dofinansowanych podmiotów nie zrezygnował z realizacji zadania[1].

Wysokość środków na finansowanie PO FIO w roku 2013 wynosi 60 000 000,00 zł, w tym 57 600 000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2 400 000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną.

Jednocześnie, środki przeznaczone na dotacje w 2013 r. pomniejszone zostaną o zobowiązania Ministra Pracy i Polityki Społecznej, związane z koniecznością przekazania II transzy dotacji podmiotom realizującym projekty dwuletnie zapoczątkowane w 2012 r. i wynoszą ok. 42 329 000,00 zł.

Składane projekty realizują cel główny PO FIO, jakim jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych.

Cel główny powinien zostać osiągnięty z uwzględnieniem horyzontalnych zasad PO FIO: partnerstwa, innowacyjności, zrównoważonego rozwoju i równości szans.

1.       Finansowane będą wyłącznie projekty mieszczące się w ramach statutowej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego.

2.       Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem.

Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z czterech Priorytetów:

I.   Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne;

II.  Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie;

III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne;

IV.  Rozwój przedsiębiorczości społecznej;

3.       Finansowane będą wyłącznie projekty „jednoroczne” (tj. projekty realizowane wyłącznie w roku 2013, czyli trwające maksymalnie 8 miesięcy).

- termin rozpoczęcia zadania: od 1 maja 2013 r.

- nieprzekraczalny termin zakończenia zadania: 31 grudnia 2013 r.

4.       Uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę w ramach ogłoszonego konkursu. Konkurs obejmuje nabór ofert na cztery Priorytety.

5.       Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się Oferenci:

-          od 10 tys. zł do 200 tys. zł.

-          w przypadku dofinansowania w kwocie 150 tys. zł i więcej, Oferent będzie zobowiązany do przedstawienia, przed zawarciem umowy zabezpieczenia w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

6.       Wymagany wkład własny:

Wartość dotacji

% wartości projektu

Środki własne

10 000 – 40 000 zł

10%

środki własne niefinansowe lub finansowe

40 001 – 150 000 zł

10%

środki własne finansowe

150 001 – 200 000 zł

20%

środki własne finansowe

7.       Termin składania ofert: od 30 listopada 2012 r. do 14 stycznia 2013 r.

8.       Składanie ofert:

W konkursie ogłoszonym w ramach PO FIO oferty należy składać w dwóch formach:

- złożenie oferty w wersji elektronicznej przez Generator Ofert PO FIO

- wysłanie lub dostarczenie oferty w wersji papierowej lub złożenie oferty za pomocą profilu zaufanego ePUAP, zgodnie z instrukcją zawartą w Zasadach przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2013 roku.

Do wersji papierowej należy załączyć wymagane załączniki. Generator ofert jest dostępny na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl. Ofertę należy wypełnić w języku polskim i przesłać do dnia 14 stycznia 2013 r. do godz.16:15.

Jeden, podpisany egzemplarz oferty wraz z wymaganymi załącznikami (oferta powinna zostać trwale połączona z załącznikami) należy wysłać pocztą do dnia 14 stycznia 2013 na podany poniżej adres Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć osobiście, za potwierdzeniem odbioru (w zapieczętowanej kopercie) w siedzibie CRZL lub złożyć ofertę za pomocą profilu zaufanego ePUAP w wymaganym terminie.

Oferty należy złożyć w siedzibie lub wysłać na adres Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich:

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Aleje Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

z dopiskiem: PO FIO 2013.

Portal ePUAP jest dostępny w sieci Internet pod adresem http://epuap.gov.pl.

 

9.       Szczegółowe zasady przyznawania dotacji:

Każda oferta musi spełniać kryteria formalne wymienione w Zasadach przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2013 roku. Poszczególne kryteria formalne będą weryfikowane na etapie rejestracji oferty, a także na etapie oceny merytorycznej oraz na etapie ustalania ostatecznego harmonogramu i kosztorysu i podpisywania umowy. Spełnienie kryteriów formalnych weryfikowane będzie przez Instytucję Wdrażającą – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, a następnie przez ekspertów dokonujących oceny złożonych ofert.

Ocena merytoryczna, dokonywana będzie przez komisję konkursową przy wsparciu ekspertów. Każda oferta będzie oceniana indywidualnie i niezależnie przez dwóch ekspertów, na podstawie wytycznych zawartych w karcie oceny merytorycznej. W przypadku, gdy oferta została oceniona pozytywnie przez obu ekspertów, ale występuje wyraĽna różnica w punktacji oferta kierowana jest do oceny III eksperta wyłanianego z grona ekspertów, członków komisji konkursowej. Łączna liczba punktów przyznanych przez ekspertów i punktów za kryteria strategiczne stanowi o miejscu danego projektu w rankingu. Po akceptacji lub weryfikacji dokonanej przez komisję konkursową listy zostają przedstawione Ministrowi właściwemu ds. zabezpieczenia społecznego. W kompetencji Ministra pozostaje możliwość weryfikacji ocen ekspertów (poprzez dokonanie oceny strategicznej) zgodnie z procedurą opisaną w Zasadach przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2013 roku.

Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem, szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz kryteria oceny ofert, w tym kryteria formalne, merytoryczne, horyzontalne i strategiczne, a także warunki realizacji zadań zostały opisane w dokumencie Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2013 roku, dostępnym na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl lub www.crzl.gov.pl.

10.    Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z dokumentem Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2013 roku. Informacje szczegółowe na temat Programu FIO będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerami telefonu  (022) 693 49 70, w godz. 13:00-16:00 od poniedziałku do piątku, oraz pod nr tel. (022) 237 00 40, w godz. 09:00-13:00 od poniedziałku do piątku, lub na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl.

11.    Terminy i kryteria stosowane przy ocenie ofert:

- wszystkie złożone za pośrednictwem generatora we wskazanym terminie oferty zostaną ocenione formalnie,

- następnie oferty zostaną poddane ocenie merytorycznej, zawierającej również elementy weryfikacji formalnej.

12.    Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed dniem 1 maja 2013 r.

13.    Zawarcie umowy i przyznanie dotacji nastąpi pod warunkiem przyznania stosownych środków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na rok 2013.

14.    Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl oraz www.crzl.gov.pl.


[1] Stan na dzień 28  listopada 2012 r.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia w zakładce FIO -> PO FIO 2013.


Departament Pożytku Publicznego zaprasza do składania ofert na opracowanie ekspertyzy dotyczącej oceny możliwości wprowadzenia dwuetapowego systemu oceny wniosków/ofert w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Oferty należy przesłać na adres: kamil.bobek@mpips.gov.pl (tytuł wiadomości: Ekspertyza - dwustopniowa ocena wniosków/ofert w FIO) do dnia 7 grudnia 2012 r.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia


Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Uwagi można zgłaszać do dnia 28 lutego 2013 r.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich jest ściśle skorelowany ze Strategią Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2009-2015 oraz dokumentami projektowanymi: strategią długookresową, średniookresową oraz strategiami zintegrowanymi, w szczególności ze Strategią Rozwoju Kapitału Społecznego. Ten jego horyzontalny wymiar pozwala na odgrywanie roli ważnego narzędzia realizacji polityki rozwoju w obszarach zwiększania znaczenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia partnerstwa publiczno-społecznego oraz dalszego rozwoju struktur społeczeństwa obywatelskiego.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich stanowi propozycję kontynuacji programowego i finansowego  wsparcia kierowanego do sektora organizacji pozarządowych. Jest następstwem pozytywnych doświadczeń wynikających z realizacji Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2005-2007, rezerwy celowej budżetu państwa w roku 2008 pn. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013.

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z dokumentem i wyrażenia swojej opinii na jego temat, z wykorzystaniem:

1. Strony internetowej - specjalny formularz w witrynie http://www.pozytek.gov.pl;

Link do formularza: http://194.181.60.38/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=KONSULTACJE_FIO2014_20

2. Regionalnych spotkań informacyjnych na temat Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich;

3. Przekazania uwag w formie tradycyjnej - przesłanie za pośrednictwem poczty (z dopiskiem: Konsultacje FIO 2014-2020) na adres:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

Załącznik: projekt Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Departament Pożytku Publicznego zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena realizacji i systemu wdrażania komponentu regionalnego w Priorytecie IV (2011-2012) oraz  komponentu regionalnego w Priorytecie II (2012-2013) w ramach PO FIO 2009-2013

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Oferty należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: filip.kolodziejski@mpips.gov.pl (tytuł wiadomości: Ewaluacja PO FIO - komponenty regionalne) do dnia 29 listopada 2012 r.

Załacznik 1

Załacznik 2


ZAPROSZENIE

 

Centrum Służby Rodzinie w Łodzi oraz Departament Pożytku Publicznego MPiPS serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie z pracownikami Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:

 

Zasady aplikowania o środki w konkursie PO FIO 2013

 

 Spotkanie odbędzie się w auli Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, ul. Broniewskiego 1a w środę, 5 grudnia 2012 roku o godz. 1100.


 

Spotkania informacyjne Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Departament Pożytku Publicznego wraz z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zapraszają do udziału w spotkaniach informacyjnych, dotyczących zasad sporządzania sprawozdań z realizacji projektów współfinansowanych z  Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2012 oraz spotkaniach informacyjnych dla organizacji zainteresowanych składaniem ofert w ramach Konkursu Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2013.

Spotkanie informacyjne dotyczące zasad sporządzania sprawozdań z realizacji projektów współfinansowanych z  Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2012:

Lublin – 15.11.2012 – KARTA ZGŁOSZENIA

Warszawa – 16.11.2012 – KARTA ZGŁOSZENIA

Olsztyn – 20.11.2012 – KARTA ZGŁOSZENIA

Częstochowa – 22.11.2012 – KARTA ZGŁOSZENIA

Poznań – 07.12.2012 – KARTA ZGŁOSZENIA

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych zainteresowanych składaniem ofert w ramach konkursu Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2013.

Białystok – 27.11.2012 – KARTA ZGŁOSZENIA

Gorzów Wielkopolski – 06.12.2012 – KARTA ZGŁOSZENIA

Kielce – 11.12.2012 – KARTA ZGŁOSZENIA

Toruń – 13.12.2012 – KARTA ZGŁOSZENIA

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w spotkaniach bardzo prosimy o wypełnienie załączonej karty zgłoszeniowej i przesłanie jej na adres fio@crzl.gov.pl do dnia 9.11.2012 r. (do godz. 12.00) w przypadku szkoleń w Lublinie i Warszawie oraz do dnia 14.11.2012 r. (do godz. 12.00) w przypadku pozostałych lokalizacji.

 W tytule maila prosimy o podanie nazwy miasta, w którym chcą Państwo wziąć udział w spotkaniu.

 Kwalifikacja uczestników odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

 Liczba miejsc jest ograniczona.

 Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 Osoby zakwalifikowane do udziału otrzymają potwierdzenie drogą mailową.  

Zapraszamy do zapoznania się z informacją z konsultacji Zasad FIO na 2013 r.

w wersji docx

w wersji pdf

Niniejsza informacja przedstawia proces konsultacji społecznych i międzyresortowych projektu „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2013 r.”

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż rozstrzygnięto dodatkowy nabór na ekspertów dokonujących oceny merytorycznej projektów składanych w ramach otwartego konkursu ofertna dofinansowanie zadań ze środków PO FIO w 2013 r.

Zaktualizowana dn. 29.10.2012 r. lista znajduje się tutaj.

 


 

 

Modyfikacja Zasad przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2012 r.

Departament Pożytku Publicznego zaprasza wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji w ramach PO FIO w 2013 roku”.

Rok 2013 zakończy bieżący okres programowania Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013. Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotował wstępną propozycję zasad realizacji programu w 2013 roku. W trosce o to, aby ostateczny kształt dokumentu możliwie najpełniej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania sektora pozarządowego, zapraszamy do zgłaszania uwag i propozycji, do 19 paĽdziernika br. do godziny 10:00, pod poniższym linkiem:

http://194.181.60.38/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=KONSULTACJE_FIO

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany:

1.      Ogłoszenie konkursu na rok 2013 planowane jest na przełomie listopada i grudnia 2012 r.

2.      Wprowadzono możliwość elektronicznego składania ofert z wykorzystaniem tzw. profilu zaufanego przez platformę ePUAP zamiast przesyłania wersji papierowej (część A, rozdział IV.3, Instrukcja składania ofert przez ePUAP znajduje się w części D, w Załączniku nr 4).

3.      PO FIO 2013, inaczej niż w poprzednich edycjach, przewiduje dofinansowanie wyłącznie projektów jednorocznych, których realizacja będzie miała miejsce między 1 maja 2013 r. a 30 września 2013 r. (część A, rozdział III.3).

4.      Ze względu na krótszy czas realizacji projektów (do 30 września 2013 r.), nie przewiduje się wydzielania odrębnych komponentów w ramach priorytetów.

5.      Za pomocą kryteriów strategicznych planuje się wsparcie dla podmiotów, które:

a.       od 2005 r. nie otrzymały dofinansowania w ramach FIO i innych ogólnopolskich programów ze środków publicznych (EFS/Mechanizm Szwajcarski/Mechanizm Norweski),

b.      mają swoją siedzibę w gminie poniżej 40 tys. mieszkańców (GUS, 2010),

c.       mają swoją siedzibę na obszarze jednego z 5 województw, w których liczba organizacji na 10 tys. mieszkańców jest najniższa (REGON 2010), czyli: śląskim, świętokrzyskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim, lubelskim.

(część A, rozdział V.2).

6.      Doprecyzowane zostały zapisy dot. procedury formułowania list rankingowych, w tym m.in. wprowadzono kartę oceny strategicznej (część D, Załącznik nr 2),

7.      W kosztach niekwalifikowanych dodano:

a.       koszty związane z opłatami i innymi daninami publicznymi,

b.      koszty na podstawie umów pomiędzy Zleceniobiorcą a przedsiębiorcą powiązanym z członkami organów organizacji.

(część A, rozdział III.7).

8.      Zmodyfikowany został sposób odwołania od oceny formalnej (tylko w wersji papierowej).

(część A, rozdział VI.1).

9.      Doprecyzowano, że sprawozdanie z wykonania zadania publicznego należy dostarczyć lub przesłać w wersji papierowej w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania.

(część B, rozdział II).

10.  Zrezygnowano z załączania do sprawozdania przez Zleceniobiorcę załączników dokumentujących działania faktyczne podjęte podczas realizacji zadania.

11.  W konsekwencji pkt. 10 zachowano jedynie prawo Zleceniodawcy do żądania od Zleceniobiorcy przedstawienia załączników w formie papierowej (np. kopie faktur i rachunków, umów cywilnoprawnych, list płac i innych materiałów dokumentujących działania faktyczne podjęte podczas realizacji zadania).

(część B, rozdział II).

12.  Uszczegółowiono Kartę oceny merytorycznej (Załącznik nr 1).

13.  Przygotowano ramowy wzór oferty wspólnej (Załącznik nr 7).

 Projekt Zasad FIO na 2013 r. dostępny jest tutaj

Uprzejmie informujemy, że infolinia, obsługiwana przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, działa codziennie w godz. 8.15-12.15.

Nr tel. 603 658 347


 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zleciło firmie Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego sp. z o.o. przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena wpływu PO FIO 2009 - 2013 na funkcjonowanie organizacji pozarządowych". Głównym celem badania jest ustalenie, w jaki sposób realizacja zadań w ramach PO FIO wpłynęła na rozwój potencjału organizacji pozarządowych.

Badanie będzie realizowane od sierpnia do listopada 2012 r. w formie wywiadów kwestionariuszowych, indywidualnych i  grupowych wywiadów pogłębionych m.in. z przedstawicielami:

- organizacji pozarządowych, które realizowały projekty dofinansowane w ramach PO FIO wlatach 2009 - 2012;

- lokalnych jednostek samorządu terytorialnego;

- innych niż PO FIO grantodawców dla organizacji pozarządowych;

- Komitetu Monitorującego oraz komisji konkursowych PO FIO;

- lokalnych społeczności.

W związku z powyższym uprzejmie zwracamy się do Państwa z prośbą o współpracę i udzielenie niezbędnych informacji związanych z przedmiotem badania firmie Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.

Państwa udział w badaniu ma istotne znaczenie dla dokonania rzetelnej oceny funkcjonowania PO FIO. Dzięki Państwa opiniom  możliwe będzie zaprojektowanie dalszych, kluczowych działań i obszarów wsparcia wpływających na kształt Programu po 2013 roku.


Modyfikacja Zasad przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2012 r.

Po dokonaniu dodatkowej analizy prawnej zasad zmian treści umowy określonych w Zasadach przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2012 r. wprowadzona zostaje następująca zmiana (zapis na str. 56-57):

Było:

Zmiany osobowe w zakresie personelu realizującego projekt powinny zostać pisemnie zgłoszone do Instytucji Zarządzającej. Informacja ta powinna być zawarta w sprawozdaniu. Nie wymagają one formy aneksu do  umowy. Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga formy aneksu, a jedynie informacji pisemnej o nowym numerze rachunku bankowego podpisanej przez osoby upoważnione do zawarcia umowy.

Inne zmiany (np. zmiana siedziby organizacji, zmiana reprezentacji organizacji oraz inne zmiany treści umowy) wymagają formy aneksu.

Wszelkie zmiany muszą być zgłaszane ze stosownym wyprzedzeniem uwzględniającym poszczególne etapy realizacji zadania”.

Po zmianach jest:

Zmiany dotyczące: nazwy organizacji, siedziby organizacji, reprezentacji organizacji (zawarte w komparycji umowy) nie wymagają formy aneksu, a jedynie pisemnego zgłoszenia do Instytucji Zarządzającej. Informacja ta powinna być zawarta w sprawozdaniu.

Zmiany osobowe w zakresie personelu realizującego projekt oraz zmiana numeru rachunku bankowego również nie wymagają formy aneksu, a jedynie akceptacji przez Instytucję Zarządzającą informacji pisemnej podpisanej przez osoby upoważnione do zawarcia umowy.

Pozostałe zmiany treści umowy wymagają formy aneksu. Wszelkie zmiany muszą być zgłaszane ze stosownym wyprzedzeniem uwzględniającym poszczególne etapy realizacji zadania”.

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2012 r. >>> DOC >>> (wersja uaktualniona o powyższe poprawki)

Szanowni Państwo,

niniejszym udostępniamy ekspertyzę dotyczącą wolontariatu osób dojrzałych w Polsce.

 

 

Szanowni Państwo,

niniejszym udostępniamy wzory weksla i deklaracji wekslowej potrzebne do podpisania umów w ramach FIO 2012, w których kwota dofinansowania wynosi co najmniej 150 tys. zł.

Weksel >>> PDF >>> / >>> DOC >>>

Deklaracja wekslowa >>> PDF >>> / >>> DOC >>>

Przykład wypełnionego weksla wraz z instrukcją wypełnienia >>> PDF >>>

Przykład wypełnionej deklaracji wekslowej wraz z instrukcją wypełnienia >>> PDF >>>

Departament Pożytku Publicznego przekazuje listę podmiotów dofinansowanych w przypadku których pojawił się błąd w wynikach ogłoszonych 30 kwietnia 2012 r. Błędy dotyczyły tylko podanych kwot dofinansowania.

W żadnym przypadku nie zmieniła się punktacja, pozycja na liście rankingowej, ani decyzja o dofinansowaniu.

Przepraszamy za komplikacje wynikłe z błędnej informacji.

POBIERZ:

1. korekta

Plik PDF

Kandydaci na ekspertów powinni spełniać następujące kryteria:

 • posiadać wyższe wykształcenie,
 • posiadać co najmniej 2 letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie problematyki związanej z działalnością podmiotów uprawnionych w zakresie przynajmniej dwóch z niżej wymienionych obszarów (szczegółowy zakres działań w ramach poszczególnych priorytetów można znaleĽć w dokumentach programowych umieszczonych na stronie: www.pozytek.gov.pl).

 

-  aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne,

-  sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie,

-  integracja i aktywizacji społeczna, zabezpieczenie społeczne,
-  rozwój przedsiębiorczości społecznej.

 

 • posiadać doświadczenie w ocenianiu i weryfikacji wniosków z programów grantowych finansowanych np. z Europejskiego Funduszu Społecznego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Szwajcarsko-Polskiego Mechanizmu Współpracy, środków administracji publicznej z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Kandydaci na ekspertów powinni gwarantować rzetelność, bezstronność i poufność oceny wniosków, wziąć udział w szkoleniu przed rozpoczęciem oceny wniosków oraz mieć możliwość oceny wniosków w formie elektronicznej. Wnioski do oceny będą przesyłane drogą elektroniczną i oceniane przy użyciu formularza elektronicznego, dlatego w zgłoszeniu należy podać również aktualny adres e-mail.

Przewidywany termin przeprowadzenia oceny merytorycznej to luty - marzec 2013. Ocena wniosków będzie odbywać się za wynagrodzeniem.

WAŻNE! Wymagana będzie wysoka dyspozycyjność ze względu na spodziewaną liczbę wniosków, które zostaną złożone w ramach konkursu, a tym samym przekazane do oceny merytorycznej. Eksperci zostaną przeszkoleni (o terminie szkolenia Departament Pożytku Publicznego poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem - szkolenie przewiduje się w grudniu 2012).

Kwestionariusz osobowy prosimy wypełniać elektronicznie do 31 maja 2012 r., znajdą go Państwo pod linkiem:

http://194.181.60.38/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=FIO_KOMISJA

Osoby zakwalifikowane, zostaną o tym poinformowane drogą mailową i poproszone
o możliwie najszybsze dostarczenie kompletu dokumentów w wersji papierowej do MPiPS.
W dostarczonych dokumentach muszą znaleĽć się podpisane:

 • dyplom potwierdzający posiadane wykształcenie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • dokumenty potwierdzające kompetencje kandydata,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • deklaracja bezstronności i poufności eksperta oceniającego wnioski w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (załącznik 1).

Adres:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Pożytku Publicznego
ul. Nowogrodzka 1/3
00-513 Warszawa

z dopiskiem: „EKSPERCI  FIO 2013"

Kwestionariusz osobowy, oświadczenie i deklarację należy pobrać ze strony internetowej http://www.pozytek.gov.pl/ (dokumenty do pobrania poniżej).

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu.

Do pobrania:

Załącznik 1 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY >>>

Załącznik 2 OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI >>>

Do wglądu:

Załącznik 3 DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI >>>


 

Departament Pożytku Publicznego przekazuje listy projektów zweryfikowanych formalnie i ocenionych merytorycznie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania w ramach  Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2012 r.

Punktację ustalano dla każdego Priorytetu oddzielnie, wobec czego dolna granica punktowa jest inna w każdym z Priorytetów.

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, z informacją o przyznanej dotacji oraz z prośbą o ewentualne zweryfikowanie harmonogramów i kosztorysów.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, ponoszone wydatki będą kwalifikowane maksymalnie od dnia 01.06.2012 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie projektu od tego terminu).

Uwaga!

Umowa o dofinansowanie realizacji zadania publicznego nie zostanie podpisana z Oferentami, którzy:

 1. nie złożyli sprawozdania z realizacji zadania publicznego w ramach PO FIO za lata poprzednie;
 2. są podmiotem, wobec którego została wydana decyzja administracyjna w sprawie zwrotu dotacji wydatkowanej w nadmiernej wysokości, niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej nienależnie,
 3. są podmiotem, wobec którego zostało wydane orzeczenie sądu administracyjnego utrzymujące zaskarżoną decyzję administracyjną.
 4. są podmiotem, wobec którego toczy się postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu dotacji wydatkowanej w nadmiernej wysokości, niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej nienależnie.

 

Weryfikacja będzie miała miejsce przed podpisaniem umów o dofinansowanie realizacji zadania publicznego.

POBIERZ:

1. Lista ofert - Priorytet 1

Plik PDF

2. Lista ofert - Priorytet 2

Plik PDF

3. Lista ofert - Priorytet 3

Plik PDF

4. Lista ofert - Priorytet 4

Plik PDF

Komponent Wolontariatu Długoterminowego w ramach Priorytetu I

Plik PDF

Komponent Regionalny w ramach Priorytetu II

Plik PDF

*   *   *   *   *

Szanowni Państwo,

niniejszym zamieszczamy listę wyników odwołań od oceny formalnej projektów w ramach konkursu FIO 2012.

Lista wyników w formacie pdf >>>


 

Departament Pożytku Publicznego zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena wpływu PO FIO 2009-2013 na funkcjonowanie organizacji pozarządowych (zamówienie publiczne poniżej 14 000 euro).

Szczególowy Opis Przedmiotu Zamówienia >>>

Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej na adres: olga.kaminska@mpips.gov.pl (tytuł wiadomości: „Ewaluacja PO FIO") do dnia 15 maja 2012 r.


Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny formalnej projektów.

LINK >>>

UWAGA: Wyniki oceny formalnej nie są równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dofinansowane projekty będą wskazane na osobnej liście rankingowej.


  

Szanowni Państwo,

dotyczy: Ankieta dla beneficjentów PO FIO 2010 (projekty "dwuletnie" realizowane w latach 2009-2010) i PO FIO 2011 (projekty "jednoroczne" zakończone w roku 2011).

W związku z występującymi problemami z wpisaniem numeru umowy w ankiecie on-line, uprzejmie informujemy iż należy wpisać jedynie numeru umowy bez kolejnych znaków (przykład poniżej)

Np. w przypadku numeru umowy - 222_I/11, prosimy o wpisanie jedynie numeru 222.


Szanowni Państwo,

od dnia 15.02.2012 r. generatory FIO na poszczególne edycje konkursowe (2010, 2011, 2012) zostały zmienione.

Dokonano aktualizacji wszystkich miejsc na stronie http://www.pozytek.gov.pl/, gdzie były używane linki do strony.

Jednocześnie podajemy aktualne adresy:

GENERATORA

Kliknij >>>PO FIO 2010>>> /// adres strony: http://fio.mpips.gov.pl/

Kliknij >>>PO FIO 2011>>> /// adres strony: http://fio.mpips.gov.pl/edycja2/

Kliknij >>>PO FIO 2012>>> /// adres strony: http://fio.mpips.gov.pl/edycja3/

 

PANELU WNIOSKODAWCY (aneksy, sprawozdania)

Kliknij >>>PO FIO 2010>>> /// adres strony: http://fio.mpips.gov.pl/wniosek/login.php

Kliknij >>>PO FIO 2011>>> /// adres strony: http://fio.mpips.gov.pl/edycja2/wniosek/login.php

Kliknij >>>PO FIO 2012>>> /// adres strony: http://fio.mpips.gov.pl/edycja3/wniosek


Szanowni Państwo,

w dniu 17.02.2012r. infolinia dotycząca ankiet FIO, będzie nieczynna.

Za utrudnienia, serdecznie przepraszamy


Szanowni Oferenci, aplikujący w ramach Komponentu Wolontariatu Długoterminowego.

W dniu 15.02.2012 r. nie będzie dostępny Generator Ofert.  

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z informacją z dnia 20.01.2012 r., wydłużony został termin składania ofert w ramach Komponentu Wolontariatu Długoterminowego do dnia 29.02.2012 r.

Za utrudnienia, serdecznie przepraszamy.


Szanowni Państwo,

w związku z problemami technicznymi Generatora Ofert, które miały miejsce w dniu 13.02.2012 r., w godzinach 12 -13, informujemy że termin składania ofert, w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w  2012 r., zostaje wydłużony:

- dla wersji elektronicznych - do dnia 14.02.2012 r. do godziny 16.15

- dla wersji papierowych, wydrukowanych po złożeniu oferty w generatorze, do dnia 14.02.2012 r. - liczy się data stempla pocztowego.

Za wszelkie problemy serdecznie przepraszamy.

2013.10.01

 

W związku z pojawiającymi się problemami z wydrukiem złożonej oferty, uprzejmie informujemy, że na stronie głównej generatora ofert znajduje się przycisk "wydruk złóżonej oferty".

Wpisując otrzymany kod uzyskuje się dostęp do złożonej oferty.

Poniżej znajduje się podgląd ekranu, ze wskazaniem przycisku wydruku.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy, że termin składania ofert, w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w  2012 r., upływa:

- dla wersji elektronicznych - w dniu 13.02.2012 r. o godzinie 16.15

- dla wersji papierowych, wydrukowanych po złożeniu oferty w generatorze, w dniu 13.02.2012 r. - liczy się data stempla pocztowego.

Jednocześnie zachęcamy, aby nie zwlekać do ostatnich minut ze złożeniem ostatecznej wersji oferty.


 

PO FIO 2012 - komunikat dotyczący infolinii

Szanowni Państwo,

czas funkcjonowania infolinii, dotyczącej składania ofert w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2012 r., w dniu 08.02.2012 r. zostaje skrócony do godziny 15.00.

Powodem jest awaria ciepłownicza w budynku Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Serdecznie przepraszamy za skrócenie dyżuru.


Informujemy, iż od dnia 06.02.2012r. do 13.02.2012r. ( dla Komponentu Wolontariatu Długoterminowego do dnia 29.02.2012r.) infolinia dotycząca składania ofert prowadzona jest od poniedziałku do piątku pod następującymi numerami telefonów:

Pracownicy Centrum Rozwoju  Zasobów Ludzkich  (Instytucja Wdrażająca):

022 551 55 74 - w godz. 9:00 - 13:00

oraz

Pracownicy Departamentu Pożytku Publicznego (Instytucja Zarządzająca):

022 693 49 70 - w godz. 13:00 - 16:00


  

Modyfikacja Zasad przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2012 r.

Zgodnie z ustaleniami, które zapadły na posiedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 19.01.2012 r., zmianie uległy następujące kwestie:

1. Wydłużenie terminu składania ofert w ramach Komponentu Wolontariatu Długoterminowego do dnia 29.02.2012 r.

2. Podmioty aplikujące do Komponentu Wolontariatu Długoterminowego są jednocześnie uprawnione do złożenia jednej oferty w ramach pozostałych priorytetów i Komponentu Regionalnego.

 Tym samym mogą złożyć maksymalnie 2 oferty w ramach konkursu PO FIO w 2012 r.


               Str. 16               

Jest:

Ponieważ jeden uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę w ramach konkursu, to w przypadku, kiedy ofertę składa oddział terenowy organizacji lub jej ośrodek nieposiadający osobowości prawnej, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez zarząd główny, to jest to wyczerpanie limitu 1 oferty przez zarząd główny lub pozostałe oddziały terenowe.

Po zmianach:

Ponieważ jeden uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę* w ramach konkursu, to w przypadku, kiedy ofertę składa oddział terenowy organizacji lub jej ośrodek nieposiadający osobowości prawnej, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez zarząd główny, to jest to wyczerpanie limitu 1 oferty przez zarząd główny lub pozostałe oddziały terenowe.

* - nie dotyczy Komponentu Wolontariatu Długoterminowego. Podmioty aplikujące do Komponentu Wolontariatu Długoterminowego są jednocześnie uprawnione do złożenia jednej oferty w ramach pozostałych priorytetów i Komponentu Regionalnego. Tym samym mogą złożyć maksymalnie 2 oferty w ramach konkursu PO FIO w 2012 r.


               Str. 38               

Jest:

W ramach konkursu ogłoszonego na 2012 r., uprawniony podmiot może złożyć
1 (jedną) ofertę. Konkurs będzie obejmował nabór ofert na cztery Priorytety łącznie.

Po zmianach:

W ramach konkursu ogłoszonego na 2012 r., uprawniony podmiot może złożyć
1 (jedną) ofertę*. Konkurs będzie obejmował nabór ofert na cztery Priorytety łącznie.

* - nie dotyczy Komponentu Wolontariatu Długoterminowego. Podmioty aplikujące do Komponentu Wolontariatu Długoterminowego są jednocześnie uprawnione do złożenia jednej oferty w ramach pozostałych priorytetów i Komponentu Regionalnego. Tym samym mogą złożyć maksymalnie 2 oferty w ramach konkursu PO FIO w 2012 r.


Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2012 r. >>> DOC >>> (wersja uaktualniona o powyższe poprawki)


 

Errata do Zasad przyznwania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2012 r. >>> WIĘCEJ INFORMACJI >>>

Zasady przyznawania i rozlcizania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2012 r.  >>> DOC >>>   (wersja zawierająca niżej wskazane w erracie poprawki)


Szanowni Państwo,

konkurs w ramach PO FIO w 2012 r. został ogłoszony.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia w zakładce FIO -> PO FIO 2012.

Z uwagi na ustanowienie 2012 r. Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej pragniemy zwrócić Państwa uwagę na możliwości dofinansowania projektów skierowanych do osób starszych w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2012 r. W tegorocznej edycji otwartego konkursu w ramach PO FIO I kryterium strategiczne premiuje projekty wspierające aktywność osób starszych oraz solidarność międzypokoleniową.


  

Szanowni Państwo,

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Polityki Społecznej planuje zamówienie usług związanych ze wsparciem technicznym, modyfikacją i rozwojem aplikacji Generator Ofert i Sprawozdań dla Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO) w 2012 i 2013 roku.

W załączeniu przesyłamy plik z zapytaniem ofertowym dotyczącym w.w usługi.

Zapraszamy do składania ofert i wyceny kosztów (mailowo) związanych z taką usługą według przesłanego załącznika.
Na Państwa oferty czekamy do 13 stycznia 2012 roku do godziny 16:00.

>>> Załącznik - zapytanie ofertowe - Generator PO FIO (05.01.2012 r.) >>>

UWAGA! - w powyższym ogłoszeniu była błednie podana data 13 grudnia 2012 r. A powinno być 13 stycznia 2012 r. W załączniku była podana porpawna data. Przepraszamy za pomyłkę.


Szanowni Państwo!

Niniejszym udostępniamy materiał ze szkoleń dla oferentów PO FIO 2012 przeprowadzanych przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich i Departament Pożytku Publicznego MPiPS. Spotkania odbywały się grudniu 2011 r. 

Prezentacja ze szkoleń.

Szanowni Państwo,

w związku z coraz częściej zadawanymi pytaniami w sprawie ogłoszenia konkursu FIO na 2012 r. wyjaśniamy, iż konkurs zostanie ogłoszony w połowie stycznia. W chwili ogłoszenia konkursu upubliczniony zostanie dokument „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2012 r.”


W dniu 21 listopada 2011 r. w Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnym Jupiter w Warszawie odbyły się Targi Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. 

Targi obejmowały zarówno konferencję poświęconą PO FIO jak również prezentacje projektów w formie stoisk wystawienniczych.  W ramach przygotowanych stoisk organizacje prezentowały efekty swoich działań w ramach projektu. Można było podziwiać prace plastyczne, plakaty, zdjęcia oraz różnego rodzaju wyroby jak również zapoznać się z działaniami projektów realizowanymi w ramach PO FIO.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>


 

Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (Instytucja Zarządzająca PO FIO) wraz z Sekcją ds. FIO w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (Instytucja Wdrażająca PO FIO) zapraszają Państwa  do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych dotyczących:

1. zasad sporządzania sprawozdań z realizacji projektów współfinansowanych z  Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2011 roku

2. zasad ubiegania się o dofinansowanie projektów  w ramach konkursu Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2012 roku.

Spotkania będą odbędą się w następujących miastach:

Spotkania informacyjne, dotyczące zasad sporządzania sprawozdań projektów dofinansowanych w roku 2011:

1. Poznań - 24 listopada 2011 r.

2. Kraków - 29 listopada 2011 r.

3. Warszawa - 2 grudnia 2011 r.

Spotkania informacyjne, dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu PO FIO 2012

1. Zielona Góra - 6 grudnia 2011 r.

2. Białystok - 9 grudnia 2011 r.

3. Opole - 13 grudnia 2011 r.

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w spotkaniach bardzo prosimy o wypełnienie załączonej karty zgłoszeniowej i przesłanie jej na adres fio@crzl.gov.pl do dnia 18.11.2011 r. (piątek) do godz. 14.00.  W tytule maila prosimy o podanie nazwy miasta, w którym chcą Państwo wziąć udział w spotkaniu.

ZGŁOSZENIE - spotkania dotyczące sprawozdawczości PO FIO 2011 >>>

ZGŁOSZENIE - spotkania informacyjne PO FIO 2012 >>>

Plany spotkań w załączeniu.

POBIERZ - spotkania dotyczące sprawozdawczości PO FIO 2011

POBIERZ - spotkania informacyjne dotacje PO FIO 2012

Osoby zakwalifikowane do udziału potwierdzenie uczestnictwa wraz z określeniem lokalizacji otrzymają drogą elektroniczną. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy  Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich tel. 22 551 - 55 - 74


 

Szanowni Państwo,

przedstawiamy dokument prezentujący proponowane zmiany do: „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”. Na tej podstawie stworzone zostaną „Zasady…” na 2012 r.

Zmiany wynikają przede wszystkim z prac zespołu roboczego składającego się z przedstawicieli Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Rady Działalności Pożytku Publicznego, ekspertów oceniających oferty i sprawozdania, oraz Departamentu Pożytku Publicznego a także z uwag zgłoszonych podczas ostatniego posiedzenia Komitetu Monitorującego PO FIO.

Departament Pożytku Publicznego dokłada wszelkich starań, aby poziom  konkursu FIO był na coraz wyższym poziomie, a także, aby był konkursem przyjazny III sektorowi. W związku z tym zwracamy się do Państwa o przedstawienie uwag do proponowanych zmian w „Zasadach…” do 16 listopada b.r.

Uwagi prosimy przesyłać na adres: filip.kolodziejski@mpips.gov.pl

Proponowane zmiany do Zasad przyznawania i rozliczania dotacji w ramach PO FIO 2012

Załącznik nr. 1 do proponowanych zmian - kryterium wyboru obszaru działania operatora w Komponencie Regionalnym.


 

Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej wraz
z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich informują, że termin Targów FIO zostaje przesunięty z przyczyn techniczno-organizacyjnych na 21 listopada 2011 r.

W czasie Targów odbędzie się konferencja poświęcona doświadczeniom organizacji w realizowaniu projektów w ramach FIO oraz najbliższej perspektywie wdrażania Programu, a także prezentacja stoisk wystawienniczych wybranych projektów. Ramowy plan Targów w załączeniu.

Liczymy, że zechcą się Państwo podzielić z nami swoimi doświadczeniami w realizacji projektów w ramach FIO, a także wziąć udział w ważnej dyskusji o przyszłości Funduszu.

Jeśli mają Państwo ochotę opowiedzieć o swoich doświadczeniach, zapraszamy do zgłaszania się w charakterze prelegentów i przesyłanie ramowych prezentacji nt projektu. Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w Targach  w charakterze uczestnika lub wystawcy,  bardzo prosimy o wypełnienie jednej z załączonych kart zgłoszeniowych i przesłanie jej na adres fio@crzl.gov.pl do dnia 2 listopada br. do godz. 15.00.  
W tytule maila prosimy o wpisanie informacji: Uczestnik Targów PO FIO, Wystawca Targów PO FIO lub Prezentacja PO FIO.

UWAGA! Organizacje, które wysłały już swoje zgłoszenie, zostaną poproszone drogą mailową o jego potwierdzenie lub anulowanie.

Kwalifikacja uczestników odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, kwalifikacja wystawców oraz prelegentów dodatkowo na podstawie przedstawionej charakterystyki projektu. Liczba miejsc jest ograniczona. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmniejszenia liczby uczestników do 1 osoby reprezentującej organizację.

ZGŁOSZENIE  UCZESTNIKA TARGÓW PO FIO POBIERZ >>>

ZGŁOSZENIE WYSTAWCY TARGÓW PO FIO POBIERZ  >>>

Ramowy Plan Targów POBIERZ >>>

Organizacje zakwalifikowane do udziału w Targach potwierdzenie uczestnictwa wraz z określeniem lokalizacji otrzymają drogą elektroniczną - szczegółowych informacji udziela Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich tel. 22 551 - 55 - 74


 

Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z przyjemnością informują, że został rozstrzygnięty Konkurs Plastyczny PO FIO. 

Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa przyznała cztery wyróżnienia.

Laureaci Konkursu

 I miejsce


Organizacja: Katolicka Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza „Oratorium" zgromadzenie sióstr św. Michała Archanioła.

Autor pracy: Kamila Kozioł

Tytuł pracy: "A tych wagonów jest 40"

II miejsce


Organizacja: Sekcja Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Nasz Włostów"

Autor: Natalia Hajdukiewicz

Tytuł pracy: "W harmonii z naturą"

III miejsce


Organizacja: Katolicka Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza „Oratorium" zgromadzenie sióstr św. Michała Archanioła.

Autor: Dorota Piętal

Tytuł pracy: "Światłem malowane"

Wyróżnienie dodatkowe


Organizacja: Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków

Autor: Marysia Świderek

Tytuł pracy: „Z-malujmy razem"    

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w Konkursie a laureatom serdecznie gratulujemy.

Prezentacja prac i wręczenie nagród odbędzie się 18 paĽdziernika podczas Targów PO FIO. Laureaci otrzymają zaproszenie drogą elektroniczną.


 

Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej wraz z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zapraszają Państwa do udziału w Targach PO FIO 2011, podczas których odbędzie się konferencja poświęcona doświadczeniom organizacji w realizowaniu projektów w ramach FIO oraz najbliższej perspektywie wdrażania Programu, a także prezentacja stoisk wystawienniczych wybranych projektów. Ramowy plan Targów w załączeniu.

Targi odbędą się w Warszawie w dniu 18 paĽdziernika 2011 r.

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w Targach  w charakterze uczestnika lub wystawcy,  bardzo prosimy o wypełnienie jednej z załączonych kart zgłoszeniowych i przesłanie jej na adres fio@crzl.gov.pl do dnia 04.10.2011 r. do godz. 15.00.  
W tytule maila prosimy o wpisanie informacji: Uczestnik Targów PO FIO lub Wystawca Targów PO FIO.

Kwalifikacja uczestników odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, kwalifikacja wystawców dodatkowo na podstawie przedstawionej charakterystyki projektu. Liczba miejsc jest ograniczona. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmniejszenia liczby uczestników do 1 osoby reprezentującej organizację.

ZGŁOSZENIE  UCZESTNIKA TARGÓW PO FIO POBIERZ >>>

ZGŁOSZENIE WYSTAWCY TARGÓW PO FIO POBIERZ  >>>

Ramowy Plan Targów POBIERZ >>>

Organizacje zakwalifikowane do udziału w Targach potwierdzenie uczestnictwa wraz z określeniem lokalizacji otrzymają drogą elektroniczną - szczegółowych informacji udziela Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich tel. 22 551 - 55 - 74


 

Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (Instytucja Zarządzająca PO FIO 2009-2013) uprzejmie informuje, iż proces rozliczania dotacji z realizacji zadania publicznego dofinansowanego z PO FIO w 2011 r. będzie realizowany przez aplikację dostępną w Generatorze Ofert.

Wersja papierowa stanowi podpisany zgodnie z reprezentacją wydruk złożonego uprzednio w Generatorze sprawozdania wraz z załącznikami.

Złożenie sprawozdania w panelu wnioskodawcy, w aplikacji dotyczącej sprawozdań, stanowiącej zakładkę w Generatorze ofert, ułatwi przygotowywanie i rozliczenia projektu.

Szczegółowe informacje na temat wypełniania sprawozdania w Generatorze znajdują się w „Instrukcji wypełniania sprawozdań PO FIO 2011", która stanowi załącznik do Komunikatu.

Generator dostępny jest na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej PO FIO 2011  http://www.pozytek.gov.pl/ oraz na stronie Instytucji Wdrażającej PO FIO 2011 (Sekcja ds. FIO
w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich) http://www.crzl.gov.pl/.

Link bezpośrednio kierujący do Generatora to:

http://194.181.60.180/edycja2/wniosek

Pracownicy Sekcji ds. FIO w Centrum RZL będą rozsyłać loginy i hasła dostępu do Generatora na Państwa adresy mailowe podane w ofercie.

Przypominamy, że sprawozdanie należy złożyć do Instytucji Wdrażającej - Centrum RZL w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego określonego w umowie.

W przypadku składania sprawozdania w wersji elektronicznej decyduje data złożenia wersji ostatecznej sprawozdania w Generatorze. Natomiast w przypadku wersji papierowej obowiązuje data stempla pocztowego.

Przed sporządzeniem sprawozdań prosimy o zapoznanie się z instrukcją Generatora Sprawozdań PO FIO 2011

>>> POBIERZ INSTRUKCJĘ GENERATORA SPRAWOZDAŃ PO FIO 2011


Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń w odpowiedzi na poniższe zapytanie ofertowe:

POBIERZ OGŁOSZENIE >>>>


 

2013.10.01

   

Korekty „Wyników konkursu w ramach PO FIO w 2011 r."

1)    Sprostowanie oferty nr 3246 złożonej przez Fundację EUROROZWÓJ mającą swoją siedzibę w Bydgoszczy 85-307, przy ulicy Kossaka 72, nr KRS: 0000265137.

W dniu 06.05.2011 r. opublikowano listy zawierające wyniki konkursu w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2011 r. W uwagach przy Fundacji EUROROZWÓJ znalazł się nieprawdziwy zapis wskazujący na toczące się postępowanie sądowe, zgodnie ze stanem na dzień 28.04.2011 r. („Podmiot, wobec którego trwa postępowanie sądowe. Stan na dzień 28.04.2011 r.). Powyższa sytuacja wynikła z błędu przy formułowaniu list rankingowych.

Wobec Fundacji EUROROZWÓJ nie toczy się żadne postępowanie sądowe.

Za pomyłkę serdecznie przepraszam.

 

2) Korekta oferty nr 829 złożonej przez Stowarzyszenie WORMYAN Wieś Trzeciego Tysiąclecia mającą swoją siedzibę w Długoborze 14-526, w Długoborze 12, nr KRS: 0000278700

Priorytet 3

W kolumnie przyznana dotacja na rok 2011 znajduje się kwota 1,00 zł (słownie: jeden złoty, zero groszy).

Winna być następująca kwota dotacji na rok 2011: 14 940,00 zł (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych, zero groszy).


Broszura FIO 2005-2010

PO FIO 2011 - rozstrzygnęcie konkursu

 

Informacja dla oferentów ubiegających się o dotację w ramach konkursu

PO FIO 2011

 

Departament Pożytku Publicznego MPiPS informuje, że proces sporządzania list rankingowych projektów objętych dofinansowaniem w ramach poszczególnych Priorytetów jest w toku.  Ogłoszenie wyników planowane jest na 6 maja 2011 r.

 

Po ogłoszeniu wyników konkursu Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich prześle oferentom objętym dofinansowaniem maila z informacją, dotyczącą uwzględnienia zmian w harmonogramach i kosztorysach, zgodnie z uwagami ekspertów.

 

Termin rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków w ramach projektów pozostaje bez zmian, tj. 1 maja 2011 r.

 


Instytucja Zarządzająca (Departament Pożytku Publicznego w MPiPS) wraz z Instytucją Wdrażającą (Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich) ogłaszają konkurs prac plastycznych wytworzonych przez beneficjentów w ramach projektów PO FIO 2009 i PO FIO 2010. Wyboru prac dokonywać będzie Komisja Konkursowa złożona z pracowników DPP i CRZL.

Jednocześnie pragniemy poinformować Państwa, iż przyjętymi celami konkursu prac plastycznych są: dowartościowanie uczestnictwa beneficjentów w projektach PO FIO, wyróżnienie organizacji realizujących projekty, promowanie wymiany doświadczeń między projektodawcami, jak również upowszechnianie wiedzy na temat efektów i postępów realizacji PO FIO 2009-2013.

Kryteriami wyboru prac, uwzględnianymi przy ocenie, będą:
1. Na ile zgłoszone prace odpowiadają celom i wartościom poszczególnych Priorytetów PO PIO 2009 - 2013, Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2009-2015 oraz misji sektora społecznego,
2. Innowacyjne ujęcie tematyki Konkursu,
3. Jakość i zawartość artystyczna prac.

Wymagane jest, ażeby prace były autorstwa beneficjentów projektów. Dodatkowo nadesłane prace muszą być w oryginale oraz na odwrocie posiadać imię i nazwisko autora oraz tytuł pracy. W ramach konkursu prac jeden projektodawca może złożyć maksymalnie 3 prace.

Zgłoszenie do konkursu musi zawierać oświadczenie, iż praca została wytworzona w ramach projektu FIO 2009 - 2010 oraz być podpisane przez osobę (lub osoby) uprawnione do reprezentacji podmiotu.

Uwaga!! Istnieje również możliwość zgłoszeniu pracy wykonanej przez anonimowego autora. Wówczas wymagane jest podanie jedynie nazwy organizacji, tytułu zadania oraz tytułu pracy wraz z oświadczeniem, iż praca jest efektem działań projektowych. W sprawach szczegółowych odsyłamy do regulaminu konkursu. Uwaga!!! Zgłoszenia wadliwe lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane!


Najlepiej ocenione prace plastyczne zostaną zamieszczone na stronach internetowych Konkursu www.pozytek.gov.pl oraz www.crzl.gov.pl. Wystawione zostaną także w trakcie szkoleń organizowanych w ramach PO FIO 2009-2013.


Prace prosimy nadsyłać do dnia 31.05.2011 r. (data stempla pocztowego) na adres:

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Sekcja ds. FIO

ul. Kopernika 36/40

00 - 924 Warszawa

z dopiskiem Konkurs prac plastycznych PO FIO.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Małgorzatą Mierzyńską: mail: malgorzata.mierzynska@crzl.gov.pl, tel. (22) 551 55 74.


Wyniki konkursu zostaną ogłoszone równocześnie na stronach www.pozytek.gov.pl oraz www.crzl.gov.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN >>>

ZGŁOSZENIE >>>

OŚWIADCZENIE >>>


 

Informacja dla beneficjentów PO FIO 2010, którzy realizują projekty dwuletnie  2010-2011.

Zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 umowy na wsparcie realizacji zadania dofinansowanego w ramach PO FIO 2010, przekazanie II transzy dotacji nastąpi:

 1. w ciągu 60 dni od dnia wydania decyzji przez Ministra Finansów w sprawie zmian wbudżecie państwa na rok 2011 przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich;
 2. po złożeniu sprawozdania częściowego w terminie zgodnym z zapisami umowy.

Decyzja Ministra Finansów dotycząca uruchomienia środków rezerwy na ten cel została wydana w dniu 02 lutego 2011 r.

W związku z powyższym, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej planuje przekazać beneficjentom środki II transzy na realizację zadań do końca marca 2011 r.Lista podmiotów, które złożyły więcej niż 1 ofertę - rozstrzygnięcie

W ślad za informacją opublikowaną w dniu 18.02.2011 r. dotyczącą listy podmiotów, którzy złożyli więcej niż 1 ofertę w konkursie, zamieszczamy:

Lista podmiotów przekazanych do oceny ekspertom >>>

Lista podmiotów nieprzekazanych do oceny - Wyczerpany limit złożenia jednej oferty przez jeden podmiot >>>

Uwaga! Powyższe listy dotyczą tylko i wyłącznie podmiotów, które złożyły (zgodnie z numerem KRS/NIP) więcej niż jedną ofertę w ramach konkursu PO FIO w r. 2011.


 

Zgodnie z zapisami zawartymi w Zasadach przyznwania i rozlcizania dotacji w ramach PO FIO w 2011 r. "Każdy Oferent, który wypełni i złoży ofertę w generatorze on-line, otrzyma na adres e-mail, który podał w ofercie, informację zawierającą potwierdzenie jej rejestracji. W przypadku nie otrzymania takiej informacji w ciągu 5 dni od dnia wysłania oferty, należy pilnie skontaktować się w tej sprawie z Instytucją Wdrażającą."

Z przyczyn technicznych nie wszyscy Oferenci otrzymali potwierdzenie złożenia oferty w wersji elektronicznej.

Jednakże fakt nadania ofercie numeru (Oferta numer: ....) na pierwszej stronie wersji papierowej oferty świadczy o prawidłowym złożeniu i zapisaniu aplikacji w Generatoprze Ofert.

Za wszelkie niedogodności z tym związane przepraszamy.


Szanowni Państwo,

Otwarty nabór ofert w ramach konkursu PO FIO w 2011 r. odbywał się w dniach 17.01 - 15.02.2011 r. W generatorze ofert zarejestrowano 4067 aplikacji. Rozkład między priorytetami prezentuje się następująco:

I priorytet - 1515

II priorytet - 514

III priorytet - 1828

IV priorytet - 210

Oferenci, którzy złożyli więcej niż 1 ofertę

Przed przekazaniem ofert do oceny ekspertom dokonano ich weryfikacji ofert pod kątem ilości aplikacji złożonych przez 1 uprawniony podmiot. Zgodnie z Zadami przyznawania i rozliczania dotacji w ramach PO FIO w 2011 r. - w ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć 1 (jedną) ofertę.

Ostateczne zapisanie i wysłanie oferty w generatorze wniosków on-line (tj. złożenie oferty w wersji elektronicznej) oznacza, że oferta będzie rozpatrywana w ramach procedury przyznawania dotacji. Tym samym kolejna oferta zapisana i wysłana w generatorze ofert on-line (tj. złożona w wersji elektronicznej) przez tego samego Wnioskodawcę nie będzie rozpatrywana.

Terenowe oddziały organizacji (nieposiadające osobowości prawnej) mogą złożyć ofertę wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego udzielonego przez zarząd główny). Natomiast terenowe oddziały posiadające osobowość prawną mogą aplikować, niezależnie od zarządu głównego.

Ponieważ jeden uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę w ramach konkursu, to w przypadku, kiedy ofertę składa oddział terenowy organizacji lub jej ośrodek nie posiadający osobowości prawnej, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez zarząd główny, to jest to wyczerpanie limitu 1 oferty przez zarząd główny lub pozostałe oddziały terenowe.

Oferty zostały zweryfikowane pod kątem pokrywania się numerów KRS lub/i NIP. Dopuszczone do dalszej oceny zostają oferty złożone jako pierwsze.

W tabeli, załączonej poniżej, znajduje się wykaz organizacji, które złożyły więcej niż 1 ofertę. Podmioty, w danej tabeli, podświetlone kolorem zielonym są dopuszczone do dalszej procedury oceny ofert.

W przypadku wątpliwości lub wyjaśnień prosimy o przesłanie wiadomości na adres p. Krzysztofa Pileckiego - krzysztof.pilecki@mpips.gov.pl do dnia 23.02.2011 r. godz. 13.00.

Lista podmiotów, które złożyły więcej niż 1 ofertę >>> 


UWAGA!!!Dotyczy podmiotów aplikujących o dotację w Priorytecie IV komponencie regionalnym projektów wsparcia przedsiębiorczości społecznej.

1.      Na stronie 20 „Zasad..." znajduje się następujący zapis:

„W przypadku komponentu regionalnego projektów wsparcia przedsiębiorczości społecznej, projekty są o wartości od 400 do 500 tys. zł." Oznacza to, że w ramach komponentu można ubiegać się o dotacje na realizację projektu we wskazanych wysokościach - od 400 do 500 tys. zł. Tak więc wartość projektów w rzeczywistości będzie wyższa.

2.      Zgodnie z „Zasadami ..." wkład własny do projektów realizowanych w formule komponentu regionalnego powinien stanowić minimum 20% wartości projektu, z przeznaczeniem wyłącznie na kategorię I Koszty osobowe merytoryczne i II Koszty obsługi  zadania publicznego, w tym koszty administracyjne. Jednak w montażu 20% udziału własnego powinny zostać uwzględnione odpowiednie proporcje wkładu finansowego i niefinansowego, spełniające kryteria racjonalności realizacji projektu.

Jednocześnie z „Zasad..." wynika, że:

„Wyjątkiem jest  komponent regionalny w Priorytecie IV,  który wskazuje wydatki w kategorii koszty administracji i obsługi projektu oraz kategorii koszty merytoryczne nie mogą stanowić łącznie więcej  niż 20% wartości projektu.".  Jest to zapis omyłkowy, który powinien prawidłowo brzmieć :

„Wyjątkiem jest  komponent regionalny w Priorytecie IV,  który wskazuje wydatki w kategorii koszty administracji i obsługi projektu oraz kategorii koszty merytoryczne nie mogą stanowić łącznie mniej niż 20% wartości projektu.".

 

3.      Zgodnie z „Zasadami..." minimum 90 % dotacji powinno zostać przeznaczone na pokrycie kosztów kategorii III - Koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów zadania. Oznacza to, że pozostała część dotacji może zostać przeznaczona na pozostałe kategorie budżetowe, w tym: I, II, IV, V, VI, VII, VIII, jednakże z zachowaniem limitów przewidzianych dla PO FIO. Nie ma więc przeszkody, aby  pozostała część dotacji została przeznaczona na koszty osobowe merytoryczne i koszty obsługi  zadania publicznego, w tym koszty administracyjne.


 

Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poszukuje pilnie osoby na stanowisko ds. obsługi PO FIO 2009-2013.

POBIERZ OGŁOSZENIE>>> 


 

Departament Pożytku Publicznego informuje, że termin składania ofert realizacji zadania publicznego na najlepsze projekty dofinansowywane w 2011 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO) został wydłużony. Obecnie nabór trwa od dnia ogłoszenia, tj. 17 stycznia 2011 r. do dnia 15 lutego 2011 r.

W związku z powyższym termin złożenia oferty w wersji elektronicznej i papierowej upływa 15 lutego 2011  o godz. 23.59 (decyduje data stempla pocztowego).


 

PO FIO 2011 r. - ogłoszenie konkursu

WIĘCEJ INFORMACJI >>>


Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje i zaprasza łódzkie organizacje pozarządowe na organizowane przez Centrum Służby Rodzinie w dniu 1 lutego 2011 r. o godz. 11.00, spotkanie informacyjne „Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO) - Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2011", które poprowadzą przedstawiciele Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Spotkanie odbędzie się w auli Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, ul. Broniewskiego 1a.

>>>> WIĘCEJ INFORMACJI, REJESTRACJA NA SPOTKANIE


  

Materiały ze spotkań informacyjnych dotyczących zasad sporządzania sprawozdań z realizacji projektów współfinansowanych z  Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2010.

Zasady rozliczania dotacji z PO FIO 2010 - POBIERZ >>>

Błędy w sprawozdaniach z realizacji zadania dofinansowanego z PO FIO 2010 - POBIERZ >>>

Instrukcja wypełniania Generatora sprawozdań PO FIO 2010 - POBIERZ >>>


  

Departament Pożytku Publicznego wraz z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zapraszają Państwa do udziału w spotkaniach informacyjnych, dotyczących zasad sporządzania sprawozdań z realizacji projektów współfinansowanych z  Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2010.

Spotkania odbywać się będą w następujących miastach:

 • Olsztyn, czwartek 25.11.2010 r.
 • Poznań, wtorek 30.11.2010 r.
 • Warszawa, piątek 03.12.2010 r.
 • Gdańsk, czwartek 09.12.2010 r.
 • Rzeszów, poniedziałek 13.12.2010 r.

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w spotkaniu bardzo prosimy o wypełnienie załączonej karty zgłoszeniowej i przesłanie jej na adres fio@crzl.gov.pl do dnia 19.11.2009r. do godz. 14:00.

Informujemy, że termin nadsyłania kart zgłoszeniowych został przesunięty z dnia 19.11.2010 r. na 23.11.2010 r. do godziny 14.00.

W tytule maila prosimy o podanie nazwy miasta, w którym chcą Państwo wziąć udział w szkoleniu.

Kwalifikacja uczestników odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

PLAN SPOTKANBIA >>>

ZGLOSZENIE >>>

Osoby zakwalifikowane do udziału otrzymają potwierdzenie drogą mailową.  


Zapytanie ofertwoe dot. "Badania wpływu PO FIO na zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - w opiniach przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego."

Zamównie publiczne poniżej 14 000 EUR brutto.

ZAPYTANIE OFERTOWE >>>


 

 

 Departament Pożytku Publicznego we współpracy ze Stołecznym Centrum Współpracy Obywatelskiej zaprasza warszawskie organizacje pozarządowe na spotkanie specjalistyczne „Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO) - Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2011 r.", które odbędzie się 28 stycznia 2011 r., godz. 10.00-12.00 w Urzędzie Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90, Sala Sesji, na parterze. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

W poniższych plikach znajdą Państwo informację dotyczącą spotkania oraz formularz zgłoszeniowy, który należy przesłać do 24 stycznia 2011 r. faksem pod numer (22) 890-94-49, (22) 620-31-92 lub na adres: scwo@boris.org.pl

>>>>POBIERZ INFORMACJĘ NA TEMAT SPOTKANIA 

>>>>POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 


 

2010.09.23

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z  sprawozdaniem z realizacji Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2009.

POBIERZ SPRAWOZDANIE >>>


 

Zgodnie z zapisami umowy (§ 12 ust. 5) kwota poszczególnego wydatku w sprawozdaniu zostanie uznana za zgodną z kosztorysem, gdy nie nastąpiło jej zwiększenie o więcej niż 10%. Zleceniobiorca zaoszczędzoną kwotę może przesunąć na inną pozycję lub kategorię kosztorysu, nie powodując jej zwiększenia o więcej niż 10% jej wartości, (wynikającej z kosztorysu).

Zwiększenie do 10% nie wymaga zgłoszenia i zgody Departamentu Pożytku Publicznego.

Pozycje kosztorysu do których można stosować powyższy zapis:

Kat. II - Koszty osobowe merytoryczne
Kat. III - Koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów projektu
Kat. IV - Całkowite koszty funkcjonowania organizacji
Kat. VI - Całkowite koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania
Kat. VII - Wyjazdy służbowe osób zaangażowanych w realizację projektu

Pozycje kosztorysu wykluczone z możliwości zwiększenia kwoty wydatku:

Kat. I - Koszty osobowe administracji i obsługi projektu\
Kat. V. - Koszty wyposażenia związane z realizacją projektu
Kat. VIII - Wydatki związane z działaniami promocyjnymi projektu

Przykład:

Zleceniobiorca zaoszczędził środki pieniężne w ramach np. Kat. VI. Całkowite koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania (zmniejszył się koszt malowania ponieważ usługę wykonano  w ramach wolontariatu). Zaoszczędzone środki można przesunąć zarówno na inną pozycję kosztorysu w ramach kategorii kosztów adaptacji pomieszczeń (np. wymiana podłogi, która była uwzględniona w kosztorysie), jak również można je przesunąć na inne pozycje kosztorysu w ramach innej kategorii kosztów np. na Kat. III Kosztów związanych z uczestnictwem bezpośrednich adresatów projektu w ramach pozycji np. wyżywienie beneficjentów (z zastrzeżeniem kosztów, co do których umowa nie zezwala na przesunięcia).

* * *  

Przesunięcia większych kwot, likwidacja lub utworzenie nowej pozycji w budżecie wymaga zgłoszenia wraz z uzasadnieniem do Departamentu Pożytku Publicznego. Akceptacji proponowanych zmian (przesunięcia większych kwot, likwidacja lub utworzenie nowej pozycji w budżecie) skutkuje sformułowaniem aneksu do umowy.

Szczegółowe informacje w sprawie aneksowania umów znajdują się w zakładce: FIO -> Aktualności -> PO FIO 2010 - procedura aneksowania umów


 

  

Zapraszamy Państwa do składania ofert na przeprowadzenie analizy ocen dokonywanych przez ekspertów w ramach konkursów Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013, za lata 2009-2010.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia DO POBRANIA >>>>>

 


 

Począwszy od tegorocznej edycji konkursu PO FIO, zmianie ulega formuła ubiegania się o wprowadzenie zmian w formie aneksu.

Proponowane przez Wnioskodawcę zmiany w harmonogramie i kosztorysie realizowanego zadania, -przekraczające zmiany dopuszczone zapisami umowy, wymagają pisemnego zgłoszenia do Instytucji Zarządzającej (DPP MPiPS) - nie póĽniej niż do dnia 15.12.2010 r. ( w przypadku projektów „jednorocznych") oraz do 15.12.2011 r. (w przypadku projektów „dwuletnich") - i ich akceptacji. Zmiany należy zgłaszać do Instytucji Zarządzającej - pismo w tej sprawie należy:

 • złożyć osobiście w Departamencie Pożytku Publicznego

lub

lub

 • wysłać drogą pocztową na adres:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Pożytku Publicznego
Ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

W piśmie należy opisać proponowane zmiany wraz z uzasadnieniem.

W odpowiedzi na pismo - Departament Pożytku Publicznego skontaktuje się drogą mailową z daną organizacją i udzieli dostępu (tj. hasła) do Generatora Wniosków Aplikacyjnych PO FIO 2010.

W Generatorze Wniosków Aplikacyjnych możliwa będzie modyfikacja kosztorysu bądĽ/i harmonogramu. Instytucja Zarządzająca zweryfikuje wprowadzone dane z pismem opisującym modyfikacje i po akceptacji sformułuje stosowny aneks.

Logowanie do systemu odbywać się będzie pod niżej wskazanym linkiem:

http://194.181.60.180/wniosek/login.php

Login = suma kontrolna wygenerowana podczas aplikowania do PO FIO.

Podpisane aneksy (2 szt.) zostaną przesłane do Państwa pocztą wraz z parafowanymi załącznikami (2 komplety).  Dokumenty należy podpisać, załączniki parafować.

1 egzemplarz aneksu wraz z 1 kompletem załączników prosimy odesłać do Departamentu Pożytku Publicznego.

Uwaga! Na wszelkich dokumentach prosimy o wyraĽną informację, iż zmiany dotyczą PO FIO 2010.


 

I. Na listach rankingowych opublikowanych na stronach DPP w dniu 31.05.2010 r. znalazły się następujące nieścisłości:

 • Wniosek nr 115 - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych- dotacja na rok 2010:
Jest: 8274,51 zł - minimalna kwota dotacji winna wynosi 10 000,00 zł
Winno być: 10078,51 zł.
 • Wniosek o nr 181 - Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych Tratwa - organizacja przesłała papierową wersję wniosku

Jest: na liście podmiotów ocenionych negatywnie formalnie

Winno być: wniosek oceniony pozytywnie formalnie i pozytywnie merytorycznie

 • Wniosek o nr 856 - Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej- dotacja na rok 2010:

Jest: 44 505,00 zł

Winno być: 39 985,00 zł

 • Wniosek o nr 1012 - Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Kuryłówka - zarzuty formalne nieuprawnione

Jest: na liście podmiotów ocenionych negatywnie formalnie;

Winno być: wniosek oceniony pozytywnie formalnie i pozytywnie merytorycznie; wskazany błąd formalny niezasadny i popełniony z winy eksperta.

 • Wniosek o nr 2926 - Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych- dotacja na rok 2011:

Jest: 130 000,00 zł

Winno być: 65 000,00 zł

 • Wniosek o nr 3732 - Młodzieżowy Klub Koszykówki - organizacja przesłała papierową wersję wniosku

Jest: na liście podmiotów ocenionych negatywnie formalnie

Winno być: wniosek oceniony pozytywnie formalnie i pozytywnie merytorycznie - 182 pkt. - wniosek niedofinansowany

II. Na listach rankingowych znalazły się 3 zdublowane projekty, tj. występowały jednocześnie na liście rankingowej oraz na liście projektów odrzuconych ze statusem negatywny formalnie bądĽ merytorycznie. Po ich weryfikacji stwierdzono, iż winny znaleĽć się tylko na listach rankingowych, jako wnioski ocenione pozytywnie formalnie i merytorycznie.

Zdublowane zostały następujące projekty:

 • Priorytet I

Wniosek o nr 286 - KLUB MIŁOŚNIKÓW DAWNEGO ORĘŻA POLSKIEGO I SZTUKI WALKI TYM ORĘŻEM SIGNUM POLONICUM W ZAWIERCIU 

 • Priorytet III

Wniosek o nr 320 - Fundacja Skansenu Pszczelarskiego 

Wniosek o nr 1129 - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Podkarpacki Oddział Wojewódzki 

III. Lista rankingowa właściwa dla Priorytetu III nie zawierała 9 ostatnich podmiotów. W informacji z dnia 31.05.2010 r. umieszczono poprawioną wersję listy, zawierającą wszystkie podmioty. Lista w pliku excel była kompletna i zawiera wszystkie wnioskujące organizacje.


Departamnet Pozytku Publicznego przekazuje wyniki konkursu PO FIO 2010.

Zakładka: FIO -> PO FIO 2010 -> PO FIO 2010 - rozstrzygnięcie konkursu.

Link do strony z wynikami:

WYNIKI


Wzory umów obowiązujące  w ramach konkursu Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2010.

Powyższych dokumentów nie należy modyfikować. Pełnią one funkcję informacyjną.

Aktywny formularz umowy zostanie przesłany do Beneficjentów PO FIO 2010, którzy otrzymali dofinansowanie, drogą elektroniczną przez Instytucję Wdrażającą - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.


  

Informujemy, że wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowanie z PO FIO na projekty dwuletnie i składają sprawozdania końcowe za 2009 i 2010 r., są zobowiązani do dołączenia do sprawozdania końcowego wszystkich niezbędnych załączników dokumentujących działania zrealizowane w ramach projektu w 2010 r.:

1. materiały mogące dokumentować działania faktycznie podjęte przy realizacji zadania np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji;

2. materiały dokumentujące podjęte działania prawne - kopie umów cywilno-prawnych (umów o dzieło, umów zlecenie wraz z rachunkami, kopie list płac);

3. kopie dokumentacji postępowań przeprowadzonych w ramach zamówień publicznych;

4. publikacje, analizy, raporty wydane w ramach projektu;

5. kopia potwierdzenia wpłaty na konto Zleceniodawcy niewykorzystanej dotacji ( w przypadku kiedy Zleceniobiorca nie wykorzystał w pełni dotacji);

6. kopie umów wolontariackich, umów użyczenia i innych dokumentów dotyczących wkładu własnego niefinansowego (jeśli występują w projekcie);

7. materiały promocyjne przygotowane w ramach projektu o charakterze promocyjnym - jeżeli projekt przewidywał takie działania (np. plakaty, ulotki, długopisy, notatniki, inne).

Sprawozdania złożone bez załączników zostaną uznane za niekompletne.

Sprawozdania należy przesłać w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD) na adres:

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Sekcja ds. FIO

ul. Kopernika 36/40

00 - 942 Warszawa

Z dopiskiem: Sprawozdanie PO FIO 2009-2010/  nr umowy.......

 

Wersję elektroniczną sprawozdania, bez załączników, prosimy przesłać również na adres  - fio@crzl.gov.pl.


 

  

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zamieszcza zapytanie ofertowe w sprawie:

Opracowania wskaĽnika jakościowego, metodologii pomiaru oraz przeprowadzenia badania oceniającego realizację celu głównego PO FIO: „Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych".

Wszelkie informacje znajdują się w załączonym poniżej szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. o wartości poniżej 14 000 euro.

Zapytanie ofertowe - wskaĽnik dla celu głównego PO FIO 2009-2013


  

1)   Wnioski przyjęte warunkowo zawierające błędy wydruku papierowej wersji wniosku.

Zmianie ulega miejsce przesłania poprawionej wersji papierowej w przypadku stwierdzenia poniższych braków:

 • Wniosek w wersji papierowej wydrukowany z pliku RTF - dosłanie prawidłowego wniosku.
 • Wersja papierowa wniosku wydrukowana przed ostatecznym złożeniem w generatorze wniosków aplikacyjnych - dosłanie prawidłowego wniosku.
 • Wersja papierowa wniosku zawierająca błędy wydruku - dosłanie prawidłowego wniosku.

Możliwość wydruku wersji papierowej wniosku z Generatora Wniosków Aplikacyjnych PO FIO 2010 - zakładka WYDRUK. Należy użyć hasła wykorzystywanego podczas wypełniania i składania wniosku.

Poprawiony wniosek należy przesłać, w terminie wskazanym w informacji o wynikach oceny formalnej, na adres:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Departament Pożytku Publicznego

Ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

Wcześniej błędnie wskazano jako miejsce przesłania wniosku Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

2) Wyjaśnienia w sprawie błędu formalnego wynikącego z kryterium formalnego 2 i/lub 3.

W wyżej wspomnianej kwestii (kryterium formalne 2 i/lub 3) należy złożyć mailowe wyjaśnienie, zgodnie z komunikatem otrzymanym drogą mailową, do dnia 23.04.2010 r. (włącznie).


Szanowni Państwo!

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że zakończono ocenę formalną wniosków złożonych do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2010.

Za pośrednictwem Generatora Wniosków Aplikacyjnych PO FIO 2010 zarejestrowano 3734 wniosków oraz 6 przesłanych tylko w wersji papierowej, niezgodnie z Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2010 r.

Z liczby 3740 wniosków przyjęto formalnie 3393 wnioski,  przyjęto warunkowo 71 wniosków oraz odrzucono 276 wniosków.

Poniżej zamieszczono wyniki oceny: listę wniosków, które przeszły ocenę formalną (uszeregowane zgodnie z numerem FIO) oraz listę wniosków przyjętych warunkowo i odrzuconych formalnie.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku, gdy Wnioskodawcy przysługuje odwołanie w zakresie uchybień formalnych, Wnioskodawca może je złożyć w Departamencie Pożytku Publicznego lub wysłać priorytetową przesyłką pocztową na adres:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Departament Pożytku Publicznego

Ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

z dopiskiem: Odwołanie od oceny formalnej FIO 2010

Termin przesłania: 7 dni roboczych od dnia opublikowania listy formalnej na stronie internetowej http://www.pozytek.gov.pl/, tj. do dnia 27.04.2010 r. (włącznie).

Decyduje data wpłynięcia odwołania do DPP.

Odwołanie złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

W poniższej tabeli przybliżone są przyczyny uchybień formalnych wraz ze wskazaniem na możliwość odwołania oraz terminem uzupełnienia ewentualnych braków.

Wykaz skrótów użytych w poniższej tabeli:

 •  PW - przyjęty warunkowo, O - odrzucony
 •  T - tak; N - nie

 

 

Kryteria formalne w 2010 r.

Wynik  weryfikacji formalnej

Możliwość odwołania od decyzji / uzupełnienia danych

Przesłana do CRZL wersja papierowa wniosku. Wniosek nie został złożony za pośrednictwem Generatora Wniosków Aplikacyjnych PO FIO 2010.


O

N

Kryterium formalne 1

Nieuprawniony Wnioskodawca.


O

N

Kryterium formalne 2

Wniosek zakłada wykorzystanie całości lub części dotacji na działania związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy.


O

T

Kryterium formalne 3

Wnioskodawca zakłada realizację zadania w ramach działalności odpłatnej, które mieści się w działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę.


O

T

Kryterium formalne 4

Wnioskodawca wskazał jako jedno ze Ľródeł finansowania środków własnych opłaty od adresatów zadania mimo, że nie prowadzi działalności odpłatnej (według KRS).

Sprawdzane m. in. oświadczenie na końcu wniosku oraz informacja znajdująca się we wniosku w tabeli IV.1 (wpłaty i opłaty adresatów).


 

O

T

Złożenie wniosku w wersji elektronicznej we właściwym terminie, zgodnie z procedurą i terminem naboru, określonymi w ogłoszeniu.

W terminie do 15.02.2010 r. (włącznie) należało również złożyć jeden egzemplarz wniosku w wersji papierowej (wydrukowany i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami).


O

N

Niedotrzymanie terminu przesłania wersji papierowej wniosku. Dokument przesłany po 15.02.1010 r.


O

N

Drugi wniosek złożony przez wnioskodawcę o tym samym numerze KRS- odrzucony formalnie (wniosek złożony jako pierwszy jest zarejestrowany pod numerem FIO ...)


O

N

 • Wniosek w wersji papierowej wydrukowany z pliku RTF - dosłanie prawidłowego wniosku.
 • Wersja papierowa wniosku wydrukowana przed ostatecznym złożeniem w generatorze wniosków aplikacyjnych - dosłanie prawidłowego wniosku.
 • Wersja papierowa wniosku zawierająca błędy wydruku - dosłanie prawidłowego wniosku.

Możliwość wydruku wersji papierowej wniosku z Generatora Wniosków Aplikacyjnych PO FIO 2010 - zakładka WYDRUK. Należy użyć hasła wykorzystywanego podczas wypełniania i składania wniosku.


PW

T - dosłanie poprawionego wniosku; decyduje data wpłynięcia do DPP.

 • brak numerów KRS, NIP, nru konta, regon;
 • brak informacji o działalności odpłatnej i nieodpłatnej we wniosku;
 • rozbieżność pomiędzy informacjami dot. prowadzenia działalności odpłatnej a oświadczeniem o nieprowadzeniu takiej działalności;
 • wnioskodawca nie opisał działalności nieodpłatnej.

PW

T - przesłanie wyjaśnienia / uzupełnienia danych

Brak złożonego egzemplarza wniosku w wersji papierowej.


O

N

Ponadto informujemy, że każdy wniosek przyjęty na etapie oceny formalnej, jest poddawany ocenie merytorycznej, dokonywanej przez dwóch niezależnych ekspertów.

Informacje na temat przebiegu oceny merytorycznej będą zamieszczane na stronie www.pozytek.gov.pl.

Lista wyników oceny formalnej:

Lista wyników oceny formalnej nr FIO 1-500

Lista wyników oceny formalnej nr FIO 501-1000

Lista wyników oceny formalnej nr FIO 1001-1500

Lista wyników oceny formalnej nr FIO 1501-2000

Lista wyników oceny formalnej nr FIO 2001-2500

Lista wyników oceny formalnej nr FIO 2501-3000

Lista wyników oceny formalnej nr FIO powyżej 3001

UWAGA! W dniu 16.04.2010 r. zamieszczona została niekompletna lista wyników oceny formalnej projektów odrzuconych i przyjętych warunkowo. Dane w powyższych listach wyników oceny formalnej zawierają wszystkie ocenione wnioski: przyjęte (P), przyjęte warunkowo (PW) i odrzucone (O).

Poniżej wyfiltrowana lista zawierająca wnioski: przyjęte warunkowo (PW) i odrzucone (O).

Lista wyników oceny formalnej - wnioski przyjęte warunkowo i odrzucone

 


 

 

Informacja w sprawie II transzy dotacji na projekty realizowane w ramach PO FIO 2009.

Szanowni Beneficjenci.

Środki finansowe II transzy dotacji przeznaczonej na realizację  projektów dwuletnich zapoczątkowanych w roku 2009 są sukcesywnie przekazywane Wnioskodawcom, na podstawie specyfikacji przygotowanej dla komórki finansowej MPiPS przez Departament Pożytku Publicznego.

Warunkiem uzyskania środków II transzy jest złożenie w terminie przez Wnioskodawców Sprawozdania częściowego z realizacji zadania publicznego dla projektów realizowanych w latach 2009 - 2010, dla roku 2009.

W związku z powyższym, przepraszamy za niedogodności.


 

W dniach 8.01 - 15.02.2010 r. odbył się nabór wniosków w ramach konkursu Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Jest to pierwsza edycja konkursu realizowana z wykorzystaniem elektronicznego Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Mamy nadzieję, iż przygotowane narzędzie okazało się przydatne i użyteczne.

Jednocześnie mamy świadomość błędów i komplikacji, które wyniknęły podczas procedury konkursowej. Niestety nie udało się obsłużyć wszelkich zgłoszeń telefonicznych oraz odpowiedzieć na pytania drogą poczty elektronicznej. Kilka ubiegających się podmiotów zgłosiło  do Departamentu Pożytku Publicznego (DPP) różnego rodzaju problemy związane z działaniem Generatora Wniosków Aplikacyjnych PO FIO 2010. Część z nich udało się rozwiązać na bieżąco.

Kilka aplikacji, w których nie zapisały się w Generatorze wszystkie dane z kosztorysu, zostaną poinformowane o dalszych krokach.

Pragniemy poinformować, iż eksperci oceniający wnioski w ramach PO FIO 2010 zostali poinformowani o wszelkich, komplikacjach zaistniałych podczas elektronicznego aplikowania w konkursie. W takiej sytuacji zobligowani są do poinformowania DPP i dalszego wyjaśnienia spraw. Niejasności wynikające z problemów dostępowych do Generatora nie wypłyną na negatywną czy nieobiektywną ocenę złożonego wniosku.

Dziękujemy bardzo serdecznie za zainteresowanie konkursem PO FIO na rok 2010. O dalszych etapach postępowania będziemy Państwa informować za pośrednictwem strony internetowej www.pozytek.gov.pl.


 

Zgodnie z założeniem partner wnosi do projektu zasoby ludzkie (np. udział członków lub wolontariuszy innej organizacji), organizacyjne (np. użyczenie zasobów rzeczowych, lokalowych potrzebnych do realizacji projektu), techniczne lub finansowe, na warunkach określonych w umowie partnerskiej. Definicja partnerstwa podana jest w dokumencie Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w roku 2010.

Współpraca ta obejmuje w szczególności aktywną wymianę umiejętności, doświadczeń, wiedzy na każdym etapie projektu. W umowie partnerskiej należy wskazać wszystkie zadania partnera, a także wysokość środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów ponoszonych przez partnera w związku z realizacją zadań w projekcie. Partner jedynie wykazuje koszty, jakie poniósł w związku z realizacją projektu i otrzymuje ich zwrot. Koszty te powinny być zgodne z kosztami określonymi w kosztorysie wnioskodawcy. Odpowiedzialność za realizację zleconego zadania publicznego, także w przypadku projektu partnerskiego oraz obowiązek złożenia sprawozdania z realizacji zadania publicznego i rozliczenia dotacji ponosi wnioskodawca.


Departament Pożytku Publicznego MPiPS uprzejmie informuje, że w dniu 21.01.2010 r. infolinia PO FIO 2010 nie będzie funkcjonować. Za utrudnienia przepraszamy.

Jednocześnie zachęcamy do śledznia informacji dotyczących konkursu w dziale PO FIO - Aktualności oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ).


 

  

Czy podmiot uprawniony do ubiegania się o dotację, który ma podpisaną umowę na realizację projektu na lata 2009-2010, może ubiegać się o dotację w konkursie 2010?

Tak, może się ubiegać o przyznanie dotacji na rok 2010 lub w przypadku projektów dwuletnich na lata 2010-2011.

 

Która data składania wniosków obowiązuje - 15 luty, czy 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia?

Termin składania wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu PO FIO: 8.01.2010 - 15.02.2010 r., zgodnie z informacjami zawartymi w ogłoszeniu podanym do publicznej wiadomości 8.01.2010 r.

 

Projekt pokrywa się w kilku priorytetach bądĽ w kilku obszarach w ramach wybranego priorytetu - który wskazać podczas wypełniania wniosku?

Należy wybrać jeden główny, wiodący w projekcie.

 

Czy podmiot nie posiadający statusu organizacji pożytku publicznego może ubiegać się o dotację w ramach konkursu w 2010 r.?

Zgodnie z Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji w ramach PO FIO w 2010 r. podmioty uprawnione do składania wniosków o dofinansowanie realizacji zadania nie muszą posiadać statusu OPP.

 

Czy jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego może ubiegać się o dotację w ramach PO FIO w roku 2010?

Nie, jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego nie może być Wnioskodawcą, ale może występować w partnerstwie w projekcie z podmiotem uprawnionym.

 

Wkład własny:

- Czy środki z dotacji w ramach PO FIO 2010 mogą stanowić wkład własny projektu finansowanego z innych Ľródeł?

O środki z dotacji PO FIO nie można się ubiegać w celu zapewnienia wkładu własnego w innym projekcie. PO FIO jest mechanizmem dofinansowującym projekty, posiadające wstęp, rozwinięcie i zakończenie, tworzące spójną całość.

Dopuszcza się możliwość ubiegania się o datację i przeznaczenie środków finansowych na rzecz projektu, który stanowi część większego przedsięwzięcia finansowanego z innych Ľródeł.

 

- Czy na etapie składania wniosku należy posiadać środki własne finansowe na rachunku bankowym podmiotu?

Wkład własny finansowy wymagany jest na etapie realizacji poszczególnych etapów projektu dofinansowanego w ramach konkursu PO FIO w roku 2010.

 

Jeżeli posiadamy odpis z KRS/właściwego rejestru sprzed dwóch lat, to czy możemy go dołączyć jako załącznik? W ciągu tych dwóch lat nie nastąpiły żadne zmiany.

Tak, jako załącznik wymagany jest aktualny tj. zgodny ze stanem faktycznym odpis z KRS/właściwego rejestru bądĽ wyciąg z ewidencji, a więc może to być odpis sprzed np. dwóch lat, o ile nie nastąpiły w nim od tamtej pory żadne zmiany i tym samym jest zgodny ze stanem faktycznym.

 

Pytanie dotyczące pkt. I.15 pierwszego kroku Generatora Wniosków, dotyczącego Przedmiotu działalności gospodarczej. Co w przypadku jeżeli mamy w statucie zapis o możliwości prowadzenia takiej działalności, ale de facto nie prowadzimy działalności gospodarczej i nie mamy żadnego wpisu do rejestru przedsiębiorców, to jaką  odpowiedĽ powinniśmy zaznaczyć?

W pkt. I.15 pierwszego kroku Generatora Wniosków pytamy Państwa o prowadzenie działalności gospodarczej, tj. nie o możliwość prowadzenia działalności gospodarczej zapisaną np. w statucie, ale o prowadzenie działalności gospodarczej z formalnego punktu widzenia (tj. stosownego wpisu do rejestru przedsiębiorców). Jeżeli mają Państwo jedynie zapis w Państwa statucie o możliwości prowadzenia takiej działalności przez organizację, ale nie jesteście wpisani do rejestru przedsiębiorców jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, to w pyt. I.15  należy zaznaczyć odpowiedĽ nie i przejść do kolejnego pytania.

W przypadku, gdy prowadzą Państwo działalność gospodarczą należy zaznaczyć odpowiedĽ tak, następnie rozwiną się dodatkowe pola, tj. a) Numer wpisu do rejestru przedsiębiorców; b) Przedmiot działalności gospodarczej; c) Czy Wnioskodawca faktycznie prowadzi działalność gospodarczą? oraz d) W roku w którym otrzyma dotację w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz w okresie poprzedzającym dwóch lat wnioskodawca otrzymał w sumie pomoc publiczna w wysokości(kwota w PLN). Jeśli otrzymał pomoc publiczną, to podaje łączną kwotę w PLN, jeśli nie otrzymał pomocy publicznej to wpisuje 0 PLN.

 

W jaki sposób można rozliczyć środki przekazywane przez partnera wskazane przez Wnioskodawcę jako wkład własny?

W sprawie przedstawiania w dokumentacji do sprawozdania z FIO rachunków/faktur wystawionych przez Partnera (np. organ administracji publicznej), dopuszczalne jest w projekcie aby rachunki/faktury były wystawiane na Partnera. Partnerzy realizują projekt wspólnie z podmiotem uprawnionym, wnosząc do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, na warunkach określonych w umowie partnerskiej. Wystawienie dowodu księgowego na inny podmiot niż Zleceniobiorca może być spowodowane tym, że nie ma możliwości, aby dokument był wystawiony na Zleceniobiorcę. Należy jednak pamiętać o prawidłowym opisaniu takiego dowodu księgowego. Jednocześnie do dokumentacji powinna być załączona nota księgowa, dokumenty, które się na tę notę składają oraz zbiorcze zestawienie faktur i rachunków (załącznik sprawozdania).

Należy podkreślić, iż wkład Partnera (w tym przypadku organ administracji publicznej) powinien zostać wpisany do tabeli IV. Przewidywane Ľródła finansowania zadania w punkcie c). Traktowany jest on jako środki z innych Ľródeł.Departament Pożytku Publicznego MPiPS uprzejmie informuje, że termin złożenia papierowej wersji wniosku o dofinansowanie w ramach PO FIO 2010 jest tożsamy z terminem zawartym w ogłoszeniu o udziale w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2010 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO), tj. 8 stycznia - 15 lutego 2010 r. W związku z powyższym zapisy Zasad przyznawania i rozliczania dotacji w ramach programu operacyjnego  fundusz inicjatyw obywatelskich w 2010 r. str. 41, dotyczące terminu złożenia wersji papierowej wniosku ulegają wydłużeniu, do dnia 15 lutego 2010 r.

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza

- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), zw. dalej UDPP,

- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1) UDPP

oraz

- spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (w zakresie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych),

do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2010 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UDPP oraz Uchwałą Nr 238/2008 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013.


W roku 2009, w ramach rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich dofinansowano 850 projektów na kwotę 60 317 125,75 zł (11 dofinansowanych podmiotów zrezygnowało z realizacji zadania w kwocie ok. 590 000,00 zł).


Wysokość środków na finansowanie PO FIO w roku 2010 wynosi
60.000.000,00 zł, w tym 57.600.000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2.400.000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną.

Jednocześnie, środki przeznaczone na dotacje w 2010 r. pomniejszone zostaną o zobowiązania Ministra Pracy i Polityki Społecznej, związane z koniecznością przekazania II transzy dotacji podmiotom realizującym projekty dwuletnie zapoczątkowane w 2009 r. i wynoszą ok. 39.932.000,00 zł.

Składane projekty realizują cel główny PO FIO, jakim jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych.

Cel główny powinien zostać osiągnięty z uwzględnieniem horyzontalnych zasad PO FIO: partnerstwa, innowacyjności, zrównoważonego rozwoju i równości szans.

1. Finansowane będą wyłącznie projekty mieszczące się w ramach statutowej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego.

2. Maksymalny czas realizacji projektu:
- projekty realizowane w 2010 r., tzw. projekty „jednoroczne": od 1 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
- projekty realizowane w latach 2010-2011, tzw. projekty „dwuletnie": od 1 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2011 r.

3. Uprawniony podmiot może złożyć 1 wniosek w ramach ogłoszonego konkursu. Konkurs obejmuje nabór wniosków na cztery Priorytety łącznie.

4. Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się wnioskodawcy:
- dla projektów „jednorocznych": od 10 tys. zł. do 300 tys. zł (w przypadku projektów „jednorocznych", wnioskowanie o dotację mniejszą niż 10 tys. zł lub większą niż 300 tys. zł spowoduje odrzucenie wniosku ze względów formalnych bez możliwości odwołania).
- dla projektów „dwuletnich": od 20 tys. zł. do 300 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku musi wynosić nie mniej niż 10 tys. zł).

5. Wymagany wkład własny:
 

wartość dotacji

% wartości projektu

środki własne niefinansowe / finansowe

10 tys. zł do 40 tys. zł

10%

środki własne niefinansowe lub finansowe

ponad 40 tys. zł do 150 tys. zł

10%

środki własne finansowe

ponad 150 tys. zł do 300 tys. zł

20%

środki własne finansowe


6.
Termin składania wniosków: od 8 stycznia 2010 r. do 15 lutego 2010 r.

7. Składanie ofert:

W konkursie ogłoszonym w ramach PO FIO, należy złożyć wniosek w wersji elektronicznej wypełniony w generatorze wniosków oraz wniosek w wersji papierowej. Do wersji papierowej należy załączyć wymagany załącznik. Generator wniosków jest dostępny na stronie internetowej http://www.pozytek.gov.pl/ lub www.crzl.gov.pl. Wniosek należy wypełnić w języku polskim i przesłać do dnia 15 lutego 2010 r.

Jeden, podpisany egzemplarz wniosku wraz z wymaganym załącznikiem (każdy wniosek powinien zostać trwale połączony z załącznikiem) należy wysłać pocztą do dnia 15 lutego 2010 r. na podany poniżej adres Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich lub złożyć osobiście w wymaganym terminie, za potwierdzeniem odbioru (w zapieczętowanej kopercie) w siedzibie CRZL.

Wnioski należy złożyć w siedzibie lub wysłać na adres Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich:

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa

z dopiskiem: PO FIO 2010

8. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji:

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz kryteria oceny wniosków, w tym kryteria formalne, merytoryczne, horyzontalne i strategiczne, zostały opisane w dokumencie Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2010 roku, dostępnym na stronie internetowej http://www.pozytek.gov.pl/ lub http://www.crzl.gov.pl/

9. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z dokumentem Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2010 roku. Informacje szczegółowe na temat Programu FIO będzie można uzyskać w terminach naboru wniosków wyłącznie pod numerem telefonu (022) 661 14 02, w godz. 10:00-14:00, lub na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl.

10. Terminy i kryteria stosowane przy ocenie wniosków:

Wszystkie złożone za pośrednictwem generatora we wskazanym terminie wnioski zostaną ocenione formalnie. Następnie wnioski zostaną poddane ocenie merytorycznej, zawierającej również elementy weryfikacji formalnej.

11. Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed dniem 1 czerwca 2010 r.

12. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej http://www.pozytek.gov.pl/ oraz http://www.crzl.gov.pl/


uruchom GENERATOR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH PO FIO 2010 >>>DOKUMENTY DO POBRANIA:


Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2010 r.
POBIERZ >>>

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013
POBIERZ >>>

 ZASADY ROZLICZANIA DOTACJI Z PO FIO 2009 - 2010 
[pdf, 808 kB] >>>

                                                                                       [ppt, 980 kB] >>>

BŁĘDY W SPRAWOZDANIACH Z REALIZACJI ZADANIA DOFINANSOWANEGO Z PO FIO 2008  [pdf, 268 kB] >>>


 Informujemy, że wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowanie z PO FIO na projekty dwuletnie i składają sprawozdania częściowe za 2009 r., są zobowiązani do dołączenia do sprawozdania częściowego wszystkich niezbędnych załączników dokumentujących działania zrealizowane w ramach projektu w 2009 r. Sprawozdania złożone bez załączników zostaną uznane za niekompletne.


 Szanowni Państwo,

Departament Pożytku Publicznego wraz z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zapraszają Państwa do udziału w spotkaniach informacyjnych, dotyczących zasad sporządzania sprawozdań z realizacji projektów współfinansowanych z  Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2010.

Spotkania odbywać się będą w następujących miastach:

1. w Lublinie 8 grudnia 2009r.

2. w Warszawie 14 grudnia 2009r.

3. w Poznaniu 16 grudnia 2009 r.

4. we Wrocławiu 18 grudnia 2009r.

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w spotkaniu bardzo prosimy o wypełnienie załączonej karty zgłoszeniowej i przesłanie jej na adres fio@crzl.gov.pl do dnia 07.12.2009r. do godz. 14:00. 

Kwalifikacja uczestników odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Plan spotkania w załączeniu. POBIERZ >>>

ZGŁOSZENIE >>>

Osoby zakwalifikowane do udziału otrzymają potwierdzenie drogą mailową.  


  W związku z licznymi zapytaniami ze strony organizacji, dotyczącymi możliwości aneksowania podpisanych umów w ramach PO FIO, od dnia 20.10.2009 r. w Departamencie Pożytku Publicznego, uruchomiona zostanie infolinia. Wszelkie zapytania prosimy kierować pod nr tel. (022) 661-14-02, w godzinach:   10.00 -14.00.


Sprawozdanie KOŃCOWE 2009 - Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego dla projektów realizowanych w 2009 roku, jednorocznych  POBIERZ >>>

Sprawozdanie CZĘŚCIOWE 2009 - Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego dla projektów realizowanych w latach 2009 - 2010, dla roku 2009, dwuletnich  POBIERZ >>>


   Zgodnie z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2009 r." w przypadku decyzji Ministra wł. ds. zabezpieczenia społecznego o dofinansowaniu wniosku, z Wnioskodawcą zostaje podpisana umowa o dofinansowanie realizacji zadania.

Instytucja Wdrażająca (Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich) przesyła drogą elektroniczną do Wnioskodawcy umowę, którą Wnioskodawca uzupełnia, w szczególności podając dane osoby reprezentującej Wnioskodawcę, numer rachunku bankowego oraz, w przypadku, gdy zadanie jest realizowane przez podwykonawców lub partnerów, określa część zadania, która będzie przez nich realizowana. Wnioskodawca drukuje umowę i przekazuje ją podpisaną w dwóch egzemplarzach do Instytucji Wdrażającej. Umowę podpisuje osoba lub osoby wskazane w umowie, jako uprawnione do zawierania umów w imieniu Wnioskodawcy. Instytucja Wdrażająca przekazuje umowę do Instytucji Zarządzającej (Departamentu Pożytku Publicznego). Umowa zostaje podpisana przez upoważnionego Dyrektora DPP. Komplet dokumentów (tzn. jeden egzemplarz umowy wraz załącznikami) zostaje odesłany do Wnioskodawcy. W przypadku realizacji projektu w partnerstwie do umowy należy załączyć kopie umów partnerskich.

Ponadto, w przypadku przyznania dofinansowania w kwocie od 250 tys. zł włącznie do 300 tys. zł włącznie, Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia ustanawianego w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Minimalna kwota zabezpieczenia nie może być mniejsza niż wysokość dofinansowania realizacji zadania. W przypadku nie przedłożenia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową umowa z Wnioskodawcą nie zostanie zawarta.

Zgodnie z obowiązującą procedurą wewnętrzną w MPiPS w zakresie realizacji umów o dofinansowanie zleconych zadań publicznych specyfikacja umów przedłożonych przez DPP jest akceptowana przez Ministra, a następnie przez Dyrektora Generalnego MPiPS, który zatwierdza do wypłaty środki na dotacje. Po zweryfikowaniu dostępności środków finansowych na przedmiotowe wypłaty przez Głównego Księgowego Ministerstwa Instytucja Zarządzająca przekazuje do komórki finansowej (Biura Administracyjno-Budżetowego) umowy do realizacji. Następnie komórka finansowa (BAB) dokonuje zamówienia środków finansowych (które uruchomione są przez Ministra Finansów oddzielną procedurą) na kolejną dekadę miesiąca w sytuacji otrzymania specyfikacji umów do realizacji.

Od momentu przekazania umów podpisanych przez Wnioskodawców z Instytucji Wdrażającej (CRZL) do realizacji przez Instytucję Zarządzającą upływają 3-4 tygodnie.


  W związku z licznymi telefonami z zapytaniami ze strony organizacji, którym przyznano dotację w ramach konkursu PO FIO 2009-2013, Zespół Zadaniowy PO FIO 2009-2013 informuje, że w dniu 07.07.2009 r. zakończono wysyłanie e-maili do wszystkich organizacji, którym przyznano dofinansowanie.

Jeśli organizacja nie otrzymała w/w informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów 695-129-166, 022- 551-55 -73, 022- 551-55 -74, 022- 551-55 -75, w godzinach 10.00 - 14.00.

Obecnie trwa weryfikacja przesyłanych przez organizacje poprawionych zgodnie z uwagami ekspertów harmonogramów i budżetów oraz przygotowywanie umów na realizację zadania.

Przygotowane umowy zostaną przesłane do organizacji drogą elektroniczną.

W przypadku jakichkolwiek uwag lub wątpliwości pracownicy Zespołu Zadaniowego PO FIO 2009-2013 będą się kontaktować telefonicznie bezpośrednio z wnioskodawcą.
Adres:
ul.Kopernika 36/40
00-924 Warszawa

Godziny pracy: 8.15 - 16.15

tel. (0) 695 129 166

 Joanna Rosiek

 joanna.rosiek@crzl.gov.pl

 22 -551-55-73

 Marta Smagowicz

  marta.smagowicz@crzl.gov.pl 

  695 129 166

 Emilia Raś

emilia.ras@crzl.gov.pl

697 535 763

 Robert Gajewski

 robert.gajewski@crzl.gov.pl

 22 -551-55-75

 Maciej Krzywicki

 maciej.krzywicki@crzl.gov.pl

 22 -551-55-74


 W dniu 12 czerwca 2009 r. o godz. 9:30 dokonano aktualizacji list rankingowych PO FIO 2009 z Priorytetu 2 i Priorytetu 3, w których przy wnioskach posiadających status NIEDOFINANSOWANY znajdowały się kwoty dofinansowania. Kwoty te zostały usunięte w zaktualizowanych listach. Za nieścisłości przepraszamy.


 Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że zgodnie z procedurą przewidzianą w rozdziale II, pkt. 2.8.f) dokumentu „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2009 r.", Wnioskodawcom przysługiwało prawo do złożenia odwołania od wyników oceny formalnej. Do Departamentu w ustalonym terminie (do 26 maja br.) wpłynęło 37 odwołań. Powołana Komisja ds. rozpatrzenia odwołań od wniosków złożonych w ramach Programu Operacyjnego PO FIO 2009 pozytywnie rozpatrzyła 14 odwołań, zaś negatywnie - 23.

Poniżej znajduje się zestawienie złożonych w terminie odwołań wraz z informacją o sposobie ich rozpatrzenia.

Pobierz >>> [pdf 66 kB]


 Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że w dniu 10 czerwca 2009 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził listy ocenionych formalnie pozytywnie i merytorycznie pozytywnie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania w ramach Krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2009 r.

Spośród 3087 zarejestrowanych wniosków, 2803 znalazły się na liście wniosków ocenionych formalnie i merytorycznie pozytywnie, 140 na liście wniosków ocenionych formalnie pozytywnie i merytorycznie negatywnie, zaś 144 na liście wniosków ocenionych formalnie negatywnie.

Zgodnie z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2009 r." utworzono 4 listy wniosków ocenionych formalnie pozytywnie i merytorycznie pozytywnie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania, odrębne dla każdego z Priorytetów. Znajdują się na nich projekty „jednoroczne" (realizowane w 2009 r.) oraz projekty „dwuletnie" (realizowane w roku 2009 i 2010).

1. Priorytet I. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne - 994 wnioski ocenione formalnie pozytywnie i merytorycznie pozytywnie, z których 326 to wnioski dofinansowane.

Wśród wniosków przeznaczonych do dofinansowania, 252 wnioski to projekty jednoroczne, zaś 74 to projekty dwuletnie.

2. Priorytet II. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie - 224 wnioski ocenione formalnie pozytywnie i merytorycznie pozytywnie, z których 188 to wnioski dofinansowane.

Wśród wniosków przeznaczonych do dofinansowania, 142 wnioski to projekty jednoroczne, zaś 46 to projekty dwuletnie.

3. Priorytet III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne - 1533 wnioski ocenione formalnie pozytywnie i merytorycznie pozytywnie, z których 281 to wnioski dofinansowane.

Wśród wniosków przeznaczonych do dofinansowania, 210 wniosków to projekty jednoroczne, zaś 71 to projekty dwuletnie.

4. Priorytet IV. - Rozwój przedsiębiorczości społecznej - 52 wnioski ocenione formalnie pozytywnie i merytorycznie pozytywnie, z których 52 to wnioski dofinansowane.

Wśród wniosków przeznaczonych do dofinansowania, 33 wnioski to projekty jednoroczne, zaś 19 to projekty dwuletnie.

Poniżej zamieszczamy również listę wniosków ocenionych formalnie negatywnie lub merytorycznie negatywnie, na której znajdują się pozostałe zarejestrowane projekty nie przeznaczone do dofinansowania w konkursie.

Wnioski znajdujące się na poszczególnych listach zostały uszeregowane od najlepiej ocenionego (największa ilość punktów) do najgorzej ocenionego. Dla każdego Priorytetu ustalono punktację, dla której suma drugich transz projektów „dwuletnich" wykorzystuje pulę środków przeznaczonych na 2010 r. Następnie określono punktację, dla której suma dotacji dla projektów „jednorocznych" oraz pierwszych transz projektów „dwuletnich" wykorzystuje pulę środków przeznaczonych na 2009 r. Punktację ustalano dla każdego Priorytetu oddzielnie, wobec czego dolna granica punktowa jest inna w każdym z Priorytetów.

Na dofinansowanie projektów w ramach PO FIO w 2009 r., (po uwzględnieniu kwoty na obsługę PO FIO) przeznaczono ogółem kwotę 60 240 000,00 zł. Pula środków zarezerwowanych na realizację projektów w 2010 r. wynosi 18 072 000,00 zł.

W podziale na poszczególne Priorytety dofinansowano projekty w następujący sposób:

 

Priorytet 1

Priorytet 2

Priorytet 3

Priorytet 4

Łączna kwota dotacji przyznanych na dofinansowane  projekty w 2009

21 453 173,00 zł

12 456 289,00 zł

22 361 653,00 zł

3 746 221,00 zł

 

 

Priorytet 1

Priorytet 2

Priorytet 3

Priorytet 4

Łączna kwota dotacji przyznanych na dofinansowane projekty w 2010 (II transze)

5 647 361,00 zł

3 764 979,00 zł

5 835 750,00 zł

1 852 778,00 zł

 

Ze względu na niewielką liczbę wniosków złożonych, a następnie ocenionych merytorycznie pozytywnie w ramach Priorytetu IV (52 projekty), po wykorzystaniu środków z alokacji na 2009 r. na te projekty, pozostała kwota 5.666.279,00 zł, którą następnie - zgodnie z zatwierdzoną przez Pana Ministra w dniu 15 kwietnia 2009 r. procedurą - rozdysponowano proporcjonalnie na pozostałe Priorytety. Ponadto niewykorzystane środki w wysokości 1.492.793,23 zł z alokacji na 2009 r. w Priorytecie II rozdysponowano proporcjonalnie na Priorytet I i Priorytet III.

Ogółem, Minister Pracy i Polityki Społecznej rozdysponował środki w wysokości 60.017.336,00 zł. na rok 2009 r. oraz 17.100.868,00 zł na rok 2010. 

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, z informacją o przyznanej dotacji oraz z prośbą o ewentualne zweryfikowanie harmonogramów i kosztorysów.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, ponoszone wydatki będą kwalifikowane maksymalnie od dnia 15 maja 2009 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie projektu od tego terminu).

POBIERZ:

1. Lista wniosków ocenionych formalnie pozytywnie i merytorycznie pozytywnie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania - Priorytet 1 [pdf 475 kB]

2. Lista wniosków ocenionych formalnie pozytywnie i merytorycznie pozytywnie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania - Priorytet 2 [pdf 125 kB]

3. Lista wniosków ocenionych formalnie pozytywnie i merytorycznie pozytywnie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania - Priorytet 3 [pdf 733 kB]

4. Lista wniosków ocenionych formalnie pozytywnie i merytorycznie pozytywnie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania - Priorytet 4 [pdf 45 kB]

oraz

5. Lista wniosków ocenionych formalnie negatywnie lub merytorycznie negatywnie [pdf 159 kB] 

Aktualizacja z dnia 12.06.2009 r. 

UWAGA! W dniu 12 czerwca 2009 r. o godz. 9:30 dokonano aktualizacji list z Priorytetu 2 i Priorytetu 3, w których przy wnioskach posiadających status NIEDOFINANSOWANY znajdowały się kwoty dofinansowania. Kwoty te zostały usunięte w zaktualizowanych listach.


 

  Ogłoszenie o otwarciu procedury wyłaniania kandydatów na członków Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013

Minister Pracy i Polityki Społecznej zgodnie z zarządzeniem z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie Zespołu - Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 (KM PO FIO) (POBIERZ >>>) ogłasza informację o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów na członków KM PO FIO reprezentujących stronę pozarządową.

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do zgłaszania kandydatów:

1.      organizacje pozarządowe,

2.      osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zgłoszenie powinno zawierać:

a)      wypełniony formularz zgłoszeniowy (POBIERZ >>> )

b)      załączniki:

-         CV kandydata wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wyłonienia kandydatów na członków KM PO FIO,

-         wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, zgodny ze stanem faktycznym,

-         kserokopię statutu lub innego dokumentu potwierdzającego rodzaj i zakres działania organizacji,

-         ewentualne rekomendacje osób, instytucji oraz innych organizacji pozarządowych w związku z kandydowaniem do KM PO FIO.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami w formie papierowej należy przesłać na adres: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pożytku Publicznego, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, z dopiskiem „Komitet Monitorujący PO FIO - nabór". Ponadto, formularz zgłoszeniowy oraz CV kandydata należy przesłać drogą elektroniczną na adres: aleksandra.rybinska@mpips.gov.pl, w temacie e-maila wpisując: „Komitet Monitorujący PO FIO - nabór".

Ostateczny termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 3 lipca 2009 r. (decyduje data stempla pocztowego). Zgłoszenia złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Nabór dotyczy łącznie 6 członków KM PO FIO reprezentujących na forum Komitetu organizacje pozarządowe oraz podmioty kościelne i związki wyznaniowe prowadzące działalność pożytku publicznego. Przed powołaniem KM PO FIO, Rada Działalności Pożytku  Publicznego, wyrazi opinię o zgłoszonych kandydatach. Ogłoszenie o wynikach naboru członków KM PO FIO zostanie zamieszczone na stronie: http://www.pozytek.gov.pl/.

Dodatkowe informacje:

Formularz zgłoszeniowy, treść zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie Zespołu - Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013, tekst Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 dostępne są na stronie internetowej: http://www.pozytek.gov.pl/ w zakładce FIO/PO FIO 2009-2013.

Wszelkich informacji dotyczących naboru kandydatów na członków Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 udziela Pani Aleksandra Rybińska: tel. (022) 661-14-20, e-mail: aleksandra.rybinska@mpips.gov.pl.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013  (POBIERZ >>>)

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie Zespołu - Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013  (POBIERZ >>>)

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 (rozdział Monitorowanie, Komitet Monitorujący str. 59)  (POBIERZ >>>)

 


 Departament Pożytku Publicznego przedstawia listę wniosków ocenionych formalnie, złożonych do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2009.

Zgodnie z zapisami dokumentu „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2009 r.", wnioskodawcy mają 7 dni roboczych na nadesłanie ewentualnych odwołań od oceny formalnej. Ostateczny termin nadsyłania odwołań upływa 26 maja 2009 r. Decyduje data wpływu odwołania do Departamentu Pożytku Publicznego.

Lista wniosków zarejestrowanych w ramach konkursu PO FIO 2009 z wynikami oceny formalnej >>> POBIERZ [pdf]

Wnioski niepodlegające rejestracji w ramach konkursu PO FIO 2009 zgodnie z punktem 2.3.1. "Zasad przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2009 r." >>> POBIERZ [pdf]


 Departament Pożytku Publicznego przedstawia informacje dotyczące realizacji Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2009 r. (PO FIO).

Nabór wniosków do konkursu ogłoszonego w ramach PO FIO trwał w dniach 20 lutego - 23 marca 2009 r. W tym czasie do Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, na adres poczty elektronicznej fio@crzl.gov.pl, wpłynęło ponad 3400 e-maili, zawierających wersje elektroniczne wniosków. Wnioski te zostały zarejestrowane, a następnie zweryfikowane. Kilkaset przesłanych e-maili zawierało wnioski, które już wcześniej zostały zarejestrowane w bazie (zostały przesłane kilkukrotnie przez tego samego wnioskodawcę), a także pytania od wnioskodawców itp. W wyniku weryfikacji ustalono listę 3084 wniosków złożonych przez wnioskodawców do konkursu PO FIO 2009. Wnioskodawcy złożyli wnioski na łączną kwotę ponad 224,5 mln zł na 2009 r.

Zarejestrowane wnioski, zgodnie z zapisami dokumentu „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2009 r.", zostały wstępnie zweryfikowane formalnie. Wnioski, które przeszły pozytywnie wstępny etap weryfikacji formalnej, zostały przekazane do drugiego etapu oceny formalnej oraz oceny merytorycznej, przeprowadzanych przez zewnętrznych ekspertów (każdy wniosek został skierowany do 2 ekspertów). Do oceny skierowano 2973 wnioski (w okresie 1 kwietnia - 5 maja wykonano łącznie 5946 ocen).

Obecnie trwa weryfikacja kart ocen przysłanych przez ekspertów, w tym wyjaśnianie niespójności w punktach dotyczących kryteriów strategicznych. Jednocześnie rozpatrywanych jest ok. 350 wniosków posiadających dużą rozbieżność w ocenach (30 lub więcej punktów).

Na podstawie wyników wstępnej weryfikacji formalnej oraz ocen ekspertów w pierwszej kolejności zostanie sporządzona lista wniosków ocenionych formalnie, której opublikowanie planuje się na koniec pierwszej połowy maja. Następnie, zgodnie z zapisami dokumentu „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2009 r.", wnioskodawcy będą mieli 7 dni roboczych na nadesłanie ewentualnych odwołań od oceny formalnej.

W związku z powyższymi przyczynami, z przykrością informujemy, że termin ogłoszenia listy wniosków przeznaczonych do dofinansowania w ramach PO FIO 2009 zostanie przesunięty. Ogłoszenie listy wniosków przeznaczonych do dofinansowania w ramach PO FIO 2009 planuje się na początek czerwca.

Wnioskodawca, który zaplanował rozpoczęcie realizacji projektu zgodnie z harmonogramem przed terminem ogłoszenia listy (np. od 15 maja), w przypadku, gdy projekt zostanie przeznaczony do dofinansowania, zostanie poproszony o zweryfikowanie harmonogramu i ewentualnie kosztorysu projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Wnioskodawca, który zdecyduje się na realizowanie projektu nie znając wyniku konkursu, będzie realizował projekt nie mając gwarancji na uzyskanie dofinansowania. W przypadku gdy dofinansowanie uzyska, poniesione w okresie od 15 maja wydatki będą wydatkami kwalifikowanymi.


   Seminarium eksperckie zorganizowane zostało przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych przy współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w dniach 25-26 marca w Warszawie.

Celem seminarium była próba sformułowania rekomendacji dla wprowadzonych kierunków zmian w PO FIO w kontekście aktywizacji osób starszych na podstawie doświadczeń przedstawicieli polskich i niemieckich organizacji pozarządowych a także przeprowadzenie dyskusji na temat konkretnych  projektów współpracy polsko-niemieckiej w latach 2009 - 2013 w zakresie partycypacji społecznej seniorów.

Seminarium otworzyli pan Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w MPiPS oraz pani dr Petra Rosenbaum z Federalnego Ministerstwa Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży Republiki Federalnej Niemiec/BMFSFJ.

Na seminarium została zaprezentowana ekspertyza opracowana przez pana Tomasza Schimanka „ Program Operacyjny Fundusz Inicjatywa Obywatelskich jako instrument wsparcia działań organizacji społecznych realizujących zadania publiczne służące aktywizacji społeczne osób starszych".  

W trakcie spotkania odbyła się debata panelowa z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: pana Krzysztofa Więckiewicza, dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego oraz pana Macieja Kaczorowskiego, którzy zaprezentowali kryteria strategiczne w PO FIO.   

W tym kontekście pani Krystyna Wyrwicka, dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej przedstawiła zadania MPiPS w obszarze polityki wobec osób starszych. 

W kwestii kryteriów strategicznych wieku 60+ w ramach Priorytetu III PO FIO zabrała głos pani Zuzanna Grabusińska, Departament Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS, podkreślając w tym zakresie znaczenie współpracy i wymiany doświadczeń polsko-niemieckich w szczególności w zakresie wprowadzania różnorodnych form partycypacji społecznej osób starszych, budowania współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi i organizacjami seniorów w kształtowaniu i implementacji poszczególnych zakresów polityki wobec seniorów.

Istotnym elementem dyskusji był temat współudziału organizacji pozarządowych w kształtowaniu i realizacji polityki wobec seniorów w duchu zasady pomocniczości, na co wskazała pani dr Joanna Staręga-Piasek, dyrektor Instytutu Rozwoju Służb Społecznych

W tym zakresie przedstawiciele organizacji pozarządowych zaprezentowali dobre przykłady pracy na rzecz i z udziałem osób starszych (pan Bartłomiej Głuszak, prezes Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko Mazurskiego, pani dr Brygida Butrymowicz, prezes Łódzkiego Uniwersytetu III Wieku, pani Hanna Nowakowska, Forum 50+)

Ze strony niemieckiej przedstawione zostały założenia ekspertyzy dotyczącej  „Sytuacji osób starszych w Polsce i Niemczech ze szczególnym uwzględnieniem pielęgnacji i opieki" (pan dr Eckart Schnabel, Instytut Gerontologii przy Politechnice w Dortmundzie).


 

 Departament Pożytku Publicznego uprzejmie przypomina, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 marca 2009 r., upływa termin składania wniosków do konkursu ogłoszonego w 2009 r. w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.


  Zapraszamy do zapoznania sie z FAQ - odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dotyczące PO FIO 2009:

http://www.pozytek.gov.pl/index.php?document=1068


   W związku z dużym zainteresowaniem i licznymi pytaniami dotyczącymi prawidłowego wypełniania wniosków w ramach konkursu PO FIO 2009, Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że od dnia 17 marca do ostatniego dnia składania wniosków tj. do 23 marca 2009 r włącznie, godziny działania infolinii PO FIO 2009 zostają wydłużone. W tych dniach będziemy odbierać od Państwa telefony w godzinach 10.00-15.00.

Numer infolinii (0 22) 661 14 02. 


  Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że w dniu 13  marca  br. infolinia dotycząca konkursu ogłoszonego w ramach PO FIO 2009 r. czynna będzie w godzinach: 12.30-14.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Infolinia: (0 22) 661 14 02


 Departament Pożytku Publicznego informuje, że termin kwalifikowalności wydatków w ramach PO FIO 2009, podobnie jak w poprzednich edycjach FIO, jest spójny z terminami realizacji zadania, wpisanymi do umowy, czyli maksymalnie od 15 maja 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.

ERRATA do dokumentu „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2009 r.":

str. 35, Rozdz. 2.2 KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW, pkt. 2.2.1 KOSZTY KWALIFIKOWALNE:

jest:

Uwaga: wszelkie wydatki ponoszone w ramach projektu są kwalifikowalne jedynie w okresie zgodnym z terminami rozpoczęcia i zakończenia zadania, zawartymi w harmonogramie i określonymi w umowie (w przypadku projektów „jednorocznych" maksymalnie 1 maja 2009 r. - 31 grudnia 2009 r., w przypadku projektów „dwuletnich" maksymalnie 1 maja 2009 - 31 grudnia 2010 r.). (...)"

powinno być:

Uwaga: wszelkie wydatki ponoszone w ramach projektu są kwalifikowalne jedynie w okresie zgodnym z terminami rozpoczęcia i zakończenia zadania, zawartymi w harmonogramie i określonymi w umowie (w przypadku projektów „jednorocznych" maksymalnie 15 maja 2009 r. - 31 grudnia 2009 r., w przypadku projektów „dwuletnich" maksymalnie 15 maja 2009 - 31 grudnia 2010 r.). (...)"


 W odpowiedzi na liczne zapytania w sprawie przedstawiania w dokumentacji do sprawozdania z FIO rachunków/faktur wystawionych przez Partnera (np. organ administracji publicznej) Departament Pożytku Publicznego wyjaśnia, iż dopuszczalne jest w projekcie aby rachunki/faktury były wystawiane na Partnera. Zgodnie z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji PO FIO 2009" Partnerzy realizują projekt wspólnie z podmiotem uprawnionym, wnosząc do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, na warunkach określonych w umowie partnerskiej. Wystawienie dowodu księgowego na inny podmiot niż Zleceniobiorca może być spowodowane tym, że nie ma możliwości, aby dokument był wystawiony na Zleceniobiorcę. Należy jednak pamiętać o prawidłowym opisaniu takiego dowodu księgowego. Jednocześnie do dokumentacji powinna być załączona nota księgowa, dokumenty, które się na tę notę składają oraz zbiorcze zestawienie faktur i rachunków (załącznik sprawozdania).

Należy podkreślić, iż wkład Partnera (w tym przypadku organ administracji publicznej) nie stanowi finansowego wkładu własnego, a dotyczy środków z innych Ľródeł, i odpowiednio jest wpisywany w tabelę dotyczącą rozliczenia ze względu na Ľródło finansowania.   


 Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że w dniach 9-10  marca  br. infolinia dotycząca konkursu ogłoszonego w ramach PO FIO 2009 r. czynna będzie w godzinach: 11.00-13.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Infolinia: (0 22) 661 14 02


 Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że w dniu 4 marca  br. (środa) oraz 6 marca br. (piątek) infolinia dotycząca konkursu ogłoszonego w ramach PO FIO 2009 r. czynna będzie w godzinach: 14.00-16.00.

Jednocześnie informujemy, że 5 marca br. (czwartek) infolinia będzie funkcjonowała  w godzinach: 10.00-14.00.

 

 Departament Pożytku Publicznego informuje, że na stronie internetowej http://www.pozytek.gov.pl/, w zakładce PO FIO --> PO FIO 2009 - ogłoszenie i dokumenty do pobrania (link: TUTAJ) zamieszczono poprawioną wersję części 1 wniosku (pliku 1.rtf). Poprawka umożliwia wpisanie dwucyfrowego obszaru wsparcia na pierwszej stronie wniosku w polu OBSZAR WSPARCIA, tj. obszaru od 10 do 14 (poprzednia wersja umożliwiała wpisanie tylko jednej cyfry).

W związku z powyższym Wnioskodawcy planujący realizację projektu w ramach Priorytetu I, Obszary wsparcia 10-11 oraz Priorytetu III, Obszary wsparcia 10-14, proszeni są o pobranie i wypełnienie aktualnej wersji części 1 wniosku (pliku 1.rtf). Pozostali wnioskodawcy mogą wypełnić poprzednią lub aktualną wersję części 1 wniosku. Część 2 wniosku (plik 2.rtf) pozostaje bez zmian.


   W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi możliwości otrzymania dodatkowych 10 punktów w ramach II kryterium strategicznego w Priorytecie III (Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży do 18 roku życia lub osób po 60 roku życia), Departament Pożytku Publicznego informuje, że aby spełnić ww. kryterium, projekt w całości musi być ukierunkowany na przynajmniej jedną z grup w wymienionych w tym kryterium (tj. dzieci i młodzież do 18 roku życia i/lub osoby po 60 roku życia).

    Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wraz z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich rozpoczyna nabór wniosków do konkursu ogłoszonego w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2009 r.

Szczegóły: http://www.pozytek.gov.pl/PO,FIO,2009,-,ogloszenie,i,dokumenty,do,pobrania,1066.html


   Dziękujemy za duże zainteresowanie z Państwa strony uczestnictwem w otwarciu krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013. Niestety, z powodu ograniczonej liczby miejsc połączonej z dużą ilością zgłoszeń, jeteśmy zmuszeni zamknąć listę uczestników.

Niemniej, zapraszamy do śledzenia naszego serwisu internetowego http://www.pozytek.gov.pl/, gdzie będziemy na bieżąco informować o spotkaniach informacyjnych dot. PO FIO organizowanych przez nas w różnych częściach kraju.


  Departament Pożytku Publicznego informuje, że na liście ekspertów oceniających wnioski w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Operacyjnych w 2009 r. z powodów technicznych nie uwzględniono nazwisk dwóch ekspertów:

1. Pani Anna Rusak,
2. Pan Paweł Szczyrski.

Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej ww. osoby zostały włączone na listę ekspertów.


  Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że ogłoszenie konkursu w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2009 r. planowane jest na 20 lutego br.

Nabór wniosków potrwa do 23 marca br. Termin rozpoczęcia realizacji zadań ustalono na 15 maja br.


 Departament Pożytku Publicznego serdecznie zaprasza na uroczyste otwarcie krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013, które odbędzie się 25 lutego 2009 r. w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa, w godz. 10.00-12.00.

PROGRAM:


9:30-10:00
        Rejestracja uczestników

10:00-10:15      Rozpoczęcie konferencji
                       Pani Jolanta Fedak, Minister Pracy i Polityki Społecznej
                       Pan Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

10:15-10:45       Strategia Wspierania Społeczeństwa Obywatelskiego i 
                       Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - wprowadzenie
                       Pan Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego
                       w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

10:45-11:45        Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2009 r.
                       Pan Maciej Kaczorowski, Główny Specjalista w Departamencie Pożytku Publicznego 
                       w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania udziału na adres e-mail pozytek@mpips.gov.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.


    Poniżej zamieszczamy listę ekspertów wybranych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej do oceny merytorycznej wniosków złożonych w konkursie organizowanym w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2009 r.

Lista ekspertów PO FIO 2009 - pobierz>>> [plik pdf, 26 kB]

(W dniu 16.02.2008 ze względu na błędne wpisanie imion u niektórych ekeprtów powyższa lista została zaktualizowana o poprawne dane).


   Departament Pożytku Publicznego informuje, że zgodnie z zapisami umów podpisanych z Wnioskodawcami w ramach realizacji zadań z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2008 r., do 15 lutego 2009 r. należy dokonać zwrotu niewykorzystanej części dotacji na rachunek MPiPS:

(§13 ust. 2 umowy na dofinansowanie zadania w ramach FIO 2008) :

53 1010 1010 0084 4222 3000 0000.

Kwoty dotacji zwrócone po 15 lutego 2009 r. należy zwrócić na rachunek podany w §13 ust. 3 umowy na dofinansowanie zadania w ramach FIO 2008, czyli:

03 1010 1010 0084 4222 3100 0000.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 144 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, podmioty, które rozliczą się po 15 lutego 2009 r. będą obciążone odsetkami od nieterminowego rozliczenia, liczonymi w wysokości określonej jak od zaległości podatkowych.


 Departament Pożytku Publicznego informuje, że zgodnie z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w roku 2008", w dniu 15 grudnia 2008 r. upłynął termin zgłaszania do Instytucji Zarządzającej (Departamentu Pożytku Publicznego) zmian w harmonogramie i/lub kosztorysie zadania realizowanego w ramach FIO 2008. Wszystkie pisma, e-maile i faxy, które wpłynęły do Departamentu do dnia 15 grudnia br. włącznie, zostaną rozpatrzone w terminie do 24 grudnia br. Zgłoszenia, które wpłynęły lub wpłyną po 15 grudnia br. nie zostaną rozpatrzone. W takim przypadku obowiązują załączniki (harmonogram i kosztorys) dołączone do umowy.  Zgodnie z § 12 ust. 4 umowy, kwota poszczególnego wydatku w sprawozdaniu zostanie uznana za zgodną z kosztorysem, gdy nie nastąpiło jej zwiększenie o więcej niż 5%, przy czym zwiększenie to nie może zwiększać pozycji kosztorysu dotyczących wynagrodzeń związanych z kosztami osobowymi administracji, kosztami obsługi projektu oraz kosztami promocji i zakupu wyposażenia. Oznacza to, że jeżeli Zleceniobiorca zmniejszy wydatek maksymalnie o 5% to zaoszczędzoną kwotę może przesunąć na inną pozycję, nie powodując jej zwiększenia o więcej niż 5% jej wartości, (wynikającej z kosztorysu), z wyłączeniem ww. kosztów. Przykładowo, Zleceniobiorca zaoszczędził środki pieniężne, stanowiące nie więcej niż 5% dotacji wydatkowanej w tej kategorii kosztów w ramach np. kosztów adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania (zmniejszył się koszt malowania ponieważ usługę wykonano  w ramach wolontariatu). Zaoszczędzone środki można przesunąć zarówno na inną pozycję w ramach kosztów adaptacji pomieszczeń (np. usługę uszczelnienie okna, która była uwzględniona w kosztorysie) jak również można je przesunąć na inne koszty np. na koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów projektu np. wyżywienie beneficjentów (z wyłączeniem kosztów wskazanych w § 12 pkt 5 umowy).


  Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że właściwy numer rachunku bieżącego wydatków Zleceniodawcy prowadzony w Narodowym Banku Polskim, na który do dnia 15 lutego 2009 r. należy zwracać niewykorzystane kwoty dotacji FIO 2008 (§13 ust. 2 umowy na dofinansowanie zadania w ramach FIO 2008) to:

53 1010 1010 0084 4222 3000 0000.

Kwoty dotacji zwrócone po dniu 15 lutego 2009 r. należy zwrócić na rachunek taki, jaki został wpisany w §13 ust. 3 umowy na dofinansowanie zadania w ramach FIO 2008, czyli:

03 1010 1010 0084 4222 3100 0000.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 144 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, podmioty, które rozliczą się po dniu 15 lutego 2009 r. będą obciążone odsetkami od nieterminowego rozliczenia, liczonymi w wysokości określonej jak od zaległości podatkowych.


 

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że Rada Ministrów w dniu 4 listopada br. przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2009-2015 oraz uchwałę w sprawie przyjęcia krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013, przedłożone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Dokumenty zostały podpisane przez przez Wicepremiera Waldemara Pawlaka.

Uchwała przyjmująca Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 wraz z Załącznikiem


  Departament Pożytku Publicznego informuje, że do dnia 24 września br. przekazano do realizacji (tj. do jednostki Ministerstwa zajmującej się przekazywaniem środków) 691 umów z ogólnej liczby 846. Sukcesywnie podpisywane są i przekazywane do realizacji kolejne umowy. Poniżej znajduje się lista umów przekazanych do realizacji do dnia 24 września br., uszeregowana według numeru FIO:

Pobierz>>>

Jednocześnie informujemy, że na podstawie doświadczeń z lat 2005-2007, na poszczególne formy prawne beneficjentów FIO 2008 r. zaplanowano środki w następującej wysokości:

- fundacje: 12.000.000,00 zł,

- stowarzyszenia: 42.000.000,00 zł,

- pozostałe podmioty: 3.600.000,00 zł.

Po rozstrzygnięciach FIO 2008 oraz przesunięciach związanych z zaoszczędzeniem środków przeznaczonych na obsługę, środki przewidywane na dotacje dla beneficjentów, w podziale na formy prawne, przedstawiają się następująco:

- fundacje: 16.041.035,59 zł,

- stowarzyszenia: 40.052.968,86 zł,

- pozostałe podmioty: 2.164.221,90 zł.

W związku z koniecznością otrzymania od Ministra Finansów decyzji w sprawie zmian w budżecie państwa, dotyczącej przesunięć pomiędzy paragrafami dotacyjnymi (stowarzyszenia / fundacje / pozostałe podmioty), przekazanie środków fundacjom, które nie znajdują się na ww. liście nastąpi po otrzymaniu przedmiotowej decyzji. Środki dla stowarzyszeń i pozostałych podmiotów są wypłacane na bieżąco.


  Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że właściwy numer rachunku bieżącego wydatków Zleceniodawcy prowadzony w Narodowym Banku Polskim, na który do dnia 15 lutego 2009 r. należy zwracać niewykorzystane kwoty dotacji FIO 2008 (§13 ust. 2 umowy na dofinansowanie zadania w ramach FIO 2008) to:

53 1010 1010 0084 4222 3000 0000.

 

Kwoty dotacji zwrócone po dniu 15 lutego 2009 r. należy zwrócić na rachunek taki, jaki został wpisany w §13 ust. 3 umowy na dofinansowanie zadania w ramach FIO 2008, czyli:

03 1010 1010 0084 4222 3100 0000.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 144 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, podmioty, które rozliczą się po dniu 15 lutego 2009 r. będą obciążone odsetkami od nieterminowego rozliczenia, liczonymi w wysokości określonej jak od zaległości podatkowych.


  Departament Pożytku Publicznego informuje, że w wyniku rezygnacji kilku organizacji z realizacji zadań w ramach FIO 2008 oraz po dokonaniu przesunięcia środków, znajdujących się w dyspozycji Instytucji Wdrażającej FIO 2008 - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, niewykorzystanych na etapach oceny formalnej i merytorycznej wniosków, Minister Pracy i Polityki Społecznej, podjął kierunkową decyzję o dofinansowaniu 21 podmiotów, które w wyniku oceny merytorycznej uzyskały 159 punktów i znalazły się na liście podmiotów ocenionych pozytywnie, niedofinansowanych ze względu na wyczerpanie puli dostępnych środków. Tym samym, w ramach FIO 2008 Minister Pracy i Polityki Społecznej dofinansował łącznie 847 podmiotów. Poniżej znajduje się lista nowych dofinansowanych projektów.

Pobierz>>> [29 kB]

Ponadto, w związku z wygenerowaniem na liście rankingowej z dnia 8 lipca 2008 r. błędnej kwoty dotacji, przyznanej projektowi o numerze FIO 861 (9.070,00 zł, a nie właściwej: 90.700,00 zł) Minister Pracy i Polityki Społecznej zwiększył dofinansowanie przedmiotowego projektu o 81 630,00 zł.

Jednocześnie Departament informuje, że umowy na realizację zadań w ramach FIO 2008, odesłane przez dofinansowane organizacje, są obecnie podpisywane przez Dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego, a następnie przekazywane do realizacji. Do dnia 9 września br., do realizacji skierowano 440 umów.


 Zespół Zadaniowy ds. Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2008 w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informują, że obecnie trwają prace nad weryfikacją kosztorysów i harmonogramów przesłanych przez Wnioskodawców, którzy decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej otrzymali dotację. Jednocześnie generowane są i przekazywane do Wnioskodawców gotowe umowy w wersji elektronicznej, których harmonogramy i kosztorysy zostały zweryfikowane przez członków Zespołu. Po odesłaniu przez Wnioskodawców 2 egzemplarzy podpisanych umów do CRZL (wersja papierowa), będą one wraz z aktualnymi kosztorysami i harmonogramami przekazywane do DPP, gdzie po podpisaniu umowy przez reprezentującego MPiPS Pana Krzysztofa Więckiewicza - Dyrektora DPP, zostaną uruchomione środki na realizację projektów.

Ponadto, Zespół Zadaniowy ds. FIO 2008 w CRZL, informuje, że Wnioskodawcy, którzy otrzymali całość kwoty dotacji nie powinni zmieniać kosztorysów, a e-mail który otrzymali jest tylko informacją potwierdzającą otrzymanie dotacji.

Kontakt do Zespołu Zadaniowego ds. FIO 2008:

Godziny pracy: 8:00 - 16:00

Ul .Solec 50

00-394 Warszawa

Tel. (O22) 622 97 99, (O22) 622 97 96, 0 695 129 166

Źródło: http://www.crzl.gov.pl/


Wzór sprawozdania - projekty realizowane w 2008 r. pobierz >>>

                                                                                                                                                                              PRZEBIEG KONKURSU I ROZSTRZYGNIĘCIA
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2008 r. realizowany jest na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów, w ramach rezerwy celowej budżetu państwa.
 • Środki przeznaczone na realizację FIO w 2008 r. wynoszą 60 mln zł (w tym 2,4 mln zł zostało przeznaczone na obsługę FIO).
 • W 2008 r. konkurs ogłoszony w ramach FIO rozpoczął się w dniu 28 marca 2008 r. Nabór wniosków został zakończony w dniu 28 kwietnia 2008 r.
 • Wdrażanie FIO realizowane jest przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - Instytucję Zarządzającą, we współpracy z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - Instytucją Wdrażającą.
 • Uprawnione podmioty złożyły 1965 wniosków. Łączna kwota wnioskowanych dotacji wyniosła ponad 144 mln zł.
 • Ocena wniosków składała się z dwóch etapów: oceny formalnej i oceny merytorycznej.
 • Wnioski ocenione formalnie pozytywnie (1695) zostały przekazane do ekspertów i ocenione merytorycznie (każdy wniosek został oceniony przez dwóch ekspertów).
 • Wnioskodawcom przysługiwało odwołanie od wyników oceny formalnej. Do oceny merytorycznej skierowano kolejne 68 wniosków.
 • Ogółem, do oceny merytorycznej zostały przekazane 1763 wnioski.
 • Oceny merytorycznej dokonywało 40 dotychczasowych ekspertów, współpracujących z MPiPS w poprzednich edycjach FIO oraz 120 nowych ekspertów, wyłonionych w procedurze konkursowej.
 • W wyniku ocen ekspertów została utworzona lista rankingowa wniosków złożonych w ramach FIO w 2008 r. W dniu 8 lipca
  2008 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził i opublikował listę wniosków przeznaczonych do dofinansowania
  .
 • Spośród wniosków ocenionych merytorycznie:
  - 833 wnioski zostały ocenione merytorycznie pozytywnie i zostały przeznaczone do dofinansowania,
  - 858 wniosków zostało ocenionych merytorycznie pozytywnie, jednak nie otrzymało dofinansowania ze względu na wyczerpanie kwoty globalnej,
  - 71 wniosków zostało ocenionych merytorycznie negatywnie,
  - 1 podmiot zrezygnował z realizacji zadania przed rozstrzygnięciem konkursu.
 • Minister Pracy i Polityki Społecznej dofinansował wszystkie wnioski, które zostały ocenione merytorycznie pozytywnie w zakresie 199-160 punktów. Kwotę w wysokości 172.116,00 zł, jaka pozostała w wyniku rozdysponowania kwoty globalnej, Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał 5 podmiotom, których wnioski zostały ocenione na 159 punktów.
 • Ogółem, Minister Pracy i Polityki Społecznej rozdysponował środki w wysokości 57.598.104,25 zł.
 • Środki finansowe będą przekazywane organizacjom sukcesywnie, w lipcu i sierpniu br.


OGÓLNA ANALIZA WNIOSKÓW DOFINANSOWANYCH

 • Dofinansowanie otrzymały 833 wnioski z 1965 złożonych, co stanowi 42,6%.
 • Z 833 wniosków dofinansowanych 560 otrzymało kwotę wnioskowaną (67%).
 • 293 projekty (35%) otrzymały dotację w wysokości do 25 tys. zł włącznie. 481 projektów (57%) otrzymało dotacje w przedziale 25 tys. zł - 150 tys. zł włącznie. Dotację w wysokości ponad 150 tys. zł otrzymało 59 projektów (7%), w tym maksymalną kwotę w wysokości 250 tys. zł - 10 projektów (1%).
 • 338 wniosków (41%) dofinansowano z Obszaru 1 Zabezpieczenie społeczne, 211 (25%) z Obszaru 4. Nauka, kultura, edukacja i wychowanie, 156 (19%) z Obszaru 2. integracja i aktywizacja społeczna, 72 (9%) z Obszaru 3. Prawa i wolności człowieka i obywatela oraz 56 (7%) z Obszaru 5. Bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa.
 • Dofinansowane projekty zostały złożone przez podmioty pochodzące z wszystkich 16 województw.
 • Najwięcej wniosków dofinansowano z województw: mazowieckiego (174, tj. 21%), dolnośląskiego (77, tj. 9%), śląskiego (75, tj. 9%) oraz małopolskiego (75, tj. 9%). Najmniej wniosków dofinansowano z województw: opolskiego (7, tj. 1%) oraz świętokrzyskiego (18, tj. 2%).
 • Dofinansowane wnioski zostały złożone przez organizacje pochodzące z ponad 300 miejscowości na terenie całego kraju.

 Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuję, że wszelkie wydatki ponoszone w ramach realizacji zadań dofinansowanych z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w roku 2008, są kwalifikowalne zgodnie z terminami realizacji zadań, określonymi w harmonogramie.

Początek oraz koniec terminu realizacji zadania są granicznymi datami uznawalności wydatków poniesionych w projektach. 

Obecnie z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, kontaktują się drogą e-mailową przedstawiciele Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, z informacją o przyznanej dotacji oraz z prośbą o ewentualne zweryfikowanie harmonogramów i kosztorysów.


 Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, iż w dniu 8 lipca 2008 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził listę wniosków przeznaczonych do dofinansowania w wyniku konkursu ogłoszonego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2008 r.

Ocenie merytorycznej zostały poddane 1763 wnioski. Spośród nich, 833 wnioski znalazły się na liście wniosków ocenionych merytorycznie pozytywnie, przeznaczonych do dofinansowania. 858 wniosków znalazło się na liście wniosków ocenionych merytorycznie pozytywnie, niedofinansowanych, zaś 71 na liście wniosków ocenionych merytorycznie negatywnie. Jeden z podmiotów zrezygnował z realizacji zadania przed rozstrzygnięciem konkursu.

Na dofinansowanie projektów w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2008 r., po uwzględnieniu kwoty przeznaczonej na obsługę FIO oraz zobowiązań Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, przeznaczono 57.598.627,32 zł.

Minister Pracy i Polityki Społecznej dofinansował wszystkie wnioski, które zostały ocenione merytorycznie pozytywnie w zakresie 199-160 punktów. Kwotę w wysokości 172.116,00 zł, jaka pozostała w wyniku rozdysponowania kwoty globalnej, Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał 5 podmiotom, których wnioski zostały ocenione na 159 punktów.

Ogółem, Minister Pracy i Polityki Społecznej rozdysponował środki w wysokości 57.598.104,25 zł.

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, w najbliższych dniach skontaktują się drogą e-mailową przedstawiciele Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, z informacją o przyznanej dotacji oraz z prośbą o ewentualne zweryfikowanie harmonogramów i kosztorysów.

POBIERZ:

1. Lista wniosków ocenionych pozytywnie na etapie oceny merytorycznej, PRZEZNACZONYCH DO DOFINANSOWANIA w ramach FIO 2008 [pdf 329 kB] >>>

2. Lista wniosków ocenionych pozytywnie na etapie oceny merytorycznej, NIEDOFINANSOWANYCH w ramach FIO 2008 [pdf 396 kB] >>>

3. Lista wniosków ocenionych negatywnie na etapie oceny merytorycznej w ramach FIO 2008 [pdf 53 kB] >>>

 


 

 

fioDepartament Pożytku Publicznego informuje, że lista rankingowa wniosków złożonych w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2008 r. wraz z proponowanymi kwotami dotacji została przekazana do Ministra Pracy i Polityki Społecznej celem dokonania ostatecznych rozstrzygnięć w zakresie listy podmiotów przeznaczonych do dofinansowania. Przewidywany termin opublikowania listy rankingowej to 8 lipca 2008 r.

FIODepartament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że trwają końcowe prace nad przygotowaniem ostatecznej listy wniosków dofinansowanych w Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2008 r. W wyniku przysługującej procedury odwoławczej od oceny formalnej, do oceny merytorycznej przekazano kolejne wnioski, które w przypadku spełnienia kryteriów kwalifikujących do dofinansowania, zostaną włączone na listę rankingową.

Ze względu na konieczność uwzględnienia procedury odwoławczej, do końca tygodnia tj. do 4 lipca 2008 r., Departament przewiduje opublikowanie ostatecznej listy podmiotów dofinansowanych w wyniku konkursu FIO 2008 r.


FIO logoDepartament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że zgodnie z procedurą przewidzianą w pkt. II.6.c) dokumentu „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2008 r.", do Departamentu wpłynęły 74 odwołania od wyniku oceny formalnej wniosków złożonych w ramach FIO 2008.

W trakcie rozpatrywania odwołań Minister Pracy i Polityki Społecznej podjął kierunkową decyzję o pozytywnym zaopiniowaniu i przekazaniu do oceny merytorycznej wniosków, które zostały odrzucone na etapie oceny formalnej z powodu zadeklarowania zbyt niskiego wkładu własnego (powstałego w wyniku nieprawidłowego naliczenia jego wysokości, opartego na kryterium wysokości dotacji, a nie wartości projektu) oraz wniosków, które zostały odrzucone na etapie oceny formalnej z powodu braku podpisów pod załącznikami / braku potwierdzenia załączników za zgodność z oryginałem, o ile wniosek nie został odrzucony z innej, wykluczającej go przyczyny.

W wyniku podjętych decyzji pozytywnie rozpatrzono 33 odwołania, zaś negatywnie - 41. Wnioski rozpatrzone pozytywnie w wyniku procedury odwoławczej zostały skierowane do oceny merytorycznej. Poniżej znajduje się lista zawierająca rezultaty rozpatrywania odwołań od wyników oceny formalnej FIO 2008 z dnia 24.06.2008.

Pobierz >>> [57 kB]


FIO 2008 - lista ekspertów, dokonujących oceny merytorycznej wniosków

  Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że lista ekspertów wybranych do dokonania oceny merytorycznej projektów, składanych w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w roku 2008, zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://www.pozytek.gov.pl/ w dniu 22 kwietnia 2008 r., w godzinach popołudniowych.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że przewidziane terminy szkoleń to 28 i 30 kwietnia 2008 r. (jeden dzień do wyboru). Z wybranymi ekspertami skontaktują się pracownicy Departamentu Pożytku Publicznego.


 Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że w dniu 18 kwietnia br. (piątek) infolinia FIO będzie nieczynna.


 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór ekspertów, dokonujących oceny merytorycznej projektów, składanych w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w roku 2008.

Kandydaci na ekspertów powinni spełniać następujące kryteria:

 • posiadać wyższe wykształcenie,
 • posiadać co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie problematyki związanej z działalnością organizacji pozarządowych lub kościelnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz związków wyznaniowych, w zakresie przynajmniej jednego z niżej wymienionych obszarów (szczegółowy zakres działań w ramach poszczególnych obszarów można znaleĽć w dokumentach programowych umieszczonych na stronie:www.pozytek.gov.pl lub www.crzl.gov.pl):

-  zabezpieczenia społecznego,
-  integracji i aktywizacji społecznej,
-  praw i wolności człowieka i obywatela,
-  nauki, kultury, edukacji i wychowania,
-  bezpieczeństwa publicznego i obrony narodowej.
-  posiadać dobrą znajomość sektora pozarządowego.

Kandydaci na ekspertów powinni gwarantować rzetelność, bezstronność i poufność oceny wniosków, być dyspozycyjnymi (w tym wziąć udział w szkoleniu przed rozpoczęciem oceny wniosków) oraz mieć możliwość oceny wniosków w formie elektronicznej. Wnioski do oceny będą przesyłane drogą elektroniczną i oceniane przy użyciu formularza elektronicznego, dlatego w zgłoszeniu należy podać również aktualny adres e-mail. Preferowane będą osoby posiadające doświadczenie w ocenianiu projektów finansowanych ze środków publicznych.

Przewidywany termin przeprowadzenia oceny merytorycznej to kwiecień - czerwiec br. Ocena wniosków będzie odbywać się za wynagrodzeniem. Stawka za ocenę jednego wniosku wynosić będzie 100 zł brutto. Wymagana będzie wysoka dyspozycyjność ze względu na spodziewaną znaczną liczbę wniosków, które zostaną złożone w ramach konkursu, a tym samym przekazane do oceny merytorycznej. Eksperci zostaną przeszkoleni (o terminie szkolenia Departament poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem - szkolenie przewiduje się w kwietniu).

Należy złożyć następujące dokumenty:

 • § kwestionariusz osobowy,
 • § dyplom potwierdzający posiadane wykształcenie oraz inne dokumenty potwierdzające kompetencje kandydata,
 • § oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • § deklaracja bezstronności i poufności eksperta oceniającego wnioski w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Kwestionariusz osobowy, oświadczenie i deklarację należy pobrać ze strony internetowej http://pozytek.gov.pl/.

Pisemne zgłoszenia kandydatów ze wskazaniem wybranego do oceny obszaru lub obszarów należy składać lub przesyłać w terminie do dnia 14 kwietnia br. (decyduje data wpływu do Departamentu) na poniższy adres:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Pożytku Publicznego
ul. Nowogrodzka 1/3
00-513 Warszawa

z dopiskiem: „EKSPERCI FIO 2008"

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu. Osoby zakwalifikowane na ekspertów zostaną niezwłocznie poinformowane o wynikach naboru.

Do pobrania: 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY >>>

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI >>>

Do wglądu:

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI >>>
(O podpisanie Deklaracji proszone będą osoby zakwalifikowane jako eksperci do oceny merytorycznej, w związku z czym powyższy dokument nie jest wymagany jako załacznik do zgłoszenia.)


   
Minister Pracy i Polityki Społecznej

zaprasza organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz osoby prawne i jednostki wyznaniowe kościołów i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2008 r. ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie dokonywania wydatków budżetu państwa w 2008 r. pochodzących ze środków z rezerwy celowej - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W roku 2007, w ramach Rządowego Programu FIO, dofinansowano 5 projektów trzyletnich (złożonych w konkursie ogłoszonym w 2005 r.), 297 projektów dwuletnich (złożonych w konkursie ogłoszonym w 2006 r.) oraz 746 projektów złożonych w konkursie ogłoszonym w 2007 r., na łączną kwotę 49.015.328,62 zł.

I. Składane projekty realizują cel strategiczny Podstawowych działań Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie wydatkowania rezerwy celowej Fundusz Inicjatyw Obywatelskich budżetu państwa na 2008 r., jakim jest zwiększenie udziału sektora organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych.

Osiągnięcie celu strategicznego będzie możliwe poprzez wsparcie:

 • indywidualnych działań inicjowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie realizacji zadań publicznych,
 • wspólnych inicjatyw obywatelskich w ramach partnerstwa publiczno - społecznego,
 • wspólnych działań podejmowanych w ramach partnerstw wewnątrz sektora pozarządowego,
 • promocji dobrych praktyk, modelowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania zasady pomocniczości, standardów współpracy, kształtowania demokratycznego ładu społecznego.

Uwaga: finansowane będą wyłącznie projekty mieszczące się w ramach statutowej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej.

II. Wysokość środków na finansowanie FIO w roku 2008 wynosi 60 mln zł.

III. Maksymalny czas realizacji projektu: od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r.

IV. Uprawniony podmiot może złożyć 1 wniosek w ramach ogłoszonego konkursu.

V. Maksymalna kwota dotacji, o którą mogą ubiegać się wnioskodawcy: 250 tys. zł, minimalna: 5 tys. zł.

VI. Wymagany wkład własny:

 • co najmniej 10% wartości projektu (dla projektów o wnioskowanej dotacji od 5 tys. zł do 25 tys. zł - wkład własny finansowy lub niefinansowy; dla projektów o wnioskowanej dotacji od ponad 25 tys. zł do 150 tys. zł - wkład własny finansowy);
 • co najmniej 20% wartości projektu (dla projektów o wnioskowanej dotacji od ponad 150 tys. zł do 250 tys. zł - wkład własny finansowy);

VII. Termin składania wniosków: od 28 marca 2008 r. do 28 kwietnia 2008 r. (decyduje data stempla pocztowego).

VIII. Składanie ofert:

Wniosek należy pobrać ze strony internetowej http://www.pozytek.gov.pl/ lub www.crzl.gov.pl i wypełnić w języku polskim, komputerowo, w formacie i wzorze takim, w jakim został zamieszczony na stronie internetowej.

Jeden, podpisany egzemplarz wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami (każdy wniosek powinien zostać trwale połączony z załącznikami) oraz z wersją elektroniczną wniosku należy wysłać pocztą na podany niżej adres Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, podany w nagłówku ogłoszenia, lub złożyć osobiście w wymaganym terminie, za potwierdzeniem odbioru (w zapieczętowanej kopercie) w siedzibie CRZL.

Uwaga: wniosek z kompletem załączników należy składać razem w jednej kopercie, tzn. nie jest dopuszczalne wysłanie papierowej i elektronicznej wersji wniosku w dwóch oddzielnych kopertach. Wniosek w wersji elektronicznej musi być załączony na nośniku elektronicznym (na dyskietce, płycie CD lub DVD).

Wnioski należy złożyć w siedzibie lub wysłać na adres Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich:

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

ul. Tamka 3

00-349 Warszawa

z dopiskiem: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2008

IX. Zasady przyznawania dotacji:

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji zostały opisane w dokumencie Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w roku 2008 dostępnym na stronie internetowej http://www.pozytek.gov.pl/ lub http://www.crzl.gov.pl/.

X. Dodatkowe informacje: znajdują się na stronie internetowej http://www.pozytek.gov.pl/ oraz http://www.crzl.gov.pl/.

XI. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z dokumentem Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w roku 2008. Informacje szczegółowe na temat Programu FIO będzie można uzyskać w terminach naboru wniosków wyłącznie pod numerem telefonu (022) 661 14 02, w godz. 10:00-14:00.

XII. Terminy i kryteria stosowane przy ocenie wniosków.

Wszystkie złożone w terminie wnioski zostaną poddane ocenie formalnej. Wnioski ocenione pozytywnie na etapie oceny formalnej zostaną poddane ocenie merytorycznej. Kryteria oceny formalnej oraz oceny merytorycznej zostały określone w dokumencie Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w roku 2008.

Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed dniem 1 lipca 2008 r.

ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH W ROKU 2008

     Pobierz >>> [437 kB]

WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

     Pobierz >>> [166 kB] Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że w związku ze zgłoszeniem w trakcie uzgodnień międzyresortowych uwag przez Ministerstwo Finansów, kwestionujących możliwość zapewnienia w roku 2009 środków finansowych z budżetu państwa na realizację Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2008-2009 oraz w wyniku uzgodnień przeprowadzonych w trybie roboczym pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Finansów, Rządowym Centrum Legislacji oraz Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, podjęto kierunkową decyzję o wydatkowaniu środków z rezerwy celowej Fundusz Inicjatyw Obywatelskich budżetu państwa na 2008 r., na podstawie art. 137 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z póĽn. zm.), w formie rozporządzenia Rady Ministrów.

Przedmiotowe dokumenty - projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dokonywania wydatków budżetu państwa w 2008 r. pochodzących ze środków z rezerwy celowej - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wraz z załącznikiem „Podstawowe działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie wydatkowania środków z rezerwy celowej Fundusz Inicjatyw Obywatelskich budżetu państwa na 2008 r." - zostały rozpatrzone przez Komitet Rady Ministrów w dniu 28 lutego 2008 r.  i rekomendowane Radzie Ministrów.

Rozporządzenie wraz z załącznikiem zostało przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 11 marca 2008 r.  Dokument wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. W związku z powyższym ogłoszenie konkursu w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2008 r. przewiduje się  na przyszły tydzień.


 Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że z dniem 31 grudnia 2007 r. zakończyła się realizacja Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2007.
 • W wyniku konkursu ogłoszonego w ramach Programu FIO w 2007 r., w Departamencie Pożytku Publicznego MPiPS zarejestrowano 2898 wniosków.
 • Łączna kwota wnioskowanych dotacji wyniosła ponad 183 mln zł.
 • Z uwagi na zobowiązania wynikające z realizacji projektów dwuletnich i trzyletnich
  oraz zabezpieczenia środków na obsługę Programu FIO, a także po uwzględnieniu zwrotów niewykorzystanych dotacji, kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów złożonych w konkursie ogłoszonym w roku 2007, wynosiła 11.612.262,66 zł (stan na dzień 15 czerwca 2007). W wyniku rozstrzygnięcia konkursu w ramach Programu FIO w dniu 15 czerwca 2007 r., dofinansowanie przyznano 293 projektom na łączną kwotę 11.611.900,00 zł.
 • W wyniku rezygnacji kilku organizacji z realizacji zadań, Minister Pracy i Polityki Społecznej dofinansował kolejne projekty ze środków pozostałych z rezygnacji. Ostatecznie dofinansowanie w 2007 r. otrzymało 289 projektów na kwotę 11.669.678,63 zł. Ponadto dofinansowano 297 projektów dwuletnich (obejmujących rok 2006 i 2007), na kwotę 17.359.019,63 zł (średnia dotacja wyniosła 58.447,88 zł) oraz 5 projektów trzyletnich (tzn. takich, którym dotacje przyznano w roku 2005), na kwotę 444.746,80 zł (średnia dotacja wyniosła 88.949,36 zł).
 • W dniu 11 paĽdziernika 2007 r., w wyniku działań Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Minister Finansów przeznaczył 20 mln zł na kontynuację Programu FIO w 2007 r. Ze środków tych zwiększono kwoty dofinansowania projektów, które otrzymały dotację w czerwcu 2007 r. oraz podpisano nowe umowy z wnioskodawcami, których projekty nie otrzymały dofinansowania. Ogółem, podpisano 99 aneksów na kwotę 2.336.175,51 zł oraz 457 nowych umów na kwotę 17.205.708,05 zł. Na pomoc techniczną przeznaczono 400 tys. zł.
 • Ogółem, w roku 2007 dofinansowano 746 projektów złożonych w konkursie ogłoszonym
  w 2007 r., 297 projektów dwuletnich (złożonych w konkursie ogłoszonym w 2006 r.) oraz 5 projektów trzyletnich (złożonych w konkursie ogłoszonym w 2005 r.) na łączną kwotę 49.015.328,62 zł.

Poniżej znajdują się listy projektów, które otrzymały dotację w ramach Programu FIO w 2007 r.:

1. Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w wyniku konkursu ogłoszonego w ramach FIO 2007 >>>

2. Lista projektów dwuletnich, które otrzymały dofinansowanie w roku 2006 i 2007 w wyniku konkursu ogłoszonego w ramach FIO 2006 >>>

3. Lista projektów trzyletnich, które otrzymały dofinansowanie w latach 2005, 2006 i 2007 w wyniku konkursu ogłoszonego w ramach FIO 2005 >>>


 Uprzejmie informujemy, że do zamieszczonej w dniu 20 lutego br. wersji załącznika do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletinego pod nazwą "Rządowy Program - Fundzusz Inicjatyw Obywatelskich" wkradł się błąd.

W związku z powyższym poniżej zamieszczmy aktualną, poprawioną wersję załącznika.

Zalącznik do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletinego pod nazwą "Rządowy Program - Fundzusz Inicjatyw Obywatelskich" >>>


 W związku z decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczącą kontynuacji Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2008-2009, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawia następujące dokumenty:

1. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Rządowy Program - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich" wraz z Uzasadnieniem, Oceną Skutków Regulacji oraz załącznikiem „Rządowy Program - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich"

2. Podstawowe kierunki działań Rządu w zakresie realizacji Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2008 >>>

Uprzejmie proszę o zgłoszenie uwag i opinii do ww. dokumentów w trybie pilnym do dnia 22 lutego 2008 r., do godz. 15:00 na adres mailowy: Maciej.Kaczorowski@mpips.gov.pl i Aleksandra.Obarska@mpips.gov.pl.

Przekazywane w załączeniu dokumenty nie zostały zmienione w zakresie merytorycznym
w stosunku do poprzednio obowiązujących dokumentów programowych Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, jednakże ze względów proceduralnych dokument ten wymaga konsultacji i uzgodnień (w trybie pilnym). Z uwagi na fakt, że planowany Program FIO na lata 2008-2009 r. będzie kontynuacją w sensie merytorycznym Programu realizowanego w latach 2005-2007, w dokumentach wprowadzono zmiany głównie o charakterze redakcyjnym i aktualizującym. Ponadto uwzględniono uwagi zgłoszone w trybie roboczym przez Rządowe Centrum Legislacji, Ministerstwo Finansów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwo Zdrowia.

Przedmiotowe dokumenty zostaną przekazane do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów, a w dalszej kolejności pod obrady Rady Ministrów i posłużą jako podstawa do uruchomienia procedury konkursowej.


 Z dniem 28 stycznia 2008r. zostanie uruchomiona infolinia, której celem będzie udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień w zakresie rozliczeń sprawozdań FIO.

Infolinia (022) 661-14-02 będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-14.00


 Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji przyznanej na zadanie realizowane w ramach  Programu FIO 2007 r. należy dokonywać na poniższy bieżący rachunek dochodów prowadzony w Narodowym Banku Polskim o numerze:

 03 1010 1010 0084 4222 3100 0000


FIO - informacja dotycząca zmian w kosztorysach i harmonogramach projektów

   Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, iż w związku z bardzo krótkim terminem realizacji projektów, dofinansowanych w ramach dodatkowych środków w wysokości 20 mln zł, przyznanych na realizację Programu FIO w 2007 r., nie ma możliwości dokonywania zmian w kosztorysach oraz harmonogramach, będących załącznikami do dotychczas podpisanych umów. Zaakceptowane przez Departament kosztorysy i harmonogramy są obowiązujące.

Jednocześnie przypominamy, że niewykorzystane środki należy zwrócić w terminie 15 dni od dnia wykonania zadania, wskazanego w § 2 ust. 1 umowy. Pisma z prośbą o akceptację zmian przesłane do dnia 10 grudnia 2007 r., zostaną rozpatrzone.

Zgodnie z zapisami umowy „(...) jeżeli dany koszt finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy z kosztem określonym w kosztorysie stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy, to uznaje się go za zgodny z kosztorysem wtedy, gdy nie nastąpiło jego zwiększenie  o więcej niż 5 %".


 Poniżej zamieszczamy informację, dotyczącą procedury rozdysponowania dodatkowych środków przeznaczonych na realizację Programu FIO w 2007 r. oraz listy projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach tych środków.

W wyniku podjętej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej decyzji, Departament Pożytku Publicznego skontaktował się z organizacjami, których projekty zostały ocenione na 158 lub więcej punktów i które otrzymały dofinansowanie, z prośbą o rozważenie możliwości skorzystania ze zwiększonego dofinansowania w kwocie wnioskowanej, bądĽ w innym, adekwatnym do możliwości w roku bieżącym, wymiarze. Do dnia 8 listopada br. (ostatni dzień nadsyłania zgłoszeń, o którym poinformowano organizacje) chęć skorzystania ze środków zgłosiło 97 organizacji spełniających powyższe kryterium. Projekty wykorzystują kwotę 2.250.250,71zł.

Tabela nr 1 zawiera listę projektów złożonych przez organizacje, które otrzymały dofinansowanie, a następnie zadeklarowały możliwość skorzystania z dotacji maksymalnie do kwoty wypełniającej wnioskowaną w projekcie (97 projektów). Tabela zawiera kwoty dotacji zadeklarowane przez organizacje, a następnie zweryfikowane w wyniku sprawdzenia nadesłanych kosztorysów:

Pobierz>>> [85 kB]

W wyniku podjętej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej decyzji, Departament Pożytku Publicznego skontaktował się z organizacjami, których projekty nie otrzymały dofinansowania, a które zostały ocenione pozytywnie i otrzymały 158 lub więcej punktów. Do dnia 8 listopada br. (ostatni dzień nadsyłania zgłoszeń, o którym poinformowano organizacje) chęć skorzystania ze środków zgłosiło 416 organizacji spełniających powyższe kryterium. Projekty wykorzystują kwotę 15.289.903,51 zł.

Tabela nr 2 zawiera listę organizacji, które nie otrzymały dofinansowania, a które zostały ocenione pozytywnie i otrzymały 158 lub więcej punktów, a następnie zadeklarowały możliwość skorzystania z dotacji maksymalnie do kwoty wnioskowanej w projekcie lub wskazały wielkość środków, które pozwolą na zrealizowanie projektu (416 projektów). Tabela zawiera kwoty dotacji zadeklarowane przez organizacje, a następnie zweryfikowane w wyniku sprawdzenia nadesłanych kosztorysów:

Pobierz>>> [237 kB]

Tabele uwzględniają 290 projektów, które Minister Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził do dofinansowania w dniu 5 listopada br. (informacja została przedstawiona w dniu 5 listopada 2007 r. na stronie internetowej http://www.pozytek.gov.pl/). Kwoty dotacji w większości z tych projektów zmieniły się w wyniku weryfikacji kosztorysów.

Ponadto, w tabeli nr 3 przedstawiono 27 dofinansowanych projektów, preferowanych ze względów społecznych i wskazanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z którymi pracownicy Departamentu Pożytku Publicznego skontaktowali się w dniach 9-11 paĽdziernika br. z propozycją dofinansowania i prośbą o pilną weryfikację kosztorysów i harmonogramów zadań (informacja o tych działaniach została przedstawiona w dniu 19 paĽdziernika br. na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl). Projekty wykorzystują kwotę 1.273.221,00 zł.

Pobierz>>> [40 kB]

Ogółem (stan na dzień 28 listopada br.), w ramach dodatkowych środków w wysokości 19.600.000,00 zł, przeznaczonych do dofinansowania zostało 540 projektów na łączną kwotę 18.813.375,22 zł.

Podsumowując, w okresie 11 paĽdziernika - 8 listopada 2007 r. Departament Pożytku Publicznego skontaktował się z 1023 organizacjami, które złożyły projekty ocenione w przedziale 158-200 pkt. Projekty te mogły wykorzystać potencjalnie 54.290.741,68 zł. Założono, że nie wszystkie organizacje skorzystają z możliwości dofinansowania.

W dniu 20 listopada br., kwota środków niewykorzystanych liczona po kwocie deklarowanej wynosiła 20.059,96 zł, wobec czego uznano, iż środki zostały rozdysponowane. W wyniku weryfikacji kosztorysów przysłanych przez organizacje oraz rezygnacji 6 organizacji z realizacji wcześniej deklarowanych projektów, kwota środków niewykorzystanych zwiększyła się do 786.624,78 zł. Decyzja w sprawie rozdysponowania niewykorzystanych środków zostanie niezwłocznie podjęta przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, o czym poinformujemy na stronie internetowej http://www.pozytek.gov.pl/.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich organizacji, których projekty zostały dofinansowane z dodatkowych środków o bardzo pilne przesyłanie do Departamentu Pożytku Publicznego uzupełnionych, wydrukowanych i podpisanych umów lub aneksów (w wersji papierowej). Wygenerowane umowy i aneksy są wysyłane pocztą elektroniczną do poszczególnych organizacji. Środki finansowe są przekazywane na konto organizacji w okresie ok. 1 tygodnia od chwili wpłynięcia umowy do Departamentu Pożytku Publicznego.


 Dnia 29.XI.2007 r. odbędą się Targi FIO organizowane przez Departament Pożytku Publicznego o godz. 9.00 w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie, przy ul. Limanowskiego 23.

Targi będą służyć prezentacji efektów Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2005-2007. Zaprezentowane zostaną wyróżnione projekty, które były finansowane ze środków pochodzących z Programu FIO.

W ramach Targów FIO odbędzie się konferencja podsumowująca wdrażanie Programu oraz dyskusja dotycząca poszczególnych aspektów Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Zgłoszenia do udziału w części konferencyjnej Targów przyjmujemy do 26 listopada.

Do odwiedzania stoisk wystawienniczych serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Szczegółowych informacji udziela Marta Chydrasińska, marta.chydrasinska@mpips.gov.pl

PROGRAM TARGÓW >>>

opracowanie: Małgorzata Zając


W związku z niewykorzystaniem wszystkich środków przeznaczonych na kontynuowanie Programu FIO przez organizacje, których projekty zostały ocenione w przedziale 168-200 pkt. (zarówno dofinansowane, jak i niedofinansowane), Minister Pracy i Polityki Społecznej podjął decyzję o obniżeniu progu punktów ocen projektów, do których skierowana zostanie informacja z prośbą o odpowiednią deklarację. W nawiązaniu do powyższego, Departament Pożytku Publicznego skieruje drogą elektroniczną informację o możliwości skorzystania z dodatkowego dofinansowania, z prośbą o odpowiednią deklarację, do organizacji, których projekty zostały ocenione w przedziale 158-167 pkt.

Poniżej znajduje się lista organizacji, do których skierowana zostanie informacja:

Lista organizacji dofinansowanych, ocenionych merytorycznie w przedziale 158-167 pkt.:
pobierz plik w pdf >> [24,4 kB]

Lista organizacji niedofinansowanych, ocenionych merytorycznie w przedziale 158-167 pkt.:
pobierz plik w pdf >> [ 131 kB]

Poniżej znajduje się treść informacji, która zostanie wysłana drogą elektroniczną do organizacji:

- Informacja dla organizacji dofinansowanych w roku 2007 - pobierz plik w pdf >> [41 kB]

- Informacja dla organizacji niedofinansowanych w roku 2007, ocenionych pozytywnie - pobierz plik w pdf >> [40 kB]


 W związku z przeznaczeniem przez Ministra Finansów 20 mln zł na kontynuację Programu FIO w 2007 r., w dniu 19 paĽdziernika 2007 r. do organizacji, których projekty zostały ocenione w przedziale 168-200 pkt. (zarówno dofinansowanych, jak i niedofinansowanych), Departament Pożytku Publicznego skierował drogą elektroniczną informację o możliwości skorzystania z dodatkowego dofinansowania, z prośbą o odpowiednią deklarację.

Do dnia 2 listopada 2007 r. deklaracje przysłało 290 organizacji spełniających powyższe kryterium. Wszystkie z tych organizacji otrzymają dofinansowanie. Poniżej znajduje się ich lista:

Lista organizacji dofinansowanych, ocenionych merytorycznie w przedziale 168-200 pkt., które zadeklarowały możliwość skorzystania z dodatkowych środków.
pobierz >>> [74 kB].

Lista organizacji niedofinansowanych, ocenionych merytorycznie w przedziale 168-179 pkt., które zadeklarowały możliwość skorzystania z dodatkowych środków.
pobierz >>> [122 kB].

Z ww. organizacjami skontaktują się w najbliższych dniach pracownicy Departamentu Pożytku Publicznego weryfikujący harmonogram i kosztorys projektu. Po akceptacji harmonogramu i kosztorysu, drogą elektroniczną zostanie wysłany aneks do umowy (w przypadku projektów wcześniej dofinansowanych) lub umowa (w przypadku projektów niedofinansowanych).

Przypominamy, że kwalifikowalność wydatków z dodatkowej puli środków została ustalona na okres od 11 paĽdziernika 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.  Oznacza to, że wydatki w ramach projektu mogą być ponoszone przed podpisaniem umowy.


FIOUprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na prośbę Departamentu Pożytku Publicznego z dnia 19 paĽdziernika br. o zadeklarowanie możliwości skorzystania z dodatkowego dofinansowania w ramach FIO 2007, do Departamentu spłynęło kilkaset e-maili. W tej chwili trwa spisywanie z e-maili deklaracji, na podstawie których powstanie lista projektów wykorzystujących zwiększone środki. Niestety, znaczna liczba wnioskodawców nie zastosowała się do wytycznych zawartych w wysłanej przez Departament informacji, przesyłając e-maile np. bez podania numeru FIO, czy też konkretnych informacji o środkach, w formie takiej, o którą prosiliśmy, a także wysyłając kilkakrotnie e-maile z różnymi wersjami kosztorysów i harmonogramów. W konsekwencji wydłuża to procedurę przygotowywania listy beneficjentów.

W nawiązaniu do powyższego uprzejmie informujemy, że lista beneficjentów zostanie opublikowana niezwłocznie po zakończeniu prac nad spisywaniem deklaracji (tj. na początku przyszłego tygodnia). W pierwszej kolejności zostaną dofinansowane projekty, które już otrzymały dotacje, a następnie projekty z największą liczbą punktów, które nie zostały do tej pory dofinansowane.

W dalszej kolejności, przesłane przez Państwa kosztorysy zostaną sprawdzone przez pracowników DPP, którzy skontaktują się w tym celu z wnioskodawcami. W przypadku, gdy kosztorys zostanie zaakceptowany, drogą elektroniczną zostanie wysłany aneks do umowy lub umowa (w zależności od tego, czy organizacja otrzymała wcześniej dofinansowanie, czy nie).


FIO W związku z dochodzącymi do Departamentu Pożytku Publicznego informacjami, z których wynika, iż zdarzają się przypadki organizacji, do których nie dotarł e-mail w sprawie dodatkowych środków w ramach FIO 2007, a z informacji przedstawionej w dniu 19 paĽdziernika br. na stronie internetowej http://www.pozytek.gov.pl/, wynika, że taki e-mail powinien był dotrzeć (tzn. projekt danej organizacji został oceniony na 168 lub więcej punktów), uprzejmie prosimy o pilny kontakt w tej sprawie na numer 022 661 11 46 lub samodzielne przesłanie wymaganych informacji, dotyczących kwoty dotacji i zmodyfikowanego kosztorysu i harmonogramu, na adres: fio@mps.gov.pl do dnia 24 paĽdziernika br. (z treścią wysłanych e-maili można zapoznać się na stronie internetowej Departamentu w aktualności z dnia 19 paĽdziernika br.).

W nawiązaniu do powyższego uprzejmie informujemy, że e-maile zostały wysłane w dniu 19 paĽdziernika br. w godzinach wieczornych do wszystkich organizacji dofinansowanych i niedofinansowanych, spełniających powyższe kryteria, na adresy e-mail podane we wnioskach. Z ośmioma organizacjami, które nie podały adresów e-mail we wnioskach, pracownicy Departamentu skontaktowali się telefonicznie w dniu 22 paĽdziernika br.


FIO W odpowiedzi na liczne zapytania i niejasności, dotyczące zwiększenia środków na realizację Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2007 w kwocie 20 mln zł, Departament Pożytku Publicznego pragnie przedstawić następujące informacje.

Zwiększenie środków nastąpiło w wyniku działań Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w tym Departamentu Pożytku Publicznego, decyzją Ministra Finansów z dnia 11 paĽdziernika 2007 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2007. Minister Finansów przeznaczył 19,6 mln zł na dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz 400 tys. zł na pomoc techniczną.

Pracownicy Departamentu Pożytku Publicznego w dniach 9-11 paĽdziernika br. skontaktowali się z 37 organizacjami preferowanymi ze względów społecznych i wskazanymi przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z propozycją dofinansowania i prośbą o pilną weryfikację kosztorysów i harmonogramów zadań. Z organizacjami, które były w stanie pilnie dostosować harmonogram i kosztorys podpisano umowy. Podpisanie pierwszych 15 umów nastąpiło w województwie mazowieckim (5 umów) i łódzkim (10 umów) i stanowiło inaugurację II etapu Programu FIO w 2007 r. Z pozostałymi organizacjami umowy zostaną podpisane w póĽniejszym terminie, w przypadku, gdy podtrzymają deklaracje o realizacji projektów (do dnia 19 paĽdziernika br. 7 organizacji zrezygnowało z możliwości dofinansowania projektu).

Poniżej znajduje się lista organizacji, z którymi do dnia 19 paĽdziernika br. podpisano umowy:

Numer FIO

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Działanie

Województwo

Kwota dofinansowania

160

Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym

„STOP PRZEMOCY w RODZINIE !" - kompleksowa pomoc ofiarom przemocy domowej

5.1

mazowieckie

79 590,00 zł

196

Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, Oddział Radom

„Rodzina na MEDAL"

1.4

mazowieckie

22 830,00 zł

240

Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa- Oddział Mazowieckiego

Problemy rodzin zastępczych w relacjach wzajemnych

1.2

mazowieckie

22 350,00 zł

791

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Psychodrama innowacyjnym sposobem na rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży

1.2

mazowieckie

50 000,00 zł

1172

Towarzystwo Przyjaciół Miasta - Ogrodu Podkowa Leśna

Rewitalizacja małych miast zabytkowych

4.1

mazowieckie

25 000,00 zł

268

Stowarzyszenie Małych Dzieci

Klub Młodzieżowy - „Wychodzimy na prostą"

1.2

łódzkie

38 700,00 zł

515

Stowarzyszenie „Edukacja i Wychowanie"

Rodzina - wspólnymi siłami!

1.4

łódzkie

20 000,00 zł

721

Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Ewangelizacji AGAPE

Wielokierunkowe wspieranie rodzin w przezwyciężaniu problemów społecznych w ramach programu PRZYWRÓCIĆ NADZIEJĘ  W RODZINIE

1.4

łódzkie

74 890,00 zł

1069

Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół „POMOST"

„Razem w tańcu, razem w życiu"

1.3

łódzkie

15 440,00 zł

1305

Regionalne Centrum Wolontariatu w Łodzi

WOLONTARIACKI SERWIS PRAWNY
Punkty Porad Prawnych w województwie łódzkim

2.5

łódzkie

18 005,00 zł

1784

Fundacja „Dom w Łodzi"

Przyjaciel dla chorych dzieci

2.1

łódzkie

22 053,00 zł

2144

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży "OKNA"

Moje prawa i moje obowiązki. O konwencji Praw Dzieci z Dziećmi.

3.2

łódzkie

42 325,00 zł

2410

Stowarzyszenie rodziców dzieci niepełnosprawnych WSPÓLNA TROSKA

Wolontariat służbą drugiego człowieka

2.1

łódzkie

12 240,00 zł

2453

Pracownia Alternatywnego Wychowania

„NIE JESTEM SAM"

1.2

łódzkie

60 000,00 zł

2590

Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego

SZKOLNY SOCJOTERAPEUTA
(Przeciwdziałanie przemocy w szkołach i placówkach oraz środowiskach rówieśniczych dzieci i młodzieży - inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa
w szkołach i w środowisku rówieśniczym uczniów)

5.2

łódzkie

20 000,00 zł

Pozostałe środki, zgodnie z propozycją Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zaakceptowaną przez przedstawicieli strony pozarządowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zostaną rozdysponowane w następujący sposób:

1. Departament Pożytku Publicznego skontaktuje się z najlepiej ocenionymi organizacjami (168 lub więcej punktów), które otrzymały dofinansowanie, z prośbą o rozważenie możliwości skorzystania ze zwiększonego dofinansowania w kwocie wnioskowanej, bądĽ w innym, adekwatnym do możliwości w roku bieżącym, wymiarze. Oznacza to, że Departament prześle drogą elektroniczną informacje do organizacji, które otrzymały dofinansowanie w 2007 r. z prośbą o zadeklarowanie, czy mają możliwość skorzystania z dotacji maksymalnie do kwoty wypełniającej wnioskowaną w projekcie.

2. Departament Pożytku Publicznego skontaktuje się z organizacjami, które nie otrzymały dofinansowania, z uwzględnieniem pozycji rankingowych, do wyczerpania środków. Oznacza to, że Departament prześle drogą elektroniczną informacje do organizacji, które zostały najlepiej ocenione, a które nie otrzymały dofinansowania w 2007 r., z prośbą
o zadeklarowanie, czy mają możliwość skorzystania z dotacji maksymalnie do kwoty wnioskowanej w projekcie lub wskazanie wielkości środków, które pozwolą na zrealizowanie projektu. Informacje zostaną wysłane do organizacji, które zostały ocenione pozytywnie i otrzymały od 168 do 179 punktów.

Środki zostaną rozdysponowane do wyczerpania po uwzględnieniu deklaracji poinformowanych organizacji. Poziom 168 punktów został przyjęty w wyniku przeprowadzonych symulacji, które wykazały możliwość rozdysponowania wszystkich dostępnych środków.

Poniżej znajduje się lista projektów dofinansowanych z punktacją:

pobierz plik w pdf >> [124 kB]

Poniżej znajduje się lista projektów niedofinansowanych, ocenionych pozytywnie, z punktacją:

pobierz plik w pdf >> [684 kB]

W przypadku, gdy środki nie zostaną rozdysponowane w ww. sposób, następować będzie sukcesywne przesuwanie w dół granicy punktów i tym samym objęcie większego zakresu potencjalnych beneficjentów.

Ponadto, obowiązuje poziom środków własnych według zasad przyjętych w Programie FIO (10% wartości projektu dla projektów o wnioskowanej dotacji do 150 tys. zł włącznie i 20% wartości projektu dla projektów o wnioskowanej dotacji od 150 tys. zł do 250 tys. zł).

Kwalifikowalność wydatków ustalono na okres 11 paĽdziernika - 31 grudnia 2007 r.

Poniżej znajduje się treść informacji, która zostanie wysłana drogą elektroniczną do organizacji:

- Informacja dla organizacji dofinansowanych w roku 2007 - pobierz plik w pdf >> [40 kB]

- Informacja dla organizacji niedofinansowanych w roku 2007, ocenionych pozytywnie - pobierz plik w pdf >> [40 kB]

 


FIOW dniu 18 paĽdziernika br. odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli Rady Działalności Pożytku Publicznego: Teresy Hernik, Współprzewodniczącej RDPP, Tomasza Schimanka, Witolda Monkiewicza i Marcina Dadela, reprezentujących organizacje pozarządowe, z Kazimierzem Kuberskim, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, członkiem RDPP z ramienia administracji rządowej. Przedmiotem spotkania było wypracowanie procedury rozdzielenia dodatkowych środków finansowych (w kwocie 19,6 mln zł), przyznanych na wspieranie organizacji pozarządowych w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2007.

Członkowie RDPP podziękowali Ministrowi Kazimierzowi Kuberskiemu za możliwość spotkania. Na pytanie członków RDPP o procedurę rozdysponowania środków, Minister przedstawił propozycję rozdziału 20 mln zł w ramach FIO 2007 z prośbą o rekomendację RDPP. Wyjaśnił, że pierwszych 15 umów zostało podpisanych w województwie łódzkim i mazowieckim.

W wyniku dyskusji obecni zaakceptowali procedurę rozdziału środków zaproponowaną przez Departament Pożytku Publicznego, zgodnie z którą:

1. Departament Pożytku Publicznego skontaktuje się z najlepiej ocenionymi organizacjami (168 lub więcej punktów), które otrzymały dofinansowanie, z prośbą o rozważenie możliwości skorzystania ze zwiększonego dofinansowania w kwocie wnioskowanej, bądĽ w innym, adekwatnym do możliwości w roku bieżącym, wymiarze. Oznacza to, że Departament prześle drogą elektroniczną informacje do organizacji, które otrzymały dofinansowanie w 2007 r. z prośbą o zadeklarowanie, czy mają możliwość skorzystania z dotacji maksymalnie do kwoty wypełniającej wnioskowaną w projekcie.

2. Departament Pożytku Publicznego skontaktuje się z organizacjami, które nie otrzymały dofinansowania, z uwzględnieniem pozycji rankingowych, do wyczerpania środków. Oznacza to, że Departament prześle drogą elektroniczną informacje do organizacji, które zostały najlepiej ocenione, a które nie otrzymały dofinansowania w 2007 r., z prośbą o zadeklarowanie, czy mają możliwość skorzystania z dotacji maksymalnie do kwoty wnioskowanej w projekcie lub wskazanie wielkości środków, które pozwolą na zrealizowanie projektu. Informacje zostaną wysłane do organizacji, które zostały ocenione pozytywnie i otrzymały od 168 do 179 punktów.


 FIOW związku z pozytywną opinią Sejmowej Komisji Finansów Publicznych z dnia 19 września 2007 r. w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej, na polecenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pożytku Publicznego rozpoczął proces weryfikacji wniosków złożonych w ramach Programu FIO w roku 2007, zarówno dofinansowanych w niepełnym w stosunku do wnioskowanej kwoty wymiarze, jak i tych, które zostały pozytywnie ocenione i nie zostały dofinansowane.

Po otrzymaniu potwierdzenia w postaci decyzji Ministra Finansów z dnia 11 paĽdziernika w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2007, Departament rozpoczął właściwą procedurę podziału przyznanych środków według następujących kryteriów.

Przygotowano informację dla organizacji, które otrzymały dotację, z prośbą o rozważenie możliwości skorzystania z dofinansowania w kwocie wnioskowanej, bądĽ w innym, adekwatnym do możliwości w roku bieżącym, wymiarze.

Przygotowano informację dla organizacji, które nie otrzymały dofinansowania, z uwzględnieniem pozycji rankingowych do wyczerpania środków (w oparciu o wnioskowaną kwotę) z prośbą o określenie wielkości ewentualnej dotacji.

Inauguracja podpisywania umów, po wypełnieniu procedur przez organizacje pozarządowe, nastąpiła w dwóch województwach: mazowieckim i łódzkim.

Procedura informowania organizacji rozpoczęła się w dniu 9 paĽdziernika 2007 r.


FIODepartament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że w umowie zawartej z organizacjami realizującymi zadania w ramach Programu FIO 2007 r. w § 13 p. 2 błędnie podano numer rachunku bieżącego wydatków Zleceniodawcy.

Właściwy numer rachunku do dokonywania zwrotów niewykorzystanej kwoty dotacji do dnia 31 grudnia 2007 r. to:

53 1010 1010 0084 4222 3000 0000

Za zaistniałą pomyłkę serdecznie przepraszamy.


FIO Departament Pożytku Publicznego zwraca się do wszystkich osób, które w dniu 22 sierpnia 2007 r. pobrały ze strony internetowej http://www.pozytek.gov.pl/ dokument z linku Zasady rozliczania dotacji FIO 2007 (plik: sprawozdanie_kontrola.doc), o ponowne jego pobranie. Poprzednia wersja zawierała nieścisłość, która w obecnej wersji dokumentu została wyjaśniona. pobierz>>

Poza tym uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej http://www.pozytek.gov.pl/ w zakładce FIO ---> FIO 2007, dostępne są wzory sprawozdań z realizacji zadania w ramach FIO 2007. więcej>>


 FIODepartament Pożytku Publicznego zamieszcza wzory sprawozdań z realizacji zadań w roku FIO 2007 i w latach 2006-2007 oraz informację o najczęściej pojawiających się nieprawidłowościach w rozliczaniu zadań FIO 2006. więcej>>>


 FIO

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej rozpoczyna konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2008-2013. Konsultacje zaplanowano w dniach od 20 sierpnia br. do 3 września br. więcej >>


 I.Nowe rozwiązania zastosowane w umowie FIO 2007

Paragraf 3 Wysokość dotacji oraz wkładu własnego.

Nowym postanowieniem jest zobowiązanie Zleceniobiorcy do wskazania w umowie określonego wkładu własnego wnoszonego na realizację zadania.

W tym celu w umowie rozróżniono pojęcia wkładu własnego finansowego, wkładu własnego niefinansowego oraz całkowitych kosztów zadania.

Wkładem własnym finansowym są kwoty pieniężne wnoszone przez Zleceniobiorcę ( np. organizację pozarządową) na poczet kosztów wykonania zadania.

Wkładem własnym niefinansowym są inne niż kwoty pieniężne środki wnoszone przez Zleceniobiorcę ( np. organizacje pozarządową) w celu wykonania zadania ( np. koszty najmu lokalu, samochodu, zakupu materiałów biurowych). Wartość wkładu własnego niefinansowego jest określana na podstawie wyceny.

Całkowitymi kosztami zadania jest suma kwoty dotacji oraz wkładu własnego finansowego i niefiansowego. Całkowite koszty zadania jako suma kwoty dotacji oraz wkładu własnego ma kluczowe znaczenie dla ustalenia procentowego udziału dotacji w kosztach realizowanego zadania publicznego.

Paragraf 4 Wykonanie części zadania przez podwykonawcę lub partnera.

Wprowadzono dwa ustępy odpowiednio dla określenia podwykonawcy lub partnera wykonującego część zadania. Na wykonanie części zadania przez podwykonawcę lub partnera musi wyrazić zgodę Zleceniodawca ( organ administracji publicznej zlecający). W przypadku braku podwykonawcy lub partnera należy pozostawić pola niewypełnione.

Paragraf 5 Procentowy udział dotacji w kosztach wykonania zadania publicznego.

            Wskazanie procentowego udziału dotacji ma na celu zachowanie ustalonych proporcji między wkładem własnym a kwotą dotacji w całkowitych kosztach zadania. Zleceniobiorca ma wyraĽny obowiązek zachować przy faktycznym wykorzystaniu środków określony w umowie procentowy udział dotacji. Niedopuszczalne jest obniżanie wkładu własnego prowadzące w konsekwencji do zwiększenia udziału kwot dotacji w całkowitych kosztach zadania. Dopuszczalne jest natomiast zwiększenie wkładu własnego w całkowitych kosztach zadania co prowadzi do obniżenia procentowego udziału dotacji w kosztach zadania. Należy podkreślić, iż paragraf 12 ust.6 umowy wskazuje przy sprawozdaniu z wykonania zadania na 5 procentowy próg tolerancji dla zwiększenia procentowego udziału dotacji w całkowitych kosztach zadania. Nie ma takiego progu dla zmniejszenia procentowego udziału dotacji w całkowitych kosztach zadania.

Paragraf 8 Dokumentacja finansowo - księgowa

            Zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie z dnia 5 stycznia 2007 r. „Podstawowe kierunki działań Rządu w zakresie realizacji Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2007" Zleceniobiorca ( np. organizacja pozarządowa ) obowiązana jest przechowywać dokumentację związaną z realizacją zadania przez okres 5 lat licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym odbywała się procedura konkursowa.

Paragraf 9 Obowiązki informacyjne Zleceniobiorcy

            Zgodnie z ust. 1 Zleceniobiorca zobowiązany jest do szerokiego informowania o udziale Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w finansowaniu realizowanego zadania w zakresie określonym w umowie. Na podstawie ust.2 Zleceniobiorca umieszcza również na wszystkich materiałach logo Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w sposób zapewniający jego dobrą widoczność. Obowiązki te mają na względzie walor edukacyjny, zapewniający rozpowszechnienie znajomości zasad oraz działania Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Paragraf 12 Obowiązki sprawozdawcze Zleceniobiorcy

            W tym paragrafie zmiany wiążą się z wprowadzeniem procentowego udziału dotacji w kosztach całkowitych zadania ( patrz uwagi do paragrafu 5 ). Dodane zostały ustęp 4 dotyczący 5 procentowego progu tolerancji dla zwiększenia procentowego udziału dotacji w kosztach zadania oraz ustęp 7 określający nadwyżkę nad 5 procentowym progiem tolerancji jako dotację pobraną w nadmiernej wysokości.

Paragraf 13  Zwrot środków dotacji

W umowie wskazano dwa rachunki bankowe właściwe do zwrotu dotacji w różnych sytuacjach. Zwrot dotacji związany jest z ściśle określonymi zasadami wynikającymi z ustawy  o finansach publicznych ( Dz. U. 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z póĽn. zm.). W niektórych przypadkach konieczny jest zwrot dotacji wraz z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości podatkowej.

Przepisy paragrafu koncentrują się na:

 • Określeniu terminu wykorzystania dotacji ( do dnia zakończenia zadania określonego w umowie)
 • Określeniu terminu na zwrot niewykorzystanej części dotacji ( 15 dni od dnia zakończenia zadania)
 • Rachunku bankowym właściwym do zwrotu dotacji w przypadku zachowania terminów zwrotu dotacji (maksymalnie 15 dni od dnia zakończenia zadania najpóĽniej do dnia 31 grudnia 2007)  oraz nieprzekroczenia 5 procentowego progu tolerancji, o którym mowa w paragrafie 12 ust. 6 i 7. W tym stanie faktycznym rachunkiem właściwym jest rachunek bieżący wydatków.
 • Rachunku bankowym właściwym do zwrotu dotacji w przypadku przekroczenia terminów zwrotu dotacji (w terminie póĽniejszym niż  15 dni od dnia zakończenia zadania oraz po 1 stycznia 2008) i w przypadku części dotacji przekraczającej 5 procentowy próg tolerancji o którym mowa w paragrafie 12 ust. 6 i 7. Właściwym w tych przypadkach jest rachunek bieżący dochodów.
 • W przypadku zwrotu dotacji w terminie póĽniejszym niż 15 dni od dnia zakończenia zadania oraz przekroczenia 5 procentowego progu tolerancji kwoty odsetki od kwot dotacji obliczone jak dla zaległości podatkowej należy zwrócić na rachunek bieżący dochodów

Paragraf 15 Odstąpienie od umowy przez Zleceniobiorcę

Organ administracji publicznej ma od momentu zawarcia umowy 30 dni na przekazanie kwoty dotacji na rachunek bankowy Zleceniobiorcy ( np. organizacji pozarządowej ), który może do momentu przekazania tej kwoty odstąpić od umowy. Wymagane jest jednak powiadomienie Zleceniodawcy (organu administracji publicznej zlecającego ) o zamiarze i przyczynach odstąpienia. W przypadku odstąpienia po przekazaniu kwoty dotacji Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej.

II Instrukcje dotyczące wypełniania umowy

Strona 1

Należy wpisać dane dotyczące osób reprezentujących strony umowy, ze szczególnym uwzględnieniem numeru KRS lub innego rejestru, bądĽ ewidencji po stronie Zleceniobiorcy.

Strona2

W paragrafie 1 należy wpisać datę złożenia oferty przez Zleceniobiorcę.

W paragrafie 2 należy wpisać termin wykonania zadania.

W paragrafie 3 należy wpisać

 • w ust. 1 wysokość kwoty dotacji, a w ust. 2 numer rachunku na który zostanie przekazana kwota dotacji.
 • w ust. 4 należy wpisać kolejno wkład własny finansowy Zleceniobiorcy oraz wkład własny niefinansowy Zleceniobiorcy ( wkład własny niefinansowy w przypadku projektów dotowanych w wysokości od 5 tyś. do 25 tyś. ). Wkład własny Zleceniobiorcy jest sumą wkładu finansowego i niefinansowego.

Strona 3

W paragrafie 4 po wyrażeniu zgody przez Zleceniodawcę należy wpisać w ust.1 podwykonawców, a w ust. 2 partnerów wykonujących część zadania.

W paragrafie 5 należy wpisać procentowy udział dotacji korzystając ze wzoru:

              D

-----------------------   x   100% = PUD

(D+WWN+WWF)

 

D          - kwota Dotacji o której mowa w paragrafie 3 ust.1 umowy

WWN   - kwota Wkładu Własnego Niefinansowego o której mowa w art. 3 ust.4 umowy

WWF  - kwota Wkładu Własnego Finansowego o której mowa w paragrafie. 3 ust. 4 umowy

PUD     - Procentowy Udział Dotacji o którym mowa w paragrafie 5 umowy


 Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, iż na realizację Programu FIO w budżecie państwa przeznaczono w roku 2007 30.000.000,00 zł.

Zobowiązania na 2007 rok, wynikające z przekazania drugich transz na realizację 297 projektów dwuletnich (obejmujących rok 2006 i 2007), wyniosły 17.351.819,63 zł. Zobowiązania na rok 2007, wynikające z realizacji 5 projektów trzyletnich (tzn. takich, którym dotacje przyznano w roku 2005), wyniosły 444.746,80 zł. Łączna kwota zobowiązań za rok 2005 i 2006 wyniosła 17.796.566,43 zł. Środki te zostały przekazane organizacjom w I kwartale 2007 r.

Ponadto, podobnie jak w roku 2005 oraz 2006, w roku 2007 zabezpieczono środki na obsługę Programu FIO w wysokości 600 tys. zł. Oznacza to, że kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów złożonych w konkursie ogłoszonym w roku 2007, po odliczeniu zobowiązań za rok 2005 i 2006 oraz środków przeznaczonych na obsługę Programu i uwzględnieniu zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji wyniosła 11.612.262,66 zł (stan na dzień 15 czerwca 2007 r.).

Jednocześnie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie zwiększenia środków przeznaczonych na Program FIO w 2007 r. o 20 mln zł. Przedmiotowy projekt został na przełomie maja i czerwca br. poddany konsultacjom wewnątrz- i międzyresortowym oraz konsultacjom społecznym, a następnie skierowany pod obrady Rady Ministrów. W chwili obecnej projekt czeka na włączenie w porządek obrad Rady Ministrów, co oznacza, że dodatkowa kwota 20 mln zł na realizację Programu FIO w 2007 r. nie została przekazana.


 Departament Pożytku Publicznego przedstawia listę projektów przeznaczonych do dofinansowania w ramach Rządowego Programu "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich" w roku 2007. Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej dofinansowanie uzyskały 293 projekty na kwotę 11.611.900,00 zł.

W najbliższych dniach pracownicy Departamentu Pożytku Publicznego skontaktują się drogą e-mailową z organizacjami, których projekty uzyskały dofinansowanie.

plik do pobrania PDF Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania w ramach FIO 2007 [176 kB] POBIERZ >>>


 Szanowni Państwo, Wnioskodawcy FIO 2007,

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że zgodnie z procedurą przewidzianą w dokumencie „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Rządowego Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich" w roku 2007", w Departamencie złożono odwołania od wyniku oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu FIO 2007, dotyczące 135 projektów.

Poniżej przedstawiamy listę przedmiotowych projektów wraz z informacją o pozytywnym lub negatywnym wyniku rozpatrzenia odwołań. Informacja taka zostanie również przekazana drogą pisemną.

POBIERZ >>>


 Szanowni Państwo, Wnioskodawcy FIO 2007,

Uprzejmie informujemy, że nadal trwa ocena merytoryczna wniosków FIO 2007. W Departamencie Pożytku Publicznego zarejestrowano 2898 wniosków. Do oceny merytorycznej - uwzględniając wnioski przyjęte formalnie po pozytywnym rozpatrzeniu odwołań - przekazano ponad 2400 wniosków (czyli ponad 4800 egzemplarzy). W tej chwili spływają ostatnie oceny od ekspertów.

Pracownicy Departamentu Pożytku Publicznego dokładają wszelkich starań, aby konkurs został rozstrzygnięty w pierwszej połowie czerwca br.

W przypadku projektów, które znajdą się na liście wniosków dofinansowanych, a których początek realizacji został określony na pierwsze dni czerwca br., informujemy, że będą one mogły być realizowane od ww. terminu określonego w projekcie, zgodnie z harmonogramem i kosztorysem.

W takich przypadkach, po akceptacji, będzie istniała również możliwość zmiany harmonogramu (czyli przesunięcia terminu realizacji zadania).

Jednocześnie przypominamy, że kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów złożonych w konkursie ogłoszonym w roku 2007, po odliczeniu zobowiązań za lata 2005 i 2006 wynosi 11,6 mln zł.Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że trwa ocena merytoryczna wniosków FIO 2007.

Do czasu ogłoszenia listy wniosków dofiansowanych, pracownicy Departamentu NIE UDZIELAJˇ INFORMACJI NA TEMAT OCENY MERYTORCZNEJ!

Wszelkie informacje będą na bieżąco umieszczane w Aktualnościach serwisu http://www.pozytek.gov.pl/.


 Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że w chwili obecnej trwa ocena merytoryczna wniosków zlożonych w ramach "Programu FIO 2007", ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na koniec maja 2007 r. W związku z tym obecnie Departament nie udziela informacji na temat przebiegu oceny merytorycznej.


FIOSzanowni Państwo!

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że zakończono ocenę formalną wniosków złożonych do konkursu w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2007. Poniżej zamieszczamy wyniki oceny: listę wniosków przyjętych formalnie oraz listę wniosków odrzuconych formalnie.

W Departamencie Pożytku Publicznego zarejestrowano 2898 wniosków, z czego pozytywnie oceniono 2360, zaś negatywnie 538.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisami dokumentu „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Rządowego Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich" w roku 2007", od wyniku oceny formalnej przysługuje odwołanie w zakresie uchybień stwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą - z wyjątkiem konieczności spełnienia warunku nadesłania kompletu dokumentów. Odwołanie wnioskodawca może przesłać do Departamentu Pożytku Publicznego w ciągu 5 dni od dnia ukazania się wyników na stronie internetowej http://www.pozytek.gov.pl/ , czyli do 27 kwietnia 2007 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Ponadto informujemy, że każdy wniosek przyjęty na etapie oceny formalnej, jest poddawany ocenie merytorycznej, dokonywanej przez dwóch niezależnych ekspertów.

Informacje na temat przebiegu oceny merytorycznej będą zamieszczane na stronie www.pozytek.gov.pl.

plik do pobrania PDF Lista wniosków PRZYJĘTYCH formalnie [672 kB]  pobierz >>>

plik do pobrania PDF Lista wniosków ODRZUCONYCH formalnie [229 kB] pobierz >>>


FIODepartament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że zakończono prace nad oceną formalną wniosków złożonych w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2007. Obecnie trwa przygotowanie ostatecznej listy wniosków ocenionych formalnie, która zostanie upubliczniona w najbliższych dniach.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że trwa ocena merytoryczna wniosków, które oceniono pozytywnie na etapie oceny formalnej.


 Departament Pożytku Publicznego informuje, że do dnia dzisiejszego do Departamentu nie wpłynęły następujące sprawozdania z realizacji zadań publicznych dofinansowanych w ramach „Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2006 roku".

Umowy nr: 118, 142, 572, 597, 661, 728.

Jednocześnie, następujący wnioskodawcy złożyli do Departamentu wyjaśnień w sprawie oceny sprawozdań z realizacji zadań publicznych dofinansowanych w ramach „Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2005".

Umowy nr:

I edycja: 71, 228, 263, 273, 275, 368, 416, 439, 448, 501.

II edycja: 110.

Niedopełnienie ww. obowiązków będzie miało wpływ na decyzje dotyczące przyznawania dotacji w ramach „Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2007 roku".

FIODepartament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że szacunkowa liczba wniosków złożonych w ramach Programu FIO 2007 wynosi ok. 3000. Obecnie trwa rejestrowanie i ocena formalna wniosków. Na początku przyszłego tygodnia rozpocznie się ocena merytoryczna.


FIO 2007 - Informacja dotycząca zakończenia naboru wniosków i zamknięcia infolinii

 

W związku z pojawiającymi się pytaniami, Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że jednym z wymaganych załączników jest sprawozdanie finansowe. Dla projektów o wnioskowanej dotacji do 25 tys. zł (włącznie) należy załączyć zestawienie przychodów i kosztów, zaś dla projektów o wnioskowanej dotacji powyżej 25 tys. zł należy załączyć bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy (lub stosowne oświadczenie zawierające podstawę prawną zwalniającą z obowiązku sporządzania i w takim przypadku zestawienie przychodów i kosztów). Stosownie do przepisów o rachunkowości do dnia 31 marca 2007 r., sprawozdanie za ostatni rok obrotowy, to sprawozdanie za 2005 rok. Informacja taka znajduje się również w zakładce FIO 2007 - FAQ.


FIO  W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi udziału środków własnych w kosztorysie projektu, poniżej podajemy przykładowe wyliczenia:

- Organizacja składa wniosek na realizację zadania o wartości 10000,00 zł. Oznacza to, że dla projektu o wartości 10000,00 zł (tzn. o łącznej wartości dotacji i wkładu własnego wynoszącej 10000,00 zł), minimalna wartość wkładu własnego (10%) wynosi 1000,00 zł (wnioskowana dotacja wynosi wówczas 9000,00 zł).

- Organizacja składa wniosek na realizację zadania o wartości 250000,00 zł. Oznacza to, że dla projektu o wartości 250000,00 (tzn. o łącznej wartości dotacji i wkładu własnego wynoszącej 250000,00 zł), minimalna wartość wkładu własnego (20%) wynosi 50000,00 zł (wnioskowana dotacja wyniesie wówczas 200000,00 zł).

- Organizacja ubiega się o dotację w wysokości 5000,00 zł. Oznacza to iż musi mieć co najmniej 555,56 zł wkładu własnego (10%), a tym samym minimalna wartość projektu wynosić musi 5555,56 zł.

- Organizacja ubiega się o dotację na realizację zadania w wysokości 250000,00 zł. Oznacza to iż musi mieć co najmniej 62500,00 zł wkładu własnego (20%), a tym samym minimalna wartość projektu wynosić musi 312500,00 zł.


FIO  Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że w dniach 2, 5, 6 oraz 7 lutego br infolinia będzie czynna w godz. od 11:00 do 15:00.


 

FIO

Szanowni Państwo!

            8 stycznia bieżącego roku rozpoczęliśmy nabór wniosków do kolejnego, czwartego już etapu Rządowego Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich". W latach 2005-2006 przeprowadzono trzy konkursy w ramach Programu „FIO", w tym dwa w 2005 r. oraz jeden w 2006 r. Łącznie, organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych złożyły ponad 3150 wniosków. Dofinansowanie otrzymało ponad 1350 projektów. W rezultacie, w latach 2005-2006, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazało beneficjentom na realizację projektów ponad 59 milionów złotych.

            Powyższe podsumowanie dotychczasowych etapów konkursu w ramach „Funduszu Inicjatyw Obywatelskich" skłoniło nas do podjęcia inicjatywy „Dobre praktyki FIO", której celem będzie promowanie najlepszych projektów zrealizowanych w ramach Programu. Planujemy opublikowanie na stronie naszego serwisu internetowego http://www.pozytek.gov.pl/ prezentacji najciekawszych projektów oraz wydanie publikacji książkowej, w której znajdą się wspomniane opisy wraz z danymi realizujących je organizacji.

            W planach Departamentu znajduje się również organizacja targów promujących FIO, w ramach których organizacje będą miały szanse bezpośredniego zaprezentowania swych projektów.  Na zaproszenie do uczestnictwa w targach mogą liczyć te organizacje, które aktywnie włączą się w realizację inicjatywy „Dobre praktyki FIO".

            Wszystkim organizacjom, których projekty znalazły się w puli owych 1350 najwyżej ocenionych przez ekspertów i w związku z tym dofinansowanych ze środków FIO proponujemy możliwość promocji w ramach wyżej opisanej inicjatywy.

            Poniżej znajduej się formularz do pobrania, w którym prosimy zawrzeć krótki opis Państwa projektu wraz z charakterystyką organizacji.

            Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza do dnia 2 marca 2007 r. pocztą elektroniczną : Aleksandra.Piotrowska@mps.gov.pl.

            Na wszelkie pytania dotyczące inicjatywy promocyjnej „Dobre praktyki FIO" odpowiada pani Aleksandra Piotrowska, telefon (022) 661 14 39.

 

                                                                       z poważaniem

Krzysztof Więckiewicz

Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego

 

pobierz Formularz opisu projektu >>>


 

FIOW związku z pojawiającymi się pytaniami, Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że projekt realizowany w ramach Programu FIO, w sensie merytorycznym i finansowym, stanowi integralną całość. Jednocześnie, może być komponentem większego i bardziej złożonego przedsięwzięcia, mieszczącego się w celach i priorytetach Programu FIO i tylko w takiej formie oraz w takim znaczeniu może być uznany, z punktu widzenia Instytucji Zarządzającej Programem FIO, jako wkład własny w innym projekcie.

Ponadto, realizacja projektu FIO, jako odrębnego zadania, powinna odbywać się na podstawie przyjętych zasad i procedur FIO, zgodnie z postanowieniami umowy oraz wymogami dotyczącymi sprawozdawczości.


 

FIODepartament Pożytku Publicznego przypomina, że w dniu 7 lutego 2007 r. upływa termin składania wniosków w ramach Programu FIO 2007 (decyduje data stempla pocztowego).


 

FIOPrzypominamy, że Zleceniobiorcy wykonujący zdania zlecone w ramach „Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich" w 2006 r. są zobowiązani do złożenia sprawozdania z realizacji tego zadania w terminie 30 dni od końca terminu realizacji zadania (sprawozdania końcowe - w przypadku projektów jednorocznych) lub 30 dni po upływie roku budżetowego (sprawozdania częściowe - w przypadku projektów wieloletnich).

Ostatecznym terminem złożenia sprawozdania dla projektów, zakończonych w dniu 31 grudnia 2006 r. lub projektów wieloletnich jest więc dzień 30 stycznia br.

Jednocześnie zaznaczamy, że przekazanie drugiej transzy dotacji dla projektów dwuletnich nastąpi po złożeniu przez Zleceniobiorcę sprawozdania częściowego za 2006 rok w wymaganym terminie.

Niewykorzystana część dotacji, zwracana od dnia 1 stycznia 2007 r. z realizacji zadania w roku 2006, podlega zwrotowi wraz z odsetkami, jak dla zaległości podatkowej (zgodnie z art. 144 ustawy o finansach publicznych z dn. 30.06.2005 - Dz. U. nr 249 poz. 2104) na rachunek bankowy dochodów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej prowadzony w Narodowym Banku Polskim o numerze:  03 1010 1010 0084 4222 3100 0000.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. z dnia 14 marca 2006 r. Nr 19, poz. 207) stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, poczynając od dnia 1 marca 2006 r., wynosi 11,00 % kwoty zaległości w stosunku rocznym.

Jednocześnie, odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nie nalicza się od zaległości z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa, jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską" za polecenie przesyłki listowej (art. 54 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa - Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60). Opłata ta wynosi obecnie 2,20 zł, więc odsetek od zaległości podatkowej nie nalicza się, jeżeli nie przekraczają one kwoty 6,60 zł.


 

 

FIODepartament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że przed przesłaniem pytania drogą elektroniczną na adres fio@mps.gov.pl, dotyczącego realizacji Programu FIO w 2007 r., należy koniecznie zapoznać się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania znajdującymi się w zakładce FIO - FAQ (zobacz). Odpowiedzi na takie pytania nie będą udzielane drogą elektroniczną.


 

FIOW dniu jutrzejszym, 18 stycznia 2007r., o godzinie 15:30, w siedzibe OFOP przy ul. Szpitalnej 5/5 w Warszawie, odbędzie sie spotkanie informacyjne, które poprowadzi pan Artur Gluziński, przedstawiciel Departamentu Pożytku Publicznego.

Podczas spotkania omówione zostaną zmiany w zasadach i procedurach ubiegania się o dotacje; będzie można zadawać pytania. Zaproszeni są wszyscy zainteresowani przedstawiciele organizacji członkowskich OFOP.
 

SZCZEGÓŁY - w dziale Zaproszenia


 


FIODepartament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej informuje o uruchomieniu kolejnego etapu otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2007.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konkursu w ramach Programu FIO zostało zamieszczone w dniu 8 stycznia 2007 r. w dzienniku „Rzeczpospolita", w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej http://www.pozytek.gov.pl/ w zakładce „FIO" oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

Termin składania wniosków: od 8 stycznia do 7 lutego 2007 r.


 

FIODepartament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że niewykorzystana część dotacji (z realizacji zadania w roku 2006) wraz z odsetkami, jak dla zaległości podatkowej (zgodnie z art. 144 ustawy o finansach publicznych z dn. 30.06.2005 - Dz. U. nr 249 poz. 2104) podlega zwrotowi po dniu 1 stycznia 2007 r. na rachunek bankowy dochodów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej prowadzony w Narodowym Banku Polskim o numerze:

 03 1010 1010 0084 4222 3100 0000


 

FIODepartament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, iż druga transza dotacji zapisana w umowie realizacji zadania publicznego realizowanego w latach 2006-2007 zostanie przekazana po zaakceptowaniu sprawozdania częściowego z realizacji zadania w roku 2006. W nawiązaniu do powyższego Departament uprzejmie prosi o pilne przesłanie przedmiotowych sprawozdań.

 


Polecamy