Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Archiwum Aktualności

Od PAWI do CAWI, czyli o badaniu on-line w świecie urzędników

2011.01.24

Zapraszamy do lektury artykułu autorstwa Eweliny Wildner pt. Od PAWI do CAWI, czyli o badaniu on-line w świecie urzędników. Celem niniejszego artykułu jest przekazanie doświadczeń Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zdobytych podczas wdrażania systemu do zbierania danych on-line SPSS Data Collection (dawniej SPSS Dimensions). System ten został wykorzystany do realizacji Monitoringu współpracy urzędów z sektorem pozarządowym."

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ>>>


 

Folder z wynikami Badania stowarzyszeń, fundacji i organizacji społecznych (SOF-1) za rok 2008

2011.01.04

Departament Badań Społecznych GUS opublikował folder z wynikami z  Badania stowarzyszeń, fundacji i organizacji społecznych (SOF-1) za rok 2008 zrealizowanego w 2009 r.

Wyniki te syntetycznie opisują stan ekonomicznych i społecznych zasobów jak również działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji oraz społecznych podmiotów wyznaniowych. Przedstawiają też zmiany, jakie od 1997 r. znalazły odzwierciedlenie w badaniach GUS dotyczących stowarzyszeń i fundacji.

Odpowiadając na zapotrzebowanie wielu organizacji, które chciały poznać statystyczny obraz otoczenia organizacyjnego, w jakim działają, w folderze zamieszczono krótkie charakterystyki wybranych, najliczniejszych grup organizacji wyróżniających się specyfiką prowadzonej działalności. Opisane zostały: organizacje sportowe działające w oparciu o ustawę o kulturze fizycznej (20,3 tys.), ochotnicze straże pożarne (12,9 tys.), koła łowieckie (2,3 tys.) i społeczne podmioty wyznaniowe (2,2 tys.), a także pozostałe organizacje z następujących dziedzin: kultura i sztuka (6,7 tys.), pomoc społeczna, rynek pracy i usługi socjalne (6,2 tys.), sport i rekreacja (6,1 tys.), oświata i wychowanie (5,9 tys.), ochrona zdrowia (2,6 tys.), ochrona praw i rzecznictwo (2,5 tys.), ochrona środowiska (1,2 tys.).

Więcej informacji o badaniu SOF-1 jest dostępne na stronie http://form.stat.gov.pl/sof/

Zapraszamy do lektury!

 

POBIERZ>>>


 

System Analiz Samorządowych (SAS)

2011.01.04

System Analiz Samorządowych (SAS) to systemem monitoringu jakości zarządzania (koszty i efekty) lokalnymi zadaniami publicznymi oraz monitoringu uwarunkowań i wyników rozwoju jednostek samorządu gminnego i powiatowego. Jest to jedyny w krajach Europy Środkowej i  Wschodniej tego typu system i jeden z niewielu na świecie. Odpowiednikami w krajach zachodnich są np.: system www.bedrekomune.no w Norwegii, działający we współpracy Norweskim Urzędem Statystycznym, czy kanadyjski program pomiaru wyników usług publicznych w miastach www.amo.on.ca (system MIDAS) oparty o dane pozyskiwane z dobrowolnie współpracujących miast. Polski System Analiz Samorządowych powstał w roku 1999 i stale się rozwija obejmując już 11 sektorów usług lub dziedzin przekrojowych ważnych dla funkcjonowania samorządów. SAS to z jednej strony oprogramowanie służące przedstawicielom jednostek samorządów terytorialnych jako baza wiedzy o uwarunkowaniach i wynikach realizowanych zadań, a z drugiej unikalne przedsięwzięcie analityczno - badawcze, realizowane przez Związek Miast Polskich.  System  monitoringu realizacji zadań publicznych SAS jest budowany zarówno na podstawie danych, pozyskiwanych z miast drogą ankietową, jak i pozyskiwanych ze Ľródeł statystyki publicznej lub rejestrów administracyjnych (z Banku Danych Regionalnych GUS, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Edukacji Narodowej (SIO), a ostatnio z Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS).  Baza Związku Miast Polskich obejmuje przede wszystkim miasta, ale od roku 2008 obejmuje także dane dla gmin wiejskich i powiatów pozyskane ze statystyki publicznej, w tym dane nt. współpracy jednostek samorządu z organizacjami pozarządowymi.

Na podstawie danych zawartych w bazie SAS można budować wskaĽniki zarówno ważne dla oceny efektów bieżącego zarządzania, jak i służące do prognozowania rozwoju na przyszłość.  W każdej z tych dziedzin miasto zestawia swoje wyniki z wynikami innych miast na terenie kraju, które mają podobny charakter pod względem warunków realizacji zadań, liczby ludności czy dochodów na jednego mieszkańca (tzw. grupa porównawcza). Informacje systemu SAS mogą się okazać pomocne przy ocenie strategicznej sytuacji w danym sektorze usług, przy aktualizacji strategii miasta lub strategii sektorowej oraz np. przy sporządzaniu studiów wykonalności do projektów unijnych, gdzie w BDR brak danych w ogóle lub są zestawione w mało przydatnym układzie porównawczym.

            Od lutego 2010 Związek Miast Polskich bierze udział w realizacji 2-letniego projektu systemowego w ramach PO KL 5.4, którego Liderem jest Departament Pożytku Publicznego MPiPS, a partnerami Związek Miast Polskich, Instytut Spraw Publicznych, Collegium Civitas, SPLOT, FAOW (Model współpracy jednostek administracji publicznej: wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy). Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy jednostek administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi. W ramach tego projektu przygotowano nowy dział SAS dotyczący współpracy JST z organizacjami pozarządowymi, korzystając z danych zawartych w ankietach DPP MPiPS służących do monitoringu realizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz na podstawie danych MF i GUS.  Jest to pierwsza w kraju tak obszerna baza danych na temat aspektów finansowych i rzeczowych współpracy JST-NGO obejmująca praktycznie wszystkie samorządy w kraju, bowiem obejmuje ona także województwa. Dane dotyczą lat 2006-2008 i do końca stycznia będą uzupełnione o dane za rok 2009. Dane są dostępne dla gmin i powiatów bezpośrednio w internecie, a dla województw po dodatkowym kontakcie z Biurem SAS w ZMP. Link do strony SAS: http://www.sas.zmp.poznan.pl/

Informację opracowało Biuro ZMP 


 

Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2007

2010.06.10

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej informuje, że na stronie http://www.pozytek.gov.pl/Nasze,publikacje,657.html zostało opublikowane Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2007.

Sprawozdanie zawiera m.in. dane statystyczne nt. liczby podmiotów trzeciego sektora, informacje z badania współpracy administracji publicznej z podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego, dane nt. organizacji pożytku publicznego oraz dane nt. wolontariatu w administracji publicznej.

Osoby zainteresowane otrzymaniem drukowanej wersji publikacji  w formie książkowej prosimy o przesłanie adresu pocztowego wraz z kodem pocztowym na adres e-mail  monitoring.wspolpracy@mpips.gov.pl


 

Wstępne wyniki Badania stowarzyszeń, fundacji i organizacji społecznych (SOF-1) za rok 2008

2010.06.10

Departament Badań Społecznych GUS opublikował wstępne informacje z Badania stowarzyszeń, fundacji i organizacji społecznych (SOF-1) za rok 2008 zrealizowanego w 2009 r.

Więcej informacji o badaniu SOF-1 jest dostępne na stronie http://form.stat.gov.pl/sof/

Konsultacje metodologii Badania stowarzyszeń, fundacji i organizacji społecznych (SOF-1)  za rok 2010 są współfinansowane w ramach projektu systemowego PO KL Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego, dialogu obywatelskiego oraz doskonalenia umiejętności zarządzania sferą pożytku publicznego (Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora. Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora).

Więcej informacji o projekcie na stronie http://www.pokl541.pozytek.gov.pl w zakładce „Komponent IX".

DO POBRANIA: Wstępna informacja na temat wyników SOF-1 za 2008 rok

 


 

 

Pierwsze pełne badanie fundacji, stowarzyszeń oraz podmiotów kościelnych i wyznaniowych w ramach statystyki publicznej

2013.07.30

Autor: Anna Elżbieta Strzała

15 czerwca 2007 r. odbyło się posiedzenie Rady Statystyki, która w nawiązaniu do stanowiska Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej postanowiła wprowadzić ostatecznie do „Programu badań statystycznych statystyki publicznej na 2008 rok" badanie fundacji, stowarzyszeń oraz podmiotów kościelnych i innych związków wyznaniowych.

Pierwsze informacje o typach badanych podmiotów (w tym posiadających status pożytku publicznego), dziedzinach i zasięgu działania, zatrudnieniu, liczbie członków i wolontariuszy, przychodach i kosztach pojawią się pod koniec 2009 r.

Ponadto Główny Urząd Statystyczny na wniosek DPP MPiPS zamierza poszerzyć tematykę badawczą dotyczącą organizacji trzeciego sektora. W przygotowywanym obecnie wieloletnim planie badań statystyki publicznej 2009-2015 GUS przewiduje temat „Działalność organizacji trzeciego sektora":

  • objęcie statystyką publiczną również innych organizacji i instytucji działające w obszarze gospodarki społecznej;
  • opracowanie spójnego zestawu danych / wskaĽników, charakteryzujących instytucje trzeciego sektora, ich aktywność w różnych obszarach życia i korzyści dla rozwoju społecznego;
  • utworzenie bazy danych statystycznych trzeciego sektora - utworzenie operatu i listy jednostek do badań trzeciego sektora na podstawie danych posiadanych przez GUS, danych administracyjnych (KRS, sprawozdania podatkowe CIT, deklaracje ZUS, sprawozdawczość opp i fundacji) i poza administracyjnych (Stowarzyszenie Klon/Jawor, ISKK SAC);
  • powiązanie wyników badań trzeciego sektora dotyczących infrastruktury i prowadzonych działań z informacją o potrzebach i liczbie korzystających z usług świadczonych przez te organizacje, pozyskiwanych z badań prowadzonych poprzez gospodarstwa domowe.

Drugi temat, którym planuje zająć się GUS dotyczy „Wpływu działalności III sektora na sytuację wybranych grup ludności i ogólnospołeczną". Ma na celu:

  • powiązanie obserwacji działań instytucji trzeciego sektora z monitorowaniem sytuacji grup ludności, do których działania te są kierowane;
  • ocenę dopasowania rodzaju świadczonej pomocy do potrzeb społecznych;
  • uzupełnienie istniejących Ľródeł informacji o dodatkowe badania (moduły badawcze), w tym badania dotyczące określonych grup ludności korzystających z pomocy oferowanej przez organizacje trzeciego sektora (np. bezdomnych, bezrobotnych, kobiet w trudnej sytuacji życiowej) oraz badania dotyczące wybranych dziedzin lub aspektów działalności organizacji trzeciego sektora (np. korzystanie z usług z zakresu ochrona zdrowia, usług edukacyjnych, aktywność ludności w zakresie działalności III sektora).

Trzeci obszar badawczy będzie dotyczył „Rachunku satelitarnego trzeciego sektora", czyli opracowania metodologii wykonywania rachunku satelitarnego gospodarki społecznej (uzupełniającego standardowe rachunki narodowe) w celu poprawy jakości szacunków dokonywanych dla tego obszaru gospodarki oraz sprawdzenie możliwości zastosowania w warunkach polskich modeli rachunków opracowywanych w innych krajach.

Wszystkie działania w zakresie statystyki trzeciego sektora GUS zamierza prowadzić w ścisłej współpracy z MPiPS DPP, Ministerstwem Sprawiedliwości, Instytutem Statystyki Kościoła Katolickiego, innymi instytutami naukowo-badawczymi oraz Stowarzyszeniem Klon/Jawor i innymi organizacjami pozarządowymi.


Wydatki JST na fundacje i stowarzyszenia w 2007 r.

2013.07.30


Autor: Anna Elżbieta Strzała

Pojawiły się informacje ze sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) za 2007 r. Według danych na temat wydatków wszystkich JST, w 2007 r. [1] 16 urzędów marszałkowskich przekazało środki w wysokości 146 900 374,62 zł z § 281 (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom) oraz § 282 (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom). W porównaniu z rokiem poprzednim można zaobserwować wzrost wysokości wydanych środków na fundacje i stowarzyszenia o 21%.

Natomiast 65 miast na prawach powiatu przekazało fundacjom i stowarzyszeniom z § 281-282 środki w wysokości 409 486 780,67 zł. Tutaj również nastąpił wzrost wysokości wydanych środków na te podmioty w porównaniu z 2006 r. (o 15,49% więcej środków).

W 314 powiatach wydatkowano pieniądze w wysokości 60 167 000,73 zł. Porównując dane do roku poprzedniego w 2007 r. nastąpił wzrost wysokości wydanych środków na fundacje i stowarzyszenia o 18%.

W gminach również odnotowano wzrost przekazanych środków na fundacje i stowarzyszenia (o 19% więcej pieniędzy niż w 2006 r.).

Warto jeszcze przyjrzeć się danym dla wszystkich JST, które przekazały fundacjom i stowarzyszeniom w 2007 r. środki w wysokości 880 907 736,44 zł z § 281-282. Jeśli doliczyć do tej kwoty środki z § 283 (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych) suma ta wyniesie 1 324 971 071,44 zł.[2]


Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji udostępnionych Departamentowi Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przez Departament Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów.

[1] Na podstawie informacji udostępnionych Departamentowi Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przez Departament Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów.

[2] Analizując wysokość środków w § 283 należy pamiętać, że oprócz podmiotów kościelnych i wyznaniowych, mieszczą się w nim również inne podmioty, które nie są zaliczane wg ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacji pozarządowych lub nie są z nimi zrównane.


Charakterystyka trzeciego sektora w Polsce w 2007 r.

2013.07.30

Autor: Anna Elżbieta Strzała

Podstawą do określenia liczby organizacji pozarządowych w Polsce są zasoby krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON Głównego Urzędu Statystycznego oraz Krajowego Rejestru Sądowego. Główny Urząd Statystyczny posiada również bazę jednostek wybieranych do badań statystycznych (BJS), powstałą w oparciu o zaktualizowany rejestr REGON.

W odniesieniu do informacji na temat podmiotów trzeciego sektora warto zauważyć, że rejestry te są autonomiczne, charakteryzują się brakiem komplementarności oraz brakiem możliwości komparatywnego zestawienia danych dotyczących zarejestrowanych podmiotów. Taki stan rzeczy spowodowany jest odmienną nomenklaturą form prawnych podlegających wpisowi do każdego z rejestrów, wynikającą z tego klasyfikacją podmiotów sektora pozarządowego, jak również różnicą w zastosowaniu systemów informatycznych rejestrujących informacje. Ponadto w rejestrze REGON znajduje się więcej podmiotów niż w rejestrze KRS, w którym podmioty kościelne i wyznaniowe figurują tylko wtedy, jeśli posiadają status organizacji pożytku publicznego. Warto również zwrócić uwagę na to, iż w REGON wpisane są organizacje, które już nie istnieją, tzn. nie prowadzą faktycznie działalności.

Według stanu na dzień 20 grudnia 2007 r. w rejestrze REGON[1] zarejestrowanych było 75 281 stowarzyszeń i 9 041 fundacji, 14 173 jednostki organizacyjne Kościoła Katolickiego, 1 428 jednostek innych kościołów i związków wyznaniowych, 3 804 organizacje społeczne oddzielnie nie wymienione, 19 217 związków zawodowych, 5 719 organizacji samorządu gospodarczego i zawodowego, 233 partie polityczne oraz 324 organizacje pracodawców. Tak zdefiniowany trzeci sektor liczy 129 220 zarejestrowanych podmiotów.

Dane zgromadzone w systemie REGON wskazują, że organizacje pozarządowe najczęściej przybierały formę prawną stowarzyszeń, fundacji, jednostek kościołów i związków wyznaniowych oraz związków zawodowych, natomiast najmniej liczną grupę zarejestrowanych podmiotów stanowiły partie polityczne.

Dla porównania, wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego[2] wpisane były 46 883 stowarzyszenia, 7 652 fundacje, 494 organizacje rzemieślnicze, 3 992 społeczno-zawodowe organizacje rolników, 118 jednostek samorządów zawodowych innych przedsiębiorców, 327 izb gospodarczych, 6 157 związków zawodowych, 335 organizacji pracodawców, 6 156 stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych, 76 innych organizacji społecznych lub zawodowych, 332 osoby prawne i inne jednostki organizacyjne będące organizacjami pożytku publicznego .

Ogółem na koniec 2007 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowane były 72 522 obiekty zaliczane do sektora pozarządowego. Wśród nich dominowały podmioty posiadające formę prawną stowarzyszeń, fundacji oraz stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych. Natomiast najmniejszą grupę zarejestrowanych podmiotów stanowiły inne organizacje społeczne lub zawodowe oraz samorząd zawodowy innych przedsiębiorców.

 


 

[1] Na podstawie informacji udostępnionych Departamentowi Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przez Departament Udostępniania Informacji Głównego Urzędu Statystycznego.

[2] Na podstawie informacji udostępnionych Departamentowi Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przez Departament Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych i Informatyzacji Resortu Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Ponadto, wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 r., w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowanych było 5 687 organizacji pozarządowych posiadających status organizacji pożytku publicznego. Wśród organizacji pożytku publicznego dominowały podmioty posiadające formę prawną stowarzyszenia oraz fundacji.

Zestawienie liczby organizacji pozarządowych zarejestrowanych w rejestrze REGON według stanu na dzień 20 grudnia 2007 r. z danymi dostępnymi w tym rejestrze na koniec grudnia 2006 i 2005 r. oraz kwietnia 2004 r. wskazuje na wyraĽny wzrost ilościowy podmiotów sektora pozarządowego. W kwietniu 2004 r. sektor pozarządowy liczył blisko 109 000 podmiotów. W przeciągu roku ich liczba zwiększyła się o ponad 6% i w grudniu 2005 r. wynosiła ponad 116 000. W przeciągu kolejnego roku nastąpił przyrost o prawie 7% i pod koniec 2006 r. liczba organizacji pozarządowych wynosiła 123 599. Natomiast w przeciągu kolejnego roku nastąpił przyrost o 5% i pod koniec 2007 r. liczba organizacji pozarządowych wynosiła 129 220.

Również dane z KRS świadczą o tendencji wzrostowej sektora pozarządowego. Pod koniec grudnia 2005 r. liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych wynosiła 63 744 podmioty. W przeciągu roku zwiększyła się o prawie 7% i na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosiła 68 133. Natomiast w przeciągu kolejnego roku nastąpił przyrost o ponad 6% i pod koniec 2007 r. liczba organizacji wynosiła 72 522.

Zróżnicowanie regionalne organizacji pozarządowych

O heterogeniczności trzeciego sektora w Polsce świadczy nie tylko forma prawna tworzących go podmiotów, ale także rozmieszczenie terytorialne tych podmiotów.

Spośród wszystkich organizacji pozarządowych zarejestrowanych w 2007 r. w rejestrze REGON, najwięcej - 19 123 zlokalizowanych było w województwie mazowieckim, z czego znaczna część w Warszawie[1]. Pod względem liczebności funkcjonujących podmiotów trzeciego sektora za regionem mazowieckim kolejno uplasował się region śląski (12 779), wielkopolski (11 884) oraz małopolski (11 163). Natomiast wśród województw z najmniejszą liczbą zarejestrowanych organizacji należy wymienić województwo lubuskie (3 348), a także województwo opolskie (3 503) i świętokrzyskie (4 242).

Jednak w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców najwięcej podmiotów trzeciego sektora funkcjonowało w województwie podlaskim (37,12), mazowieckim (36,89) oraz warmińsko-mazurskim (36,55). Najmniej zaś w regionie śląskim (27,43), kujawsko-pomorskim (32,91) oraz łódzkim (33,18).[2]

Pomimo różnic w systemie wpisywania podmiotów do rejestru REGON i KRS oraz wynikających z tego m.in. dużych dysproporcji w odniesieniu do liczby zarejestrowanych jednostek, istnieje podobieństwo w zakresie rozkładu terytorialnego zarejestrowanych organizacji pozarządowych. Według KRS najwięcej instytucji sektora pozarządowego zlokalizowanych było w województwach: mazowieckim (11 277 podmiotów), wielkopolskim (7 130), śląskim (6 963), małopolskim (6 690). Natomiast najmniej organizacji funkcjonowało w regionie lubuskim (1 870), opolskim (2 031) i podlaskim (2 148).

W przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców najwięcej podmiotów trzeciego sektora zarejestrowano na terenie województw mazowieckiego (21,75), wielkopolskiego (21,06) oraz warmińsko-mazurskiego (20,74). Najmniej zaś w regionie śląskim (14,95), zachodniopomorskim (16,34) oraz łódzkim (17,74).


 

[1] W podziale na podregiony można porównać liczbę organizacji w 2006 i 2007 r. w publikacji Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w 2007 r., GUS, Warszawa 2008, http://www.stat.gov.pl/ .

[2] Dane wstępne na maj 2008 r.Polecamy