Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Aktualności europejskie

Author of information: Social Support Association “Me-You-Us” 

Social Support Association “Me-You-Us” (Poland) would like to invite representatives of social enterprises from Europe to International Multi-Sector Conference of Social Enterprises which takes place in Poland (Lodz) on 21-22 November 2012.
The main goal of the conference is to exchange and share best practices in running European social enterprises.
The conference will provide a unique opportunity to exchange on the international level knowledge and experience concerning management of social enterprises which operate in specific business sectors. It will also contribute to establishing transnational partnerships between various social economy organizations in Europe.
For further information, please visit website www.socialenterprises.pl.


 

W komunikacie Komisji „W kierunku Aktu o jednolitym rynku" z 27 paĽdziernika 2010 r. zaproponowano środki mające na celu realizację koncepcji „społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej konkurencyjności". Jednym z zaproponowanych rozwiązań była „Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej".

PRZECZYTAJ artykuł Marzeny Mendzy - Drozd z portalu www.ngo.pl

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/708218.html


Wolontariat jest jednym z najważniejszych narzędzi służących budowaniu kapitału społecznego. Widać wyraĽną potrzebę podnoszenia jakości w zarządzaniu wolontariuszami i budowie zaufanej infrastruktury. Niezwykle istotne jest także uświadamianie młodym ludziom, jak cenna jest ich praca i ile daje im samym - mówili podczas konferencji podsumowującej Europejski Rok Wolontariatu paneliści z całej Unii.

„Przygotowanie trwałego dziedzictwa Europejskiego Roku Wolontariatu" - pod takim hasłem odbyła się 1 i 2 grudnia 2011 r. w Warszawie konferencja zamykająca Europejski Rok Wolontariatu (ERW 2011). Organizatorami spotkania była Komisja Europejska we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Wśród panelistów znaleĽli się m.in. reprezentanci krajów członkowskich, politycy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i ludzie biznesu. Za główny cel obrano podsumowanie przebiegu Europejskiego Roku Wolontariatu we wszystkich krajach Unii. Dyskutowano także o stworzenie podstaw dla polityki rozwoju wolontariatu w Europie.

- Wolontariat to klej, który trzyma społeczeństwo razem. Buduje wzajemne zaufanie i solidarność społeczną, co jest szczególnie istotne w czasie kryzysu - mówiła podczas otwarcia konferencji Ylva Tiveus z Komisji Europejskiej. - Europejski Rok Wolontariatu pokazał ogromne znaczenie wolontariatu, jego potencjał i różnorodność podejmowanych aktywności. Z badań wynika, że angażuje się w niego aż 100 mln Europejczyków, a dzięki działaniom podejmowanym we wszystkich krajach podczas minionego roku, wolontariat w końcu znalazł się w głównym nurcie polityki - dodała.

Wykreować modę

- Najważniejsze, by bilans tego roku stał się jednocześnie początkiem drogi ku bezinteresownej, solidarnej i na rzecz dobra wspólnego pracy wolontariuszy. Traktujemy ten rok, jako początek ruchu, który w kolejnych latach stanowił będzie myśl przewodnią w rozważaniach nad polityką społeczną - podkreślał Krzysztof Więckiewicz, dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Przypomniał jednocześnie, że kolejny rok poświęcony będzie Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Tym istotniejszy jest temat wolontariatu wśród seniorów.

- Dziękuję wszystkim organizacjom pozarządowym, ludziom biznesu oraz prezydencji węgierskiej, z którą współpraca przy otwarciu Europejskiego Roku Wolontariatu dała fantastyczne rezultaty - dodał.

Więckiewicz podkreślił również, że ERW był dla niego samego pretekstem do refleksji nad wartościami, postawami i zachowaniami, które mają być przesłaniem na następne lata.

- Mam ogromną nadzieję, że z czasem uda się wykreować modę na wolontariat, by stał się on stałym elementem życia Polaków i wszystkich Europejczyków - podsumował.

Punkt wyjścia do dalszych działań

Podczas odbywających się w ramach konferencji dyskusji i warsztatów EYV 2011 Alliance (czyli Przymierze Europejskiego Roku Wolontariatu) przedstawiło wyniki pracy swoich grup roboczych, które przez 12 miesięcy podejmowały i analizowały najważniejsze wyzwania związane z wolontariatem. Efektem tych prac jest m.in. dokument PAVE (Alliance Policy Agenda for Volunteering in Europe).

- To, co możecie państwo przeczytać, ewaluowało. Kryzys w Europie sprawił, że nastąpiły zmiany w socjalnej i ekonomicznej polityce w porównaniu do planów z 2007 roku, kiedy to ukształtowała się idea poświęcenia roku 2011 wolontariatowi - mówiła Gabriella Civico, szefowa EYV 2011 Alliance. - Rzeczywistość postawiła przed nami nowe wyzwania, ale pokazała jednocześnie możliwości i wagę pracy wolontariackiej oraz organizacji go promujących w budowaniu europejskiej kultury. Tworząc ten dokument przekonaliśmy się, jak ważne jest wspieranie budowy infrastruktury dla wolontariatu i jak ogromny wpływ ma on na politykę społeczną państw członkowskich - dodała, dziękując wszystkim pracującym nad powstaniem PAVE.

Civico przedstawiła również rekomendacje zawarte w dokumencie, które stanowią wyjście do dalszych działań w kierunku skuteczniejszej i bardziej efektywnej polityki wspierającej i promującej wolontariat, wolontariuszy oraz organizacje pozarządowe działające w tym obszarze.

PAVE szczegółowo porusza tematykę jakości wolontariatu, jego ram prawnych, infrastruktury, narzędzi go wzmacniających czy w końcu wartości jakie niesie wolontariat oraz samego zatrudniania i kierowania wolontariuszami.

Wyzwanie: jakość

- Polska to kraj paradoksów - rozpoczęła swoje wystąpienia prof. Anna Giza-Poleszczuk w panelu poświęconym podnoszeniu jakości zarządzania wolontariatem. - Z jednej strony mamy wiele osób dobrej woli, które działają pojedynczo lub w małych grupach, a tym samym w sposób nieskoordynowany. Z drugiej - nawet jeśli działają w większych i zorganizowanych grupach, nie definiują siebie jako wolontariuszy. Często na określenie ich pracy pojawia się na przykład słowo „ochotnik". To zjawisko jest w Polsce powszechne i aby podnieść jakość działań wolontariuszy, należy zacząć od jego zrozumienia. Przekształcenie działań tych osób w siatkę zorganizowaną byłoby niezwykle cenne, zarówno dla wyników ich działań, jak i ich własnej samooceny pracy, którą wykonują.

Profesor przedstawiła wyniki badań, które niedawno przeprowadziła z Fundacją „Stocznia". Wykazały one, że w Polsce mamy do czynienia z trzema głównymi barierami hamującymi rozwój wolontariatu. Po pierwsze, brakuje informacji lub zainteresowani nie mają do niej jasnej drogi dostępu. Po drugie, Polacy wciąż mają problem z semantyką słowa „wolontariusz".

- Nie mówi się o wolontariacie, jako o skoordynowanej, konkretnej pracy na rzecz innych osób - podkreślała Giza-Poleszczuk. - To wielka przeszkoda. Ochotnicy podejmujący wyzwanie opieki nad osobą starszą zdają sobie sprawę, że w pewnym momencie z jakiś powodów nie będą mogli swojej pracy kontynuować. Pojawia się strach, co dalej stanie się z podopiecznym. Tylko działanie w skoordynowanej strukturze pomocowej pozwoliłoby takie obawy pogrzebać - podkreślała profesor. Jako trzecią najważniejszą barierę przedstawiła brak uznania dla pracy wolontariuszy i ich własną niską świadomość korzyści, jakie taka działalność przynosi. - Nie mówię oczywiście o wymiarze finansowym, ale o aspekcie edukacyjnym oraz samopoczuciu, że zrobiło się coś dobrego.

Doceń wolontariusza

Za wskazaniem problemów pojawiły się też pomysły na ich rozwiązanie.

- To kwestie, którymi nie jest trudno się zająć - mówiła panelistka. - Nie wszystkie organizacje rozumieją wolontariuszy, nie wiedzą czego ochotnicy oczekują, czego się boją, jakim doświadczeniem już dysponują. Należy poprawić komunikację, by wolontariusz czuł się bezpiecznie, położyć nacisk na to, by szanować jego czas i zaangażowanie. Dać mu jasną informację, że jest pożyteczny i dobrze wykonuje swoją pracę. Traktować go wręcz biznesowo, jak pracownika, nie kogoś kogo poświęcenie jest obojętne - podkreślała Giza-Poleszczuk, zaznaczając, że istotnym aspektem jest wykształcenie dobrej kadry zarządzającej wolontariuszami.

Ciekawie w kontekście tych rozważań dotyczących Polski, wypadły słowa Pascala Lejeune z Komisji Europejskiej, szefa Programu Młodzież w Działaniu.

- Aby programy takie, jak nasze miały wysoką jakość, należy skupić się na poziomie organizacji pozarządowych wysyłających za granicę lub przyjmujących wolontariuszy u siebie, czyli na stałym monitoringu akredytowanych jednostek oraz na dogłębnym pokazaniu uczestnikom korzyści, jakie wynoszą z pomagania innym - mówił.

Lejeune przekonywał, że należy uświadamiać młodym wolontariuszom, że działania, w które się angażują, to równoległy tor ich edukacji, ogromna szansa uczenia się, zdobywania doświadczeń, które zaprocentują w przyszłej pracy zawodowej i podejściu do życia.

- Wolontariat to sposób na długoterminowy rozwój umiejętności i kompetencji. Należy to nieustannie podkreślać oraz doceniać pracę samych zaangażowanych. Certyfikaty, które dajemy pod koniec naszych programów nie są bezwartościowym papierem, a potwierdzeniem ogromnego rozwoju osobistego i nabytego doświadczenia - kontynuował. - Co więcej, wielu uczestników naszego programu, dopiero po rocznym wyjeĽdzie uświadamiało sobie, co naprawdę chce w życiu robić albo decydowało na powrót do szkół, w których przerwali edukację. Podkreślanie wartości wolontariatu to jedno z kluczowych zadań osób zarządzających wolontariuszami - podkreślił.

Co w przyszłości?

Wśród wyzwań dla działań wolontaryjnych w krajach Unii na kolejne lata pojawiały się przede wszystkim kwestie odpowiedniego finansowania kadr zarządzających wolontariuszami i organizacji zajmujących się promocją wolontariatu oraz istotnej roli władz lokalnych.

- Jednym z najważniejszych czynników, wpływających na wiarygodność skutków działalności wolontaryjnej i podnoszenia jej jakości, jest wiarygodność Ľródeł finansowania danych inicjatyw oraz fachowe wsparcie polityczne - od władz centralnych po szczególnie zaangażowanie samorządu lokalnego. Do tego odpowiednio ustawione parametry rekrutacji oraz podtrzymywanie samorozwoju wolontariuszy - podkreślała Klara Foti z Eurofund.

Poza niewystarczającym wykorzystaniem potencjału ludzi młodych, kilkukrotnie zwrócono również uwagę na niezagospodarowany potencjał wolontariuszy w wieku emerytalnym, wśród których, jak wynika z ostatnich badań, aż 74% po zakończeniu pracy zawodowej deklaruje chęć pomocy innym.

- Niestety, finalnie angażuje się w nią o wiele mniejsza część ankietowanych. Potrzeba zbudowania odpowiedniej siatki informacyjnej o możliwościach włączania się w pomoc innym i tym samym o drogach korzystania z pomocy. Ponadto, należy zwrócić uwagę, by wolontariat promować nie tylko wśród osób w naprawdę podeszłym wieku, ale wśród wszystkich grup wiekowych, bo babcią nie zawsze zostaje się póĽno - podkreślała Louise Richardson, wiceprezydent platformy AGE.

- Pojawiają się problemy, których nie rozwiążemy ani w roku 2012 ani w kolejnym. Chociażby, takie jak poprawa mobilności wolontariuszy w wieku emerytalnym i przekazywanie międzypokoleniowych doświadczeń w pomaganiu innym pomiędzy krajami członkowskimi. To wymaga czasu. Perspektywa wzmacniania mechanizmów działalności wolontaryjnej jest jednak niezwykle ważna zarówno w kontekście nadchodzącego roku poświęconemu aktywizacji osób starszych, jak i kolejnego, poświęconego aktywnemu obywatelstwu - dodała Sophie Beernaerts z KE.

Podczas konferencji miała też miejsce wystawa fotograficzna "Wolontariat: solidarność, rozwój, pasja", której inicjatorem był poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Kozłowski. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej było współorganizatorem wystawy.

Autorka: Anna Malinowska

Artykuł pochodzi z portalu organizacji pozarządowych http://www.ngo.pl/


Stworzenie nowych instrumentów finansowych, rozwój inwestycji społecznych, promocja przedsiębiorczości społecznej, ułatwienia w zamówieniach publicznych - to tylko niektóre z postulatów komunikatu wydanego przez Komisję Europejską pt. Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej. Budowanie ekosystemu sprzyjającego przedsiębiorstwom społecznym w centrum społecznej gospodarki i społecznych innowacji.

Przeczytaj artykuł K. Cibora z portalu ekonomiaspołeczna.pl:

http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/702847.html


Uprzejmie informujemy o inicjatywie Komisji Europejskiej będącej zaproszeniem do składania wniosków o dofinansowanie flagowych projektów realizowanych w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w zakresie nowatorskiego podejścia do współpracy partnerskiej w dziedzinie wolontariatu.

Szczegółowy opis inicjatywy wraz z potrzebną dokumentacją oraz kryteriami znajdziecie Państwo na stronie Komisji, pod adresem:

http://ec.europa.eu/citizenship/news/news1092_en.htm

także na stronie Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 pod adresem: http://www.eyvolunteering.eu/

Poniżej zamieszczam krótki opis celów (po angielsku):

The purpose of this call is to support one or two flagship projects per Member State, which will receive a grant from the European Commission, in order to test and develop new and innovative schemes and approaches with a view to build long-term partnerships between civil society organisations operating in the area of volunteering.

Ostatecznym terminem nadsyłania zgłoszeń jest 12 listopada 2010 roku.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z tą inicjatywą.


 

Ľródło: http://www.tt.mtin.es/eu2010/en/noticias/imagenes/201005/galfotoevt-11-001.html

W dniach 6-7 maja br. przedstawiciele Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej wzięli udział w konferencji poświęconej ekonomii społecznej European conference on the social economy: doing business differently, challenges and opportunities in a global world, która odbyła się w Toledo. Konferencję zorganizowało Ministerstwo Pracy i Imigracji w Hiszpanii w ramach agendy aktualnego przewodnictwa Hiszpanii w Radzie Unii Europejskiej.

Głównym celem konferencji było m. in. zaprezentowanie wkładu podmiotów ekonomii społecznej do rozwoju Unii Europejskiej w perspektywie przygotowań Strategii UE 2020. Podjęto także starania wypracowania propozycji nowych koncepcji promocji ekonomii społecznej w kontekście odbudowy gospodarczej w warunkach obecnego kryzysu. Konferencja posłużyła wymianie różnorodnych koncepcji i uwag na temat rzeczywistego stanu ekonomii społecznej i kierunków jej rozwoju na poziomie europejskim, ze specjalnym uwzględnieniem doświadczeń hiszpańskich zdobytych w ramach będącego w fazie konsultacji projektu ustawy o ekonomii społecznej.

Oficjalne otwarcie konferencji poprzedziło spotkanie przedstawicieli Ministerstw i Rządów państw zaproszonych. Obok reprezentantów Hiszpanii, Portugalii, Francji, Belgii, Malty i Chorwacji, podczas spotkania głos zabrała również strona polska, zarysowując działania na rzecz ekonomii społecznej podejmowane na gruncie polskim.

Konferencję zainaugurowała Pani Maravillas Rojo, Sekretarz Generalny ds. Zatrudnienia w Ministerstwie Pracy i Imigracji w Hiszpanii. Głos zabrała również Pani Joanna Drake, przedstawicielka Komisji Europejskiej. Wśród gospodarzy, prelegentów i gości znaleĽli się przedstawiciele władz regionu Castillia La Mancha, Komisji Europejskiej, Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego, najwyżsi przedstawiciele międzynarodowych i krajowych organizacji skupiających i reprezentujących podmioty ekonomii społecznej, stowarzyszeń, fundacji, a także ośrodków akademickich i naukowych zaangażowanych w działalność na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Wśród konkluzji końcowych konferencji znalazł się apel do Państw Członkowskich UE oraz Instytucji UE o utrzymywanie zagadnień ekonomii społecznej w agendzie kolejnych prezydencji, przesłanie do Państw Członkowskich wzywające do tworzenia ram prawnych umożliwiających identyfikację elementów i podmiotów ekonomii społecznej, a do Komisji Europejskiej o wspieranie przedsiębiorstw społecznych. W tym kontekście hiszpański projekt ustawy o ekonomii społecznej został uznany jako punkt odniesienia dla podobnych inicjatyw, na poziomie narodowym i unijnym, dążących do identyfikacji podmiotów ekonomii społecznej jako ważnych graczy społecznych i gospodarczych.

 

Podsumowanie konferencji na stronie Ministerstwa Pracy i Imigracji w Hiszpanii: www.tt.mtin.es/eu2010/en/noticias/empleo/201005/EMP20100511-001.html

1 lipca 2011 roku Polska obejmie Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Zostało nam kilkanaście miesięcy na przygotowanie Polski do objęcia i do sprawnego wypełnienia powierzonej nam misji. Pierwsze kroki organizacyjne zostały już poczynione: 15 lipca 2008 roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie o powołaniu Pełnomocnika Rządu ds. Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez RP Przewodnictwa w Radzie UE. W następstwie prac Pełnomocnika Rządu, jego zespołu oraz przy zaangażowaniu ministerstw i urzędów, 13 stycznia 2009 roku został przyjęty Program Przygotowań RP do Objęcia i Sprawowania Przewodnictwa w Radzie UE.

Szczegółowe informacje:

http://www.prezydencjaue.gov.pl/,


Polska Fundacja im. Roberta Schumana zaprasza do udziału w seminarium o przygotowaniach do Europejskiego Roku Wolontariatu i zaangażowaniu niepełnosprawnych w wolontariat oraz w debacie „Dla Europy" z udziałem Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka oraz Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego. Zgłoszenia do 21 kwietnia!

Polska Fundacja im. Roberta Schumana zaprasza do udziału w XVII Polskich Spotkaniach Europejskich, które odbędą się w maju tego roku. W tym roku pragniemy zaprosić Państwa do udziału w dwóch interesujących spotkaniach:

 • Seminarium Moda na sukces? Wolontariat - szanse i wyzwania
  Piątek, 7 maja 2010, godz. 15.00 - 17.00. Sala im. J. Turowicza,  ul. Sapieżyńska 10a, Warszawa
   
 • Debata Dla Europy. Czy Europa potrzebuje nowego Planu Schumana?
  Sobota,  8 maja 2010, godz.  9.45 - 11.30. Sala Koncertowa, Zamek Królewski w Warszawie

Seminarium "Moda na sukces? Wolontariat - szanse i wyzwania", organizowane wspólnie z Komisją Europejską to dyskusja wokół zaangażowania niepełnosprawnych w wolontariat oraz przygotowań trzeciego sektora do Europejskiego Roku Wolontariatu.

Debata "Dla Europy. Czy Europa potrzebuje nowego Planu Schumana?" z udziałem Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka i Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego to dyskusja o Europie w rocznicę ogłoszenia Planu Schumana, który dał początek europejskiej integracji.

Po zakończeniu debaty zapraszamy na Paradę Schumana!

W załączniku znajdą Państwo  program seminarium i debaty oraz formularz zgłoszeniowy. Dla osób spoza Warszawy organizatorzy pokrywają koszt noclegu ze śniadaniem (z 7 na 8 maja), Hotel Ibis, Stare Miasto. Formularze zgłoszeniowe prosimy przesłać do 21 kwietnia.

szczegółowe informacje:

http://www.schuman.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=778&Itemid=256,


16.03.2010 - 1 lipca 2011 r. Polska obejmie półroczne przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Kraj sprawujący tę funkcję ma nie tylko okazję wzmocnić swoją pozycję w UE i zaprezentować się jako sprawny moderator i inicjator dalszych działań na rzecz pogłębienia integracji europejskiej, ale może także wykorzystać ten okres do promowania swojego wizerunku za granicą i ugruntowania pozytywnego obrazu UE w polskim społeczeństwie. Zbliżająca się prezydencja Polski zachęca do zastanowienia się również nad zadaniami czekającymi regiony w Polsce, które już teraz, w okresie przygotowań, mogą odgrywać ważną rolę.

W związku ze zbliżającą się prezydencją Instytut Spraw Publicznych przygotował opracowanie poświęcone roli regionów i organizacji pozarządowych w trakcie polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Autorzy publikacji, Agnieszka Łada oraz Mikołaj J. Tomaszyk z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, starają się odpowiedzieć na następujące pytania: jak można wykorzystać potencjał i możliwości, jakimi dysponują polskie władze regionalne i lokalne dla usprawnienia okresu przewodnictwa w Unii Europejskiej ? Jaka rolę mogą odegrać regiony podczas prezydencji polskiej w UE ? Jak powinna wyglądać współpraca regionów z organizacjami pozarządowymi w trakcie przygotowań ?

Szczegółowe informacje:

Zapraszamy do lektury opracowania Instytutu Spraw Publicznych na temat roli regionów i organizacji pozarządowych w trakcie polskiego przewodnictwa w Radzie UE.


Further information

 

Related documents

 

Media

 
ECTG
Political Groups
Photo Gallery
 

Ukazał się "Podręcznik dobrych praktyk EFS", dotyczący projektów Programu Kapitał Ludzki realizowanych na terenie województwa małopolskiego.

"Podręcznik dobrych praktyk POKL" to publikacja, której celem jest pokazanie ciekawych pomysłów na wykorzystanie pomocy unijnej z pożytkiem dla rozwoju lokalnego. Mamy nadzieję, że przykłady innowacyjnych, wartych naśladowania przedsięwzięć, realizowanych w Województwie Małopolskim,  i historie osób, które dzięki nim zdobyły nowe umiejętności i kwalifikacje, znalazły pracę czy otworzyły własną firmę, zachęcą samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, firmy szkoleniowe oraz lokalne instytucje rynku pracy do przygotowywania projektów pomagających mieszkańcom naszego regionu w znalezieniu zatrudnienia, a sami mieszkańcy z przyjemnością wezmą w nich udział.

Podręcznik dobrych praktyk EFS 

Źródło: http://www.efs.gov.pl/wiadomosci/Strony/Podrecznik_dobrych_praktyk_EFS_120410.aspx,


Dzięki europejskiej inicjatywie obywatelskiej, przedstawionej dzisiaj szczegółowo przez Komisję Europejską, europejscy obywatele po raz pierwszy będą mogli bezpośrednio proponować nowe prawodawstwo.

Europejska inicjatywa obywatelska, jedna z innowacji traktatu lizbońskiego, da obywatelom ­ pod warunkiem, że będzie ich nie mniej niż milion i że będą pochodzić z co najmniej jednej trzeciej państw członkowskich UE ­ możliwość zwrócenia się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosków ustawodawczych w dziedzinach, w których posiada ona takie uprawnienia. Omawiany wniosek określa liczbę podpisów, którą należy zebrać w każdym państwie i zaleca, aby po zebraniu 300 000 podpisów z trzech państw członkowskich Komisja badała, czy inicjatywa jest dopuszczalna. Termin na zebranie podpisów określono na jeden rok, natomiast Komisja na zbadanie inicjatywy i podjęcie decyzji o ewentualnych działaniach następczych będzie miała cztery miesiące. Komisja ma nadzieję, że Rada i Parlament Europejski osiągną ostateczne porozumienie w sprawie europejskiej inicjatywy ustawodawczej przed końcem bieżącego roku, dzięki czemu pierwsze inicjatywy mogłyby być zgłaszane w 2011 r.

Maroą ©efčovič, wiceprzewodniczący Komisji ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i administracji, wyraził swój entuzjazm w związku z inicjatywą europejską, która ma wprowadzić w UE zupełnie nową formę demokracji partycypacyjnej. Jego zdaniem stanowi ona prawdziwy krok naprzód w życiu demokratycznym Unii. Jest konkretnym przykładem zbliżenia się Europy do swoich obywateli. Powinna też sprzyjać żywej dyskusji na temat działań prowadzonych przez Brukselę. Podkreśla on dalej, że obowiązkiem Komisji będzie wnikliwie badać wnioski zawarte w inicjatywach obywatelskich.

Wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. obywatelstwa, stwierdziła natomiast, że inicjatywa obywatelska może być dla obywateli bardzo ważnym narzędziem wyrażania swoich opinii. Z zadowoleniem przyjęła ona instrument, który jest dowodem na to, że Unia poważnie traktuje kwestię wysłuchiwania problemów obywateli, zaznaczając przy tym, że Unia dba o to, aby wnoszone inicjatywy przestrzegały europejskich wartości i były zgodne z prawami podstawowymi.

Jaką formę będzie miała inicjatywa obywatelska?

Inicjatywa musi uzyskać poparcie co najmniej jednego miliona obywateli z co najmniej jednej trzeciej państw członkowskich. W przypadku każdego z tych państw członkowskich oblicza się konieczną minimalną liczbę podpisów, mnożąc liczbę członków Parlamentu Europejskiego z tego państwa przez współczynnik 750. Minimalny wiek sygnatariuszy odpowiada wiekowi, w którym osoby są uprawnione do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Proponowane inicjatywy muszą być rejestrowane w rejestrze internetowym udostępnionym przez Komisję - rejestracja może zostać odrzucona w przypadku jawnego naruszania przez inicjatywę podstawowych wartości UE. Nie ma ograniczeń co do sposobu zbierania deklaracji poparcia, jednak krajowe organy władzy będą zobowiązane sprawdzać, czy internetowe systemy zbierania podpisów są zgodne z pewnymi wymogami technicznymi i wymogami w kwestii zabezpieczeń, a kontrolę tę będzie należało przeprowadzić w ciągu trzech miesięcy. Organizatorzy będą dysponować rokiem na zebranie koniecznych podpisów.

Co Komisja będzie robić z inicjatywą?

Po zebraniu 300 000 podpisów z trzech państw członkowskich organizator musi zwrócić się do Komisji o sprawdzenie dopuszczalności inicjatywy. Komisja ma dwa miesiące na podjęcie decyzji, czy inicjatywa mieści się w ramach jej uprawnień i czy odnosi się do dziedziny, w której stanowienie prawa jest możliwe. Test dotyczący dopuszczalności nie będzie miał wpływu na decyzję Komisji co do przedmiotu inicjatywy. Po ocenieniu inicjatywy jako dopuszczalnej i sprawdzeniu podpisów Komisja będzie dysponować czterema miesiącami na zbadanie samej inicjatywy. Będzie musiała następne zdecydować, czy należy sporządzić wniosek ustawodawczy, podjąć działania w danej kwestii, przeprowadzając na przykład badanie czy też nie podejmować żadnych działań. Swoje rozumowanie będzie musiała następnie przedstawić w ogólnodostępnym dokumencie.

Zabezpieczenia

Celem wniosku jest zapewnienie, aby procedury rozpoczęcia inicjatywy obywatelskiej były proste, łatwe w zastosowaniu i dostępne dla wszystkich oraz nie stanowiły zbyt dużego obciążenia dla krajowych organów władzy. Ważne jest to, aby ten nowy element procesu demokracji był wiarygodny i dawał całkowitą gwarancję ochrony danych oraz był wolny od wszelkich nadużyć i oszustwa. Inicjatywa obywatelska nie wpływa na prawo Komisji do inicjatywy ustawodawczej, ale będzie zobowiązywać Komisję do poważnego rozpatrzenia wniosku złożonego przez grupę obywateli.

Ze względu na wagę inicjatywy obywatelskiej i złożoność niektórych zagadnień, Komisja przeprowadziła zakrojone na szeroką skalę konsultacje społeczne, w wyniku których w dniu 11 listopada 2009 r. przyjęto zieloną księgę. Uzyskane odpowiedzi w liczbie 330 uwzględniono przy opracowywaniu wniosku. Komisja zorganizowała w lutym br. publiczną debatę na ten temat oraz uwzględniła rezolucję Parlamentu Europejskiego w tej kwestii.

Więcej informacji na ten temat znajduje się:

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/537561.html,


 

- Przedstawiciele Komisji Europejskiej wyrazili uznanie dla wagi i skali przedsięwzięcia. Pozytywnie odnieśli się też do zaprezentowanych przez stronę polską założeń do projektu - powiedział wiceminister Krzysztof Hetman po zakończeniu spotkania, którego celem było rozpoczęcie procedury notyfikacji pomocy publicznej w projekcie „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej". Spotkanie odbyło się 26 marca 2010 r. w siedzibie Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji w Brukseli.

W trakcie wizyty zaprezentowano główne założenia projektu finansowanego ze środków Programu Rozwój Polski Wschodniej oraz model jego realizacji. W szczególności omówiono zasady interwencji środków publicznych w zakresie infrastruktury szerokopasmowej.

- Przedstawiciele Komisji Europejskiej zapewnili nas, że ze względu na wagę projektu jego notyfikacja będzie jednym z priorytetowych zadań w pracach Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji - podkreślił Krzysztof Hetman.

Rozpoczęto notyfikację pomocy publicznej w projekcie Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej


Celem notyfikacji jest uzyskanie pozytywnej opinii Komisji Europejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej pochodzącej ze środków publicznych na realizację przedsięwzięcia. Chodzi o  sprawdzenie czy nie będzie ono zaburzało konkurencji na rynku unijnym, a pieniądze publiczne nie przyczynią się do uzyskania uprzywilejowanej pozycji przez podmiot otrzymujący pomoc.  Uzyskanie akceptacji Komisji Europejskiej jest niezbędne do rozpoczęcia budowy sieci.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

***

Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej to inwestycja o wartości 300 mln euro, której celem jest zwiększenie dostępu do Internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym".

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Programu Rozwój Polski Wschodniej  

Szczegółowe informacje:

http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2007_2013/Strony/Rozpoczeto_notyfikacje_pomocy_publicznej_w_projekcie_SPPW_31032010.aspx


 

Dokładnie 500 dni pozostało do objęcia przez Polskę Przewodnictwa w Radzie UE. Przygotowania do tego ogromnego przedsięwzięcia są już mocno zaawansowane, choć wiele pracy wciąż jeszcze przed nami. Nasz kraj na tle innych państw UE wyjątkowo wcześnie rozpoczął przygotowania. W styczniu 2009 roku Rada Ministrów przyjęła kompleksowy program działań, ale de facto realizację pewnych zadań związanych z Prezydencją rozpoczęliśmy jeszcze w 2007 roku.

W przygotowaniach do Prezydencji wiele się już wydarzyło. W czerwcu 2009 roku zabezpieczyliśmy środki w wysokości 430 milionów złotych w ramach Programu Wieloletniego na lata 2010-2012. Z tej puli zostaną sfinansowane przygotowania i sprawowanie przez Polskę Prezydencji. Utworzony został tzw. Korpus Prezydencji, w skład którego wchodzą urzędnicy, którzy będą nas reprezentować w czasie Przewodnictwa. W drugiej połowie 2009 roku uruchomione zostały dla nich specjalne szkolenia językowe oraz z wiedzy o UE. Zaawansowane są także przygotowania logistyczne związane z lokalizacją spotkań Prezydencji w polskich miastach. Gotowe są również założenia programu informacyjnego i kulturalnego Prezydencji. Ponadto od początku 2008 prowadzimy współpracę z Danią i Cyprem, które wraz z Polską tworzą trio Prezydencji. Konsultujemy się zarówno w sprawach programowych, jak i organizacyjnych.

O wielu z powyższych aspektów staraliśmy się regularnie informować m.in. za pośrednictwem tej strony. Zależy nam, aby obywatele możliwie szeroko włączyli się w przygotowania do Prezydencji i w sam jej przebieg. Przewodnictwo nie jest bowiem tylko wydarzeniem politycznym, to także wielki projekt społeczny. Prezydencja daje możliwość szerokiej partycypacji przedstawicielom organizacji pozarządowych, świata kultury, biznesu, środowisk akademickich, samorządów, a także indywidualnym osobom pragnących po prostu wykorzystać swój potencjał dla promocji polskiego Przewodnictwa w UE.

Prezydencja jest niepowtarzalną szansą dla Polski w kształtowaniu Unii Europejskiej. Poprzez solidne wykonanie zadania, jakim jest Przewodnictwo w Radzie UE wzrośnie zaufanie do naszego kraju jako ważnego członka UE. Najbliższe 500 dni będzie więc wielką mobilizacją ze strony polskiej administracji na rzecz pełnego wywiązania się z nałożonych na nią zadań. Sukces Prezydencji będzie najlepszą promocji Polski i okazją do stworzenia pozytywnego wizerunku Polski w świecie.

http://www.prezydencjaue.gov.pl/czym-jest-prezydencja/254-do-polskiej-prezydencji-zostao-500-dni

Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że z dniem 15 lutego 2010 r. otwiera się procedurę wyłaniania przedstawicieli polskiego społeczeństwa obywatelskiego do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego (EKES).

EKES jest organem doradczym Unii Europejskiej i składa się z  przedstawicieli organizacji pracodawców, pracowników oraz innych przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności z dziedzin społeczno-ekonomicznej, obywatelskiej, zawodowej i kultury.

Prace EKES prowadzone są w trzech grupach: I - grupa pracodawców, II - grupa pracowników oraz III - grupa różnych interesów.

Polsce przypada 21 miejsc w EKES.

Szczegółowy zakres kompetencji EKES określają przepisy art. 300 - 304 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE C 115 z 9 maja 2008 r. i dostępna na stronie http://www.eur-lex.europa.eu/pl/treaties/index.htm).

Procedura wyłaniania przedstawicieli polskiego społeczeństwa obywatelskiego do EKES jest następująca:

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego zgłaszają swoich kandydatów w sposób następujący:

1) organizacje reprezentujące interesy pracodawców zgłaszają swoich kandydatów stronie pracodawców Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych - przesyłając zgłoszenia na adres: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3, 00-513 Warszawa, Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego lub składając je w Kancelarii Głównej MPiPS;

2) organizacje reprezentujące interesy pracowników zgłaszają swoich kandydatów stronie pracowników Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych - przesyłając zgłoszenia na adres: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3, 00-513 Warszawa, Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego lub składając je w Kancelarii Głównej MPiPS;

3) organizacje reprezentujące różne interesy zgłaszają swoich kandydatów stronie organizacji pozarządowych w Radzie Działalności Pożytku Publicznego - przesyłając zgłoszenia na adres: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3, 00-513 Warszawa, Departament Pożytku Publicznego lub składając je w Kancelarii Głównej MPiPS.

Zgłoszenia kandydatów przedkładane przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego powinny zawierać:

 • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego i inne dokumenty potwierdzające rodzaj i zakres działalności organizacji,
 • wniosek prezentujący kandydata, określający jego umiejętności przydatne w wykonywaniu zadań członka EKES,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz jego CV (w formie Europass Curriculum Vitae, dostępnej na stronie http://www.europass.cedefop.eu/) wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie jego danych na potrzeby procedury wyłaniania kandydatów na członków EKES.

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 15 marca 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego). Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Podział miejsc do poszczególnych grup EKES oraz wybór kandydatów dokonywany jest w sposób następujący:

1) strona pracodawców w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych rekomenduje w drodze uzgodnienia 7 kandydatów spośród kandydatur zgłoszonych przez organizacje reprezentujące interesy pracodawców;

2) strona pracowników w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych rekomenduje w drodze uzgodnienia 7 kandydatów spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje reprezentujące interesy pracowników;

3) strona organizacji społecznych w Radzie Działalności Pożytku Publicznego rekomenduje w drodze uzgodnienia 7 kandydatów spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje reprezentujące różne interesy.

Strona pracodawców w Trójstronnej Komisji do Spraw  Społeczno-Gospodarczych, strona pracowników w Trójstronnej Komisji do Spraw  Społeczno-Gospodarczych oraz strona organizacji społecznych w Radzie Działalności Pożytku Publicznego rekomendują Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej listy kandydatów do poszczególnych grup EKES  - w terminie do dnia 29 marca 2010 r.

W razie nierekomendowania list kandydatów, strona pracodawców w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, strona pracowników w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych lub strona organizacji społecznych w Radzie Działalności Pożytku Publicznego przekazują Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej kandydatury zgłoszone przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Minister Pracy i Polityki Społecznej niezwłocznie dokonuje wyboru kandydatów do poszczególnych grup EKES, spośród kandydatur zgłoszonych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego, biorąc pod uwagę dotychczasowy udział zgłoszonych kandydatów w pracach EKES oraz jego kompetencje.

Minister Pracy i Polityki Społecznej sporządza listę kandydatów na członków EKES ze wskazaniem organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które ich wskazały oraz przekazuje Radzie Ministrów listę kandydatów na członków EKES .

Rada Ministrów przedkłada listę kandydatów na członków EKES do zaopiniowania przez Komisję do Spraw Unii Europejskiej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Po wyrażeniu opinii przez  Komisję do Spraw Unii Europejskiej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, albo po upływie terminu 21 dni na jej wyrażenie, Prezes Rady Ministrów przekazuje Radzie Unii Europejskiej listę kandydatów  na członków EKES.


 

Polacy uważają, że Unia Europejska może skutecznie łagodzić skutki obecnego kryzysu, są też niezmiennie zadowoleni z członkostwa w UE - wynika z najnowszego badania Eurobarometru. Większość wierzy również, że szczyt załamania gospodarczego już minął, ale co trzeci wątpi, że przyjęcie wspólnej waluty poprawiłoby kondycję kraju wobec problemów, jakie przyniósł kryzys.

 
 

Według badania Eurobarometru przeprowadzonego między 30 paĽdziernika a 15 listopada 2009 roku, prawie połowa Polaków (44 proc.) jest zdania, że wpływ kryzysu na rynek pracy już osiągnął swój szczyt. Jednocześnie niewiele mniej badanych (42 proc.) twierdzi, że najgorsze dopiero nadejdzie.

http://ec.europa.eu/polska/news/100125_eurobarometr_pl.htm


16 grudnia br., na uroczystości w Brukseli Komisja Europejska przyzna „Złote gwiazdy aktywnego obywatelstwa europejskiego" ośmiu wybranym w tym roku projektom. Przed uroczystością odbędzie się konferencja UE, która będzie okazją do dyskusji na temat aktywnej postawy obywatelskiej realizowanej poprzez wolontariat oraz jej znaczenia dla Europy. Wspomniana konferencja, na której spotkają się zainteresowane strony, politycy i naukowcy, wyznacza początek mobilizacji obywateli pod kątem Europejskiego Roku Wolontariatu Propagującego Aktywność Obywatelską w 2011 r.

„Projekty, które dzisiaj nagradzamy „Złotymi gwiazdami" pokazują kluczową rolę, jaką odgrywają obywatele Europy w budowie wspólnej europejskiej przestrzeni. Jednym z głównych celów nowej Komisji Europejskiej jest dalsze wzmocnienie aktywnego obywatelstwa UE i stworzenie obywatelom europejskim jeszcze więcej możliwości wpływania na kierunek rozwoju Europy w przyszłości. Przykłady przedstawione przy okazji dzisiejszej uroczystości świadczą o istnieniu potencjału, który umożliwi osiągnięcie tego ambitnego celu." stwierdził Maroą ©efčovič, komisarz ds. edukacji, szkoleń, kultury i młodzieży.

„Złote gwiazdy" są oficjalnym wyróżnieniem przyznawanym co roku projektom finansowanym w ramach programu „Europa dla obywateli", którego celem jest angażowanie obywateli w budowanie UE. Od chwili jego uruchomienia w 2007 r. w programie co roku bierze udział prawie milion bezpośrednich uczestników , którzy mają dzięki niemu okazję, aby zastanowić się nad swoją wspólną tożsamością poprzez odkrywanie różnic i podobieństw kulturowych w stosunku do obywateli z innych części Europy. Poprzez wymianę między miastami partnerskimi oraz projekty dotyczące transeuropejskiego społeczeństwa obywatelskiego lub pielęgnujące pamięć o przeszłości, program „Europa dla obywateli" zdecydowanie przyczynia się do stworzenia europejskiej przestrzeni publicznej i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Europejski Rok 2011 jest polityczną inicjatywą Komisji Europejskiej podjętą w odpowiedzi na silną potrzebę europejskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego, aby zwrócić uwagę na bardzo znaczący potencjał wolontariatu oraz dla uczczenia 10. rocznicy Międzynarodowego Roku Wolontariatu zorganizowanego przez Narody Zjednoczone w 2001 r. Europejski Rok spowoduje podniesienie świadomości znaczenia wolontariatu, zwiększenie uznania dla wolontariuszy, intensyfikację dyskusji i wymiany praktyk w celu ulepszenia przepisów dotyczących wolontariatu oraz stworzenia lepszych warunków dla działalności wolontariatu w UE.

Więcej informacji na temat uroczystości wręczenia nagród oraz programu konferencji

Więcej o możliwości wzięcia udziału w uroczystości

Krótkie opisy nagrodzonych projektów


Źródło: serwis prasowy Komisji Europejskiej

http://www.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/74621443F4F08A5CC125768E0048139A?Open


Od 1 stycznia 2010 roku wchodzi w życie ustawa o finansach publicznych  z 27 sierpnia 2009 r., która wprowadza fundamentalne zmiany w systemie wdrażania Funduszy Europejskich. Dotyczą one przede wszystkim systemu finansowania realizacji programów, ale również systemu instytucjonalnego. Nowe przepisy ustanawiają instytucję Płatnika, którego rolę pełnić będzie Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

W nowym systemie środki UE będą wyłączone z budżetu państwa. Utworzony zostanie budżet środków europejskich, przeznaczony do finansowania programów. Pieniądze z tego budżetu będą przekazywane bezpośrednio do beneficjenta w formie płatności (a nie dotacji rozwojowej) wypłacanej przez BGK. Wypłata uruchamiana będzie na podstawie zlecenia wystawianego przez instytucję podpisującą z beneficjentem umowę o dofinansowanie.

Nowa ustawa o finansach publicznych przewiduje, że współfinansowanie krajowe, czyli część dofinansowania projektu pochodząca z budżetu państwa będzie przekazywana beneficjentowi w formie dotacji celowej przez właściwego dysponenta części budżetowej, bezpośrednio albo za pośrednictwem BGK.

Nowy system wprowadza zatem zasadę, że beneficjent otrzymuje środki na dofinansowanie z dwóch Ľródeł: środki UE wypłacane przez BGK w formie płatności oraz ewentualne współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w formie dotacji celowej wypłacanej przez BGK lub bezpośrednio przez właściwego dysponenta.

Z punktu widzenia beneficjentów fundamentalne znaczenie ma fakt, że przepisy zmienionej ustawy przewidują różne procedury rozliczania otrzymanych środków, w zależności od formy ich przekazania, zwłaszcza w kontekście wypłaty dofinansowania w formie zaliczki. W przypadku gdy wypłacona beneficjentowi zaliczka zawiera zarówno wkład UE jak i wkład krajowy, beneficjent będzie musiał dokładnie wiedzieć jaka część przekazanego mu dofinansowania podlega obowiązkowi zwrotu w przypadku braku rozliczenia do końca roku budżetowego. Dlatego zapisy umowy o dofinansowanie muszą precyzyjnie wskazywać, jaka część środków przysługujących beneficjentowi stanowi współfinansowanie krajowe i jakie są konsekwencje ich nierozliczenia z końcem roku budżetowego. Aneksowanie dotychczas zawartych umów będzie odbywać się sukcesywnie. Należy przy tym mocno podkreślić, że brak aneksu do umowy nie wstrzyma należnych wypłat. Przepisy wykonawcze do ustawy wyraĽnie wskazują, że nadal obowiązywać będą dotychczasowe zobowiązania i mechanizmy.

Pliki do pobrania:
http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2007_2013/Strony/Zmiany_w_ustawie_o_finansach_publicznych_a_wdrazanie_Funduszy_Europejskich.aspx


 

Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 203 poz. 1569, Warszawa, dnia 2 grudnia 2009 r.

Oświadczenie rządowe z dnia 29 listopada 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. - opublikowano w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 203 poz. 1570, Warszawa, dnia 2 grudnia 2009 r.


Zapoznaj się z broszurą UKIE TzL_broszura_internet_UKIE.pdfPoznaj Traktat z Lizbony


http://www.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/6234FD3713ECE4ACC12576810039AA3D?Open


18 listopada 2009 r. odbyło się ósme spotkanie Grupy ds. Europejskiego Funduszu Społecznego, funkcjonującej w ramach Zespołu do spraw uproszczeń systemu wykorzystania środków funduszy Unii Europejskiej. W spotkaniu uczestniczył, oprócz stałych Członków Grupy, przedstawiciel Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Przedmiotem posiedzenia była analiza propozycji uproszczeń zgłoszonych przez podmioty zewnętrzne za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: prstefundusze@mrr.gov.pl. Ponadto, na spotkaniu omówiono postulaty modyfikacji rozwiązań w zakresie aplikowania i wdrażania środków w ramach Programu Kapitał Ludzki. Podstawę dyskusji stanowiły informacje przedstawione przez reprezentanta Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Najważniejsze kwestie poruszone na spotkaniu dotyczyły:

 • procedury oceny wniosków o dofinansowanie projektu (pod dyskusję poddano propozycję połączenia etapu oceny formalnej i merytorycznej oraz modyfikacji kryteriów wyboru projektów),
 • zasad trwałości projektu w kontekście mechanizmu przenoszenia autorskich praw majątkowych do utworów wypracowanych w przedsięwzięciach zrealizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • zagadnień związanych z wysokością udziału kosztów zarządzania w budżecie projektu.

W odniesieniu do ostatniej kwestii ustalono, że członkowie Grupy zgłoszą propozycje do Projektu zmian Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki. Będą one zgłaszane w ramach prowadzonych obecnie konsultacji dokumentu.

Celem kolejnego spotkania Grupy, zaplanowanego na początek 2010 roku, będzie pogłębiona analiza procedury oceny wniosków o dofinansowanie. Uwaga Członków Grupy skoncentruje się przede wszystkim na obowiązujących obecnie kryteriach wyboru projektów, dotyczących między innymi zasady równości szans kobiet i mężczyzn, jako polityki horyzontalnej w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.efs.gov.pl/wiadomosci/Strony/X_spotkanie_pf_gr_ds_przedwsiebiorcow_231109.aspx

 


 

 

Najnowsze dane Komisji Europejskiej dotyczące wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności potwierdzają, że Polska jest zdecydowanym liderem w ich wdrażaniu.

Według stanu na 27 paĽdziernika 2009 r. w Komisji Europejskiej znajdują się wnioski o płatności pośrednie oczekujące na refundację o łącznej wartości ponad 1,7 mld EUR, z czego przekazane przez stronę polską opiewają na kwotę ok. 597,5 mln EUR.

Łącznie ze środkami już wypłaconymi na rzecz Polski, wartość wszystkich wniosków o płatności pośrednie przekazanych przez nasz kraj do KE wynosi niemal 1,6 mld EUR.

Po uwzględnieniu ogółu wniosków o płatności okresowe, Polska znajduje się na pierwszym miejscu (z kwotą ok. 1,6 mld EUR), na kolejnych miejscach plasują się Niemcy (ok. 1 mld EUR) oraz Hiszpania (ok. 737 mln EUR).

Łączna wartość środków przekazanych przez Komisję Europejską w formie płatności okresowych w ramach Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wniosków o płatności okresowe, które wpłynęły do KE, ale nie zostały jeszcze zrefundowane państwom, dane na 27 paĽdziernika 2009 r., w mln EUR.

Polska liderem we wdrażaniu Funduszy Europejskich

http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2007_2013/Strony/Polska_liderem_we_wdrazaniu_funduszy_UE_04112009.aspx

 


 

7 lipca 2009 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska spotkała się z komisarzem ds. zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans Vladimirem ©pidlą. Głównym tematem rozmów były działania antykryzysowe wspierane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas spotkania omawiane były kwestie związane z podejmowanymi przez Polskę działaniami antykryzysowymi w ramach Programu Kapitał Ludzki. Przedstawiono także stan wdrażania ważnych, w kontekście spowolnienia gospodarczego, projektów systemowych oraz omówiono przyszłość Europejskiego Funduszu Społecznego. Minister Bieńkowska poinformowała również Komisję Europejską o poziomie wykorzystania Europejskiego Funduszu Społecznego z perspektywy 2004-2006. Komisarz ©pidla potwierdził natomiast informacje na temat planowanego przez Unię Europejską wprowadzenia mikrokredytów dla bezrobotnych, dzięki którym będą oni mogli założyć własną firmę. W rozmowach uczestniczyli również wiceminister w MRR Jarosław Pawłowski oraz Paweł Chorąży, dyrektor Departamentu Zarządzania EFS.

Po spotkaniu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, komisarz V. ©pidla udał się do Nadarzyna, gdzie odwiedził  projekt „Szkoła Jazdy SCANIA - Podniesienie kwalifikacji kierowców samochodów ciężarowych", dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu przeszkolenie w ciągu roku 1500 kierowców.

http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/Strony/WizytakomisarzaUEV_Spidli_090709.aspx

 


 

Komisja Europejska przedstawiła dziś podsumowanie swych osiągnięć w przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dzięki jej staraniom ściślej zjednoczona Unia Europejska przynosi korzyści swym obywatelom, a 27 państw członkowskich stało się obszarem większej stabilności i dobrobytu. Komisja podjęła zdecydowane działania w obliczu kryzysu finansowego i gospodarczego. Wprowadziła spójne podejście do kwestii przeciwdziałania zmianom klimatu oraz zabezpieczenia dostaw energii. Komisja starała się wpłynąć na kształt globalizacji, tak, aby nie powodowała ona wykluczenia społecznego, aby odzwierciedlała europejskie wartości i była regulowana lepszymi przepisami.

Przewodniczący Komisji José Manuel Barroso stwierdził: „Obecna Komisja, pierwsza działająca w rozszerzonej Unii liczącej 27 państw, stanęła przed jednymi z najtrudniejszych wyzwań, z jakimi miała dotąd do czynienia Unia Europejska, w czasach ogromnych zmian gospodarczych i społecznych. Nasze działania pokazały, że mocno trwamy przy podstawowych wartościach i celach, którym Unia zawdzięcza swój sukces, i poważnie przyczyniliśmy się do przyszłego rozwoju projektu europejskiego.

Jestem szczególnie dumny z tego, jak zachowaliśmy się w obliczu kryzysu gospodarczego i finansowego , z naszego ambitnego programu przeciwdziałania zmianom klimatu oraz ze stworzenia prawdziwej europejskiej polityki energetycznej. Przejęliśmy inicjatywę w kształtowaniu globalizacji, chcąc wnieść do niej wartości europejskie, i wspieramy interesy europejskie na całym świecie. Nadszedł czas, aby w wyborach do Parlamentu Europejskiego obywatele Europy wypowiedzieli się na temat swojej wizji przyszłości. Zachęcam ich zatem, aby skorzystali z przysługującego im demokratycznego prawa".

Podsumowanie osiągnięć Komisji przedstawiono w obszernym dokumencie opublikowanym dziś we wszystkich językach urzędowych UE.
W ciągu ostatnich pięciu lat Komisja José Manuela Barrosa zyskała wiarygodność w oczach obywateli, podmiotów gospodarczych, państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego. Udowodniła, że potrafi przedstawiać ambitne, a zarazem realne inicjatywy, a także zapewniać ich wykonanie. Co ważne, udało jej się tego dokonać pomimo jednoczesnych przemian instytucjonalnych i kryzysu gospodarczego.

Osiągnięto w tym czasie porozumienie w sprawie nowych ważnych aktów prawnych dających obywatelom istotne korzyści związane z jednolitym rynkiem, na przykład w postaci rozszerzenia praw pasażerów, obniżenia opłat za połączenia z telefonów komórkowych czy też ułatwienia płatności transgranicznych. Jednocześnie Komisja uprościła unijne przepisy prawne, proponując usunięcie niemal 10% zbędnej legislacji oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich.

W ramach odnowionej strategii lizbońskiej oraz zmienionego paktu stabilności i wzrostu Komisja skoncentrowała się na wzroście gospodarczym i zatrudnieniu, co zapewniło Europie lepszą sytuację na czas obecnego kryzysu w gospodarce, finansach i na rynku pracy. Komisja jako pierwsza instytucja międzynarodowa przedstawiła wiarygodny plan odbudowy i przejęła inicjatywę w działaniach związanych z aktywami o obniżonej jakości, dokapitalizowaniem, pomocą państwa oraz środkami pozwalającymi przejść od ratowania do odbudowy przedsiębiorstw w niektórych sektorach, np. w przemyśle motoryzacyjnym. Komisja przewodzi działaniom antykryzysowym na forum grupy G-20, a także na szczeblu europejskim poprzez wdrażanie zaleceń zawartych w sprawozdaniu Jacques'a de Larosière'a.

Komisja José Manuela Barrosa zmieniła podejście Europy do zmian klimatu i kwestii energii. Za pomocą przygotowanego przez tę Komisję ambitnego pakietu aktów prawodawczych Europa wykazała gotowość do objęcia przywództwa i w tym samym duchu będzie przygotowywać się do rozmów w sprawie zmian klimatu w Kopenhadze. Komisja stara się dopilnować, aby środki krótkoterminowe stosowane w związku z kryzysem gospodarczym były całkowicie zgodne z celami długookresowymi.
Komisja Europejska podjęła wiele starań, aby wpłynąć na wciąż zmieniającą się sytuację na świecie i zająć się kwestią ubóstwa, światowymi problemami zdrowotnymi, migracją i zagrożeniami dla bezpieczeństwa. Jej siła oddziaływania dała się zauważyć podczas kryzysu w Gruzji, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Jednocześnie Komisja przyczyniła się do zapewnienia stabilności w sąsiadujących z nią regionach i stworzyła warunki do skutecznego, ambitnego partnerstwa ze światowymi potęgami w obronie interesów i wartości europejskich.
Potrzebne są jednak dalsze działania. Nie zakończono jeszcze rundy dauhańskich negocjacji handlowych. Szereg przedłożonych przez Komisję wniosków, służących zreformowaniu rynków finansowych, zwiększeniu zatrudnienia oraz sprostaniu innym naglącym wyzwaniom, nadal oczekuje na ostateczną decyzję UE. Komisja niweluje skutki obecnego kryzysu gospodarczego, ale będzie również musiała zadbać o to, aby Unia wyszła z niego silniejsza niż wcześniej. Nadal będzie się koncentrować na konieczności ratyfikowania traktatu lizbońskiego, ponieważ daje on Unii większe możliwości działania.

Komisja José Manuela Barrosa z własnej inicjatywy przedstawiła propozycje rozwiązań bieżących problemów. Plan odbudowy gospodarczej, przeciwdziałanie zmianom klimatu, bezpieczeństwo energetyczne, Fundusz Dostosowania do Globalizacji, 1 miliard euro w ramach pomocy żywnościowej na rzecz rozwoju, Europejski Instytut Innowacji i Technologii, 5 miliardów euro na projekty w dziedzinie energetyki i szerokopasmowy Internet na obszarach wiejskich, pakt w sprawie migracji - każde z wymienionych działań podjęto z inicjatywy Komisji. Komisja pokazała, że UE w liczbie 27 państw może dobrze funkcjonować, przewodzić debacie i realizować swe zadania. Komisja stoi u steru działań służących realizacji projektu europejskiego. Udawało jej się doprowadzić do porozumienia 27 państw członkowskich podczas wszystkich szczytów Rady Europejskiej, zarówno w czasach spokojnych, jak i burzliwych. Tak oto prezentuje się dorobek obecnej Komisji.

Kontekst

Komisja José Manuela Barrosa rozpoczęła pracę w dniu 22 listopada 2004 r. Jej kadencja kończy się 31 paĽdziernika 2009 r.

W ciągu minionych czterech i pół roku Komisja przyjęła szereg ambitnych wniosków legislacyjnych. Od początku 2005 r. Parlament Europejski i Rada, w ramach procedury współdecyzji, osiągnęły porozumienie w sprawie ponad 470 wniosków.

Szczegółowych informacji na temat osiągnięć Komisji w określonych obszarach polityki udzielają gabinety poszczególnych komisarzy.

Tekst przedstawiający osiągnięcia Komisji można pobrać ze strony internetowej: http://ec.europa.eu/index_pl.htm

Ľródło: Komisja Europejska

http://www.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/59CCE878AEF3FB7FC12575C40043F8D9?Open


Na koniec kwietnia 2009 r. wartość środków wypłaconych beneficjentom  programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy na lata 2004-2006 wyniosła ok. 31,6 mld zł, co stanowi ok. 96 proc. alokacji na lata 2004-2006.

Postępujące od połowy ubiegłego roku osłabienie polskiej waluty, wpływa na wartość dostępnych funduszy wyrażoną w PLN, a tym samym na poziom procentowego jej wykorzystania. Przyjmując wartość złotówki w stosunku do euro z połowy 2008 r. obecny poziom wydatkowania odpowiadałby 101,45 proc. całej alokacji. W wyniku zmian kursu pula pieniędzy przyznanych Polsce wzrosła o ok. 2 mld zł.

W kwietniu 2009 r. do beneficjentów trafiło 679,3 mln zł. Od początku bieżącego roku płatności wyniosły łącznie ok. 1,5 mld zł.  Utrzymanie kwietniowego tempa wydatkowania zapewni pełną absorpcję funduszy przyznanych Polsce na lata 2004-2006.

Pojawienie się dodatkowych funduszy oraz wydłużenie o sześć miesięcy okresu kwalifikowalności umożliwiło realizację dodatkowych projektów. Płatności z kont programowych na rzecz beneficjentów końcowych będą mogły być dokonywane również po zakończeniu okresu kwalifikowalności wydatków, który dla większości programów przypada na 30 czerwca 2009 r.  Zrefundowane zostaną tylko te wydatki, które zostaną poniesione przez beneficjentów końcowych do tej daty.
 
Tabela: Wartość zawartych umów i poziom płatności z kont programowych w poszczególnych programach operacyjnych według stanu na koniec kwietnia 2009 r. (w mln PLN)

PROGRAM OPERACYJNY

Kontraktacja na koniec kwietnia
2009 r.

Kontraktacja na koniec kwietnia 2009 r. jako
% alokacji

Płatności
w kwietniu 2009 r.

Płatności na koniec kwietnia 2009 r.

Płatności na koniec kwietnia 2009 r. jako % alokacji

SPO WKP

4 919,8

102,3%

40,1

4 530,8

94,2%

ZPORR

ERDF

10 069,2

103,4%

66,6

9 655,7

99,2%

ESF

1 652,6

98,0%

12,3

1 509,7

89,5%

OGÓŁEM

11 721,8

102,6%

78,9

11 165,4

97,7%

SPO Transport

5 736,7

131,6%

23,9

3 952,9

90,7%

SPO RZL

5 861,7

102,2%

482,8

5 532,8

96,4%

SPO Restrukturyzacja

4 689,4

103,1%

14,1

4 484,6

98,6%

SPO Rybołówstwo

779,8

99,1%

36,9

648,2

82,4%

PO PT

112,9

106,0%

0,5

101,4

95,1%

IW EQUAL

567,0

111,5%

0,0

520,3

102,3%

IW INTERREG

671,5

101,9%

2,1

639,9

97,2%

OGÓŁEM

35 060,6

106,4%

679,3

31 576,3

95,9%

http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/strona_glowna/Strony/Wykorzystanie_funduszy_eur_2004-2006_na_kwietnia_2009r.aspx

 
 

W dniach 23-24 kwietnia 2009 r. minister Elżbieta Bieńkowska uczestniczyła w nieformalnym spotkaniu ministrów 27 państw Unii Europejskiej odpowiedzialnych za politykę regionalną, które odbyło się w Mariańskich ŁaĽniach (Czechy) w ramach Prezydencji Republiki Czeskiej w Radzie Unii Europejskiej.

Spotkaniu przewodniczył Cyril Svoboda, minister rozwoju regionalnego Republiki Czeskiej, wzięła w nim także udział Danuta Hübner, komisarz UE ds. polityki regionalnej, która reprezentowała Komisję Europejską.

Podczas dyskusji zostały poruszone kwestie przyszłości polityki spójności po roku 2013 oraz spójności terytorialnej Unii Europejskiej. Ministrowie wymienili poglądy w najważniejszych kwestiach związanych z polityką regionalną. Spotkaniu przewodniczył Cyril Svoboda, minister rozwoju regionalnego Republiki Czeskiej, wzięła w nim także udział Danuta Hübner, komisarz UE ds. polityki regionalnej, która reprezentowała Komisję Europejską. Podczas dyskusji zostały poruszone kwestie przyszłości polityki spójności po roku 2013 oraz spójności terytorialnej Unii Europejskiej. Ministrowie wymienili poglądy w najważniejszych kwestiach związanych z polityką regionalną.

Podczas dyskusji zostały poruszone kwestie przyszłości polityki spójności po roku 2013 oraz spójności terytorialnej Unii Europejskiej. Ministrowie wymienili poglądy w najważniejszych kwestiach związanych z polityką regionalną.

http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/strona_glowna/Strony/MEB_na_nieformalnym_spotkaniu_ministrow_ds_polit_rozwoju.aspx19 marca 2009 r. odbyło się szóste spotkanie Grupy ds. Europejskiego Funduszu Społecznego, funkcjonującej w ramach Zespołu do spraw uproszczeń systemu wykorzystania środków funduszy Unii Europejskiej.

Spotkaniu przewodniczyła Anna Mickiewicz, dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. W spotkaniu udział wzięli eksperci zewnętrzni, przedstawiciele beneficjentów oraz instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu Kapitał Ludzki.

W trakcie spotkania przedstawiono uproszczenia wdrożone w wyniku prac Grupy. Usprawnienia polegają między innymi na ujednoliceniu wymogów formalnych stawianych na etapie składania wniosków o dofinansowanie oraz  opracowaniu przedziałów kwot zabezpieczenia i sposobu określania wymaganych form zabezpieczeń przez Instytucje Pośredniczące / Instytucje Pośredniczące drugiego stopnia.

Celem posiedzenia było również przeanalizowanie kolejnych propozycji uproszczeń w zakresie aplikowania o środki unijne, zgłoszonych przez przedstawicieli beneficjentów.

Przypominamy, że w ramach akcji „Proste Fundusze" uruchomiony został adres poczty elektronicznej prostefundusze@mrr.gov.pl, na który można przekazywać sugestie uproszczeń procedur wdrażania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

http://www.efs.gov.pl/Wiadomosci/Strony/VI_spotkanie_Grupy_ds_EFS_w_ramach_akcji_Proste_Fundusze_190309.aspx


Komisja opublikowała Sprawozdanie ogólne dotyczące działalności Unii Europejskiej poświęcone życiu Unii w 2008 r. Liczne czynniki kształtujące wydarzenia w ciągu tych dwunastu miesięcy: międzynarodowy kryzys finansowy, zmiany klimatyczne oraz liczne konflikty międzynarodowe stanowiły przedmiot szybkiej i efektywnej reakcji europejskiej, często stawiającej Unię Europejską w pierwszym szeregu na światowej scenie politycznej. Proces ratyfikacji traktatu lizbońskiego, spowolniony poprzez zwycięstwo przeciwników traktatu w przeprowadzonym na wiosnę referendum irlandzkim, który został wznowiony w czasie grudniowego posiedzenia Rady Europejskiej, był najważniejszym wydarzeniem instytucjonalnym ubiegłego roku.

Z okazji ukazania się Sprawozdania ogólnego za 2008 r., przewodniczący Barroso zauważył, że „w ciągu pięćdziesięciu lat swojego istnienia instytucje europejskie udowodniły swoją zdolność do szybkiego reagowania na wyzwania światowe, w jakie obfitował 2008 r. Obchodząca w tym roku dziesięciolecie swojego istnienia unia gospodarcza i walutowa również pokazała, jaką ochronę daje euro w obliczu kryzysu finansowego o zasięgu światowym."

Sprawozdanie ogólne obejmuje prace wszystkich instytucji i organów Unii oraz ma na celu umożliwienie globalnego spojrzenia na najważniejszego wydarzenia i tendencje, które charakteryzowały życie UE w 2008 r.
Opublikowane w dwudziestu dwóch językach urzędowych Unii, Sprawozdanie ogólne jest dostępne w Internecie na europejskim serwerze: http://europa.eu/generalreport/pl/welcome.htm. Będzie ono wkrótce dostępne w różnych biurach sprzedaży publikacji Unii Europejskiej.

http://www.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/E4155C7DB32BC87FC1257571004B93B1?Open


W odpowiedzi na kryzys finansowy i gospodarczy Danuta Hübner, komisarz UE ds. polityki regionalnej, ogłosiła pakiet decyzji Komisji Europejskiej, którego celem jest zapewnienie państwom członkowskim większej elastyczności w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych. Zmiany obejmą wydłużenie terminu, w którym kraje UE muszą wykorzystać fundusze przyznane im na lata 2000-2006 oraz zagwarantują, że każde otrzymane euro zostanie dobrze wykorzystane.

Komentując decyzję o wydłużeniu o sześć miesięcy, do 30 czerwca 2009 r., terminu dla projektów i płatności komisarz Hübner powiedziała: „Wszystkie nasze wysiłki zmierzają do zagwarantowania, że każde euro z funduszy strukturalnych jest efektywnie wykorzystywane. Jesteśmy w trakcie dostosowywania polityki spójności do nowej rzeczywistości gospodarczej, aby umożliwić państwom członkowskim zoptymalizowanie wykorzystania środków UE jako doskonałego lekarstwa na kryzys".

Wydłużenie terminu dla czterech funduszy strukturalnych

Na zaproszenie Komisji państwa członkowskie złożyły wnioski o wydłużenie okresu kwalifikowalności dla finansowania 385 spośród 555 programów polityki spójności na lata 2000-2006, w przypadku których fundusze nie zostały w pełni wykorzystane. Wydłużenie okresu kwalifikowalności dotyczy czterech funduszy strukturalnych z tego okresu: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołówstwa (IFOR).

Taka elastyczność umożliwi państwom członkowskim i regionom wdrożenie i sfinalizowanie większej liczby projektów. Komisja zachęca je do skupienia się na rentownych sektorach i środkach, takich jak inwestowanie w efektywność energetyczną w celu tworzenia ekologicznych miejsc pracy i oszczędzania energii, a także wspieranie „zielonych" technologii, aby przyspieszyć rozwój przemysłu budowlanego i samochodowego.

Pięć razy większa elastyczność

Komisja przyjęła również środek dający państwom członkowskim i regionom większą elastyczność w przyznawaniu finansowania na różne priorytety. Dotychczas instytucje zarządzające dysponowały 2% marginesem elastyczności, jeżeli chciały przenieść fundusze między tzw. „osiami priorytetowymi", które określają strategiczne obszary wydatków każdego programu operacyjnego w ramach polityki spójności.
„Sytuacja, w której obecnie się znajdujemy, różni się istotnie od sytuacji gospodarczej w 2000 r., kiedy priorytety te były uzgadniane. Uwzględniając te wyjątkowe okoliczności, w jakich znalazły się państwa członkowskie, Komisja zdecydowała o pięciokrotnym zwiększeniu elastyczności między priorytetami, z 2 do 10%. Umożliwi to państwom członkowskim wykorzystanie pozostałych funduszy tam, gdzie ich skuteczność będzie największa", powiedziała komisarz Hübner.

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/recovery/

Ľródło: Komisja Europejska

http://www.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/4B6AC739C0A4800AC1257567004D039A?OpenWartość alokacji z funduszy strukturalnych w perspektywie finansowej na lata 2004 - 2006 wyrażona w euro, jest stała i wynosi blisko 8,6 mld euro. Ze względu na postępujące w ostatnich miesiącach osłabienie złotego wobec euro, wartość środków jakie Polska ma do wykorzystania w starej perspektywie wyrażona w złotówkach stale rośnie. W lipcu 2008 r. wartość ta wynosiła ponad 31,1 mld złotych, podczas gdy w grudniu 2008 r. już ponad 32,6 mld złotych, a więc 1,5 mld złotych więcej.


Z tego względu, pomimo wypłacenia z kont programowych ponad 4,1 mld złotych (lipiec - grudzień 2008 r.), procentowy wskaĽnik wykorzystania alokacji poprzez wypłaty z kont programowych, wzrósł w tym czasie „tylko" o 5,68 punktów procentowych (z 86,56 proc. w lipcu 2008 r. do 92,24 proc. w grudniu 2008 r.).

Postępujące osłabianie złotego ma również wpływ na poziom nadkontraktacji. Pomimo, iż wartość zakontraktowanych środków na koniec 2008 r. wynosi prawie 34 mld złotych (czyli blisko mld złotych więcej niż w lipcu 2008 r.) to procentowy wskaĽnik nadkontraktacji zmniejszył się w tym okresie o 2 punkty procentowe do 104 proc.

Ponadto, stale monitorowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poziom płatności z kont programowych nie odzwierciedla w pełni poziomu absorpcji funduszy strukturalnych. Właściwym wskaĽnikiem wykorzystania funduszy byłaby wartość wydatków kwalifikowanych jakie beneficjenci ponoszą na realizowane projekty (wypłaty z kont programowych są następstwem poniesienia tych pierwotnych wydatków).

Różnice w procentowym wykorzystaniu alokacji na lata 2004-2006 ze względu na zmiany kursowe przedstawia poniższa tabela.

wartość płatności
koniec
GRUDNIA 2008

alokacja

LIPIEC 2008

% wykorzystania alokacji z LIPCA 2008

alokacja

GRUDZIEŃ 2008

% wykorzystania alokacji z GRUDNIA 2008

różnica między alokacją z GRUDNIA i LIPCA 2008

30 077 675 564

31 125 130 650

96,6%*

32 608 325 492

92,2%**

1 483 194 842

* Średni kurs 1 EUR: 3,36 PLN
** Średni kurs 1 EUR: 4,16 PLN

http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/strona_glowna/Strony/Kurs_euro_a_roznice_wysokosci_alokacji_w_ramach_NPR.aspx

 


 

Opublikowano raport z wykorzystania Funduszy Europejskich na koniec grudnia 2008 r. Zawiera on wykaz realizacji zadań w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004 - 2006, Strategii Wykorzystania Funduszu Spójności oraz Narodowej Strategii Spójności 2007 - 2013.

REALIZACJA NARODOWEGO PLANU ROZWOJU 2004-2006.

W grudniu 2008 r. na rzecz beneficjentów funduszy strukturalnych na lata 2004-2006 wypłacono kwotę ponad 953 mln zł, tj. o ponad 222,6 mln zł więcej niż w poprzednim miesiącu. Najwyższy poziom płatności z kont programowych miał miejsce, podobnie jak w listopadzie 2008 r., w przypadku: SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw - 312,8 mln zł oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - 292,0 mln zł.

Kwota łącznych płatności z kont programowych od początku uruchomienia programów operacyjnych do końca 2008 r. osiągnęła wartość ok. 30,1 mld zł, co przy uwzględnieniu wartości kursów, po których przeliczano wydatki poświadczone do Komisji Europejskiej we wnioskach o płatności pośrednie, oznacza wykorzystanie alokacji na poziomie 92,2 proc.  Podkreślić należy, iż w związku z deprecjacją złotego z miesiąca na miesiąc rośnie wartość alokacji wyrażona w PLN. Na koniec grudnia 2008 r., w porównaniu z końcem listopada 2008 r., dostępna alokacja wzrosła o ponad 557 mln PLN (patrz: Kurs euro a różnice wysokości alokacji ).

Wartość wydatków certyfikowanych do Komisji Europejskiej w grudniu 2008 r. wyniosła ok. 81,4 mln EUR. Tym samym, kwota wydatków certyfikowanych do KE od początku uruchomienia programów osiągnęła poziom ok. 7,1 mld EUR, co stanowi 82,6 proc. zobowiązań na lata 2004-2006.  Kwota refundacji otrzymanej w grudniu 2008 r. z KE wyniosła ponad 11 mln EUR. Łącznie, do końca 2008 r.  strona polska otrzymała z KE tytułem refundacji ponad 6,6 mld EUR, co stanowi ponad 77 proc. zobowiązań na lata 2004-2006.

W przypadku Funduszu Spójności wartość wniosków przekazanych do KE w grudniu 2008 r. wyniosła ok. 120,3 mln EUR. Łącznie, od początku uruchomienia Strategii wykorzystania Funduszu Spójności strona polska przekazała do Komisji Europejskiej wnioski o płatność na kwotę ok. 3,2 mld EUR, co stanowi ok. 56,3 proc. alokacji dostępnej na lata 2004-2006.

Kwota płatności otrzymanych w grudniu 2008 r. z KE w ramach Funduszu Spójności wyniosła ponad 106,3 mln EUR. Tym samym, całkowita kwota płatności przekazanych przez KE do końca 2008 r. wyniosła ok. 2,9 mld EUR, tj. 51 proc. dostępnej alokacji.

2. Wydłużenie terminu kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych perspektywy finansowej 2004-2006

W związku z wystąpieniem poważnych skutków kryzysu finansowego na rynkach europejskich, w dniu 8 grudnia 2008 r. strona polska wystąpiła do KE z wnioskiem o wydłużenie ostatecznego terminu kwalifikowalności wydatków w ramach programów na lata 2004-2006 do 30 czerwca 2009 r. (z wyjatkiem PO Pomoc Techniczna) -Według informacji zwrotnej uzyskanej ze strony Komisji Europejskiej, wniosek o przedłużenie terminu został rozpatrzony pozytywnie, natomiast w chwili obecnej trwa proces finalizacji tej decyzji na poziomie prawnym. Najbardziej prawdopodobne jest, iż każda kompetentna Dyrekcja Generalna wyda decyzje dla nadzorowanych przez siebie programów, czyli:

 • 1 decyzję dla ZPORR, SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, SPO Transport,
 • 1 decyzję dla SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb,
 • 1 decyzję dla SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich,
 • 1 decyzję dla SPO Rozwój zasobów ludzkich oraz osobne decyzje dla PIW Interreg IIIA.
  Finalnie, Instytucja Zarządzająca IW EQUAL zdecydowała o nieprzedłużaniu terminu kwalifikowalności wydatków.
Poniższa tabela prezentuje zmiany w harmonogramie zamykania pomocy na lata 2004-2006.

 

PROGRAM OPERACYJNY

Czy wnioskowano
o przedłużenie terminu kwalifikowalności?

Ostateczny termin kwalifikowalności wydatków dla programu

Czy (i w których działaniach) planuje się uruchomienie dodatkowych naborów?

SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

tak

30.06.2009

Projekty z listy rezerwowej, głównie
w  działaniu 2.2.1 i 2.2.2

SPO Rozwój zasobów ludzkich

tak

30.06.2009

IZ rozważa wystąpienie
o dodatkową nadkontraktację dla działania 2.1 i przeznaczenia środków dla projektu realizowanego przez MEN.

ZPORR

tak

30.06.2009

Ewentualnie dodatkowe nabory
w działaniach,
w których nie występuje pomoc publiczna

PO Pomoc techniczna

nie

31.12.2008

Nie - zakończono program

SPO Restrukturyzacja...

tak

30.06.2009

Nie

SPO Rybołówstwo...

tak

30.06.2009

Działania 1.1, 2.2., 3.2, 3.4, 4.5

SPO Transport

tak

30.06.2009

Nie; dodatkowy nabór został przeprowadzony
w okresie IX-XII 2008

IW Equal

nie

30.04.2009

Nie

IW Interreg IIIA

Polska-Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia

tak

30.06.2009

Tak

Polska-Brandenburgia

tak

31.12.2009

Tak

Polska-Saksonia

tak

30.06.2009

Tak

Polska-Słowacja

nie

31.12.2008

Nie - zakończono program

Polska-Czechy

nie

31.12.2008

Nie - zakończono program

Polska-Litwa-Rosja (obwód kaliningradzki)

tak

31.12.2009

Tak

Polska-Białoruś-Ukraina

tak

31.12.2009

Nie

REALIZACJA NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI 2007-2013

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 2007-13 od początku uruchomienia programów do 18 stycznia 2009 r. złożono 41,2 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 80,9 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 6 907 umów o dofinansowanie na kwotę dofinansowania w części UE 9,2 mld zł, co stanowi 3,4 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 1 228,3 mln zł, a w części dofinansowania UE 992,6 mln zł.

Tygodniowy postęp we wdrażaniu programów operacyjnych w ramach NSRO 2007-2013 przedstawiają poniższe wykresy:

http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/strona_glowna/Strony/Wykorzystanie_Funduszy_Europejskich_stan_na_koniec_grudnia0822012009.aspx

 


 

Początek stycznia 2009 r. to dobry moment, aby mówić o funduszach z Unii Europejskich. Z jednej strony mamy maksymalne wykorzystanie środków z perspektywy 2004-2006, z drugiej zaś rozpędzoną ścieżkę nowych programów - powiedziała minister Elżbieta Bieńkowska podczas briefingu prasowego 9 stycznia 2009 r. w Warszawie.

Jak zaznaczyła minister, wykonanie budżetu z poprzedniej perspektywy, to przykład polskiej historii sukcesu. - Beneficjentom wypłaciliśmy już ponad 91 proc. środków a wartość zawartych umów przekracza 100 proc. dostępnych funduszy na lata 2004-2006.

Od III kwartału zeszłego roku, czyli od momentu usunięcia zaniedbań legislacyjnych, liczba umów podpisywanych z beneficjentami na nowe programy wzrasta dynamicznie - podkreśliła minister E. Bieńkowska. - Polska pod względem liczby zawartych umów znajduje się na trzecim miejscu na tle pozostałych państw członkowskich - dodała minister rozwoju regionalnego.

E. Bieńkowska przypomniała również, że do grudnia 2007 r. nie było podpisanych żadnych umów z beneficjentami na środki z perspektywy 2007-2013. Natomiast wg danych na koniec 2008 r., dofinansowaniem objętych zostało 6 189 projektów. - Kwota poprawnych formalnie wniosków, które w najbliższym czasie będą uwieńczone umowami, wynosi blisko 70 mld zł. - dodała minister. - Oznacza to, że realizacja części planu antykryzysowego, która zakłada wykorzystanie w tym roku minimum 16,8 mld zł  funduszy UE, jest jak najbardziej realna - podkreśliła.

Cotygodniowe informacje dotyczące stanu wdrażania Funduszy Europejskich

http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/strona_glowna/Strony/Briefing_prasowy_minister_Elzbiety_Bienkowskiej.aspx


Kluczowym elementem europejskiego planu naprawy gospodarczej jest sprawne wdrażanie polityki spójności i ukierunkowanie środków strukturalnych na najistotniejsze obszaru interwencji z punktu widzenia działan doraĽnych oraz długoterminowych. Komisja Europejska zaproponowała pakiet zmian prawnych w rozporządzeniach unijnych w sprawie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Do czerwca 2009 r. planownae jest zakońćzenie procesu legislacyjnego.

Mając na względzie coraz silniejsze oddziaływanie światowego kryzysu finansowego na gospodarkę realną Unii Europejskiej oraz konieczność szybkiego podjęcia konkretnych działań zaradczych, Komisja Europejska opublikowała komunikaty A European Economic Recovery Plan  oraz From financial crisis to recovery: A European framework for action . W dokumentach tych wskazano szereg przedsięwzięć mających wesprzeć stabilność gospodarczą, wśród których przewidziano także wprowadzenie zmian legislacyjnych w pakiecie rozporządzeń polityki spójności. Podkreślono także konieczność zachowania dotychczas ustalonych priorytetów polityki spójności oraz skupienia inwestycji wspierających rozwój gospodarki i zatrudnienia (infrastruktura, przedsiębiorczość, kapitał ludzki). Jednocześnie wskazano na potrzebę zwiększenia dostępności oraz usprawnienia wydatkowania funduszy strukturalnych).

W ślad za wyżej wspomnianymi komunikatami, Komisja Europejska przedstawiła pakiet zmian o charakterze regulacyjnym, które były przedmiotem obrad Grupy Roboczej B.05 ds. działań strukturalnych Rady Unii Europejskiej w grudniu 2008 r. W efekcie intensywnych negocjacji pomiędzy przedstawicielami państw członkowskich i Komisji Europejskiej oraz dzięki aktywnej postawie Prezydencji francuskiej osiagnięto kompromis i przekazano pakiet propozycji zmian pod obrady Parlamentu Europejskiego:

Propozycja zmian w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regonalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności

 • Art. 44.2 - Instrumenty inżynierii finansowej
  Zmiana wprowadza możliwość wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) lub Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) przez bezpośrednie udzielenie zamówienia, tzn. bez konieczności przeprowadzania konkursu lub postępowania zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. Zmiana ta powinna przyczynić się do szerszego stosowania instrumentów inżynierii finansowej.

 • Art. 46.1 - Pomoc techniczna państw członkowskich
  Zmiana wprowadza możliwość, by EBI i EFI na prośbę państwa członkowskiego mogły być wykorzystane w ramach pomocy technicznej, tj. działaniach z zakresu przygotowania, zarządzania, monitorowania, oceny, informacji i kontroli działalności programów operacyjnych oraz działaniach mających na celu zwiększenie zdolności administracyjnych do wdrażania funduszy.

 • Art. 56.2 - Kwalifikowalność wydatków
  Zmiana wprowadza możliwość traktowania wkładu niepieniężnego, amortyzacji i kosztów ogólnych jako wydatków kwalifikowanych wg poniższych zasad:
  • traktowanie wkładu niepieniężnego jako wydatków przy utworzeniu funduszy holdingowych (w ramach instrumentów inżynierii finansowej);
  • możliwość rozliczania kosztów ogólnych na podstawie stałej stawki ryczałtowej zgodnie z dokładną, uzasadnioną i weryfikowalną metodą jej kalkulacji.

Zmiana w art. 56 ust. 2 lit. b wyjaśnia prawny status metody rozliczenia za pomocą ryczałtów zawartych w powyższej propozycji oraz w propozycji zmian art. 7 rozporządzenia 1081/2006 ws. Europejskiego Funduszu Społecznego i propozycji zmian art. 11 rozporządzenia 1080/2006 ws. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przedstawionych poniżej.

 • Art. 78 - Deklaracja wydatków
  Zmiana w ust. 1 pozwala na uregulowanie prawnego statusu metody rozliczenia za pomocą ryczałtów dopuszczonych w art. 56 ust. 2 rozporządzenia ogólnego 1083/2006, w art. 7 ust 3a rozporządzenia 1080/2006 ws. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w art. 11 ust. 3 rozporządzenia 1081/2006 ws. Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Zmiana w ustępie 2 wprowadza możliwość ujmowania w deklaracji wydatków do Komisji Europejskiej zaliczki stanowiącej nawet 100 proc. całkowitej kwoty pomocy publicznej udzielonej beneficjentowi (w rozumieniu Art. 87 Traktatu), zamiast 35 proc. przewidzianych w oryginalnym brzmieniu tego ustępu.

  Zmiana w ustępie 4 pozwala na umieszczanie w deklaracji wydatków do Komisji Europejskiej wydatków związanych z dużymi projektami, jeszcze zanim zostały one zatwierdzone przez KE. W przypadku, gdy Komisja Europejska nie zatwierdzi wyżej wymienionych projektów konieczne będzie wówczas odpowiednie skorygowanie deklaracji wydatków do KE.

 • Art. 82.1 - Płatność
  Zwiększono wielkość zaliczek na Programy w roku 2009 (dla państw członkowskich 1 maja 2004 r. lub póĽniej) z 2 proc. do 4 proc. wkładu funduszy strukturalnych do programu operacyjnego.

Propozycja zmian w Rozporządzeniu (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. ws. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 • Art. 7 - Kwalifikowalność wydatków
  Zmiana ta ma na celu zwiększenie zakresu interwencji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w obszarze wydajności energetycznej mieszkalnictwa z równoczesnym rozszerzeniem jego zakresu na kraje UE-15. Do artykułu dodano ust. 1a, który umożliwia każdemu państwu członkowskiemu wydatkowanie środków na poprawę wydajności energetycznej oraz na termomodernizację w mieszkalnictwie do wysokości 4 proc. całkowitej alokacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Państwo członkowskie samo określa te typy budownictwa mieszkalnego, które najbardziej potrzebują takich inwestycji, biorąc pod uwagę specyficzną sytuację krajową. 

  Dodano ust. 3a, który umożliwia rozliczenie - w przypadku grantów - części kosztów poniesionych przez beneficjenta za pomocą trzech metod ryczałtowych: kwoty ryczałtowej, stawki ryczałtowej oraz standardowych skali kosztów jednostkowych.

Propozycja zmian w Rozporządzeniu (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. ws. Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Art. 11 - Kwalifikowalność wydatków
  Zmiany wprowadzone do ust. 3 umożliwiają zastosowanie w przypadku grantów płatności za pomocą kwot ryczałtowych oraz rozszerzają możliwość stosowania stawek ryczałtowych poprzez wprowadzenie standardowych skal kosztów jednostkowych. Dotychczas możliwe było rozliczenie ryczałtem kosztów pośrednich zadeklarowanych ryczałtowo do wysokości 20 proc. bezpośrednich kosztów projektu.

  Te trzy metody można stosować w ramach tej samej operacji pod warunkiem, że każda z nich obejmuje inne kategorie kosztów kwalifikowanych, metodologia naliczania ryczałtów jest podana do wiadomości przed rozpoczęciem naboru projektów oraz kwota ryczałtowa nie może przekroczyć sumy 50 000 EUR.

  Należy zaznaczyć, że wraz z wejściem w życie nowelizacji rozporządzenia 1081/2006 wprowadzającej nowe formy rozliczania wydatków w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, Komisja Europejska powinna wydać konkretne wytyczne w zakresie wymagań stawianych beneficjentom korzystającym z nowych form rozliczania, w celu zapobieżenia wystąpienia ewentualnych nieprawidłowości podczas implementacji nowych przepisów.

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Wiadomosci/Strony/Zmianywpakiecierozporzadzen.aspx


68 proc. Polaków pozytywnie ocenia członkostwo naszego kraju w Unii Europejskiej; przeciwnego zdania jest 9 proc. badanych - wynika z sondażu TNS OBOP przesłanego w piątek PAP.

Dla 20 proc. ankietowanych członkostwo Polski w UE nie jest ani czymś dobrym, ani złym, a 3 proc. nie ma w tej kwestii wyrobionej opinii.
Im wyższe wykształcenie, tym większy odsetek badanych oceniających pozytywnie obecność Polski w UE. Pozytywną opinię o członkostwie we Wspólnocie wyraża 84 proc. Polaków z wykształceniem wyższym, 70 proc. z wykształceniem średnim; wśród respondentów z wykształceniem zasadniczym zawodowym pozytywnie o obecności w UE wypowiada się 64 proc., a w grupie osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym - 58 proc.

Odsetek zwolenników członkostwa w Unii zależy również od sytuacji materialnej badanych. 77 proc. respondentów określających swoją sytuację materialną jako "dobrą" i 69 proc. określających swoją sytuację jako "średnią" pozytywnie ocenia przystąpienie Polski do UE. W grupie osób określających swój materialny status jako "zły", odsetek ten wynosi 48 proc.

Udział badanych, którzy zadowoleni są z przynależności Polski do UE wzrasta wraz z zainteresowaniem polityką. Aprobatę wyraża 61 proc. Polaków, których sprawy polityczne wcale nie interesują, 69 proc., których raczej nie interesują, 72 proc., których raczej interesują i 77 proc. bardzo nimi zainteresowanych.

Jako coś dobrego członkostwo w UE postrzegają częściej od pozostałych uczniowie i studenci (89 proc.), kierownicy i specjaliści (87 proc.) oraz prywatni przedsiębiorcy (79 proc.).

Z sondażu TNS OBOP wynika również, że pozytywnie członkostwo Polski w UE oceniają najczęściej badani deklarujący poglądy centrolewicowe (80 proc.) i lewicowe (76 proc.).

Niemal trzy czwarte respondentów (72 proc.) uznało, że przystąpienie do UE miało wpływ na sytuację naszego kraju - według 62 proc. był to wpływ pozytywny; według pozostałych 10 proc. - negatywny. Natomiast 23 proc. ankietowanych ocenia, że przynależność do struktur unijnych nie miała wpływu na sytuację kraju. Brak zdania na ten temat deklaruje 5 proc. badanych.

Jak pokazuje sondaż, 69 proc. ankietowanych jest przekonanych, że wejście do Unii Europejskiej poprawiło pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Według 7 proc., członkostwo w UE pogorszyło status naszego kraju na arenie międzynarodowej, zaś 17 proc. uważa, że przystąpienie do Wspólnoty nie wpłynęło na pozycję Polski w świecie; 7 proc. nie zajmuje w tej sprawie stanowiska.

Według 60 proc. respondentów, wejście do UE nie miało wpływu na ich życie. Przeciwnego zdania jest 37 proc. - w tym 28 proc. badanych ocenia, że skorzystali w wyniku przystąpienia do Unii, a 9 proc. uważa, że stracili na członkostwie. Trzech na stu ankietowanych (3 proc.) nie umiało jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.

Badanie przeprowadzono w dniach 4-8 grudnia na reprezentatywnej losowej próbie mieszkańców Polski w wieku 15ái więcej lat. Zrealizowano 1001 wywiadów.

Ľródło: EuroPAP

http://www.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/6B6A698044DFD53CC1257524005B8D34?Open


Europejska Inicjatywa Przejrzystości zobowiązuje Państwa Członkowskie Unii Europejskiej do dostarczania informacji o tym, jak wydawane są Fundusze Europejskie. Podstawowym środkiem komunikowania w tym zakresie jest publikowanie list beneficjentów Funduszy Europejskich.

Poniżej publikujemy listę zawierającą informacje dotyczące:

 • nazwy beneficjenta,
 • tytułu realizowanego projektu,
 • daty podpisania umowy
 • nazwy Programu i działania, z którego jest realizowany projekt,
 • całkowitej wartości projektu.

Dane dotyczą stanu na 8 grudnia 2008 r. i pochodzą z bazy Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 2007-2013.

Listy beneficjentów będziemy aktualizować raz na kwartał.

Pobierz pliki:
NOWE: Lista beneficjentów programów operacyjnych na lata 2007-2013 - stan na 8 grudnia 2008 r. 
Lista beneficjentów programów operacyjnych na lata 2007-2013 - stan na 9 września 2008 r. 

***

Komisja Europejska, jako koordynator Inicjatywy Przejrzystości, zbiera na swojej stronie internetowej linki do serwisów tych krajów, które listy beneficjentów Funduszy Europejskich publikują. Zobacz, jak wydawane są pieniądze unijne w innych krajach 

http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/strona_glowna/Strony/Lista_Beneficjentow_Funduszy_Europejskich.aspx

 


 

Komisja inicjuje debatę na temat aktywnej postawy obywatelskiej i przyznaje Złote Gwiazdy projektom obywatelskim

Na dzisiejszej ceremonii w Brukseli Komisja Europejska przyzna "Złote Gwiazdy aktywnego obywatelstwa europejskiego" 12 wybranym w lipcu br. projektom związanym z aktywną postawą obywatelską. W trakcie uroczystości nastąpi oficjalne otwarcie forum 2008 „Europa dla obywateli", będącego okazją do debaty nad aktywną postawą obywatelską oraz jej znaczeniem dla Europy.

Złote Gwiazdy są oficjalnym wyróżnieniem przyznawanym co roku projektom finansowanym w ramach programu „Europa dla obywateli", którego celem jest angażowanie obywateli w budowanie wspólnej Europy.

Przewiduje się, że tylko w 2008 r. w programie weĽmie udział 1 milion uczestników zaangażowanych w sposób bezpośredni, którzy będą mieli możliwość odkrycia zarówno różnic kulturowych, jak i podobieństw z ludĽmi pochodzącymi z innych części Europy. W trakcie ponad 1 200 spotkań osoby pochodzące z 4 000 miast w całej Europie będą debatowały nad wpływem, jaki wspólne wartości europejskie wywierają na ich codzienne życie. Udzielając wsparcia finansowego projektom pielęgnującym pamięć o przeszłości, program skutecznie przypomina Europejczykom o ich wspólnej historii.

Dzisiejsze forum otworzą Ján Figeµ, komisarz UE ds. edukacji, kształcenia, kultury i młodzieży, Jean-Pierre Jouyet, francuski sekretarz stanu ds. europejskich, Marek Mora, zastępca wicepremiera ds. europejskich Republiki Czeskiej oraz Hannu Takkula, poseł do Parlamentu Europejskiego i przewodniczący jury Złotych Gwiazd.
Zdaniem komisarza Figeµa: „Projekty, którym dzisiaj przyznajemy Złote Gwiazdy są świadectwem, że Europa została stworzona dla jej obywateli oraz że to właśnie obywatele europejscy będą wpływać na jej losy. Unia Europejska wykracza poza swoją rolę w zakresie przedsiębiorczości i gospodarki; w większym stopniu musimy kształtować jej wymiar ludzki. Jestem przekonany, że bardziej aktywna postawa obywatelska będzie motorem dla rozwoju Europy i przekształci ją w organizację skoncentrowaną w jeszcze większym stopniu na sprawach zwykłych ludzi. Świadectwa, jakie przedstawimy na naszym jutrzejszym Forum tylko to potwierdzą."

Sesje plenarne i seminaria odbywające się 14 listopada w ramach Forum „Europa dla obywateli" umożliwią wgląd w różne formy zaangażowania obywatelskiego oraz sposoby jego aktywnego urzeczywistniania. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zbliżającym się wyborom do Parlamentu Europejskiego oraz nowym, innowacyjnym formom aktywnej postawy obywatelskiej.

Głównymi prelegentami będą Sandra Kalniete, poseł do Parlamentu Łotwy oraz były członek Komisji Europejskiej, która brała aktywny udział w ruchu niepodległościowym swego kraju, oraz Tommaso Padoa-Schioppa, uważany za „ojca założyciela" i „intelektualnego przywódcę" waluty euro. Przedstawią oni własne spostrzeżenia na temat roli aktywnej postawy obywatelskiej w Europie.

Przedstawiciele mediów mogą uczestniczyć w uroczystości. Podczas konferencji prasowej po ceremonii wręczenia wyróżnień możliwe będzie przeprowadzenie wywiadu z p. Figeµem, p. J. Marszałkiem, prezydentem Oświęcimia, i P. Takkulą.

Dodatkowe informacje na temat ceremonii wręczenia oraz programu Forum dostępne są pod adresem: http://ec.europa.eu/citizenship.

Możliwość zapisania się na uroczystość istnieje pod adresem: http://www.europe-for-citizens.eu/.

Krótkie streszczenie zwycięskich projektów znajduje się pod adresem:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1700&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=en

Ľródło: Komisja Europejska


http://www.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/48D3E3D477DA13B4C12575000045AFAA?Open


Opublikowano raport z wykorzystania Funduszy Europejskich na koniec września 2008 r. Zawiera on wykaz realizacji zadań w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004 - 2006, Strategii Wykorzystania Funduszu Spójności oraz Narodowej Strategii Spójności 2007 - 2013.

REALIZACJA NARODOWEGO PLANU ROZWOJU 2004-2006


Płatności z kont programowych na rzecz beneficjentów

Kwota łącznych płatności z kont programowych od początku uruchomienia programów operacyjnych do końca września 2008 r. osiągnęła wartość ok. 27,9 mld zł, co przy uwzględnieniu faktycznych kursów, po których przeliczano wydatki poświadczone do Komisji Europejskiej we wnioskach o płatności pośrednie oznacza wykorzystanie alokacji na poziomie 88,8 proc.

Wydatki certyfikowane do Komisji Europejskiej oraz środki zrefundowane przez Komisję

Wartość wydatków certyfikowanych do Komisji Europejskiej od początku uruchomienia programów do końca września br. wyniosła ok. 6,8 mld EUR, co stanowi 78,9 proc. zobowiązań na lata 2004-2006. Natomiast kwota refundacji otrzymanej z KE w tym samym okresie wyniosła ponad 6,2 mld EUR, co stanowi 72,3 proc. zobowiązań na lata 2004-2006.


STRATEGIA WYKORZYSTANIA FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Wnioski o płatność przekazane do Komisji Europejskiej

Do końca września 2008 r. strona polska przekazała do Komisji Europejskiej wnioski o płatność na kwotę ok. 2,9 mld EUR, co stanowi 51,2 proc. dostępnej alokacji.

Płatności otrzymane z Komisji Europejskiej

Całkowita kwota płatności z KE na koniec września 2008 r. osiągnęła wartość ponad 2,65 mld EUR, co stanowi 47,01 proc. dostępnej alokacji w ramach Funduszu Spójności.


REALIZACJA NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI 2007-2013

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do końca września br. złożono ponad 28 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) ponad 45,9 mld zł. W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 3 679 umów o dofinansowanie na kwotę dofinansowania w części UE ponad 3,9 mld. Do końca września 2008 r. wartość wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność i uznanych za kwalifikowalne wyniosła ponad 439,4 mln zł, natomiast wartość dokonanych na rzecz beneficjentów refundacji w części UE - ok. 339,8 mln zł.

PO Infrastruktura i Środowisko

We wrześniu 2008r. ogłoszono kolejne konkursy, w ramach których beneficjenci będą mogli składać wnioski w paĽdzierniku br. (działanie 8.2 oraz działanie 12.1) oraz w listopadzie 2008 r. (działanie 1.1 oraz działanie 2.2). We wrześniu br. rozpoczął się także nabór wniosków w ramach działania 12.1 (konkurs został ogłoszony w lipcu 2008 r.). Kontynuowano ponadto nabory wniosków w ramach wszystkich działań Priorytetu V Ochrona przyrody  i kształtowanie postaw ekologicznych (przy czym w działaniach 5.1, 5.3, 5.4 we wrześniu minął termin składania wniosków w konkursach ogłoszonych w czerwcu i lipcu br.). We wrześniu 2008 r. zakończono także nabory wniosków w konkursach ogłoszonych w czerwcu br. we wszystkich działaniach Priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe oraz w działaniu 12.1 (konkurs został ogłoszony w lipcu2008 r.).

Według stanu na koniec września br. w KSI zarejestrowanych zostało 68 poprawnych pod względem formalnym wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania  ok. 5,3 mld zł.

Od początku uruchomienia PO Infrastruktura i Środowisko podpisano 222 pre-umowy z beneficjentami projektów indywidualnych, dla których szacunkowa kwota dofinansowania UE wynosi ok. 71 mld zł.

PO Innowacyjna Gospodarka

Od uruchomienia programu, jako poprawne pod względem formalnym ocenione zostały 873 wnioski o dofinansowanie, o łącznej wartości dofinansowania wynoszącej 8,9 mld zł w części UE. W wyniku prowadzonej na bieżąco oceny formalnej i merytorycznej składanych wniosków, liczba projektów zatwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą do realizacji wzrosła pod koniec września br. do 50, a ich łączna wartość do 680 mln zł (w części UE). Do końca września br. podpisanych zostało 8 umów o dofinansowanie, wszystkie w ramach Priorytetu IX Pomoc techniczna, które opiewały na łączną wartość wynoszącą 23,2 mln zł, w tym 19,7 mln zł ze środków EFRR. 

Według stanu na koniec września 2008 r., w PO IG podpisano 80 pre-umów z beneficjentami projektów indywidualnych, dla których szacunkowa kwota dofinansowania UE wynosi ok. 7 mld zł.

PO Kapitał Ludzki

Łącznie w ramach całego PO KL liczba zarejestrowanych na koniec września 2008 r. umów/ decyzji o dofinansowanie projektów wzrosła do 3 460 o całkowitej wartości dofinansowania środkami Europejskiego Funduszu Społecznego wynoszącej ponad 2,98 mld zł.

Wg stanu na koniec września 2008 r. wartość płatności na rzecz beneficjentów wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła dla całego Programu - zgodnie z danymi z KSI - ok. 248,3 mln zł w części dofinansowania z EFS (1479 wniosków). Z tego płatności dokonane w ramach komponentu centralnego opiewają na kwotę ok. 1,7 mln zł (7 wniosków), zaś w ramach komponentu regionalnego - ok. 245,2 mln zł.

PO Rozwój Polski Wschodniej

We wrześniu br. wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie w ramach Priorytetu I Nowoczesna gospodarka. Według stanu na koniec września 2008 r. w systemie KSI zarejestrowanych zostało łącznie 8 wniosków o dofinansowanie poprawnych pod względem formalnym (4 w ramach Priorytetu I oraz 4 w ramach Priorytetu VI Pomoc techniczna) na całkowitą kwotę dofinansowania 185,7 mln zł.
Do końca września br. w ramach PO RPW podpisano pre-umowy dla 88 projektów indywidualnych, dla których szacunkowa kwota dofinansowania UE wynosi ok. 6 mld zł.

PO Pomoc Techniczna

Od uruchomienia programu złożono 66 wniosków opiewających na łączną kwotę ok. 328,3 mld zł. Według stanu na koniec września 2008 r. liczba umów i podpisanych decyzji wynosi 63, o łącznej kwocie ponad 350,4 mln zł w części dofinansowania UE.
W opisywanym okresie sprawozdawczym odnotowano płatności na rzecz beneficjentów we wszystkich działaniach z Priorytetu I Wsparcie zasobów ludzkich, z Priorytetu IV Komunikacja i promocja, oraz z Priorytetu III w ramach działania 3.1 Funkcjonowanie instytucji zaangażowanych w realizację NSRO. Od  uruchomienia programu wypłacona została suma ponad 52,9 mln zł.

Regionalne Programy Operacyjne

Do końca września 2008 r. w ramach regionalnych programów operacyjnych złożono 2 824 poprawne pod względem formalnym wnioski o dofinansowanie projektów, o wartości ponad 7 mld zł.  W tym samym okresie zawarto 144 umowy o dofinansowanie, których wartość dofinansowania UE wyniosła ponad 618 mln zł. Wartość refundacji przekazanej beneficjentom (w części UE) osiągnęła poziom ok. 34 mln zł.

http://www.mrr.gov.pl

 


 

Opublikowano raport z wykorzystania Funduszy Europejskich na koniec września 2008 r. Zawiera on wykaz realizacji zadań w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004 - 2006, Strategii Wykorzystania Funduszu Spójności oraz Narodowej Strategii Spójności 2007 - 2013.

REALIZACJA NARODOWEGO PLANU ROZWOJU 2004-2006


Płatności z kont programowych na rzecz beneficjentów

Kwota łącznych płatności z kont programowych od początku uruchomienia programów operacyjnych do końca września 2008 r. osiągnęła wartość ok. 27,9 mld zł, co przy uwzględnieniu faktycznych kursów, po których przeliczano wydatki poświadczone do Komisji Europejskiej we wnioskach o płatności pośrednie oznacza wykorzystanie alokacji na poziomie 88,8 proc.

Wydatki certyfikowane do Komisji Europejskiej oraz środki zrefundowane przez Komisję

Wartość wydatków certyfikowanych do Komisji Europejskiej od początku uruchomienia programów do końca września br. wyniosła ok. 6,8 mld EUR, co stanowi 78,9 proc. zobowiązań na lata 2004-2006. Natomiast kwota refundacji otrzymanej z KE w tym samym okresie wyniosła ponad 6,2 mld EUR, co stanowi 72,3 proc. zobowiązań na lata 2004-2006.


STRATEGIA WYKORZYSTANIA FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Wnioski o płatność przekazane do Komisji Europejskiej

Do końca września 2008 r. strona polska przekazała do Komisji Europejskiej wnioski o płatność na kwotę ok. 2,9 mld EUR, co stanowi 51,2 proc. dostępnej alokacji.

Płatności otrzymane z Komisji Europejskiej

Całkowita kwota płatności z KE na koniec września 2008 r. osiągnęła wartość ponad 2,65 mld EUR, co stanowi 47,01 proc. dostępnej alokacji w ramach Funduszu Spójności.


REALIZACJA NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI 2007-2013

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do końca września br. złożono ponad 28 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) ponad 45,9 mld zł. W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 3 679 umów o dofinansowanie na kwotę dofinansowania w części UE ponad 3,9 mld. Do końca września 2008 r. wartość wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność i uznanych za kwalifikowalne wyniosła ponad 439,4 mln zł, natomiast wartość dokonanych na rzecz beneficjentów refundacji w części UE - ok. 339,8 mln zł.

PO Infrastruktura i Środowisko

We wrześniu 2008r. ogłoszono kolejne konkursy, w ramach których beneficjenci będą mogli składać wnioski w paĽdzierniku br. (działanie 8.2 oraz działanie 12.1) oraz w listopadzie 2008 r. (działanie 1.1 oraz działanie 2.2). We wrześniu br. rozpoczął się także nabór wniosków w ramach działania 12.1 (konkurs został ogłoszony w lipcu 2008 r.). Kontynuowano ponadto nabory wniosków w ramach wszystkich działań Priorytetu V Ochrona przyrody  i kształtowanie postaw ekologicznych (przy czym w działaniach 5.1, 5.3, 5.4 we wrześniu minął termin składania wniosków w konkursach ogłoszonych w czerwcu i lipcu br.). We wrześniu 2008 r. zakończono także nabory wniosków w konkursach ogłoszonych w czerwcu br. we wszystkich działaniach Priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe oraz w działaniu 12.1 (konkurs został ogłoszony w lipcu2008 r.).

Według stanu na koniec września br. w KSI zarejestrowanych zostało 68 poprawnych pod względem formalnym wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania  ok. 5,3 mld zł.

Od początku uruchomienia PO Infrastruktura i Środowisko podpisano 222 pre-umowy z beneficjentami projektów indywidualnych, dla których szacunkowa kwota dofinansowania UE wynosi ok. 71 mld zł.

PO Innowacyjna Gospodarka

Od uruchomienia programu, jako poprawne pod względem formalnym ocenione zostały 873 wnioski o dofinansowanie, o łącznej wartości dofinansowania wynoszącej 8,9 mld zł w części UE. W wyniku prowadzonej na bieżąco oceny formalnej i merytorycznej składanych wniosków, liczba projektów zatwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą do realizacji wzrosła pod koniec września br. do 50, a ich łączna wartość do 680 mln zł (w części UE). Do końca września br. podpisanych zostało 8 umów o dofinansowanie, wszystkie w ramach Priorytetu IX Pomoc techniczna, które opiewały na łączną wartość wynoszącą 23,2 mln zł, w tym 19,7 mln zł ze środków EFRR. 

Według stanu na koniec września 2008 r., w PO IG podpisano 80 pre-umów z beneficjentami projektów indywidualnych, dla których szacunkowa kwota dofinansowania UE wynosi ok. 7 mld zł.

PO Kapitał Ludzki

Łącznie w ramach całego PO KL liczba zarejestrowanych na koniec września 2008 r. umów/ decyzji o dofinansowanie projektów wzrosła do 3 460 o całkowitej wartości dofinansowania środkami Europejskiego Funduszu Społecznego wynoszącej ponad 2,98 mld zł.

Wg stanu na koniec września 2008 r. wartość płatności na rzecz beneficjentów wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła dla całego Programu - zgodnie z danymi z KSI - ok. 248,3 mln zł w części dofinansowania z EFS (1479 wniosków). Z tego płatności dokonane w ramach komponentu centralnego opiewają na kwotę ok. 1,7 mln zł (7 wniosków), zaś w ramach komponentu regionalnego - ok. 245,2 mln zł.

PO Rozwój Polski Wschodniej

We wrześniu br. wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie w ramach Priorytetu I Nowoczesna gospodarka. Według stanu na koniec września 2008 r. w systemie KSI zarejestrowanych zostało łącznie 8 wniosków o dofinansowanie poprawnych pod względem formalnym (4 w ramach Priorytetu I oraz 4 w ramach Priorytetu VI Pomoc techniczna) na całkowitą kwotę dofinansowania 185,7 mln zł.
Do końca września br. w ramach PO RPW podpisano pre-umowy dla 88 projektów indywidualnych, dla których szacunkowa kwota dofinansowania UE wynosi ok. 6 mld zł.

PO Pomoc Techniczna

Od uruchomienia programu złożono 66 wniosków opiewających na łączną kwotę ok. 328,3 mld zł. Według stanu na koniec września 2008 r. liczba umów i podpisanych decyzji wynosi 63, o łącznej kwocie ponad 350,4 mln zł w części dofinansowania UE.
W opisywanym okresie sprawozdawczym odnotowano płatności na rzecz beneficjentów we wszystkich działaniach z Priorytetu I Wsparcie zasobów ludzkich, z Priorytetu IV Komunikacja i promocja, oraz z Priorytetu III w ramach działania 3.1 Funkcjonowanie instytucji zaangażowanych w realizację NSRO. Od  uruchomienia programu wypłacona została suma ponad 52,9 mln zł.

Regionalne Programy Operacyjne

Do końca września 2008 r. w ramach regionalnych programów operacyjnych złożono 2 824 poprawne pod względem formalnym wnioski o dofinansowanie projektów, o wartości ponad 7 mld zł.  W tym samym okresie zawarto 144 umowy o dofinansowanie, których wartość dofinansowania UE wyniosła ponad 618 mln zł. Wartość refundacji przekazanej beneficjentom (w części UE) osiągnęła poziom ok. 34 mln zł.

http://www.mrr.gov.pl/

 


 

14.10.2008 Kraków (PAP) - Państwa należące do Grupy Wyszehradzkiej: Polska, Czechy, Słowacja i Węgry z powodzeniem wykorzystały fundusze strukturalne w mijającej perspektywie finansowej 2004-2006. We wszystkich tych państwach wykorzystanie tych środków przekroczyło próg 80 proc. - ocenili przedstawiciele resortów odpowiedzialnych za rozwój regionalny Grupy.

"Wydawanie środków unijnych przypadających na lata 2004-2006 idzie we wszystkich krajach grupy naprawdę dobrze. Zdobyte w tym czasie doświadczenie na pewno będzie wpływać na realizację startujących właśnie programów w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2007-2013" - poinformowała podczas wtorkowej konferencji prasowej minister rozwoju regionalnego, Elżbieta Bieńkowska.

W trwającym od poniedziałku w Krakowie spotkaniu ministrów odpowiedzialnych za rozwój regionalny uczestniczą przedstawiciele państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Czech, Słowacji i Węgier, a także nowych krajów członkowskich UE: Rumunii i Bułgarii.

Jak zaznaczyła Bieńkowska, wszystkie państwa grupy mają podobne doświadczenia i problemy związane z wykorzystywaniem unijnych środków. Część z nich ma opóĽnienia w wydatkowaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), a wszystkie doświadczają rosnących kosztów realizacji projektów i problemów wynikających z różnic kursowych.

"Z wahaniami kursowymi będziemy mieli problem dotąd, dopóki nie będziemy w strefie euro. Słowacy pożegnają się z tym tematem już od 1 stycznia przyszłego roku" - zaznaczyła minister rozwoju regionalnego.

Według niej, podczas krakowskiego spotkania zidentyfikowano podstawowe tematy, które po uściśleniu na kolejnych spotkaniach roboczych mogą być przedmiotem wspólnych stanowisk państw regionu dotyczących polityki spójności przed Komisją Europejską. Są to m.in. Europejski Fundusz Społeczny, przekraczanie kosztów i radzenie sobie z tym problemem oraz kontrole i audyt wydatkowania pieniędzy.

"Powinniśmy mówić o efektach polityki spójności, a nie ilości procedur i regulacji, które wydają się teraz dominować" - oceniła Bieńkowska.

Przypomniała, że państwa uczestniczące w krakowskim spotkaniu będą wdrażać 45 proc. środków europejskiej polityki spójności, która stanowi drugą co do wartości pozycję w unijnym budżecie na lata 2007-2013.

"Zarówno dla nas, jak i Komisji Europejskiej to bardzo ważne wyzwanie, żeby te pieniądze zostały dobrze wykorzystane, abyśmy mogli się cieszyć efektami przez długie lata" - zaznaczyła Bieńkowska.

Minister pytana przez PAP, czy światowy kryzys finansowy może spowolnić wydatkowanie przez Polskę przyznanych jej środków na lata 2007-2013 odparła, że nie widzi takiego zagrożenia. Jej zdaniem problemy z droższymi i trudniej dostępnymi kredytami mogą mieć przedsiębiorcy korzystający z niektórych funduszy strukturalnych, gdzie istnieje obowiązek posiłkowania się tą formą finansowania przedsięwzięć. (PAP)

rgr/ krf/ gma/

http://www.euro.pap.com.pl/palio/html.run?_Instance=cms_euro.pap.pl&_PageID=1&s=szablon.depesza&dz=aktualnosci&dep=80246&data=&lang=PL&_CheckSum=-154909297


Komisja Europejska zaproponowała dziś zestaw wspólnych zasad, którymi mają kierować się państwa UE, opracowując strategie walki z ubóstwem. Zalecenia opierają się na trzech kluczowych aspektach, którymi są: odpowiednie wspieranie dochodów, rynek pracy sprzyjający integracji społecznej oraz równy dostęp do usług wysokiej jakości. Zachęca się władze krajowe do odnoszenia się do wymienionych wspólnych zasad i do określania założeń polityki dla potrzeb „aktywnej integracji" na ich podstawie w celu zdwojenia wysiłków na rzecz zwalczania wykluczenia społecznego i wykluczenia z rynku pracy.

Zdaniem komisarza ds. zatrudnienia i spraw społecznych Vladimíra ©pidli, „obecnie realizowane programy zwalczania ubóstwa często zawodzą. Wykluczenie społeczne wypływa z rozmaitych Ľródeł, począwszy od braku pracy albo dostatecznych umiejętności, aż po trudną sytuację mieszkaniową, izolację społeczną albo rozpad rodziny. Jeśli mamy wyprowadzić ludzi z ubóstwa, konieczne jest przyjęcie zintegrowanego podejścia do problemu. Oznacza to konieczność ponownej integracji jak największej liczby obywateli na rynku pracy, przy jednoczesnym zapewnieniu osobom niezdolnym do pracy niezbędnych środków umożliwiających im godne życie."

Ubóstwem zagrożonych jest około 16% ogółu Europejczyków. WskaĽnik ten sięga aż 19% wśród dzieci. Przy stopie długotrwałego bezrobocia utrzymującej się na poziomie 3%, odsetek młodych ludzi przedwcześnie opuszczających szkołę wciąż wynosi 15%. Pomimo dowodów na skuteczność transferów socjalnych w walce z ubóstwem (bez nich poziom ubóstwa wzrósłby znacznie, i zamiast 16% wynosiłby 26%), znacząca część osób, do których skierowane są programy pomocy społecznej, w rzeczywistości z nich nie korzysta.

Mając na względzie zwiększenie skuteczności programów dochodu minimalnego i dążąc do wspierania starań na rzecz walki z ubóstwem na poziomie krajowym, Komisja wychodzi z inicjatywą nowego zalecenia na temat aktywnej integracji.

Jej zadaniem jest ponowne zintegrowanie z rynkiem pracy każdego, kto może pracować, przy równoczesnym zapewnieniu zasobów niezbędnych do godnego życia tym, którzy pracować nie mogą.

Aby integracja z rynkiem pracy przyniosła trwałe rezultaty, osoby w niekorzystnej sytuacji potrzebują wsparcia w postaci odpowiednich środków oraz zindywidualizowanych usług urzędów zatrudnienia i służb socjalnych, które zagwarantują ich uczestnictwo w życiu społecznym oraz ich czynną zdolność do pracy.

Zaproponowane dziś przez Komisję wspólne zasady stanowią dobrowolnie ramy, z których państwa członkowskie będą mogły korzystać opracowując własnej polityki w tej sferze. Zostały jednak opracowane w drodze szeroko zakrojonych konsultacji z udziałem państw członkowskich i wszystkich zainteresowanych stron.

Zostaną one poddane formalnej dyskusji na forum rządów krajowych uczestniczących w Radzie ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych w grudniu 2008 r., gdzie podjęte zostaną decyzje dotyczące następnych kroków.

Treść zalecenia wraz z komunikatem w sprawie aktywnej integracji osób wykluczonych z rynku pracy:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=612&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=613&langId=en

Źródło:
http://www.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/95EF289D9E7985EAC12574DA004B552D?Open


REALIZACJA NARODOWEGO PLANU ROZWOJU 2004-2006
W sierpniu 2008 r. na rzecz beneficjentów funduszy strukturalnych wypłacono kwotę ok. 555,8 mln zł. Najwyższy poziom płatności z kont programowych miał miejsce w przypadku: Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - ok. 164,9 mln zł oraz SPO Transport - ok. 156,4 mln zł.

Kwota łącznych płatności z kont programowych od początku uruchomienia programów operacyjnych do końca sierpnia 2008 r. osiągnęła ok. 27,5 mld zł, co przy uwzględnieniu wartości kursów, po których przeliczano wydatki poświadczone do Komisji Europejskiej we wnioskach o płatności pośrednie oznacza wykorzystanie alokacji na poziomie 87,6 proc.

Wartość wydatków certyfikowanych do Komisji Europejskiej w sierpniu 2008 r. wyniosła ok. 312,3 mln EUR. Tym samym, kwota wydatków certyfikowanych do KE od początku uruchomienia programów przekroczyła poziom 6,6 mld EUR, co stanowi 77,2 proc. zobowiązań na lata 2004-2006.

Równie wysoka była kwota refundacji otrzymanej w sierpniu 2008 r. z KE - wyniosła ona ponad 302 mln EUR. Łącznie, do końca sierpnia 2008 r. strona polska otrzymała z KE tytułem refundacji blisko 6,2 mld EUR, co stanowi blisko 71,7 proc. zobowiązań na lata 2004-2006.

W przypadku Funduszu Spójności wartość wniosków przekazanych do KE w sierpniu 2008 r. wyniosła ok. 31 mln EUR. Łącznie, od początku uruchomienia Strategii wykorzystania Funduszu Spójności strona polska przekazała do Komisji Europejskiej wnioski o płatność na kwotę 2,82 mld EUR, co stanowi ponad 50 proc. alokacji dostępnej na lata 2004-2006.

Kwota płatności otrzymanych w sierpniu 2008 r. z KE w ramach Funduszu Spójności wyniosła 56,4mln EUR. Tym samym, całkowita kwota płatności przekazanych przez KE do końca sierpnia 2008 r. wyniosła ok. 2,60 mld EUR, tj. 46,1 proc. dostępnej alokacji.

REALIZACJA NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI 2007-2013
Zgodnie z danymi wygenerowanymi z systemu KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do końca sierpnia 2008 r. złożono już ponad 24 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) ok. 38,5 mld zł - dla porównania na koniec lipca 2008 r. wartości te wyniosły odpowiednio 19,9 tys. wniosków oraz 29,1 mld zł wnioskowanego dofinansowania.

W sierpniu 2008 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca zanotowano również znaczący wzrost liczby zawartych umów/wydanych decyzji o dofinansowanie. Do końca sierpnia 2008 r. podpisano z beneficjentami ponad 2,8 tys umów na łączną kwotę dofinansowania ponad 3,4 mld zł, w tym unijnego w wysokości 2,9 mld zł (na koniec lipca 2008 r. zawartych zostało ok. 2 tys. umów na kwotę łącznego dofinansowania 2,6 mld zł). Wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność wzrosła w sierpniu 2008 r. z poziomu 186,3 mln zł do ponad 301 mln zł, natomiast łączna wartość dokonanych na rzecz beneficjentów refundacji - ze 172 mln zł do poziomu 282,8 mln zł.

http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/strona_glowna/Strony/wykorzystanie_FE_sierpien2008.aspx


W dniach 9-11 września 2008 r. w Niepołomicach odbędzie się Spotkanie Roczne przedstawicieli krajowych z przedstawicielami Komisji Europejskiej, poświęcone realizacji w 2007 r. programów operacyjnych w ramach Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013.

Tegoroczne spotkanie, poświęcone realizacji programów w 2007 r., ma charakter szczególny, gdyż po raz pierwszy jego przedmiotem będzie analiza programów realizowanych w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Spotkanie otworzy minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, a udział wezmą w nim przedstawiciele czterech Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej, resortów pełniących funkcje instytucji zarządzających i pośredniczących, urzędów marszałkowskich, a także pozostałych urzędów uczestniczących w realizacji polityki spójności w Polsce. Uczestnicy spotkania wezmą udział w dyskusji nad pierwszymi doświadczeniami w realizacji programów NSRO 2007-2013 oraz możliwościami wykorzystania wniosków z perspektywy 2004-2006 w kontekście sprawnego wdrażania programów w nadchodzących latach.

Organizacja ww. spotkania wynika z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (art. 34) oraz z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (art. 68). Przedmiotem ww. spotkania - zgodnie z założeniami określonymi w przepisach wspólnotowych - jest dokonanie przez Komisję Europejską i przedstawicieli instytucji zarządzających oceny postępów w realizacji programów w danym roku kalendarzowym, analiza ewentualnych utrudnień we wdrażaniu i sformułowanie wniosków o charakterze usprawniającym, a także analiza dotychczasowych efektów uzyskanych dzięki interwencji Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/strona_glowna/Strony/Spotkanie_roczne_z_KE_za_2007.aspx


Warszawa (PAP) - Polska otrzymała w lipcu 2008 roku środki z Unii Europejskiej w wysokości 824,8 mln euro - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie. Jednocześnie Polska wpłaciła do budżetu UE 129,26 mln euro.

Po siedmiu miesiącach z UE napłynęło 5.579,1 mln euro, a Polska wpłaciła 1.886,15 mln euro. (PAP)

http://www.euro.pap.com.pl/palio/html.run?_Instance=cms_euro.pap.pl&_PageID=1&s=szablon.depesza&dz=aktualnosci&dep=78883&data=&lang=PL&_CheckSum=-1817450279


22.07.2008 Warszawa (PAP) - Komisja Europejska (KE) nagrodziła Złotymi Gwiazdami 12 projektów obywatelskich; wśród wyróżnionych są także partnerzy z Polski - poinformowało we wtorek Przedstawicielstwo KE w Polsce.

Jak napisano w komunikacie przekazanym PAP, wygrały realizacje, które na poziomie lokalnym zachęcają do działania i do debaty nad kwestiami związanymi z Unią Europejską. Zwycięskie projekty angażują uczestników z 22 państw członkowskich UE.

Polscy partnerzy wśród nagrodzonych projektów to: Białogard - z projektu "Magiczne 27 - Przyszłość Wspólnej Europy"; Jabłonka z projektu "Przyszłość Unii Europejskiej - konsekwencje i perspektywy z punktu widzenia niemiecko-francuskiego, niemiecko- polskiego i niemiecko-węgierskiego partnerstwa miast"; Zator - z projektu "Spotkanie obywateli miast partnerskich"; Czarna Dąbrówka - z projektu "Mobilność młodych ludzi w Europie" i Wronki - z projektu "Zrównoważony rozwój".

"Moim zdaniem projekty te wyraĽnie pokazują, że obywatele aktywnie budują Europę w swoich codziennych działaniach, mobilizując się wokół kwestii, które mają dla nich znaczenie" - powiedział o zwycięskich projektach komisarz ds. edukacji, kształcenia, kultury i młodzieży Jan Figel, cytowany w komunikacie.

Złote Gwiazdy 2008 przyznawane są co roku w ramach programu "Europa dla Obywateli". Komisja chce w ten sposób wyrazić - jak czytamy w komunikacie - "uznanie dla inicjatyw wyróżniających się współpracą, skutecznymi metodami działania i wymiernymi rezultatami w dziedzinie zaangażowania obywatelskiego".

Program "Europa dla Obywateli" koncentruje się na budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i skierowany jest do szerokiej grupy odbiorców na poziomie lokalnym. "Ten główny program UE w zakresie aktywnego obywatelstwa został stworzony, aby zwiększyć zaangażowanie obywateli w budowanie Europy. Jego budżet na rok 2008 wynosi ok. 27 milionów euro" - informuje Przedstawicielstwo.

Jak podaje Przedstawicielstwo KE w Polsce zadanie wybrania tegorocznych zwycięzców zostało powierzone zewnętrznemu jury, złożonemu z siedmiu członków pod przewodnictwem Hannu Takkuli, członka Parlamentu Europejskiego i wiceprzewodniczącego Komisji Kultury i Edukacji w PE. Wśród członków jury znaleĽli się m.in. Brenda King z Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Keith Walters z Komitetu Regionów.

Ceremonia wręczenia "Złotych Gwiazd aktywnego obywatelstwa europejskiego" odbędzie się z udziałem komisarza Jana Figela w Brukseli 13 listopada tego roku.(PAP)

agt/

http://www.euro.pap.com.pl/palio/html.run?_Instance=cms_euro.pap.pl&_PageID=1&s=szablon.depesza&dz=aktualnosci&dep=78484&data=&lang=PL&_CheckSum=707487740


Nowomianowany pełnomocnik rządu do spraw koordynowania przygotowań i przeprowadzenia prezydencji Polski w UE, szef UKIE Mikołaj Dowgielewicz zapowiedział, że rządowy projekt przygotowań będzie gotowy w paĽdzierniku.

Polskie przewodnictwo w Unii przypada na drugą połowę 2011 roku.
"W tej chwili dla mnie są dwie podstawowe sprawy: opracowanie całościowego rządowego programu przygotowań do prezydencji - chcemy taki projekt przedstawić w połowie paĽdziernika - i przygotowanie nowelizacji ustawy o służbie cywilnej i kilku innych przepisów" - powiedział PAP.

Zmiany te są w polskim prawie niezbędne, bo dzięki nim - wyjaśniał Dowgielewicz - "można będzie nie tylko włączyć do naszej administracji pracowników kontraktowych, ale także na oddelegowanie do naszej administracji polskich urzędników zatrudnionych w instytucjach UE, przeważnie w KE, na okres prezydencji i przed nią. Nowelizacja pozwoli, żeby ci ludzie mogli pracować tutaj wspólnie z kolegami jako część naszej administracji, naszego zespołu".

Pełnomocnik rządu podkreślił, że bardzo zależy mu na tym, żeby proces przygotowań był okazją do debaty publicznej w Polsce, "żeby był procesem otwartym" z wykorzystaniem internetu, angażujący m.in. środowiska pozarządowe. "Po prostu, żeby Polacy czuli, że to jest taki projekt, który dotyczy wszystkich, że to będzie wspólne zadanie i wspólny sukces, miejmy nadzieję, że będzie to trochę zadania ponadpartyjne. Na pewno powinno to angażować szerokie kręgi społeczne, żeby to nie było tak, że elity znowu się oderwały od mas" - tłumaczył.

Rada Ministrów wydała we wtorek rozporządzenie w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu do spraw przygotowania organów administracji rządowej i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.

Ma on odpowiadać za koordynację dwóch najważniejszych sfer działań. Pierwsza z nich ma wymiar polityczny i obejmuje m.in. wyznaczenie kierunków polskiego przewodnictwa oraz współpracę z państwami przewodzącymi Unii w okresie poprzedzającym polską prezydencję i następującym po niej. Druga - organizacyjna - polega na odpowiednim przygotowaniu programu uczestnictwa, kadr, budżetu, promocji i logistyki.
Dowgielewicz podkreślił, że przewodnictwo w Unii jest znakomitą okazją do promowania naszego kraju w Europie. "Bardzo mi zależy na tym, żeby ta prezydencja pokazywała Polskę jak nowoczesny, europejski kraj pełen dynamicznych i aktywnych ludzi" - powiedział. "Chodzi o to, żeby przy okazji prezydencji pokazać i Polakom i Europejczykom dumę z obecności Polski w UE, dumę z tego, że jesteśmy tak nowoczesnym krajem" - dodał.
Szef UKIE zapowiedział, że promocję polskiego przewodnictwa chciałby połączyć z promocją mistrzostw Europy w piłce nożnej - EURO 2012. "Bo zdrowy rozsądek i oszczędność dyktuje, żeby pewne działania związane z tymi dwoma procesami połączyć, robić wspólnie" - wyjaśniał.
"Promocja to nie jest tylko kwestia organizacji spotkań, to jest także kwestia wyznaczenia pewnej wizji i priorytetów politycznych na okres prezydencji i takiej oferty, która będzie pokazywała Polskę politycznie jako kraj dumny ze swojej obecności w Europie" - podkreślił Dowgielewicz. Zwrócił przy tym uwagę, że "prezydencja wymaga wielkiej mobilizacji administracyjnej i politycznej także tych najwyższych szczebli politycznych".

Również we wtorek odbyło się pierwsze - trwające kilka godzin - posiedzenie Komitetu Europejskiego Rady Ministrów poświęcone przygotowaniom do polskiego przewodnictwa w UE, które poprowadził nowopowołany pełnomocnik.

"Dużo czasu zajęło to, co stanowi duże wyzwanie, czyli kwestia przygotowania kadr, szkoleń dla urzędników, których roboczo nazywamy korpusem prezydencji, czyli grupę urzędników zaangażowanych w przygotowania prezydencji" - powiedział Dowgielewicz.
Według jego wyliczeń "około 500 będzie zaangażowanych w prace grup roboczych w Radzie UE, około 80 będzie stanowiło zaplecze organizacyjne i polityczne, czyli taki sekretariat prezydencji, i około 200-350 osób, które będą spełniały funkcje doraĽne zadania i techniczne".
Pełnomocnik dodał, że ponadto potrzebna będzie ochrona, kierowcy i - oczywiście - tłumacze. "Tłumaczenia są dla każdej prezydencji dużym wyzwaniem" - zauważył.

Dowgielewicz zwrócił uwagę na trudności z przygotowaniem koncepcji logistycznej wynikające z niepewności co do terminu wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego. "Bo inaczej trochę prezydencja wygląda kiedy Traktat z Lizbony w chodzi w życie, a inaczej kiedy nie wchodzi. Na razie trzeba przygotowywać dwie wersje" - oświadczył.

Dodał, że szczególne znaczenie ma to w przypadku organizacji szczytów Unii z krajami trzecimi, a - jak podkreślił - "biorąc pod uwagę obecne planowanie, Polsce wypadałoby zorganizowanie siedmiu takich spotkań, m.in. z Rosją, USA i Chinami". Przypomniał też, że na każdą prezydencję zawsze przypada co najmniej jeden nieformalny szczyt UE, które "jest bardzo dużym wydarzeniem logistycznym".

Dowgielewicz przyznał, że dużym wyzwaniem będzie na pewno znalezienie w Polsce odpowiednich miejsc na wydarzenia związane z przewodnictwem w UE, jako że "w naszym kraju ogólnie brak ośrodków konferencyjnych wysokiej klasy".

"Wybierzemy obiektywne kryteria, które pozwolą nam zidentyfikować takie ośrodki w kraju, które mogłyby gościć imprezy prezydencji. Będzie jasne dla każdego dlaczego jakiś ośrodek został wybrany, albo nie" - zapewnił. Pełnomocnik chciałby, żeby pod uwagę były brane kryteria nie tylko geograficzne ale nawet kulinarne. Podkreślił jednak, że "nie możemy sobie pozwolić na wpadki, które by tylko z tego wynikały, że chcielibyśmy wszystkich wywieĽć w niedostępne miejsca Puszczy Białowieskiej".
Pytany o przygotowania dotyczące priorytetów polskiego przewodnictwa w UE, szef UKIE poinformował, że program będzie ustalany w tzw. trojce, czyli z Cyprem i Danią. Podkreślił, że trzeba będzie również uwzględnić działania poprzedniej "trojki" zwłaszcza Węgier, które będą sprawować unijne przewodnictwo tuż przed Polską.

"Z Węgrami jesteśmy umówieni już nawet w tym roku na rozmowę o płynnym przejmowaniu obowiązków w połowie 2011, bo myślimy o tym z dużym wyprzedzeniem, ale trzeba powiedzieć, że tak naprawdę swój program oficjalnie prezydencja przedstawia de facto w momencie, kiedy obejmuje przewodnictwo" - powiedział Dowgielewicz. Podkreślił jednak, że "jest to zadanie ciągłe" i zapowiedział, że już od jesieni rozpoczną się prace nad "identyfikacją tego co się w Unii dzieje np. na etapie różnych dokumentów konsultacyjnych KE, tak aby rozpisywać sobie w poszczególnych obszarach to co się ma wydarzyć w trakcie naszej prezydencji".

Dowgielewicz poinformował również, że "na razie nie ma żadnych przesądzeń" w związku z tym, że polska prezydencja w UE zbiega się w czasie z wyborami parlamentarnymi, jednak - dodał - "wszyscy są świadomi jaki jest problem i myślę, że znajdziemy jakieś rozwiązanie".
"Nie czuje się upoważniony, ani też w stanie, aby analizować możliwe scenariusze. Mogę powiedzieć, że były dwa przypadki, kiedy wybory się odbywały w trakcie prezydencji - w Danii i we Francji w latach 90-tych. Ale powiem szczerze, że nie jest to scenariusz idealny" - przyznał pełnomocnik.

Na pytanie czy będą podejmowane próby nie łączenia obu tych wydarzeń, odpowiedział: "nie wiem co będziemy próbowali, bo to nie ode mnie zależy". Podkreślił jedynie, że konieczne będzie przygotowanie różnych scenariuszy, a także przygotowanie administracji na te scenariusze. "Oczywiście również na współwystępowanie prezydencji i wyborów" - dodał.

Ľródło: EuroPAP


Komisja Europejska przedstawiła w czwartek (3 lipcz br.) rekomendacje dla państw członkowskich, by promować udział młodych ludzi poniżej 30. roku życia w wolontariacie w całej Europie.

"Musimy stworzyć młodzieży więcej możliwości pracy jako wolontariusze w innych krajach UE, doceniając wartość wolontariatu jako nieformalnego uczenia się" - apelował podczas konferencji prasowej komisarz ds. edukacji i młodzieży Jan Figel.

Jak tłumaczył, wolontariat zwłaszcza realizowany w innym kraju UE może poprawić szanse młodych ludzi na zatrudnienie i równocześnie zwiększyć poczucie solidarności ze społeczeństwem oraz promować aktywną postawę obywatelską.

Na poziomie europejskim istnieje już program UE "Młodzież w działaniu", który oferuje możliwości wolontariatu. Umożliwia on młodym ludziom pełnowymiarowy wolontariat przez maksymalnie jeden rok w innym kraju uczestniczącym w programie. Program miał już 4 tys. uczestników - ujawnił Figel. Zapotrzebowanie na wolontariat za granicą wśród młodzieży w Europie znacznie przekracza możliwości programu, stąd - jak tłumaczył komisarz - inicjatywa KE.

Inicjatywa nie polega na harmonizacji zasad dotyczących wolontariatu w poszczególnych krajach (KE nie ma takich kompetencji w dziedzinie edukacji i młodzieży), ale na "zachęcaniu" państw członkowskich do poprawy tzw. interoperacyjności krajowych programów wolontariatu młodzieży. Czyli na ułatwianiu wolontariuszom z jednego kraju udział w programach wolontariatu w innym.

Ma temu służyć m.in. upowszechnianie informacji o dostępnych możliwościach pracy jako wolontariusz, zapewnienie odpowiedniej jakości działań wolontariatu (odpowiednia opieka socjalna), zapewnienie uznawania efektów uczenia się w ramach wolontariatu młodzieży oraz zapewnienie wsparcia zarówno instruktorom społeczno- oświatowym specjalizującym się w pracy z młodzieżą jak i młodzieży mniej uprzywilejowanej.

KE zapowiada kampanię promowania europejskiego wolontariatu młodzieży wśród pracodawców, władz i instytucji, także dalsze wpieranie europejskiego portalu młodych wolontariuszy w ramach istniejącego europejskiego portalu młodzieżowego http://europa.eu/youth/volunteering_-_exchanges/index_eu_en.html

Obecnie wolontariat młodzieżowy jest prowadzony w Europie w rożnych formach i w ramach różnych programów. W niektórych krajach są one oparte na usługach obywatelskich organizowanych przez władze publiczne, w innych programy wolontariatu są organizowane przez organizacje pozarządowe.

Wolontariat różni się od formalnego zatrudnienia, ponieważ wolontariusze zazwyczaj nie otrzymują wynagrodzenia (z wyjątkiem kieszonkowego i pokrycia kosztów), a czas jego trwania jest ograniczony - zwykle jest to kilka miesięcy. Wolontariusze działają w takich dziedzinach jak ochrona ludności, integracja społeczna, zachowanie dziedzictwa kulturowego i ochrona środowiska.

Ľródło: EuroPAP

http://www.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/2D4365857DD54EA5C125747B0053A282?Open


 

We wtorek 1 lipca Francja przejęła od Słowenii prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, którą będzie sprawować do 31 grudnia br. Prezydencja francuska będzie przede wszystkim musiała zająć się kwestią Traktatu Lizbońskiego odrzuconego w referendum przez Irlandię.

Na czerwcowym szczycie przywódcy UE zdecydowali pozostawić Irlandczykom czas do namysłu i powrócić do kwestii traktatu na następnym szczycie w paĽdzierniku br. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy planuje w lipcu odwiedzić Irlandię w celu przedyskutowania możliwości wyjścia z sytuacji.

Podstawowe priorytety swojej prezydencji Francja przedstawiła na konferencji w sierpniu 2007r. Są to energia i zmiany klimatyczne, imigracja, obrona i reforma Wspólnej Polityki Rolnej.

W związku ze wzrostem cen ropy i gazu kwestia bezpieczeństwa dostaw energii stała się dla Europy priorytetem. Prezydencja będzie starała się doprowadzić do porozumienia państw UE w sprawie rozwoju energii jądrowej oraz energii odnawialnych, które zapewnią bezpieczeństwo energetyczne oraz pomogą w walce ze zmianami klimatycznymi.

Francja pragnie podczas swojej prezydencji wypracować wspólną politykę europejską w sprawach imigracji, ze szczególnym uwzględnieniem delikatnego problemu imigracji nielegalnej. Planowany „pakt imigracyjny" ma się opierać na trzech podstawowych założeniach: braku zgody na grupową regularyzację pobytu imigrantów, ujednoliceniu polityk azylowych oraz ustaleniu zasad powrotu nielegalnych imigantów.
Francja będzie dążyła do zbliżenia Unii z południowymi sąsiadami w ramach tzw. „Unii Śródziemnomorskiej", która ma zostać zainaugurowana 13 lipca.

W kwestii europejskiej obrony prezydent Sarkozy uważa, że jej budowa nie stoi w sprzeczności z członkostwem państw europejskich w NATO. Opowiada się też za zwiększeniem budżetu europejskiej obrony, aby zapewnić większą wiarygodność Europejskiej polityce bezpieczeństwa i obrony.

Podczas francuskiej prezydencji będzie omawiany projekt Komisji Europejskiej ws. przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej. Francja, jako jeden z największych beneficjentów WPR, jest przeciwna gruntownym zmianom tej polityki.

Francja będzie chciała podczas swojej prezydencji przekonać do swojego punktu widzenia ws. roli i polityki prowadzonej przez Europejski Bank Centralny. W związku z problemami na rynkach finansowych Francja chce doprowadzić do zwiększenia przejrzystości działań podejmowanych przez banki i zobligowania instytucji finansowych do przedstawiania pełnej informacji o poniesionych stratach inwestycyjnych.

Francuska prezydencja kładzie silny nacisk na sprawy, które będą miały wpływ na przyszłość Europy - badania, nowe technologie, polityka kosmiczna (Galileo, Europejski Instytut Technologiczny), a także programy wymiany studentów (Erasmus).

Najbardziej kontrowersyjnym pomysłem francuskiej prezydencji jest rozpoczęcie dyskusji nt. granic UE. Prezydent Sarkozy doprowadził do powołania „grupy mędrców", którzy będą się zastanawiać nad misją UE, jej wartościami oraz relacjami z sąsiadami w okresie najbliższych dwudziestu lat. Mają oni przedstawić swoje konkluzje po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009r.

Ważnym zadaniem francuskiej prezydencji będzie ustanowienie nowych relacji Unii Europejskiej z Rosją i Stanami Zjednoczonymi po wyborach prezydenckich w tych krajach. Przewidziany jest również szczyt UE-Chiny.


adres strony internetowej: http://www.eu2008.fr/

http://www.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/09C21F23EB4E442AC125747A004CB6C0?Open


Z budżetu UE za 2007 rok do Polski trafiło 7,8 mld euro, czyli 7,4 proc. wszystkich unijnych wydatków. Po zapłaceniu składki, "na czysto" Polska "zarobiła" ok. 5,1 mld euro, ponad 2 mld euro więcej niż w 2006 roku.

Komisja Europejska przedstawiła w piątek (27 czerwca) sprawozdanie z realizacji ubiegłorocznego budżetu. To pierwszy budżet UE w nowych planach budżetowych 2007-2013 i pierwszy, w którym widać wyraĽny wzrost dochodów w nowych państw członkowskich.

"Ich udział w płatnościach z budżetu jest trzy razy większy niż ich udział w unijnym produkcie narodowym brutto PNB" - powiedziała na spotkaniu z grupą dziennikarzy komisarz ds. budżetu Dalia Grybauskaite.

"Jest wyraĽna zmiana jeżeli chodzi o Polskę" - podkreśliła, prezentując czołówkę głównych beneficjentów unijnej kasy, w której po raz pierwszy - na szóstym miejscu - znalazła się Polska.

Do Polski trafiło w ramach różnych polityk 7,8 mld euro, (w tym 4,2 mld w ramach funduszy strukturalnych oraz 3,1 mld na wsparcie rolnictwa), co stanowi 7,4 proc. wszystkich unijnych wydatków (wzrost z 5,4 proc. w 2006 roku).

Więcej otrzymały Francja, Hiszpania, Niemcy, Włochy i Grecja, ale też i więcej wpłaciły one w ramach składek do unijnej kasy. Jednak tylko Grecja z tej piątki ma lepszy od Polski, choć nieznacznie, bilans "na czysto".

W 2007 roku, po zapłaceniu składek do Polski "na czysto" trafiło 5,135 mld euro. Dla porównania w 2006 roku pozycja netto Polski wyniosła 2,997 mld euro, a w 2005 i 2004 poniżej 2 mld euro.

Poprawę pozycji netto odnotowały także inne nowe kraje UE, co jest zasługą m.in. rosnącej absorpcji unijnych funduszy w ostatnim roku. W 2006 roku do Polski trafiło 1,951 mld euro w ramach tych funduszy, a w 2007 3,1 mld euro - najwięcej z nowych państw UE.

Jednak, porównując dane za cały okres członkostwa w UE, Polska wypada pod względem absorpcji środków wciąż znacznie poniżej unijnej średniej i osiąga - wraz z Czechami - trzecią pozycję od końca wśród 27 państw UE.

Najnowsze, przedstawione w piątek dane dotyczące wykorzystania do 1 czerwca 2008 roku dostępnych środków z budżetu na lata 2000- 2006, wskazują, że unijna średnia absorpcyjna to 82 proc. Polska osiągnęła wraz z Czechami wynik 63 proc. Gorzej wypada tylko Cypr - 60 proc. i Holandia - 59 proc.

Najlepiej, bo aż 91-92 proc. dostępnych dla nich w latach 2000- 2006 środków wykorzystały: Irlandia, Austria i Niemcy.

Budżet UE pozostawał w 2007 roku na poziomie poniżej 1 proc. PNB liczonych w realnych płatnościach. Wyniósł bowiem dokładnie 114 mld euro, (0,96 proc. PNB), o 8 mld więcej niż w 2006 roku, co spowodowane było głownie rozszerzeniem UE o Rumunię i Bułgarię w 2007 roku.

Ľródło: EuroPAP


Komisja Europejska uruchomiła dzisiaj (23 czerwca br.) w Internecie rejestr przedstawicieli grup interesów. Do zarejestrowania się zachęcani są wszyscy przedstawiciele grup interesów, których celem jest wywieranie wpływu na procesy kształtowania polityki i podejmowania decyzji przez instytucje europejskie. Przy rejestracji zostaną oni poproszeni o podanie pewnych informacji, co ma służyć zwiększeniu przejrzystości stosunków między lobbystami i Komisją.

„Lobbing jest niezbędny. Ciągle zwiększa się też jego zakres. Dlatego nieodzowne jest wprowadzenie odpowiednich uregulowań. Cieszę się, że sami lobbyści zgadzają się z tą koniecznością, sygnalizując gotowość do ochrony swojej własnej reputacji i wykazując chęć wsparcia nas w wysiłkach na rzecz zachowania legalności naszych stosunków. Przedstawiciele grup interesów działający w dobrej wierze mają teraz wyjątkową szansę na udowodnienie swojego zaangażowania w praktyce poprzez wpisanie się do rejestru Komisji" - powiedział wiceprzewodniczący Komisji Siim Kallas.

Organizacje, które wpiszą się do rejestru, będą musiały podać, kogo reprezentują, jakie są ich cele i zadania oraz którymi obszarami polityki są szczególnie zainteresowane. Ponadto będą mogły opisać swoje podstawowe działania związane z reprezentowaniem interesów oraz tworzeniem sieci kontaktów. Będą również musiały przedstawić informacje finansowe, tak aby rozwiać wszelkie wątpliwości co do motywacji związanej z lobbingiem. Organizacje prowadzące lobbing w imieniu osób trzecich będą proszone o ujawnienie swoich klientów.

Przy rejestracji przedstawiciele grup interesów muszą podpisać się pod kodeksem postępowania przyjętym przez Komisję Europejską. W kodeksie tym określono podstawowe zasady, takie jak otwartość, szczerość i uczciwość, jakimi lobbyści powinni się kierować w kontaktach z Komisją Europejską. Sformułowano w nim także siedem jasnych zasad postępowania, których przestrzegania oczekuje się od przedstawicieli grup interesów.

Komisarz Kallas dodał: „Komisja zaproponowała wspólny rejestr dla instytucji UE i wyraża zadowolenie z faktu, że Parlament Europejski popiera tę inicjatywę, proponując utworzenie wspólnej grupy roboczej w celu jak najszybszego ustanowienia takiego rejestru. Komisja będzie konstruktywnie uczestniczyła w realizacji tego pomysłu".

Wielojęzyczny rejestr będzie ogólnie dostępny w Internecie, możliwe będzie także przeszukiwanie całej jego zawartości.

Adres internetowy rejestru: www.ec.europa.eu/transparency/regrin

Strona internetowa poświęcona europejskiej inicjatywie na rzecz przejrzystości:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/transparency_en.htm

Źródło:
http://www.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/E3DE0693690E6EDBC12574720029603F?Open


Przywódcy państw UE zaaprobowali w piątek (20 czerwca br.) na szczycie w Brukseli polską ideę wzmocnienia wschodniego wymiaru Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (EPS), pod nazwą Wschodniego Partnerstwa.

"Rada Europejska (szczyt) z zadowoleniem wita propozycje rozwijania wschodniego wymiaru Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, którego celem będzie wzmocnienie polityki UE wobec wschodnich partnerów w dwustronnych i wielostronnych aspektach" - brzmi fragment przyjętych wniosków ze szczytu unijnego.

Chodzi o polską propozycję, do której Warszawa dołączyła Szwecję, stworzenia forum regionalnej współpracy 27 państw UE z jej pięcioma sąsiadami wschodnimi: Ukrainą, Mołdawią, Gruzją, Azerbejdżanem i Armenią oraz - na poziomie technicznym i eksperckim - z Białorusią.

Przywódcy - czytamy we wnioskach - "zgadzają się, że trzeba promować regionalną współpracę pomiędzy wschodnimi sąsiadami UE, a także pomiędzy UE a regionem i osobno w dwustronnych stosunkach z każdym z tych państw".

Wschodnie Partnerstwo ma się opierać na istniejącej Europejskiej Polityce Sąsiedztwa, ale - jak czytamy we wnioskach - ma przynieść "wartość dodaną" do EPS oraz już istniejących inicjatyw jak Synergia Morza Czarnego i Wymiar Północny.

Jaka ma być ta wartość dodana określi teraz Komisja Europejska (KE). Przywódcy zobowiązali ją do wypracowania konkretnych propozycji rozwoju Wschodniego Partnerstwa i zaprezentowania ich państwom członkowskim do wiosny przyszłego roku.

Jak tłumaczyli wielokrotnie polscy politycy, forum ma być wykorzystywane do realizacji konkretnych i ambitnych celów; chodzi o dążenie do ruchu bezwizowego z objętymi inicjatywą sąsiadami oraz stworzenie "pogłębionej" strefy wolnego handlu, obejmującej usługi i artykuły rolne. Ponadto Wschodnie Partnerstwo ma ułatwić zawieranie umów o współpracy z poszczególnymi krajami sąsiedzkimi, na wzór tej, którą obecnie KE negocjuje z Ukrainą.

Inicjatywa zakłada uczestnictwo w niej sąsiadów wschodnich objętych planami działania EPS. Choć Rosja z własnej woli nie bierze udziału w EPS, szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski już wcześniej zapewniał, że Moskwa będzie mogła uczestniczyć w niektórych projektach Wschodniego Partnerstwa.

Ľródło: EuroPAP


Komisja Europejska (KE) zorganizuje do 2010 roku dodatkowe konkursy na urzędników unijnych instytucji dla Polaków - poinformował w poniedziałek (16 czerwca) PAP Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE).

To reakcja - czytamy w komunikacie prasowym - na skierowane do KE w maju pismo szefa UKIE Mikołaja Dowgielewicza "w obronie polskich urzędników".

Dowgielewicz prosił w nim komisarza UE ds. administracyjnych Siima Kallasa o sprawdzenie sygnałów o nieprawidłowościach, do jakich miało dojść podczas ostatniego konkursu na stanowiska w kategorii AD 5 (w zakresie administracji publicznej/zarządzania zasobami ludzkimi).

Trzydziestu Polaków, którzy nie zdali ostatniego ustnego etapu tego konkursu, złożyło na początku maja skargę, zarzucając organizatorom konkursu dyskryminację polskich kandydatów. Polacy żalili się m.in., iż byli egzaminowani przez odrębną komisję - inną niż w przypadku kandydatów z pozostałych krajów.

Choć KE odrzuciła zasadność skargi i nie chce powtórzyć kwestionowanego konkursu, to obiecała Dowgielewiczowi zorganizowanie dla Polaków nowych konkursów, tak by wypełnić należną Polsce pulę stanowisk. Kallas poinformował o tym listownie.

"Komisja Europejska podziela nasze rozczarowanie dotyczące wyników konkursu dla polskich urzędników na stanowiska w administracji unijnej. KE podkreśla przy tym, że średni wskaĽnik zdawania egzaminów przez Polaków był wyższy niż obywateli innych nowych państw Unii. Problem jednak w tym, że do pracy w Komisji zgłasza się ciągle zbyt mało naszych obywateli. Pokazują to braki na listach rezerwowych, będące z kolei efektem zbyt niskiej liczby kandydatów z Polski przystępujących do egzaminów. KE spodziewała się, że będzie dokładnie odwrotnie, dlatego też dla Polaków powołała odrębną komisję egzaminacyjną" - wyjaśnia komunikat UKIE.

W wysłanym do UKIE liście komisarz Kallas zapewnił, że wszyscy kandydaci, przystępujący do konkursu, traktowani są na jednakowych zasadach, bez względu na przynależność narodową.

Według danych z kwietnia tego roku, w Komisji Europejskiej pracuje 994 polskich urzędników. Polska tylko w 76 proc. wypełniła przyznaną jej w 2004 roku pulę stanowisk (1341). To najgorszy wynik spośród wszystkich państw, które wstąpiły do UE przed czterema laty. Ponadto aż połowa z zatrudnionych Polaków pracuje na najniższych w unijnej hierarchii stanowiskach asystenckich.

W poniedziałek obradujący w Luksemburgu ministrowie spraw zagranicznych "27" zatwierdzili nominację Jarosława Pietrasa na stanowisko dyrektora generalnego w Sekretariacie Generalnym Rady UE.

Pietras zajmie najwyższe urzędnicze stanowisko, jakie dotychczas udało się objąć Polakowi w strukturach UE; rozpocznie pracę już 1 lipca. Będzie odpowiadał w Radzie UE za negocjacje pomiędzy państwami członkowskimi w takich dziedzinach jak ochrona środowiska i konsumentów, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo żywności, a także edukacja, sprawy młodzieży oraz polityka audiowizualna.

Ľródło: EuroPAP


O przygotowaniach do sprawowania przewodnictwa w Unii Europejskiej rozmawiali w środę w Warszawie przedstawiciele Polski, Danii i Cypru - poinformował PAP szef Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Mikołaj Dowgielewicz.

W myśl zapisów Traktatu Konstytucyjnego UE, przeniesionych również do Traktatu Lizbońskiego, dotychczasowy system rotacyjnego półrocznego przewodnictwa ma zostać zastąpiony przewodnictwem grupowym, sprawowanym przez 18 miesięcy wspólnie przez trzy kraje. Wśród nich ma być jedno duże państwo, jedno małe i co najmniej jeden nowy członek Unii.

Choć formalnie przepisy te nie weszły jeszcze w życie - ponieważ Traktat Konstytucyjny został odrzucony, a Lizboński jeszcze nie został ratyfikowany - to jednak nieformalną współpracę trzech państw zainicjowały Niemcy przejmując przewodnictwo w UE z początkiem 2007 r. Od lipca ich pracę kontynuowała Portugalia, a sprawująca obecnie przewodnictwo Słowenia jest ostatnim krajem pionierskiej trójki.

Polska, której przewodnictwo przypada w drugim półroczu 2011 r., znalazła się w "trójce" z Danią i Cyprem.

W czasie środowego spotkania uzgodniono wspólne prowadzenie szkoleń dla polskich, duńskich i cypryjskich urzędników, którzy będą się zajmowali przygotowaniem wspólnej prezydencji - poinformował Dowgielewicz.

Dodał, że te szkolenia obejmą nie tylko urzędników w kraju, ale również dyplomatów wszystkich trzech krajów w Brukseli. Ponadto, w ramach trójki wspólnie sprawującej przewodnictwo w Unii, współdziałać będą eksperci; uzgodniono także wymianę urzędników i wizyty studyjne.

"Liczymy tu zwłaszcza na szczególnie doświadczoną administrację duńską, bo Dania już sześć razy sprawowała prezydencję" - powiedział szef UKIE podkreślając, że Kopenhaga już tę pomoc zadeklarowała.

Dowgielewicz poinformował, że uzgodniono także współpracę w sprawach logistycznych, bo - jak powiedział - "część logistyczna jest dla nas dużym wyzwaniem".

Przypomniał też, że jest to już drugie spotkanie w tym gronie. Pierwsze odbyło się w lutym w Danii, a następne zaplanowano jesienią na Cyprze. Tym razem - zapowiedział szef UKIE - mają w nim uczestniczyć również Polacy, Duńczycy i Cypryjczycy zatrudnieni w Brukseli.

Zapowiedział ponadto, że jeszcze w tym roku ta trójka zamierza zorganizować spotkanie z trójką państw, która będzie poprzedzać nasze przewodnictwo, czyli z Hiszpanią, Węgrami i Belgią.

Polskiej delegacji na środowych rozmowach przewodniczył szef UKIE, duńskiej - minister ds. europejskich Kim Jorgensen, a cypryjskej - koordynator. ds. przygotowań do prezydencji min. Markides.(PAP)

Ľródło: <A href="http://euro.pap.com.pl/palio/html.run?_Instance=cms_euro.pap.pl&_PageID=1&s=szablon.depesza&dz=aktualnosci&dep=77046&data=&>http://euro.pap.com.pl/palio/html.run?_Instance=cms_euro.pap.pl&_PageID=1&s=szablon.depesza&dz=aktualnosci&dep=77046&data=&lang=PL&_CheckSum=-1707479111


„UE może odgrywać znaczącą rolę w tworzeniu warunków sprzyjających osiąganiu sukcesu społecznego" - w ten sposób podsumować można przesłanie, z jakim komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans Vladimír ©pidla występuje na dwudniowej konferencji zatytułowanej „Jak reagować na nowe realia społeczne?", która rozpoczęła się 5 maja br. w Brukseli. Konferencja, w której udział biorą decydenci z UE i państw członkowskich, ma stać się punktem wyjścia dla komunikatu w sprawie agendy UE dotyczącej możliwości, dostępu i solidarności, którego opublikowanie jest planowane na czerwiec 2008 r.

„W obliczu szybko postępującej globalizacji Europa musi pozostać aktywnym i skutecznym uczestnikiem sceny międzynarodowej. Podstawowym warunkiem osiągnięcia sukcesu społecznego, konkurencyjności i intensywnego rozwoju gospodarczego jest zatrzymanie w Europie i przyciągnięcie do niej ludzi wykształconych i utalentowanych. Musimy przede wszystkim zadbać o to, aby UE była atrakcyjnym miejscem do życia i pracy, a także o to, aby europejskie społeczeństwo było prężne i zintegrowane" powiedział komisarz ©pidla.

Jednym z punktów wyjścia konferencji jest przyjęta w 2005 r. agenda społeczna, określająca plan działań UE w zakresie modernizacji europejskiego modelu społecznego: „Społeczna Europa w gospodarce światowej: zatrudnienie i szanse dla wszystkich." Agenda ta jest częścią zintegrowanego europejskiego podejścia do wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, zwanego strategią lizbońską.

Strategia lizbońska przyczyniła się do przyspieszenia reform i podniesienia wydajności UE, czego odzwierciedleniem jest fakt powstania od 2000 r. siedemnastu milionów nowych miejsc pracy. Miliony Europejczyków skorzystały z możliwości oferowanych przez wspólny rynek, przenosząc się do innych państw członkowskich, aby tam mieszkać, pracować lub spędzić emeryturę. UE ustanowiła też solidne ramy gwarantujące prawa pracownika. Mimo to nie należy popadać w samozadowolenie.

20080505_rapidWięcej

Źródło: serwis Europa


Z przedstawionego 11 kwietnia 2008 r. przez Komisję Europejską nowego obszernego badania wynika, że europejski model społeczny ma dziś znaczenie większe niż kiedykolwiek. Niemniej jednak należy tak zreformować ten model, aby Unia mogła lepiej sprostać wyzwaniom związanym z globalizacją. Wyniki badania będą przedmiotem dyskusji na konferencji na wysokim szczeblu, która odbędzie się 16 kwietnia w Brukseli. Konferencja poświęcona jest tematyce społecznych skutków globalizacji i możliwości przekształcenia globalizacji w szansę dla Unii Europejskiej.

"Globalizacja budzi niepokój wśród wielu Europejczyków" powiedział Vladimír ©pidla, europejski komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans oraz dodał: "obawiają się oni o swoje miejsca pracy i emerytury. Jednakże stabilny model społeczny oraz sukces w gospodarce światowej nie muszą się wykluczać; wręcz przeciwnie - są one ze sobą ściśle powiązane. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu, nakładom i działaniom, globalizacja może przynieść korzyści wszystkim".

Z najnowszych badań Eurobarometru (stan: maj 2006 r.) wynika, że 47 % Europejczyków uznaje globalizację za zagrożenie dla miejsc pracy i przedsiębiorstw w ich kraju (w porównaniu z 37 % respondentów, których zdaniem globalizacja stanowi szansę dla przedsiębiorstw). Tymczasem z nowego badania „Czy Europa socjalna jest odpowiednio przygotowana do globalizacji?"[1] wynika, że obawy te są w dużym stopniu nieuzasadnione. Wiele krajów północnej Europy, odnoszących największe sukcesy gospodarcze, osiąga wysokie wskaĽniki zatrudnienia. Państwa te uzyskują dużo wyższy stopień wyrównania płac, a jednocześnie w dalszym ciągu posiadają duże i prawidłowo funkcjonujące sektory publiczne.

Ľródło: Nowe badanie UE wskazuje, że Europa socjalna jest przygotowana do globalizacjiserwis Europa


Warszawa (PAP) - Premier Donald Tusk podpisze w piątek w Kijowie list intencyjny ws. pomocy Polski przy tworzeniu na Ukrainie instytucji rządowej przygotowującej tej kraj do członkostwa w UE - poinformował PAP w czwartek szef UKIE Mikołaj Dowgielewicz.

Szef Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej dodał, że sam spotka się w poniedziałek w Kijowie z wicepremierem ds. integracji europejskiej Hryhorijem Nemyrią, żeby - jak powiedział - "już bardziej szczegółowo omówić te plany współpracy".

"Pan premier podpisze w piątek list intencyjny - bo premier jest także szefem Komitetu Integracji Europejskiej - z panią premier Julią Tymoszenko w sprawie pomocy ze strony polskiego rządu, a konkretnie UKIE, w tworzeniu odpowiednika naszego Urzędu na Ukrainie" - powiedział Dowgielewicz.

Dodał, że w tym liście zawiera się także przyrzeczenie sfinansowania przez polski rząd 10 rocznych stypendiów - po 17,5 tys. euro każde - w Kolegium Europejskim w Natolinie.

Polska pomoc - wyliczał Dowgielewicz - będzie dotyczyła m.in. opracowania struktury organizacyjnej nowego ukraińskiego urzędu, określenia kompetencji i zadań poszczególnych jednostek tej instytucji, a także wytyczenia długofalowego programu działania.

"Przekażemy im doświadczenia w dostosowywaniu prawa krajowego do prawa Unii Europejskiej, a także pomożemy utworzyć system pozyskiwania unijnych funduszy i wykorzystywania ich dla wsparcia administracji, na tworzenie struktur administracyjnych" - dodał.

Polsko-ukraińska współpraca będzie obejmowała też staże i wizyty studyjne przedstawicieli ukraińskiej administracji w polskim Urzędzie oraz w innych jednostkach administracji w Polsce, a także "szkolenia bardziej polityczne", dotyczące sposobu prowadzenia politycznego dialogu ze stroną unijną i utrzymywania kontaktów z Komisją Europejską.

Jak powiedział Dowgielewicz, takie szkolenia uczyłyby ważnych aspektów praktycznych: "w jaki sposób +ugryĽć+ te wszystkie zawiłości instytucji Unii Europejskiej; procedur; tego kto jest kim w Unii; jakie są sekwencje wydarzeń".

Szef UKIE zapowiedział też przygotowanie planu szkoleń w dziedzinie przygotowań do negocjacji akcesyjnych nie tylko dla nowej agencji, ale dla całej ukraińskiej administracji.

Dowgielewicz dodał, że Polska już przygotowała tłumaczenia na język ukraiński wszystkich dokumentów dotyczących procesu koordynacji polityki europejskiej w Polsce. "Wszystko co jest na papierze, możemy im od razu dać, żeby im pomóc w koordynacji przygotowań do członkostwa" - podkreślił szef UKIE.

Poinformował, że w Urzędzie powołano specjalny zespół, który będzie się zajmować współpracą z Ukrainą. Na jego czele stoi były wieloletni podsekretarz stanu w UKIE Tadeusz Kozek, mający doświadczenie zarówno w sprawach funduszy, jak i w sprawach związanych z koordynacją polityki europejskiej.

"To jest polska oferta dla naszych partnerów na Ukrainie" - podkreślił szef UKIE.

Zdaniem Dowgielewicza, Polska jak mało który kraj może Ukraińcom doradzać jak się przygotowywać do członkostwa w Unii, bo - jak mówił - jesteśmy dużym krajem, który niedawno wchodził do UE, sąsiadujemy z Ukrainą i łączy nas strategiczne partnerstwo; znamy także priorytety Ukrainy i jej mocne strony.(PAP)

bba/ ura/ rad

http://euro.pap.com.pl/palio/html.run?_Instance=cms_euro.pap.pl&_PageID=1&s=szablon.depesza&dz=aktualnosci&dep=75657&data=&lang=PL&_CheckSum=1251607249


Realizacja Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006

Do końca stycznia 2008 r. w ramach programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych zawarto ok. 85,6 tys. umów o dofinansowanie o łącznej wartości ponad 33 mld zł, co stanowi ok. 106,9 proc. alokacji na lata 2004-2006.

Kwota wydatków wypłaconych na rzecz beneficjentów od początku uruchomienia programów osiągnęła poziom ponad 22,47 mld zł, co stanowi blisko 73 proc. alokacji dostępnej dla Polski na lata 2004-2006. Kwota środków wypłaconych z kont programowych w styczniu 2008 r. wyniosła 615 mln zł. Najwyższy poziom płatności w styczniu 2008 r. zanotowano w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - ponad 273 mln zł. Najmniej zaawansowanym programem pod względem finansowym pozostaje SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb.

W tym samym okresie strona polska skierowała do Komisji Europejskiej (KE) wnioski o refundację o łącznej wartości 5,08 mld euro (59 proc. alokacji), natomiast KE przekazała tytułem płatności pośrednich kwotę 4,79 mld euro (56 proc. alokacji).

W przypadku Funduszu Spójności w styczniu br. strona polska przekazała do Komisji Europejskiej wnioski o płatność o wartości ponad 62 mln euro. Tym samym, wartość wniosków przekazanych do KE od początku uruchomienia programu wynosi blisko 2,3 mld euro, co stanowi 40,6 proc. dostępnej alokacji z Funduszu Spójności. W styczniu br. KE przekazała stronie polskiej środki w wysokości ponad 56 mln euro. Od początku uruchomienia programu KE zrefundowała stronie polskiej środki w wysokości ponad 2,1 mld euro, co stanowi 38 proc. dostępnej alokacji w ramach Funduszu Spójności. Refundacje z KE dla projektów środowiskowych wynoszą 31,68 proc. alokacji, a dla projektów transportowych - 44,53 proc.


Realizacja Narodowej Strategii Spójności 2007-2013

Program Infrastruktura i Środowisko

W styczniu został zatwierdzony przez Ministra Rozwoju Regionalnego Szczegółowy opis priorytetów POIiŚ (z wyjątkiem priorytetu VII Transport przyjazny środowisku). Nadal trwały prace nad opisem kryteriów wyboru projektów. Według stanu na koniec stycznia 2008 r. do IZ POIiŚ wpłynęły deklaracje gotowości do audytu zgodności z dwóch na sześć Instytucji Pośredniczących (Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Gospodarki).

Program Kapitał Ludzki

Komponent centralny PO KL
W styczniu 2008 r. w ramach komponentu centralnego PO KL Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego otworzyło nabór wniosków do konkursu w ramach poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

Z kolei w poddziałaniu 5.1.2 Wdrażanie systemu zarządzania finansowego w ujęciu zadaniowym (działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej) została zawarta jedna umowa o dofinansowanie którego wartość wynosi ok. 2,1 mln zł (w części wkładu UE).

Komponent regionalny PO KL
W styczniu 2008 miał miejsce znaczny postęp w procesie aplikowania o fundusze w ramach komponentu regionalnego. Udało się uruchomić dwukrotnie większą, w porównaniu z poprzednim miesiącem, liczbę konkursów (22 nabory).

Łącznie, od początku realizacji programu, ogłoszono 71 naborów wniosków, z czego do końca stycznia 2008 zakończono 40 z nich.

Jak dotąd w ramach komponentu regionalnego PO KL złożono w sumie 2 609 wniosków o dofinansowanie, o łącznej wartości dofinansowania UE ok. 916,7 mln zł, co stanowi blisko 3,6 proc. realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 (w styczniu br. złożono 1997 wniosków na kwotę dofinansowania UE ok. 701 mln zł.).

Jeżeli chodzi o ilość podpisanych umów o dofinansowanie, od początku realizacji programu do końca stycznia 2008 r. zawarto ich 11 (o wartości dofinansowania UE ok. 11,7 mln zł).

Ogółem, w obydwu komponentach PO KL, od początku uruchomienia programu beneficjenci złożyli 2620 wniosków o dofinansowanie o wartości ok. 1,08 mld zł, co stanowi 3,09 proc. alokacji dla PO KL na lata 2007-2013. W styczniu w ramach całego PO KL zawarto 4 decyzje o dofinansowanie projektów ze środków UE (od początku uruchomienia programu - 12). Wartość dofinansowania UE podpisanych umów wg stanu na koniec stycznia 2008 r. wyniosła ok. 223,6 mln zł (z czego większość stanowi Priorytet X Pomoc techniczna - ok. 210 mln zł). W miesiącu sprawozdawczym wzrosła również wartość płatności poniesionych na rzecz beneficjentów PO KL o ok. 183 tys. zł do poziomu ok. 338 tys. zł.

PO Rozwój Polski Wschodniej

W styczniu 2008 r. ukończono prace nad Szczegółowym opisem osi priorytetowych PO RPW i rozpoczęto proces akceptacji dokumentu. Jednocześnie zaakceptowano Opis Systemu Zarządzania i Kontroli PO RPW. Ponadto trwały prace nad uszczegółowieniem, przyjętych w listopadzie 2007 r., kryteriów wyboru projektów w ramach PO RPW.

W okresie sprawozdawczym w ramach priorytetu VI Pomoc techniczna złożony został 1 wniosek o dofinansowanie. Tym samym, od uruchomienia programu złożono łącznie 3 wnioski opiewające na 11,83 mln zł w części dofinansowania UE, z czego w odniesieniu do dwóch zawarto umowy o dofinansowanie o wartości 4 mln zł.

W lutym 2008 r. planowane jest rozpoczęcie czynności audytowych w Instytucji Zarządzającej PO RPW oraz Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu PO RPW (PARP).

PO Innowacyjna Gospodarka

W styczniu 2008 r. kontynuowane były prace nad ostatecznym kształtem porozumień kompetencyjnych, dotyczących realizacji poszczególnych priorytetów w Programie.

29 stycznia 2008 r. podpisano aneks do porozumienia dla priorytetu VII i VIII, zawartego pomiędzy MRR a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dotychczas zawarte zostały 4 porozumienia Instytucji Pośredniczących z Instytucjami Pośredniczącymi II stopnia (wdrażającymi), w tym jedno (Minister Gospodarki - PARP) w styczniu 2008 r. Podpisanie dwóch brakujących porozumień planowane jest na luty 2008 r.

Warunkową deklarację gotowości do poddania się audytowi zgodności zgłosiły dwie z trzech Instytucji Pośredniczących: Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Trwały prace nad ostatecznym kształtem Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Dokument ten nie obejmie informacji na temat priorytetu VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym.

W styczniu 2008 r. zakończono prace nad kryteriami wyboru projektów dla priorytetu VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym. Zostaną one przedłożone do zatwierdzenia na kolejnym posiedzeniu Komitetu Monitorującego PO IG w lutym br. Uruchomienie pierwszych naborów wniosków planowane jest w lutym 2008 r.

PO Pomoc Techniczna

W styczniu utrzymał się trend polegający na dynamicznym postępie w zakresie liczby złożonych wniosków o dofinansowanie projektu w ramach wszystkich priorytetów Programu - wpłynęło 12 wniosków o dofinansowanie w łącznej kwocie 71,9 mln zł. Najwięcej, bo 7 poprawnych pod względem formalnym wniosków złożono w Priorytecie I Wsparcie zasobów ludzkich, z czego 6 w Działaniu 1.1 Wsparcie zatrudnienia.

Tym samym, według stanu na koniec stycznia 2008 r., wpłynęło łącznie 30 wniosków o dofinansowanie zatwierdzonych do realizacji, opiewających na kwotę 239,3 mln zł, co stanowi 12,86 proc. realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013.

Duży postęp odnotowano również w zakresie liczby zawartych umów i podpisanych decyzji w ramach PO Pomoc Techniczna 2007-2013. W styczniu 2008 r. wydano 11 nowych decyzji, co powoduje, iż w okresie od uruchomienia Programu do końca stycznia 2008 r. wydano łącznie 23 decyzje o dofinansowanie o wartości środków UE równej 201,9 mln zł, tj. 10,85 proc. alokacji dostępnej dla PO Pomoc Techniczna 2007-2013.

W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano pierwsze płatności na rzecz beneficjentów projektów: w Działaniu 1.1 Wsparcie zatrudnienia z konta programowego wypłacona została kwota równa 341,8 tys zł.

Regionalne Programy Operacyjne

Według stanu na koniec stycznia 2008 r. w ramach 11 regionalnych programów operacyjnych (RPO) instytucje zarządzające zgłosiły gotowość do poddania się audytowi zgodności, w tym w ramach 5 RPO zostały złożone deklaracje warunkowe. Deklaracje gotowości do poddania się audytowi zgodności nie zostały złożone przez instytucje zarządzające w ramach 5 RPO.

Szczegółowy opis priorytetów programu operacyjnego został zatwierdzony dotychczas w przypadku województwa śląskiego. W odniesieniu do pozostałych 15 RPO trwają konsultacje tych dokumentów.

Kryteria wyboru projektów zostały zatwierdzone w przypadku 5 RPO. Natomiast w ramach 5 RPO zatwierdzono kryteria do części działań. W przypadku 6 regionalnych programów operacyjnych kryteria wyboru projektów nie zostały jeszcze zatwierdzone.

Informacja na temat postępu w przygotowaniu Indywidualnych Projektów Kluczowych

W styczniu 2008 r. zakończył się proces weryfikacji list projektów kluczowych dla krajowych programów operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ), Innowacyjna Gospodarka (PO IG) oraz Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW). W jego wyniku ograniczono, w oparciu o kryteria strategiczne, liczbę projektów na listach dla poszczególnych programów operacyjnych.

Obecnie znajdują się na nich 433 projekty, w tym 365 podstawowych oraz 68 rezerwowych. Ogólna wartość tych projektów wynosi 166,4 mld zł, w tym alokacja funduszy z UE - 104,8 mld zł.

Wyeliminowanie projektów nie spełniających kryteriów strategicznych lub niemożliwych do realizacji w latach 2007-2015 pozwoliło na dostosowanie wartości projektów znajdujących się na zweryfikowanych listach do dostępnych alokacji w ramach działań/priorytetów programów operacyjnych. Ponadto, uwolnione środki w wysokości 29,3 mld zł, które dotychczas alokowane były na projekty indywidualne, zostaną przeznaczone projekty wyłaniane w trybie konkursowym.

Krajowy System Informatyczny 2007-2013

Krajowy System Informatyczny KSI (SIMIK 07-13) obecnie wykorzystywany jest w odniesieniu do programów operacyjnych, w ramach których uruchomione zostały procesy naboru i oceny projektów.

Do końca stycznia 2008 r. wprowadzane były wnioski i umowy o dofinansowanie w przypadku dwóch programów operacyjnych - PO Kapitał Ludzki oraz PO Pomoc techniczna. W zakresie pozostałych programów operacyjnych system będzie wykorzystywany z chwilą uruchomienia procesów naboru i oceny projektów, co jest planowane w I kwartale br.

Europejska Współpraca Terytorialna

Na zatwierdzenie przez KE oczekują dwa Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej: Program Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Zachodniopomorskie) - Niemcy (Meklemburgia/Pomorze Wschodnie-Brandenburgia) oraz Program Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Niemcy (Brandenburgia), dla którego strona polska pełni funkcję Instytucji Zarządzającej. Ich akceptacja planowana jest do końca I kwartału 2008 r.

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/wykorzystanie_funduszy_styczen_2008.htm


 

Punkt Informacyjny, to miejsce do którego beneficjenci będą mogli skierować pierwsze kroki i otrzymać rzetelne informacje jak pozyskać fundusze z Unii Europejskiej - powiedziała minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podczas uroczystego otwarcia Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013 w Warszawie, 27 lutego 2008 r.

- Dzisiejsze wydarzenie jest niezwykle istotne, gdyż polscy obywatele powinni mieć dostęp do wiedzy o możliwościach jakie wynikają z członkowstwa w Unii Europejskiej - rozpoczął konferencję Mikołaj Dowgielewicz, sekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. - Punkt Informacyjny stwarza taką szansę. To wspólny projekt Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Rozpoczynamy również współpracę pomiędzy UKIE a Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie promowania wiedzy o Unii Europejskiej. Liczę, że jest to dopiero początek owocnej współpracy naszych urzędów, z której korzystać będą nie tylko Warszawiacy - dodał M. Dowgielewicz.

- Dotychczasowa działalność Centrum Informacji Europejskiej, w którym mieści się Punkt Informacyjny, przyczyniła się do tego, że dziś nie zaczynamy od zera - powiedział sekretarz stanu w UKIE. - Nowym elementem prowadzonych działań informacyjnych jest właśnie tworzony przez UKIE i MRR, Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013 - zaznaczył.

Jakkolwiek konsultanci Punktu Informacyjnego nie będą wypełniać wniosków aplikacyjnych. Wskażą natomiast instytucje, do których należy się w tej sprawie zwrócić. Jest to też miejsce, gdzie pomoc uzyskają osoby z pomysłem na projekt, ale nie orientujące się z jakiego programu mogłyby dostać dofinansowanie. Punkt informacyjny służy taką informacją, jak i kontaktem do instytucji prowadzącej nabór.

- Jednym z zadań Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jest budowanie strategii informacji na temat funduszy strukturalnych i polityki spójności. Powinniśmy dbać również o to, by każde euro zostało wykorzystane w najbardziej efektywny sposób - powiedziała minister Elżbieta Bieńkowska. - Ważna będzie także promocja tego, co do tej pory zostało zrealizowane z funduszy - zaznaczyła minister rozwoju regionalnego.

- Znajdujemy się w ważnym momencie, kiedy ruszają wszystkie programy. Przypomnę, że prowadzone są już nabory wniosków z programu Kapitał Ludzki, w zeszłym tygodniu miała miejsce inauguracja programu Innowacyjna Gospodarka a niebawem ruszy największy program Infrastruktura i Środowisko - dodała minister E. Bieńkowska. Minister zaznaczyła również, że to jak Polska wykorzysta środki z obecnej perspektywy finansowej, będzie miało duży wpływ na kształt całej polityki spójności po 2013 roku.

W konferencji udział wzięła również prezydent Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, która przedstawiła dotychczasowe wykorzystanie przez miasto funduszy unijnych na projekty społeczne oraz zapowiedziała prowadzenie przez urząd działań informacyjno-doradczych dla mieszkańców Warszawy oraz lokalnych organizacji pozarządowych.

***

Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00 oraz w soboty od 10.00-14.00 w Centrum Informacji Europejskiej w Warszawie, ul. Krucza 38/42. Zainteresowani mogą zwracać się z pytaniami telefonicznie: 0 22 626 06 32, 0 22 626 06 33 a także za pośrednictwem poczty elektronicznej: punktinformacyjny@mrr.gov.pl Na miejscu są dostępne bezpłatne publikacje Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Punkt Informacyjny jest pierwszym elementem Systemu Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, który będzie tworzony wspólnie z Urzędami Marszałkowskimi. Do końca 2008 roku planowane jest uruchomienie 16 Regionalnych Punktów Informacyjnych.

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/Otwarcie+Punktu+Informacyjnego+o+Funduszach+Europejskich+na+lata+2007-2013.htm


 


Słoweńska prezydencja UE 2008

PROGRAM PREZYDENCJI SŁOWEŃSKIEJ

Si.nergy for Europe - Synergia dla Europy
Styczeń-czerwiec 2008 r.

2007: Uroczystości i ustalenia dotyczące nowego Traktatu
Pięćdziesiąta rocznica podpisania Traktatów Rzymskich połączyła przy świętowaniu 27 państw członkowskich UE. Prawie pół miliarda obywateli Europy może powiedzieć: "My, obywatele Unii Europejskiej, jesteśmy zjednoczeni - ku naszej radości. Dziś żyjemy razem w sposób, jaki nigdy wcześniej nie był możliwy" (Deklaracja Berlińska).

Sukces wielkiego projektu europejskiego wynika częściowo z naszej umiejętności refleksji nad tym, co osiągnęliśmy i jak chcemy postępować dalej. Taka refleksja wbudowana jest w samą dynamikę Unii Europejskiej. Niemniej jednak przychodzą momenty, kiedy różne zagadnienia ulegają nagromadzeniu i musimy wziąć głębszy oddech. Ostatni taki okres rozpoczął się w momencie, kiedy nie powiodła się ratyfikacja Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, zakończył się kiedy osiągnięto porozumienie w kwestii Traktatu reformującego UE, zaś jego kulminacją był moment podpisania Traktatu Lizbońskiego w grudniu 2007 r.

Z tego okresu można wyciągnąć dwa wnioski:
 1. Integracja europejska osiągnęła poziom, na którym jej główne osiągnięcia zostały zabezpieczone. Mimo, że okres refleksji wymagał znacznego nakładu energii od wszystkich uczestników - instytucji unijnych, państw członkowskich i obywateli Europy, dalszy rozwój rynku wewnętrznego i innych strategii unijnych nie został nigdy zatrzymany. Zaangażowanie i dynamika wewnętrzna są gwarancją stabilności UE.
 2. Jednakże zaangażowanie i dynamika nie wystarczają, jako że nie mogą być Ľródłem strategicznych wskazówek dotyczących integracji europejskiej - jej pogłębienia, poszerzenia i konkurencyjności zewnętrznej. Konieczne są śmiałe, strategiczne decyzje; po raz kolejny musimy sięgnąć do tej samej odwagi, jaką mieli ojcowie-założyciele zjednoczonej Europy. Po raz kolejny musimy podejmować takie decyzje jak te, które w 2007 r. przyniosły zakończenie piątego procesu rozszerzania Unii Europejskiej, pierwszego rozszerzenia strefy euro i rozszerzenia strefy Schengen.


2008: Nowy początek i nowe wyzwania
Gdyby nie duch strategicznej współpracy, panujący w Europie, nie byłoby dziś prezydencji słoweńskiej w Unii Europejskiej. Pierwsza prezydencja nowego państwa członkowskiego potwierdza historyczną zasadność decyzji o zjednoczeniu kontynentu europejskiego i pokonaniu jego nienaturalnego podziału. Jest to tak naprawdę hołd zarówno dla odwagi zachodnich demokratycznych narodów, jak i narodów środkowej i wschodniej Europy, niedawno wyzwolonych z totalitarnego komunizmu, które skorzystały z historycznej szansy zakończenia zimnej wojny.

Kluczowa pozostaje potrzeba zidentyfikowania najważniejszych wyzwań i określenia właściwych reakcji i czasu na ich wprowadzenie. Okres refleksji i rok 2007 nie został zatem zmarnowany. Wręcz przeciwnie, UE rozpoczęła kilka istotnych debat, w których określony zostanie kształt naszej przyszłości - np. ambitne ramy dyskusji o zmianach klimatycznych w odniesieniu do kwestii polityki energetycznej. Coraz wyraĽniej widać, że UE musi zmienić swoje podejście - z adaptowania się do zjawiska globalizacji na aktywne kształtowanie go.

Traktat Lizboński uwzględnia już te kwestie. Jest to pierwszy traktat europejski podpisany przez 27 państw członkowskich. Od nas wszystkich więc zależy ukończenie tego procesu i przygotowanie się na wdrożenie Traktatu. Słowenia deklaruje w związku z tym, że 1) pomyślne zakończenie procesu ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego będzie priorytetem naszej prezydencji. Wraz z pozostałymi 26 państwami członkowskimi, a w szczególności z Francją, która obejmie kolejną prezydencję, zamierzamy położyć nowe fundamenty pod Unię Europejską przed najbliższymi wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. Wspólne fundamenty umożliwią Unii Europejskiej stawienie czoła wszystkim pozostałym wyzwaniom, zaś Słowenia zwróci szczególną uwagę na cztery z nich:
2) Pakiet energetyczno-klimatyczny
Prezydencja jest zdania, że kwestia energii i zmian klimatycznych wymaga stanowczych działań, które muszą być podjęte przez wszystkie 27 państw członkowskich. Do stracenia jest wiele: europejska jakość życia, która nie będzie już taka sama bez bezpiecznych i odnawialnych Ľródeł energii, wielkie możliwości "zielonej rewolucji" w odniesieniu do wzrostu i zwiększania zatrudnienia oraz rola UE jako światowego lidera.
3) Strategia lizbońska
Zbliżamy się do drugiego cyklu lizbońskiego i odnowiona strategia lizbońska zaczyna przynosić rezultaty. To ważne, jako że obywatele Europy pokładają największe oczekiwania we wzroście i miejscach pracy. Terminowe przyjęcie zintegrowanych wytycznych umożliwi państwom członkowskim dalsze wdrażanie reform.
4) Rozszerzenie i Europejska Polityka Sąsiedztwa
Rozszerzenie jest jedną z najbardziej udanych strategii Unii Europejskiej. W trakcie trwania prezydencji słoweńskiej kontynuowane będą negocjacje dotyczące przystąpienia do UE Chorwacji i Turcji, w oparciu o postępy tych państw w spełnianiu kryteriów członkostwa w UE.
Celem prezydencji słoweńskiej i jej partnerów z Bałkanów Zachodnich będzie zwiększenie szans krajów tego regionu na integrację z UE. Pięć lat po prezydencji greckiej należy odświeżyć Agendę z Salonik i uzupełnić sieć Układów o stabilizacji i stowarzyszeniu. Naszym celem jest również podjęcie dalszych kroków w celu umożliwienia przyspieszonego wprowadzania standardów europejskich w Republice Macedonii, Czarnogórze, Serbii, Bośni i Hercegowinie oraz Albanii.
Prezydencja zwróci szczególną uwagę na Kosowo. Oczekiwania dotyczące kluczowej roli UE w Kosowie są zrozumiałe, zaś prezydencja będzie aktywnie działać na rzecz stworzenia opartych na kompromisie rozwiązań mających na celu zapewnienie długoterminowej stabilizacji Bałkanów Zachodnich.
Zgodnie z zasadą różnicowania i podejścia indywidualnego prezydencja wzmacniać będzie współpracę z południowo-wschodnimi krajami sąsiedzkimi. Celem tych działań będzie współpraca ekonomiczna i wzmocnione kontakty międzyludzkie.
5) Dialog kultur
Rok 2008 ogłoszono Europejskim Rokiem Dialogu Kultur. Prezydencja rozumie dialog międzykulturowy jako podstawę długotrwałych działań na poziomie unijnym, a nie jako jednorazowe wydarzenie. Jest to strategiczna kategoria współistnienia w różnorodności. Pokonywanie stereotypów i uprzedzeń jest istotne dla wielu obszarów - migracji oraz zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu.

Prezydencja słoweńska kończy pierwsze trzy prezydencje i wdrożenie 18-miesięcznego programu. Współpraca z naszymi partnerami, Niemcami i Portugalią, była niezwykle pozytywnym doświadczeniem. W celu zapewnienia płynnego przejścia do kolejnych trzech prezydencji Słowenia będzie ściśle współpracować z Francją, Republiką Czeską i Szwecją.

Przyszłość Unii Europejskiej - nasza wspólna przyszłość
Traktat Lizboński - nowa era dla Europy
Osiągnąwszy porozumienie na temat Traktatu Lizbońskiego Unia Europejska może stawić czoła głównym wyzwaniom dzisiejszego świata. Terminowe wdrożenie Traktatu leży w naszym wspólnym interesie, zaś najważniejszym priorytetem w 2008 r. będzie pomyślne zakończenie procedur ratyfikacji w państwach członkowskich. We współpracy z instytucjami unijnymi, nadchodzącą prezydencją francuską i innymi państwami członkowskimi Słowenia podejmie wszystkie niezbędne kroki aby zapewnić, że Traktat będzie w pełni realizowany od momentu jego wejścia w życie.

Kontynuacja negocjacji w sprawie akcesji.
Rozszerzenie jest jedną z najbardziej udanych strategii Unii Europejskiej. W trakcie trwania prezydencji słoweńskiej kontynuowane będą negocjacje dotyczące przystąpienia do UE Chorwacji i Turcji, zależne od postępów tych państw w spełnianiu kryteriów członkostwa w UE.

Więcej uwagi dla Bałkanów Zachodnich.
Stabilność regionu Bałkanów Zachodnich ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa i dobrobytu całej Unii Europejskiej. Proces stabilizacji i stowarzyszenia okazał się być wydajnym instrumentem strategicznym wzmacniania stabilności i promowania reform w regionie. Państwa Bałkanów Zachodnich poczyniły w ostatnich latach niezwykłe postępy. W 2008 r. oczekiwanych jest kilka kluczowych momentów etapu przejściowego: przegląd Agendy z Salonik z 2003 r., prawdopodobne zawarcie sieci Układów o stabilizacji i stowarzyszeniu oraz wzmocnienie współpracy regionalnej w różnych obszarach.

Unia Europejska i jej światowi partnerzy będą musieli odgrywać większą rolę w rozwiązaniu konfliktu w Kosowie, w tym w negocjacjach na temat ostatecznego statusu Kosowa. Sytuacja w Kosowie będzie miała znaczący wpływ na stanowisko Unii, w szczególności w takich kwestiach jak bezpieczeństwo, przestrzeganie prawa, status grup mniejszości etnicznych oraz potencjał przyczynienia się przez Kosowo do stabilności w regionie Bałkanów Zachodnich. Działania prezydencji oparte będą o konkluzje Rady UE z grudnia 2007 r. i skupiać się będą na dalszych przygotowaniach do Konferencji Darczyńców w sprawie Kosowa oraz dalszym wsparciu dla kontynuacji procesu stabilizacji i stowarzyszenia.

Rozszerzenie strefy Schengen i przyszłe zarządzanie zewnętrznymi granicami UE.
Rozszerzenie strefy Schengen było wielkim osiągnięciem w dziedzinie swobodnego przepływu osób - jednej z kluczowych swobód unijnych. Kontrole na lądowych i morskich granicach wewnętrznych zniesiono w dziewięciu państwach członkowskich w grudniu 2007 r., zaś prezydencja słoweńska nadzorować będzie zniesienie kontroli granicznych na lotniskach w marcu 2008 r. Będziemy również starali się przekazywać obywatelom UE informacje o korzyściach wynikających z rozszerzenia strefy Schengen.

Dodatkowo, rozszerzenie strefy Schengen daje możliwość refleksji i debaty na temat przyszłości zarządzania zewnętrznymi granicami Unii Europejskiej. Będzie to tematem rozmów ministrów straw wewnętrznych UE podczas ich spotkania w Słowenii.

Strefa euro
W 2008 r. dalej rozszerzona zostanie strefa euro - wspólną walutę przyjmą Cypr i Malta. Prezydencja wspierać będzie również inne państwa członkowskie w przygotowaniach do przyjęcia euro.

Refleksje na temat polityki UE
Osiągnąwszy porozumienie na temat przyszłych ram instytucjonalnych, Unia Europejska może obecnie pozwolić sobie na refleksje na temat przyszłości wspólnej polityki oraz budżetu. „Ocena funkcjonowania" Wspólnej Polityki Rolnej posłuży do zbadania wyników ostatnich reform oraz określenia ewentualnych modyfikacji w celu poprawy funkcjonowania istniejących instrumentów. W oparciu o wnioski IV Forum Spójności słoweńska prezydencja będzie prowadzić dalsze rozmowy na temat przyszłości europejskiej polityki spójności.

Strategia lizbońska - wzmacnianie roli Europy w erze globalizacji
Początek nowego cyklu
Strategia lizbońska została wznowiona w 2005 r. w celu umożliwienia skupienia się na wyższym i stałym wzroście gospodarczym oraz tworzeniu większej ilości oraz lepszych miejsc pracy. Stanowi w związku z tym znaczący wkład w dobre wyniki ekonomiczne UE. Nowy 3-letni cykl strategii lizbońskiej zaczyna się w 2008 r. umożliwiając nadanie nowej siły napędowej do wdrażania reform oraz reagowania na najnowsze wyzwania. Kluczowe pozostaje zobowiązanie wszystkich państw członkowskich do wdrożenia krajowych programów reform zgodnie ze wspólną strategią. Prezydencja słoweńska dołoży wszelkich starań, aby zapewnić równowagę pomiędzy potrzebą stabilności ram programowych, zintegrowanych wytycznych i Wspólnotowego Programu Lizbońskiego a potrzebą reagowania na nowe wyzwania i zidentyfikowane niedociągnięcia. Powinniśmy działać w kierunku wyraĽniejszego przyjmowania strategii lizbońskiej, dzięki czemu stałaby się bardziej widoczna dla obywateli UE.

W następnym cyklu strategia lizbońska powinna nadal koncentrować się na czterech obszarach priorytetowych zidentyfikowanych podczas wiosennej Rady Europejskiej w 2006 r.: 1) stworzeniu innowacyjnego i kreatywnego społeczeństwa opartego na wiedzy, 2) stworzeniu warunków dla konkurencyjnego i dynamicznego otoczenia biznesowego, 3) rozwoju kapitału ludzkiego i zajęcia się wyzwaniami demograficznymi w celu zapewnienia większego udziału w rynku pracy oraz 4) reakcji na wyzwania energetyczne i środowiskowe. Strategia lizbońska stanowi więc silną reakcję na wyzwania globalizacji, a przy tym posuwa naprzód cele zrównoważonego rozwoju.

Inwestowanie w wiedzę i kreatywność jako siła napędowa postępu
Europa musi budować swoją konkurencyjność na podstawie innowacji i kreatywności. Stworzenie społeczeństwa opartego na wiedzy jest właściwą odpowiedzią na globalne wyzwania, ponieważ wykorzystuje potencjał kulturowy, promuje badania i rozwój, napędza rozwój gospodarczy i tworzy miejsca pracy. Promowanie większej liczby i lepszych inwestycji pozostaje zatem głównym celem prezydencji słoweńskiej.

Aby osiągnąć lepszą synergię potencjału badawczego i powstrzymać „drenaż mózgów" należy kontynuować działania mające na celu stworzenie otwartej Europejskiej Przestrzeni Badawczej i powiązanych z nią organizacji sieciowych, takich jak Europejski Instytut Technologii. Będziemy również kontynuować pracę nad Wspólnymi Inicjatywami Technologicznymi i innymi działaniami umożliwiającymi i ułatwiającymi lepszą współpracę pomiędzy naukowcami a sferą biznesu w obszarze badań i rozwoju.

Istotne jest również wzmocnienie roli edukacji, szkoleń i kształcenia ustawicznego w „trójkącie wiedzy" badania - innowacje - edukacja. Jedynie osoby wysoko wykwalifikowane, kreatywne i przedsiębiorcze mogą skutecznie wspierać dalszy rozwój Europy. Kluczową rolę w odniesieniu do wyników badań i innowacji UE mają zatem do odegrania uniwersytety.

Projekt GALILEO ma ogromne znaczenie naukowe, gospodarcze i strategiczne dla UE, dlatego też prezydencja słoweńska podejmie wszystkie kroki niezbędne dla zapewnienia jego efektywnego wykonania.

Europa musi działać w celu stworzenia infrastruktury badawczej, która byłaby konkurencyjna na poziomie globalnym. Konieczna jest w związku z tym lepsza koordynacja wykorzystania zasobów finansowych z programów badawczych, rozwojowych i innowacyjnych na poziomie unijnym, Funduszy Strukturalnych i zasobów krajowych. Słowenia podkreślać będzie znaczenie dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do infrastruktury badawczej.
Jesteśmy przekonani, że Europa może przyczynić się również do rozwoju regionów z nią sąsiadujących poprzez współpracę na polu nauki i badań. Prezydencja słoweńska będzie w związku z tym podejmować wysiłki w celu ułatwienia ich dalszej integracji z europejskimi programami badawczymi.

Europa potrzebuje konkurencyjnego i dynamicznego otoczenia biznesowego
Ze względu na potencjał oraz dynamikę i elastyczność małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) są one jedną z głównych sił napędowych wzrostu gospodarczego i konkurencyjności w Europie. UE poczyniła już znaczny postęp, jeśli chodzi o czas i koszty rozpoczęcia działalności gospodarczej a obecnie musi wspierać wzrost MŚP. Prezydencja skoncentruje się w związku z tym głównie na dostępie nowych firm do Ľródeł finansowania oraz polityce wspierania gron przemysłowych, która jest szczególnie istotna z perspektywy możliwości dostępu MŚP do infrastruktury badawczej.

Inicjatywy konkurencyjności i innowacyjności UE motywowane są również stopniowym przechodzeniem na technologie, produkty i usługi o niskiej emisji węgla oraz energooszczędne. Prezydencja słoweńska będzie w związku z tym zwracać szczególną uwagę na oczekiwane inicjatywy Komisji Europejskiej w obszarze zrównoważonej polityki przemysłowej oraz innowacji ekologicznych.

Prezydencja słoweńska skupi się również na dalszym pogłębianiu i integrowaniu rynku wewnętrznego w oparciu o cztery podstawowe swobody europejskie. Przegląd Rynku Wewnętrznego Komisji stanowi w związku z tym kluczowe Ľródło dalszych inicjatyw, które mogą pomóc osiągnąć elastyczny i konkurencyjny rynek wewnętrzny.

Słowenia podejmie wysiłki mające na celu kontynuowanie pracy nad szeregiem priorytetowych obszarów dla rynku wewnętrznego, w tym pakietem legislacyjnym dla komunikacji elektronicznej, usługami finansowymi, usługami pocztowymi, ustanowieniem patentu wspólnotowego, Kodeksem Celnym i podatkami.

Prezydencja słoweńska będzie kontynuowała działania związane z poprawą stabilności rynków finansowych, co zostało przewidziane w ustalonej mapie drogowej.

Wierzymy również, że konkretne działania na polu ochrony konsumentów stanowią ważny aspekt rynku wewnętrznego, dlatego też prezydencja słoweńska podejmie szczególne wysiłki w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie kredytów konsumenckich.

Mając na uwadze zobowiązanie państw członkowskich dotyczące redukcji obciążeń administracyjnych, prezydencja słoweńska przeprowadzi debatę na temat postępów poczynionych we wszystkich obszarach agendy na rzecz lepszych uregulowań prawnych. Nasza praca skupi się w szczególności na zapewnieniu redukcji obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw, aby poprawić elastyczność ich działania i promować korzystanie z nowych technologii.

Technologie informacyjne i komunikacyjne są podstawą konkurencyjnej i otwartej gospodarki na drodze do stworzenia społeczeństwa informacyjnego i dlatego stały się coraz bardziej istotnym elementem naszego sposobu życia, pracy i komunikowania się. Prezydencja będzie wspierać dalszy szybki rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Wydajność wydatków i jakość finansowania publicznego to ważne czynniki stanowiące podstawę wzrostu gospodarczego i funkcjonowania rynku pracy. Dlatego też prezydencja słoweńska położy w tej dziedzinie główny nacisk na wydatki związane z transferami socjalnymi i edukacją.


Inwestując w ludzi Europa buduje swoją przyszłość
Na drodze europejskiego rynku pracy stoją liczne wyzwania i wszystkie z nich wymagają zdecydowanych odpowiedzi. Pojęcie polityki elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego jest głównym elementem takiej odpowiedzi, ponieważ ma ono na celu osiągnięcie wzajemnie wzmacniającej się równowagi pomiędzy bezpieczeństwem pracowników a elastycznością rynku pracy. Dlatego też prezydencja słoweńska przyjmuje z zadowoleniem przyjęcie wspólnych zasad elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego i dąży do położenia fundamentów pod krajowe ścieżki dla tej polityki, gdzie sprawą najwyższej wagi będzie rola partnerów społecznych.

UE stoi przed zmieniającymi się realiami społecznymi. Słowenia na pierwszym planie swojej prezydencji stawia walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, szczególnie w przypadku dzieci i młodych ludzi. Centralnymi filarami naszego podejścia jest dalsza praca nad aktywną integracją, ustanowienie trwałych i adekwatnych systemów ochrony socjalnej oraz dostępność wysokiej jakości usług społecznych; kwestiami tymi należy zająć się w sposób szczególny w świetle nowej agendy społecznej UE i trwających dyskusji na temat „oceny realiów społecznych" w ramach UE.

Nasza zdolność osiągnięcia celów Strategii Lizbońskiej w znacznym stopniu będzie zależała od tego, jak skutecznie potrafimy stawić czoła wyzwaniom demograficznym. Dlatego też prezydencja słoweńska podejmie debatę dotyczącą komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie zmian demograficznych, kładąc szczególny nacisk na korzyści płynące z bliskiej współpracy między różnymi pokoleniami. Solidarność i współistnienie, ze szczególnym naciskiem na opiekę długoterminową, będą priorytetami na polu zatrudnienia, spraw społecznych i równych szans.

UE przywiązuje wielką wagę do polityki równych szans, jako że stanowi ona zasadniczą część szerszego wymiaru społecznego strategii lizbońskiej. Prezydencja będzie starać się czynić postępy w takich kwestiach jak eliminacja stereotypów dotyczących płci oraz zwiększenie uczestnictwa i wzmocnienie pozycji kobiet w społeczeństwie, co ma na celu osiągnięcie równości płci. Promowana będzie również walka z dyskryminacją we wszystkich dziedzinach życia społecznego, w szczególności szanse dla osób niepełnosprawnych na terenie całej Unii Europejskiej.

Młodzi ludzie stanowią segment demograficzny o znacznym potencjale ekonomicznym i społecznym. Powinny oni być włączeni w rynek pracy i mieć możliwość rozwoju zawodowego tak wcześnie jak to tylko możliwe. Prezydencja słoweńska będzie starać się czynić postępy w zakresie konkretnych zaleceń dotyczących zatrudniania młodzieży.

Słowenia będzie kontynuować pracę nad wprowadzeniem Europejskiego Paktu na rzecz Młodzieży, który skutecznie łączy integrację młodzieży w ramach edukacji, zatrudnienia i społeczeństwa z założeniami strategii lizbońskiej. Jednym z akcentów prezydencji słoweńskiej w Europejskim Roku Dialogu Kultur będzie promowanie wielojęzyczności i wymiany międzykulturowej wśród młodzieży jako sposobu na zwiększenie jej szans na znalezienie pracy, mobilności i integracji społecznej.

Europa dba o środowisko
Wiosenna Rada Europejska w 2007 r. określiła podstawowe wytyczne nowej zintegrowanej polityki klimatycznej i energetycznej, a teraz nadszedł czas na podjęcie dalszych kroków. Europa ma wyjątkową szansę zaprezentowania globalnego przywództwa i stania się wzorem dla reszty świata w walce ze zmianami klimatycznymi. Dlatego też szybkie porozumienie w sprawie pakietu energii i zmian klimatycznych w zakresie redukcji gazów cieplarnianych, systemów handlu uprawnieniami do emisji oraz odnawialnych Ľródeł energii powinno być wspólnym priorytetem dla wszystkich partnerów UE.
Zapewnienie bezpiecznych, stałych i konkurencyjnych dostaw energii jest naszym wspólnym celem. Prezydencja słoweńska będzie dążyć do osiągnięcia porozumienia w sprawie dalszej liberalizacji wewnętrznego rynku gazu i energii elektrycznej, mając na celu wzmocnienie konkurencyjności i stworzenie mechanizmu, który będzie zapewniał bezpieczeństwo dostaw. Promocja zrównoważonej polityki energetycznej i nowych technologii energetycznych jest zawarta w europejskim strategicznym planie w dziedzinie technologii energetycznych i jako taka stanowi kolejny istotny cel prezydencji słoweńskiej.
Dzieląc się rozwiązaniami w dziedzinie zrównoważonej polityki, UE może również wspierać rozwój technologii energetycznych w regionach sąsiadujących, a przez to, w dłuższej perspektywie, przyczynić się do ich stabilności.

Prezydencja zamierza kontynuować dialog z innymi regionami i krajami w kwestiach energetycznych, mając na celu osiągnięcie większej różnorodności Ľródeł energii i tras transportu oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw.

Zgodnie z porozumieniem osiągniętym na konferencji ONZ w sprawie zmian klimatycznych, która miała miejsce na Bali w grudniu 2007 r., Słowenia podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia wspólnego dla całej UE stanowiska negocjacyjnego i w tym celu nawiąże współpracę z nadchodzącą prezydencją francuską. UE musi również dążyć do poczynienia znacznych postępów w negocjacjach po porozumieniu z Kioto na następnym posiedzeniu Konferencji Stron, które odbędzie się w grudniu 2008 r.

Prezydencja słoweńska oczekuje również na sprawozdanie Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej w sprawie wpływu zmian klimatycznych na bezpieczeństwo międzynarodowe, które zostanie przedstawione na wiosennym posiedzeniu Rady Unii Europejskiej i posłuży jako podstawa do zaproponowania konkretnych działań politycznych na poziomie UE.

Inne istotne obszary rozwoju gospodarczego i społecznego
Lepsza współpraca w kwestiach dotyczących zdrowia
Unia Europejska chce aktywnie promować zdrowie, zapobiegać chorobom i poprawiać dostęp do opieki zdrowotnej, w szczególności w świetle starzenia się społeczeństwa i zróżnicowanego stanu zdrowia w państwach członkowskich i między nimi. Jako że, rak stanowi jedno z głównych wyzwań zdrowotnych w Europie, prezydencja poświęci szczególną uwagę wypracowaniu zintegrowanego podejścia zapobiegania rakowi poprzez politykę i działania UE.
W kontekście usług zdrowotnych prezydencja będzie również dążyła do rozwoju dyskusji dotyczących transgranicznej opieki zdrowotnej.

Zachowanie różnorodności biologicznej na poziomie globalnym
Ochrona natury i zachowanie różnorodności biologicznej wymaga naszej stałej uwagi, a Unia jest zobowiązana do hamowania lub zmniejszania utraty różnorodności biologicznej. Prezydencja słoweńska będzie reprezentować UE na regularnym spotkaniu Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej w Bonn w maju 2008 r., gdzie UE będzie zabiegać o postęp na poziomie międzynarodowym.

Spójność terytorialna i polityka obszarów miejskich
Słowenia będzie korzystać z osiągnięć poprzednich prezydencji w kwestii spójności terytorialnej i polityki dotyczącej obszarów miejskich, jako że są to dwa podstawowe elementy rozwoju regionalnego w UE. Rola społeczności lokalnych i regionalnych jest podstawą dla współpracy międzyregionalnej, osiągnięcia celów strategii lizbońskiej oraz wdrożenia zasady pomocniczości.

Rolnictwo i rybactwo
Daleko idąca reforma wspólnej organizacji rynku wina jest ostatnim etapem reformy w ramach wspólnej polityki rolnej, która została zapoczątkowana w 2003 r. i miała dwa cele: zapewnianie warunków konkurencji na rynku wina w perspektywie długoterminowej oraz zyskanie ogólnoświatowego uznania dla win europejskich. Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa żywności, Słowenia będzie dążyć do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa zarówno ludzi jak i środowiska. W ramach Wspólnej Polityki Rybackiej prezydencja słoweńska będzie, w szczególności, dążyć do postępu w kwestii nielegalnych, niezgłoszonych i nieuregulowanych połowów.

Transport
Środki mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa transportu są sprawami najwyższej wagi dla obywateli UE. Słowenia będzie brała pod uwagę propozycje związane z bezpieczeństwem na morzu, jak również z bezpieczeństwem na drogach i w transporcie kolejowym. Dalszy rozwój transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) będzie również ważnym tematem dyskusji, a szczególna uwaga poświęcona zostanie lepszym połączeniom między morskimi a lądowymi sieciami transportowymi.

Wzmocnienie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Wzmocnienie strefy Schengen
Rozszerzenie strefy Schengen w oparciu o system informacyjny SISone4ALL pokazuje możliwości Unii w skutecznym reagowaniu na kwestie bezpośrednio odnoszące się do życia naszych obywateli. Jednak rozwój i wprowadzenie nowego systemu informacyjnego Schengen (SIS II) nadal pozostaje priorytetem. Dlatego też prezydencja słoweńska będzie dokładnie monitorować przygotowania do jego terminowego utworzenia.

Słowenia ustali również konieczne warunki do przeprowadzenia procedury oceny Szwajcarii, by mogła ona przystąpić do strefy Schengen.

Ku wspólnej polityce azylu i imigracji
Prezydencja słoweńska będzie kontynuować pracę nad globalnym podejściem do migracji oraz podjęte zobowiązania, które mają na celu rozszerzenie i zwiększenie działań w ramach tego podejścia. Naszym szczególnym celem będzie postęp w zakresie legalnej migracji i walka z migracją nielegalną.
W oparciu o dyskusje w sprawie Zielonej księgi prezydencja będzie podejmowała działania w celu dalszego rozwoju wspólnego europejskiego systemu azylowego. Inne priorytety to, miedzy innymi, podjęcie dalszych kroków w celu przyjęcia kodeksu wizowego.

Zacieśnienie współpracy policji i wymiana informacji
Przyszła praca nad ustanowieniem systemu skutecznej wymiany informacji pomiędzy organami ścigania, zgodnie z zasadą dostępności, będzie się skupiać na ostatecznej transpozycji przepisów konwencji z Prüm do prawa UE. Słowenia podejmie również dalsze działania w celu wzmocnienia Europolu. Szczególna uwaga będzie poświęcona debacie na temat dalszego zastosowania systemów informacyjnych i rozszerzenia współpracy transgranicznej w celu zwalczenia transgranicznej przestępczości i terroryzmu.

Walka z międzynarodowym terroryzmem
Prezydencja słoweńska zapewni ciągłość walki z międzynarodowym terroryzmem, w szczególności poprzez wdrożenie strategii i planów działania. Główną uwagę skupimy na globalnej walce z terroryzmem, zapobieganiu jego finansowaniu oraz zwalczaniu radykalizacji i rekrutacji, jak również na kontroli materiałów wybuchowych. Ocena możliwości państw członkowskich na tym polu stanowi ważny aspekt działań skierowanych na walkę z terroryzmem.

Zewnętrzny wymiar sprawiedliwości i spraw wewnętrznych
W odniesieniu do pełnego wdrożenia strategii zewnętrznego wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Słowenia będzie opierać się na pracy poprzednich prezydencji, zaś jako sprawę priorytetową potraktuje dialog z Bałkanami Zachodnimi, przede wszystkim dzieląc się najlepszymi praktyk UE w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej.

Zapewnienie lepszego dostępu do sprawiedliwości i pewność prawna
Prezydencja słoweńska ma na celu poprawę i uproszczenie współpracy między krajowymi organami sądowniczymi w sprawach cywilnych i gospodarczych poprzez kontynuowanie prac nad projektem E-Justice (e-prawo). Szczególna uwaga będzie poświęcona postępom na polu prawa rodzinnego, takim jak sprawy małżeńskie i sprawy alimentacyjne.

Wzmocnienie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Wzmocnienie strefy Schengen
Rozszerzenie strefy Schengen w oparciu o system informacyjny SISone4ALL pokazuje możliwości Unii w skutecznym reagowaniu na kwestie bezpośrednio odnoszące się do życia naszych obywateli. Jednak rozwój i wprowadzenie nowego systemu informacyjnego Schengen (SIS II) nadal pozostaje priorytetem. Dlatego też prezydencja słoweńska będzie dokładnie monitorować przygotowania do jego terminowego utworzenia.
Słowenia ustali również konieczne warunki do przeprowadzenia procedury oceny Szwajcarii, by mogła ona przystąpić do strefy Schengen.

Ku wspólnej polityce azylu i imigracji
Prezydencja słoweńska będzie kontynuować pracę nad globalnym podejściem do migracji oraz podjęte zobowiązania, które mają na celu rozszerzenie i zwiększenie działań w ramach tego podejścia. Naszym szczególnym celem będzie postęp w zakresie legalnej migracji i walka z migracją nielegalną.
W oparciu o dyskusje w sprawie Zielonej księgi prezydencja będzie podejmowała działania w celu dalszego rozwoju wspólnego europejskiego systemu azylowego. Inne priorytety to, miedzy innymi, podjęcie dalszych kroków w celu przyjęcia kodeksu wizowego.

Zacieśnienie współpracy policji i wymiana informacji
Przyszła praca nad ustanowieniem systemu skutecznej wymiany informacji pomiędzy organami ścigania, zgodnie z zasadą dostępności, będzie się skupiać na ostatecznej transpozycji przepisów konwencji z Prüm do prawa UE. Słowenia podejmie również dalsze działania w celu wzmocnienia Europolu. Szczególna uwaga będzie poświęcona debacie na temat dalszego zastosowania systemów informacyjnych i rozszerzenia współpracy transgranicznej w celu zwalczenia transgranicznej przestępczości i terroryzmu.

Walka z międzynarodowym terroryzmem
Prezydencja słoweńska zapewni ciągłość walki z międzynarodowym terroryzmem, w szczególności poprzez wprowadzanie strategii i planów działania. Główną uwagę skupimy na globalnej walce z terroryzmem, zapobieganiu jego finansowaniu oraz zwalczaniu radykalizacji i rekrutacji, jak również na kontroli materiałów wybuchowych. Ocena możliwości państw członkowskich na tym polu stanowi ważny aspekt działań skierowanych na walkę z terroryzmem.

Zewnętrzny wymiar sprawiedliwości i spraw wewnętrznych
W odniesieniu do pełnego wdrożenia strategii zewnętrznego wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Słowenia będzie opierać się na pracy poprzednich prezydencji, zaś jako sprawę priorytetową potraktuje dialog z Bałkanami Zachodnimi, przede wszystkim dzieląc się najlepszymi praktyk UE w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej.

Zapewnienie lepszego dostępu do sprawiedliwości i pewność prawna
Prezydencja słoweńska ma na celu poprawę i uproszczenie współpracy między krajowymi organami sądowniczymi w sprawach cywilnych i gospodarczych poprzez kontynuowanie prac nad projektem E-Justice (e-prawo). Szczególna uwaga będzie poświęcona postępom na polu prawa rodzinnego, takim jak sprawy małżeńskie i sprawy alimentacyjne.

Wzajemne zaufanie i bliższa współpraca w sprawach karnych
Stworzenie wspólnej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz zniesienie wewnętrznych granic pomiędzy państwami członkowskimi UE wymaga bliższej współpracy pomiędzy władzami sądowniczymi w sprawach karnych. Przygotowując propozycję decyzji ramowej w sprawie wydawania orzeczeń in absentia, Słowenia ma na celu poprawę i ulepszenie istniejących instrumentów współpracy sądowej. Jako że przyszłość Eurojustu jest blisko powiązana z postępem w kwestii współpracy europejskiej dotyczącej spraw karnych, Słowenia pragnie również poprawić podstawy prawne dla jego skutecznego działania.

Wzmocnienie zewnętrznej roli UE w sferze bezpieczeństwa, rozwoju i stosunków gospodarczych
Nasze sąsiedztwo
Słowenia ma na celu dalsze wzmocnienie stabilizacji i dobrobytu w strefie sąsiedztwa UE w ramach jednolitej i spójnej europejskiej polityki sąsiedztwa, nie zapominając jednocześnie o rozróżnianiu i indywidualnym podejściu do poszczególnych państw partnerskich. Skupimy uwagę na dalszym rozwoju integracji gospodarczej, zwiększeniu mobilności i wzmocnieniu dialogu ze społeczeństwem obywatelskim. Szczególną uwagę przykładamy do kontynuacji wdrażania synergii czarnomorskiej, która to będzie głównym tematem spotkania ministrów spraw zagranicznych państw należących do synergii czarnomorskiej i UE, które odbędzie się na Ukrainie.

Jeśli chodzi o proces barceloński, prezydencja położy szczególny nacisk na dialog międzykulturowy. Szczególnym wkładem Słowenii we wzmacnianie partnerstwa i dialogu jest inicjatywa ustanowienia europejsko-śródziemnomorskiego uniwersytetu w Piran.

Azja Środkowa
Dla każdego kraju Azji Środkowej przygotowywane są programy krajowe dotyczące wdrażania strategii UE wobec Azji Środkowej. Słowenia poświęci uwagę współpracy regionalnej i przedyskutuje sprawozdanie z pierwszego roku wdrażania strategii w czerwcu 2008 r.

Dialog z partnerami strategicznymi i regionami
Głównym wydarzeniem w odniesieniu do dialogu politycznego UE z krajami trzecimi będzie w trakcie prezydencji słoweńskiej V Szczyt UE i państw Ameryki Łacińskiej. Szczyt zajmie się dwoma głównymi obecnie problemami: kwestiami społecznymi, takimi jak ubóstwo, nierówność i walka z wykluczeniem, a z drugiej strony kwestiami zrównoważonego rozwoju, takimi jak środowisko, zmiany klimatyczne oraz energia W Słowenii odbędzie się szczyt UE-USA. Obecna prezydencja będzie również reprezentować Radę Unii Europejskiej na innych szczytach z udziałem Federacji Rosyjskiej i Japonii.

Wyzwania regionalne
We współpracy z partnerami międzynarodowymi UE będzie dążyć do poczynienia postępów w rozwiązywaniu najpilniejszych problemów bezpieczeństwa politycznego związanych z Bliskim Wschodem, Iranem, Irakiem, Azją i Afryką, gdzie zaczniemy wdrażać wspólną strategię i plan działania Afryki i UE przyjęte przez głowy państw i rządów na szczycie UE-Afryka w Lizbonie.

Wzmacnianie europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony
Globalna rola UE przynosi ze sobą konieczność rozwoju silnej i aktywnej europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony, zdolnej do zapewnienia stabilności i rozwoju na podstawie skutecznego multilateralizmu i europejskiej strategii bezpieczeństwa, nie tylko w Europie, ale również na całym świecie. Prezydencja słoweńska ma na celu dalsze wzmacnianie potencjału militarnego i cywilnego UE oraz promowanie prowadzenia skutecznych i spójnych operacji zarządzania kryzysowego.

Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju
Unia Europejska jest największym na świecie pojedynczym donatorem pomocy rozwojowej. Prezydencja słoweńska podejmie dalsze odpowiednie działania mające na celu osiągnięcie milenijnych celów rozwoju oraz rozpocznie debatę na temat koordynacji i podziału prac związanych z współpracą na rzecz rozwoju, mając na uwadze dwie ważne konferencje w sprawie rozwoju i skuteczności pomocy rozwojowej. Prezydencja słoweńska będzie również koordynować udział państw członkowskich UE na XII spotkaniu ministerialnym UNCTAD w Ghanie.

Działania w ramach współpracy na rzecz rozwoju będą się w szczególności skupiać na przepisach dotyczących bezpieczeństwa oraz pomocy dla dzieci i kobiet dotkniętych przez konflikty zbrojne.

Wspólna polityka handlowa
UE będzie wzmacniać swoją globalną rolę poprzez dalsze tworzenie partnerstw handlowych z krajami trzecimi i regionami, poprzez wysiłki mające na celu pomyślne zakończenie negocjacji dotyczących zrównoważonej globalnej umowy w ramach agendy rozwoju z Doha oraz poprzez promowanie polityki wolnego i otwartego rynku zakładającego wzajemne korzyści i poszanowanie międzynarodowych zasad i standardów.

http://www2.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/529CD2B8DC156A42C12573D700494820?Open


UE odnawia swoje zobowiązania wobec obywateli

Stosunki UE z jej obywatelami mogą wydawać się złożone. Z mojego codziennego doświadczenia wynika jednak, że w rzeczywistości są one bardzo proste. UE działa na rzecz obywateli, a jej celem jest zaspokajanie ich potrzeb i rozwiązywanie problemów. W 2007 r., w 50. rocznicę istnienia, Unia ponownie podjęła konkretne kroki prowadzące do konkretnych wyników. Obejmuje to szeroki zakres działań: od walki ze zmianami klimatycznymi po zapewnienie europejskim konsumentom szerokiego wyboru towarów i usług po niższych cenach.

Zdrowa relacja opiera się na porozumieniu między partnerami. Dla spełnienia oczekiwań obywateli zasadnicze znaczenie ma zrozumienie ich punktu widzenia. To dlatego Komisja Europejska postawiła sobie za cel poszerzenie debaty o Europie - ludzie w całej UE wspólnie omawiają kluczowe kwestie.

W 2007 r. z powodzeniem przeprowadzono między innymi kilka „konsultacji obywatelskich" . W ramach tych przedsięwzięć tysiące ludzi z różnych środowisk społecznych i wszystkich państw członkowskich dyskutowało na wybrane przez siebie tematy. Dotyczyły one takich kwestii, jak dostawy energii i rozszerzenie UE, a także problemów rodziny, opieki socjalnej i imigracji. Chciałabym zaprosić Państwa do włączenia się do tej debaty i wyrażenia swoich opinii na stronie internetowej poświęconej debacie o przyszłości Europy: europa.eu/debateeurope

Ten rok był również przełomowy jeżeli chodzi o pojawienie się w Internecie wideoklipów na temat różnych zagadnień dotyczących UE. Niemal z dnia na dzień filmy na nowej stronie internetowej EUtube stały się przebojami. Sama zaś strona przekształciła się w często odwiedzane forum pozyskiwania informacji, rozrywki i współdziałania.

Przywódcy UE uzgodnili ostatnio kształt traktatu reformującego, który ułatwi podejmowanie decyzji w ramach coraz większej rodziny europejskiej. Poprzez poszerzenie kompetencji Parlamentu Europejskiego i parlamentów krajowych wzmocni on demokrację. Jeżeli jednak ludzie mają z zadowoleniem powitać nowy traktat, należy poprawić komunikację między UE a jej obywatelami. Taki kierunek obrała Komisja w 2007 r.

Margot WallströmMargot Wallström

Margot Wallström jest wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej odpowiedzialną za komunikację społeczną.


http://ec.europa.eu/snapshot2007/index_pl.htm


12 grudnia, Komisja Europejska ustanowiła rok 2010 Europejskim Rokiem Zwalczania Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego. Związana z tym kampania, na którą przeznaczono 17 mln EUR, ma na celu potwierdzenie zobowiązania UE do odegrania decydującej roli w eliminacji ubóstwa do 2010 r.

„Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym należy do głównych celów UE, a nasze wspólne podejście jest ważnym narzędziem do prowadzenia i wspierania działania w państwach członkowskich" - powiedział komisarz ds. zatrudnienia i spraw społecznych Vladimír ©pidla. „Europejski Rok wzmocni wspólne działania poprzez zwiększanie wiedzy społeczeństwa na temat przejawów ubóstwa, z którym na co dzień boryka się tak wielu Europejczyków."

78 milionów obywateli w UE - lub 16 % ludności - jest obecnie zagrożone ubóstwem.

Zamierzeniem Europejskiego Roku 2010 jest dotarcie do obywateli UE i ogółu podmiotów publicznych, społecznych i gospodarczych. Jego cztery szczególne cele są następujące:

 • Uznanie praw osób dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym do godnego życia i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • Zwiększanie odpowiedzialności społecznej za politykę integracji społecznej, kładąc nacisk na Indywidualną odpowiedzialność za walkę z ubóstwem i marginalizacją;
 • Tworzenie bardziej spójnego społeczeństwa, w którym nikt nie wątpi w korzyści płynące dla ogółu z eliminacji ubóstwa;
 • Zaangażowanie ze strony wszystkich podmiotów, ponieważ prawdziwy postęp wymaga długoterminowego wysiłku podjętego na wszystkich poziomach rządzenia.

20071212_rapid3Więcej informacji


Źródło: serwis Europa


http://www2.ukie.gov.pl/www/news.nsf/0/6BEE78AFEE895B81C12573B00033E028?Open


12.12.2007 Bruksela (PAP) - Podpisując uroczyście w czwartek w Lizbonie nowy Traktat Reformujący UE, unijni przywódcy zakończą trwającą od lat reformę instytucjonalną wspólnoty.

Unia Europejska może przejść do działania - pod warunkiem jednak, że nie będzie problemów z ratyfikacją, a na czele unijnych instytucji staną politycy z wizją.

Kiedy w paĽdzierniku w Lizbonie udało się dojść do porozumienia w sprawie treści nowego traktatu, przywódcy unijni chórem wyrokowali: nareszcie Unia wychodzi z kryzysu instytucjonalnego i jest gotowa sprostać wyzwaniom przyszłości. "Europa nie musi już spoglądać wewnątrz siebie, ale na zewnątrz" - cieszył się przewodniczący KE Jose Manuel Barroso.

Nowy traktat ma wejść w życie 1 stycznia 2009 roku, pod warunkiem jednak, że tym razem nie będzie problemów z jego ratyfikacją. Poprzedni projekt traktatu konstytucyjnego UE przepadł w 2005 roku w referendach we Francji i Holandii. Na razie tylko jeden kraj ogłosił, że przeprowadzi referendum - Irlandia; inne, w tym Francja, Holandia i Dania, zapowiedziały ratyfikację drogą parlamentarną, co powinno ułatwić przyjęcie dokumentu.

Mała Irlandia może jednak zgotować niespodziankę. Wszyscy pamiętają jak w czerwcu 2001 roku odrzuciła w referendum Traktat z Nicei i głosowanie trzeba było powtarzać, po zagwarantowaniu, że traktat nie zmienia statusu Irlandii jako kraju neutralnego. Jak będzie tym razem? Sondaże pokazują, że ogromna większość społeczeństwa nie wie jeszcze, jak zagłosuje.

"Jeśli zostanie ratyfikowany, Traktat z Lizbony będzie stanowił decydujący postęp w rozwoju konstytucyjnym UE. Z historycznego punktu widzenia, jest przynajmniej tak ważny jak traktat z Maastricht (1991), który wprowadził wspólną monetę i stworzył podwaliny polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, oraz współpracy w dziedzinie policyjnej i spraw sądowniczych" - powiedział Andrew Duff, jeden ze sprawozdawców Parlamentu Europejskiego ds. nowego Traktatu, wcześniej zaangażowany w prace nad eurokonstytucją.

Ale przyjęcie nowego Traktatu rozszerzonej UE nie oznacza jeszcze, że Unia nagle zacznie przodować w świecie. Jak tłumaczył były komisarz UE ds. reformy instytucjonalnej, Michel Barnier, Traktat to jedynie narzędzie w rękach polityków. Wiele zależy więc od tego, kto stanie na czele nowych instytucji po jego wejściu w życie.

Ponadto liczne nowe postanowienia Traktatu wymagają doprecyzowania lub "tchnięcia w nie ducha". Konia z rzędem temu, kto wie, co kryje się pod zapowiedzią tworzenia polityki kosmicznej UE czy europejskiej przestrzeni badawczej. Czy to oznacza, że kraje członkowskie zgodzą się na konsolidację środków na badania w wybranym ośrodku znajdującym się na terenie innego państwa UE?

Nikt nie wie też, jak Unia skorzysta z możliwości podejmowania decyzji kwalifikowaną większością głosów w tak wrażliwej dziedzinie jak polityka imigracyjna. Dotychczas wszelkie niepowodzenia i słabości unijnych działań w tej dziedzinie tłumaczono istnieniem wymogu jednomyślności. Może teraz wyjdzie na jaw, że po prostu brak woli politycznej. Pierwszym sprawdzianem może być próba przyjęcia tzw. niebieskiej karty dla legalnych imigrantów (na wzór zielonej karty w USA).

Wiele wątpliwości budzą też ustanowione przez Traktat Reformujący, a nieistniejące dziś kluczowe stanowiska, które mają usprawnić funkcjonowanie UE i zwiększyć jej "widoczność" na arenie międzynarodowej. Chodzi o przewodniczącego Rady Europejskiej oraz wysokiego przedstawiciela do spraw zagranicznych Unii.

Kiedy je wymyślano - podczas prac nad traktatem konstytucyjnym - wokół integracji europejskiej panował zupełnie inny nastrój. Unia miała podążać w kierunku wspólnotowym, by nie powiedzieć federalnym, promowanym przez takich polityków jak premier Luksemburga Jean-Claude Juncker czy Belgii Guy Verhofstadt. Teraz bez wątpienia wzrosły tendencje "międzyrządowe", których uosobieniem jest aktualny lider na arenie europejskiej, prezydent Francji Nicolas Sarkozy.

"Prezydent" UE (w Traktacie - przewodniczący Rady Europejskiej) będzie wybierany na dwa i pół roku z możliwością drugiej kadencji. Od tego, jak silny polityk nim zostanie i czy będzie on współpracował z Komisją Europejską, będzie zależało, czy pozycja KE będzie dalej słabnąć, a wraz z nią wspólnotowy wymiar UE.

Brytyjski premier Gordon Brown zaproponował na stanowisko prezydenta UE byłego szefa rządu Tony'ego Blaira, "który nadaje się na każde stanowisko międzynarodowe", a Nicolas Sarkozy - jednego z najbardziej doświadczonych europejskich przywódców, Jeana-Claude'a Junckera. Prasa niemiecka wymieniała natomiast nazwisko Aleksandra Kwaśniewskiego.

Najwięcej wyzwań i tym samym znaków zapytania dotyczy jednak nowego stanowiska "ministra spraw zagranicznych" (oficjalnie nazwany w Traktacie wysokim przedstawicielem ds. polityki zagranicznej). Największym eurofilom marzy się, by to on był prawdziwym głosem UE na świecie, by mógł w jej imieniu negocjować umowy z państwami trzecimi, np. kontrakty zbrojeniowe czy energetyczne. Zakładając, że wcześniej uda się zbudować zewnętrzną politykę energetyczną UE...

Na razie pole działania tego ministra pozostaje do określenia. Francja obrała sobie to zresztą za jeden z celów swego przewodnictwa w Unii w drugiej połowie 2008 roku. Biorąc pod uwagę, że Wielka Brytania, wspierana zresztą przez Polskę i Czechy, zmusiła resztę krajów do odejścia od nazwy ministra na rzecz mniej ambitnego "wysokiego przedstawiciela" - wydaje się, że będą opory wobec prawdziwej dyplomacji unijnej.

Szef unijnej dyplomacji ma zasiadać w Komisji Europejskiej jako jeden z jej wiceprzewodniczących i połączy obowiązki dotychczasowego wysokiego przedstawiciela UE ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz komisarza ds. stosunków zewnętrznych.

Mówi się o powołaniu na to stanowisko Javiera Solany (obecnego koordynatora unijnej polityki zagranicznej) lub szefa szwedzkiej dyplomacji Carla Bildta. Rzadziej pada nazwisko obecnej komisarz ds. stosunków zewnętrznych Benity Ferrero-Waldner.

Wspierany przez Europejską Służbę Działań Zagranicznych wysoki przedstawiciel ds. zagranicznych UE będzie ponadto przewodniczył Radzie (ministrów) spraw zagranicznych. Przewodnictwo Rady (ministrów) w innych resortowych składach będzie miało charakter grupowy - zostanie powierzone co 18 miesięcy trzem państwom, które będą dzieliły obowiązki między siebie.

Przyjęcie Traktatu Reformującego oznacza koniec tej budzącej spory fazy integracji politycznej; zaczęła się ona Konwentem w sprawie Karty Praw Podstawowych w 1999 roku, by potem rozwinąć się wraz z Traktatem z Nicei (2000), Deklaracją z Laeken (2001), Konwentem na temat przyszłości Europy (2002-2003), eurokonstytucją (2004), referendum we Francji i Holandii w 2005, oraz okresem refleksji, który po nich nastąpił.

Inga Czerny (PAP)

http://www.euro.pap.com.pl/palio/html.run?_Instance=cms_euro.pap.pl&_PageID=1&s=szablon.depesza&dz=szablon.depesza&dep=73296&data=&lang=PL&_CheckSum=-1878071999


12 grudnia w Strasburgu przewodniczący Komisji Europejskiej, Parlamentu i Rady podpisali i uroczyście ogłosili Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, otwierając tym samym drogę do podpisania traktatu lizbońskiego 13 grudnia . Karta ofiarowuje obywatelom europejskim prawdziwy katalog praw wiążących dla instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii, jak również dla państw członkowskich w zakresie, w jakim wdrażają one prawo Unii. Jest to znaczący krok na drodze do integracji europejskiej.


20071212_rapidWięcej informacji


Źródło: serwis Europa


http://www2.ukie.gov.pl/www/news.nsf/0/4E8EBAF93B2DBA3CC12573B00032D6D3?Open


12 grudnia, Komisja Europejska ustanowiła rok 2010 Europejskim Rokiem Zwalczania Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego. Związana z tym kampania, na którą przeznaczono 17 mln EUR, ma na celu potwierdzenie zobowiązania UE do odegrania decydującej roli w eliminacji ubóstwa do 2010 r.

„Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym należy do głównych celów UE, a nasze wspólne podejście jest ważnym narzędziem do prowadzenia i wspierania działania w państwach członkowskich" - powiedział komisarz ds. zatrudnienia i spraw społecznych Vladimír ©pidla. „Europejski Rok wzmocni wspólne działania poprzez zwiększanie wiedzy społeczeństwa na temat przejawów ubóstwa, z którym na co dzień boryka się tak wielu Europejczyków."

78 milionów obywateli w UE - lub 16 % ludności - jest obecnie zagrożone ubóstwem.

Zamierzeniem Europejskiego Roku 2010 jest dotarcie do obywateli UE i ogółu podmiotów publicznych, społecznych i gospodarczych. Jego cztery szczególne cele są następujące:

 • Uznanie praw osób dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym do godnego życia i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • Zwiększanie odpowiedzialności społecznej za politykę integracji społecznej, kładąc nacisk na Indywidualną odpowiedzialność za walkę z ubóstwem i marginalizacją;
 • Tworzenie bardziej spójnego społeczeństwa, w którym nikt nie wątpi w korzyści płynące dla ogółu z eliminacji ubóstwa;
 • Zaangażowanie ze strony wszystkich podmiotów, ponieważ prawdziwy postęp wymaga długoterminowego wysiłku podjętego na wszystkich poziomach rządzenia.


Źródło: serwis Europa

http://www2.ukie.gov.pl/www/news.nsf/0/6BEE78AFEE895B81C12573B00033E028?Open


 

Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 3 grudnia 2007 roku został zatwierdzony Program Współpracy Transnarodowej dla Europy Środkowej.

Program dla Europy Środkowej jest realizowany w ramach celu 3. polityki spójności Unii Europejskiej - Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Program dla Europy Środkowej
w edycji w latach 2007-2013 stanowi kontynuację dotychczasowego programu transnarodowego INTERREG III B CADSES. Działania podejmowane w ramach tego programu będą współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W Programie dla Europy Środkowej uczestniczą następujące państwa: Austria, Czechy, Niemcy (wybrane regiony), Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy (wybrane regiony) oraz Ukraina (wybrane regiony). Głównym celem programu jest wzmocnienie spójności terytorialnej, promowanie wenętrznej integracji oraz poprawa konkurencyjności obszaru Europy Środkowej.

Informacje na temat Programu dla Europy Środkowej w języku angielskim są dostępne na oficjalnej witrynie internetowej programu, pod adresem: http://www.central2013.eu/

Informacje w języku polskim, w tym polska wersja językowa dokumentu z maja 2007 r., są dostępne pod adresem http://www.interreg.gov.pl/   

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/ProgramWspolpracyTransarodowejEuropaSrodkowazatwierdzonyprzezKE.htm


Raport grupy ekspertów: „Szanse i odpowiedzialność - jak pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom w uwzględnianiu w ich działalności zagadnień społecznych i ekologicznych."

Ostateczna wersja raportu została ogłoszona w maju 2007 roku przez grupę europejskich ekspertów do spraw CSR i MSP. Komisja Europejska ma nadzieję, że raport wesprze wszystkich pragnących pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom w osiąganiu coraz lepszych rezultatów w działaniach socjalnych, ekologicznych i finansowych.

Źródło: http://ec.europa.eu/enterprise/csr/sme_expert_group.htm

http://www.fob.org.pl/csr-i-msp-wedlug-komisji-europejskiej-1473.htm


- Spotkanie roczne z przedstawicielami KE pozwala na podsumowanie tego, co udało nam się osiągnąć i jakie są dotychczasowe efekty unijnych programów. Dodatkowo mamy szansę sprawdzić, jak jesteśmy przygotowani do nowej perspektywy finansowej - powiedział Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju regionalnego rozpoczynając konferencję dotyczącą realizacji w 2006 r. Podstaw Wsparcia Wspólnoty 2004-2006, która odbyła się w dniach 22-23 paĽdziernika br. w Pułtusku.

- Chcemy podczas tej konferencji spojrzeć zarówno w przeszłość, ocenić rezultaty programów, jak i w przyszłość - zastanowić się nad wyglądem całego systemu wdrażania funduszy w nowej perspektywie finansowej - podkreślił Jean-Marie Seyler z Komisji Europejskiej.

Spotkanie z KE stanowiło dobrą okazję, aby przedstawić dotychczasowe działania zarówno Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, jak i pozostałych instytucji zaangażowanych we wdrażanie unijnych programów, a także aby zaprezentować szczegółowe dane dotyczące poziomu realizacji poszczególnych programów operacyjnych. - To spotkanie jest niezwykle ważne, gdyż to ostatni moment, w którym możemy coś zmienić. Za rok będziemy już bowiem na finiszu wydawania unijnych środków na lata 2004-2006 - stwierdził Kwieciński. - Gdy spotykaliśmy się dwa lata temu, zastanawialiśmy się wspólnie z Komisją, jak przyspieszyć wydatkowanie programów. Rok temu, rozmawialiśmy, jak zapewnić sprawny system realizacji oraz sprawozdawczości. Dziś jesteśmy blisko realizacji tego, co sobie zaplanowaliśmy - dodał wiceminister.

- Polska ma już zakontraktowane prawie wszystkie środki, a beneficjentom wypłaciliśmy 57 proc. funduszy strukturalnych, co stawia nas na 5 miejscu wśród nowych państw należących do UE - stwierdził Jerzy Kwieciński. - Jesteśmy pewni, że na koniec 2007 r. wszystkim polskim programom uda się sprostać regule n+2, chociaż wydatkowanie niektórych z nich (w szczególności SPO Rybołówstwo) trzeba jeszcze przyspieszyć - zapewnił przedstawicieli KE, Marek Kalupa, dyrektor Departamentu Koordynacji i Zarządzania Podstawami Wsparcia Wspólnoty.

Omówione zostały również kwestie strategiczne (cele i efekty funduszy strukturalnych, realizacja Strategii Lizbońskiej), wpływ funduszy na gospodarkę, zagadnienia związane z dobrym zarządzaniem unijnymi środkami oraz uproszczeniami prawnymi - niezbędnymi do sprawnej absorpcji funduszy.

- Jestem pozytywnie zaskoczony szczerością i otwartością polskich kolegów podczas debaty i wierzę, że wnioski wyciągnięte z tego spotkania, będą przydatne nie tylko dla sprawnej realizacji obecnych programów, ale głównie dla całego systemu wdrażania funduszy w nowej perspektywie - stwierdził Jean-Marie Seyler. - Przede wszystkim powinniście nadal koncentrować swoje działania na Strategii Lizbońskiej. Ważna jest również sprawna sieć informatyczna (SIMIK) - powiedział przedstawiciel KE. - Istnieje również konieczność przyspieszenia we wdrażaniu Funduszu Spójności - dodał.

- Przyjmujemy uwagi Komisji. Będziemy robić jeszcze więcej badań ewaluacyjnych, tak aby pokazać wpływ funduszy unijnych na rozwój naszego kraju. Zamierzamy również pracować nad odpowiednim przygotowaniem do nowej perspektywy - odpowiedział Kwieciński. - W poprzednim roku udało nam się wiele zrealizować, również dzięki zaangażowaniu kolegów z Komisji Europejskiej. Mając bowiem wspólne cele, łatwiej można określić metody ich osiągania - podsumował debatę wiceminister Jerzy Kwieciński.

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/roczne_spotkanie_z_ke.htm


 

- Uroczyście otworzyliśmy już nową perspektywę 2007-2013 i mamy zaakceptowane prawie wszystkie programy. Dzisiaj jednak chcielibyśmy wyrazić uznanie dla wszystkich osób, które zaangażowane były w ich negocjacje - powiedziała minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka podczas podsumowania negocjacji programów z Komisją Europejską, które odbyło się 23 paĽdziernika 2007 r. w Pułtusku.

- Chciałabym szczególnie podziękować Jean-Marie Seyler za asystę przy naszej pracy oraz Manfredowi Beschelowi i Pascalowi Boijmans za trud, który włożyli w negocjowanie programów krajowych i regionalnych. Jestem pełna uznania dla profesjonalizmu a zarazem życzliwości wszystkich kolegów z Komisji Europejskiej - stwierdziła minister Grażyna Gęsicka. - Na podziękowanie zasługują również komisarze Danuta Hübner oraz Vladimir Spidla, których dziś nie ma z nami na uroczystości - dodała. - Ogromne podziękowania należą się też wiceministrowi Jerzemu Kwiecińskiemu, który cały ciężar negocjacji dĽwigał na swoich barkach - wyraziła uznanie minister.

Grażyna Gęsicka dziękowała również pozostałym osobom, które przyczyniły się do sprawnych negocjacji unijnych programów - wiceministrom, marszałkom województw,  dyrektorom oraz pracownikom MRR odpowiedzialnych za poszczególne programy. - Ten sukces to wspólny wysiłek całej rzeszy osób, które pracowały przy negocjacjach - stwierdziła minister.

- Wszystkie samorządy podjęły wspólny wysiłek negocjacyjny, który się opłacił. Dziękujemy za oparcie, jakie mieliśmy w osobie minister Gęsickiej oraz w całym Ministerstwie Rozwoju Regionalnego - powiedział marszałek województwa małopolskiego Marek Nawara.

- Największe uznanie, należy się przede wszystkim minister Grażynie Gęsickiej, która potrafiła stworzyć zespół fachowców i w sposób rozważny i profesjonalny kierować całym ministerstwem - dziękował Jerzy Kwieciński.

Strona polska wybrała również najlepszych negocjatorów z Komisji Europejskiej. Pod uwagę nie brano jednak ani komisarzy ani dyrektorów. Zwycięzcami okazali się Katarzyna Ptak z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans oraz Łukasz Koliński z Dyrekcji Generalnej ds. Regionalnych.

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/podsumowanie_negocjacji_z_ke_+programow_operacyjnych_2007-2013.htm


 

27 września 2007 r. Komisarz ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans Vladimir Spidla uroczyście podpisał decyzję Komisji Europejskiej przyjmującą do realizacji Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013. Program ten jest największym w historii Unii Europejskiej programem współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego budżet to 11,4 mld euro. Środki te będą przeznaczone m.in. na aktywne formy pomocy dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, na wsparcie sektora oświaty, na szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników.

Rozmowy między stroną polską a przedstawicielami Komisji Europejskiej (KE) na temat Programu Kapitał Ludzki trwały od 21 marca 2007 r. Ostateczny kształt programu udało się uzgodnić w trakcie trzech rund negocjacyjnych, które zakończono 11 czerwca 2007 r.  Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z pierwszych zatwierdzonych przez Komisję Europejską programów operacyjnych współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS).

Co oznacza decyzja Komisji Europejskiej przyjmująca PO KL?
Wydanie formalnej decyzji Komisji Europejskiej przyjmującej PO Kapitał Ludzki oznacza z jednej strony zwieńczenie ponad półtorarocznej pracy nad przygotowaniem Programu, z drugiej zaś strony umożliwi rozpoczęcie realizacji Programu i wydatkowania kwoty ponad 11,4 mld euro, z czego 85% pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparcie finansowe w tak znacznym i niespotykanym dotąd w Polsce zakresie będzie służyć przyśpieszeniu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, wzrostowi zatrudnienia oraz zwiększeniu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej z krajami Unii Europejskiej. Tym samym Program Operacyjny Kapitał Ludzki stanowi odpowiedĽ na wyznawania, jakie przed państwami członkowskimi UE stawia odnowiona Strategia Lizbońska (na szczeblu krajowym wyzwania te zostały określone w Krajowym Programie Reform na lata 2005 - 2008).  Program poprzez realizację wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego przyczyni się do urzeczywistnienia założeń Strategii Lizbońskiej w Polsce czyli m. in. pełniejszego wykorzystania zasobów pracy, wzrostu konkurencyjności gospodarki, zmniejszenia skali wykluczenia społecznego, podniesienia jakości kapitału ludzkiego poprzez kształcenie i szkolenie oraz poprawy efektywności zarządzania w administracji publicznej i jakości świadczonych usług publicznych.

Jakie będą efekty wdrażania Programu?
Program Operacyjny Kapitał Ludzki pozwoli m.in. na: 

 • zwiększenie do poziomu 60% (z 54,5% w 2006 r.) wskaĽnika zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym (15-64 lata) w Polsce oraz
 • zmniejszenie do 14% (z 21% w 2005 r.) wskaĽnika zagrożenia ubóstwem.

Oczekuje się, że dzięki realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki m.in.:

 • szkoleniami zostanie objętych ok. 610.000 pracowników przedsiębiorstw oraz 24.000 pielęgniarek i położnych, a także 1.200 lekarzy deficytowych specjalności (onkologia, kardiologia i medycyna pracy),
 • wsparcie otrzyma ok. 950.000 osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym: 250.000 osób do 24. roku życia oraz 150.000 osób w wieku 50-64 lata,
 • środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzyma ok. 100.000 osób, dzięki czemu powstanie ok. 110.000 nowych miejsc pracy, 
 • wsparcie otrzyma 355 publicznych instytucji rynku pracy oraz ok. 1.900 instytucji pomocy społecznej. 

Obecny kształt Programu
Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest największym w historii Unii Europejskiej programem współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całość kwoty, jaką przewidziano na jego realizację to ponad 11,4 mld EUR, z czego ponad 9,7 mld EUR stanowią środki EFS, a ok. 1,7 mld EUR - środki krajowe.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym:

I. Zatrudnienie i integracja społeczna - 506,2 mln EUR (w tym 430,3 mln EUR z EFS);
II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących - 778,0 mln EUR (w tym 661,3 mln EUR z EFS);
III. Wysoka jakość systemu oświaty - 1.006,2 mln EUR (w tym 855,3 mln EUR z EFS);
IV. Szkolnictwo wyższe i nauka - 960,4 mln EUR (w tym 816,3 mln EUR z EFS);
V. Dobre rządzenie - 610,9 mln EUR (w tym 519,2 mln EUR z EFS);
VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich - 2.256,9 mln EUR (w tym 1.918,4 mln EUR z EFS)
VII. Promocja integracji społecznej - 1.552,9 mln EUR (w tym 1.320,0 mln EUR z EFS);
VIII. Regionalne kadry gospodarki - 1.588,5 mln EUR (w tym 1.350,2 mln EUR z EFS);
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - 1.703,4 mln EUR (w tym 1.447,9 mln EUR z EFS);
X. Pomoc techniczna - 456,8 mln EUR (w tym 388,3 mln EUR z EFS).

W ramach komponentu centralnego (Priorytety I-V) wsparcie skierowane będzie głównie na rzecz zwiększenia efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego (Priorytety VI-IX), zostaną przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych. Realizacja Priorytetu X Pomoc techniczna pozwoli na sprawne wdrażanie i monitorowanie postępów realizacji Programu oraz promocję Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce.

Instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie poszczególnych Priorytetów PO KL (Instytucjami Pośredniczącymi) są:

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Priorytety I i II),
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej (Priorytet III),
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Priorytet IV), 
 • samorządy województw (Priorytety VI-IX).

Zobacz również:
Informacja nt. przebiegu prac nad przygotowaniem i negocjacjami Programu Kapitał Ludzki  
Szczegóły oraz dokumenty dotyczące Programu Kapitał Ludzki w serwisach internetowych MRR  


Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 11 września 2007 roku został zatwierdzony Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C.

Program INTERREG IV C jest realizowany w ramach celu 3. polityki spójności Unii Europejskiej - Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Działania podejmowane w ramach tego programu będą współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. INTERREG IV C w edycji w latach 2007-2013 stanowi kontynuację dotychczasowych programów międzyregionalnych INTERREG III C i umożliwia współpracę partnerów z wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii i Szwajcarii. Priorytety programu obejmują tematykę innowacyjności oraz środowiska naturalnego.

Informacje na temat programu INTERREG IV C w języku angielskim są dostępne na oficjalnej witrynie internetowej programu INTERREG III C, pod adresem: http://www.interreg3c.net/, w sekcji INTERREG IV C.

Informacje w języku polskim, w tym polska wersja językowa dokumentu, będą dostępne na stronie http://www.interreg.gov.pl/ od paĽdziernika 2007 r.

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/ProgramWspolpracyMiedzyregionalnejINTERREGIVCzatwierdzonyprzezKomisjeEuropejska.htm


6 września 2007 r. w Krynicy komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner, minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka oraz przedstawiciele pięciu zarządów województw: dolnośląskiego, małopolskiego, pomorskiego, śląskiego i wielkopolskiego podpisali postanowienia Komisji Europejskiej o akceptacji Regionalnych Programów Operacyjnych.

W uroczystości uczestniczyli marszałek województwa dolnośląskiego Andrzej Łoś, marszałek województwa małopolskiego Marek Nawara, marszałek województwa pomorskiego Jan Kozłowski, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak oraz członek zarządu województwa śląskiego Jarosław Kołodziejczyk.

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/pierwszeprogramyregionalneoficjalniezaakceptowaneprzezkomisjeeuropejska.htm


23 lipca 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Pomoc Techniczna. To pierwszy polski program na lata 2007-2013 zatwierdzony przez Komisję. Program ten ma zapewnić sprawną i efektywną realizację Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i programów operacyjnych na lata 2007-2013. 

Budżet Programu to blisko 608 mln euro, w tym 516 mln euro z EFRR. Ze środków tych przewidziano wsparcie dla horyzontalnych instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy - m.in. na realizację bieżących zadań, finansowanie zatrudnienia i szkolenia dla pracowników zajmujących się obsługą funduszy unijnych. Ze środków Programu finansowany będzie także system informatyczny wspomagający realizację NSRO oraz promocja funduszy strukturalnych w Polsce.

Więcej na temat PO PT

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/popt+przyjeteprzez+ke.htm


Zdaniem Komisji Europejskiej w gospodarce unijnej kobiety nadal zarabiają o około 15 % mniej niż mężczyĽni. Opublikowany 18 lipca 2007 r. raport przedstawia możliwe sposoby eliminowania tych różnic w UE, które w ciągu ostatniej dekady niewiele się zmniejszyły. Różnice w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn polegają na wypłacaniu nierównych stawek brutto za godzinę pracy kobiet i mężczyzn na całym obszarze gospodarczym. Stanowi to nieustanną dyskryminację i nierówność na rynku pracy, które w praktyce dotykają głównie kobiet.

"Chociaż dziewczynki uzyskują w lepsze wyniki w nauce niż chłopcy, a także więcej kobiet niż mężczyzn z wyższym wykształceniem wchodzi na rynek pracy, w dalszym ciągu utrzymuje się 15-procentowa różnica w wynagrodzeniu. Jest to sytuacja absurdalna i wymaga zmiany", powiedział Vladimír ©pidla, europejski komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans oraz dodał: "Różnice w wynagrodzeniu stanowią złożony i wieloprzyczynowy problem. Czasem jest to zwykła dyskryminacja, lecz często powody bywają ukryte: kobiety częściej wykonują prace nieodpłatnie, np. opieka nad domem i osobami na utrzymaniu; więcej kobiet niż mężczyzn pracuje w niepełnym wymiarze godzin; często też branże zatrudniające głównie kobiety znajdują się w niższym przedziale siatki płac. Najwyższy czas wrzucić wyższy bieg. Jedynym skutecznym sposobem działania jest zaangażowanie kobiet, mężczyzn, organizacji pozarządowych, partnerów społecznych i rządów w rozwiązywanie tego problemu na wszystkich szczeblach".

Ľródło: różnice w zarobkachserwis Europa


http://www2.ukie.gov.pl/www/news.nsf/0/FB3CC16776BC50C6C125731C00458817?Open


 

Bruksela, dnia 10 lipca 2007 r.


Europa bardziej demokratyczna i przejrzysta, Europa bardziej skuteczna, Europa praw i wartości oraz Europa silniejsza na arenie międzynarodowej - oto najważniejsze korzyści wynikające z traktatu rewizyjnego, wynegocjowanego podczas ostatniego posiedzenia Rady Europejskiej, a które podkreśla Komisja w wydanej dziś formalnej opinii pt. „Reformowanie Europy na potrzeby XXI wieku".
Komisja analizuje w opinii w jakim stopniu traktat rewizyjny pozwoli sprostać strategicznym wyzwaniom politycznym stojącym przed Europą oraz podkreśla znaczenie uzgodnienia i ratyfikacji traktatu rewizyjnego przed wyborami europejskimi w czerwcu 2009 r.

Z okazji wydania opinii przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso powiedział: „Porozumienie osiągnięte podczas ostatniego posiedzenia Rady Europejskiej wyznacza przejrzysty i precyzyjny mandat dla naszych działań. Jednakże mandat nie jest traktatem". Następnie dodał: „Teraz musimy wykorzystać ten rozpęd i dołożyć wszelkich starań, by traktat rewizyjny został przyjęty jak najszybciej. Musimy wykorzystać okazję do wprowadzenia zmian. Musimy również zadbać o to, by wszystkie nowe i korzystne rozwiązania przewidziane w mandacie konferencji międzyrządowej znalazły odzwierciedlenie w postanowieniach traktatu". Na koniec podkreślił, że "wśród polityków panuje powszechna zgoda, że należy uszanować zakres i treść mandatu konferencji międzyrządowej i nie otwierać ponownie tej kwestii. Stanowisko takie zdecydowanie popiera Komisja".

Wiceprzewodnicząca Komisji odpowiedzialna za stosunki instytucjonalne i strategię komunikacji społecznej Margot Wallström dodała: „Nowe rozwiązania polityczne zawarte w traktacie rewizyjnym - dotyczące energii, imigracji, zmian klimatycznych oraz bezpieczeństwa - stanowią właściwą odpowiedĽ na oczekiwania obywateli wobec UE." Według Wallström nowy traktat zapewni UE większą demokrację i przejrzystość: Rada będzie obradowała jawnie, a rola Parlamentu Europejskiego zostanie wzmocniona. Inicjatywa obywatelska umożliwi po raz pierwszy w historii realizację zasad demokracji uczestniczącej na szczeblu UE. Komisarz podkreśliła: "Zaangażowanie parlamentów państw członkowskich oznacza, że zagadnienia europejskie będą miały większy wpływ na kształt krajowych debat politycznych i będą w nich bardziej widoczne".

W opinii Komisja zaznaczyła, że wyzwaniem dla Europy będzie realizacja strategii politycznych odpowiadających oczekiwaniom obywateli. Chodzi zatem o wizję Europy gotowej do zgodnych działań na rzecz wspólnej przyszłości. Aby w pełni wykorzystać swój potencjał, Unia Europejska potrzebuje modernizacji i reform.

Zdaniem Komisji, mandat konferencji międzyrządowej uzgodniony podczas szczytu Rady Europejskiej w dniach 21-22 czerwca 2007 r. godzi ambicje z realizmem politycznym. Stworzy także solidny fundament instytucjonalny i polityczny Unii Europejskiej konieczny do sprostania oczekiwaniom jej obywateli. Konferencja międzyrządowa to skutecznie narzędzie i forum do uzgodnienia traktatu w celu jego szybkiej ratyfikacji.

Komisja podkreśliła w swojej opinii korzyści wynikające z traktatu rewizyjnego dla Unii Europejskiej i jej obywateli:

 • bardziej demokratyczna i przejrzysta Europa: wzmocnienie roli Parlamentu Europejskiego i parlamentów państw członkowskich; większa otwartość Rady; możliwość wystąpienia grupy miliona obywateli do Komisji z wnioskiem o podjęcie inicjatywy leżącej ich w interesie oraz wyraĽniejszy podział zadań na szczeblu europejskim i krajowym.
 • bardziej skuteczna Europa: sprawniej działające instytucje oraz skuteczniejsze metody pracy; nowocześniejsze instytucje zdolne do działania w Unii 27 państw członkowskich przy przyśpieszonych procedurach decyzyjnych; poprawa zdolności do działania w obszarach priorytetowych dla dzisiejszej Unii; uproszczone i bardziej sprawiedliwe zasady głosowania oraz sprawniejsze instytucje.
 • Europa praw i wartości, solidarności i bezpieczeństwa: jasne wartości i cele Unii; Karta praw podstawowych obejmująca prawa obywatelskie, polityczne, gospodarcze i socjalne, których Unia musi przestrzegać; większa solidarność i bezpieczeństwo w takich dziedzinach jak polityka energetyczna, zmiany klimatyczne, ochrona ludności, pomoc humanitarna i zdrowie publiczne; zwiększenie potencjału Unii w dziedzinie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.
 • Europa na arenie międzynarodowej: silniejsza pozycja dzięki połączeniu instrumentów europejskiej polityki zewnętrznej, zarówno w zakresie opracowywania, jak i realizacji polityki. Traktat rewizyjny pozwoli Europie zajmować przejrzyste stanowisko w kontaktach z partnerami na całym świecie; zapewni większą spójność między różnymi elementami polityki zewnętrznej UE w nowych warunkach instytucjonalnych oraz wykorzystanie potencjału gospodarczego, politycznego i dyplomatycznego Europy dla promowania jej interesów i wartości na całym świecie.


W podsumowaniu opinii Komisja stwierdziła, że taki traktat rewizyjny umożliwi Europie wprowadzenie zmian, zapewnienie Europejczykom większego bezpieczeństwa i dobrobytu oraz możliwości kształtowania procesu globalizacji.
Komisja zwraca się zatem do wszystkich uczestników konferencji międzyrządowej o stworzenie takich warunków, które pozwolą na uzgodnienie treści traktatu rewizyjnego i jego ratyfikację przed wyborami europejskimi w czerwcu 2009 r.

Kontekst
Podczas posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 21-22 czerwca 2007 r. szefowie państw i rządów wspólnie stwierdzili konieczność zwołania konferencji międzyrządowej. Przyjęto wówczas mandat, w którym wyraĽnie określono zadanie opracowania traktatu rewizyjnego celem zmiany Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Przed rozpoczęciem konferencji międzyrządowej Komisja przedstawia formalną opinię zgodnie z art. 48 Traktatu o Unii Europejskiej.

Portugalia sprawująca obecnie przewodnictwo w Radzie ogłosiła, że zamierza otworzyć konferencję międzyrządową podczas posiedzenia Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych w dniach 23-24 lipca 2007 r.

Pytania i odpowiedzi dotyczące mandatu konferencji międzyrządowej w zakresie traktatu rewizyjnego zostały zamieszczone w dokumencie MEMO/07/283, natomiast informacje dotyczące aspektów proceduralnych konferencji międzyrządowej w MEMO/07/284.

http://www2.ukie.gov.pl/www/news.nsf/0/675CC30FCE1C89C2C12573160043007F?Open


 

 

 

W nawiązaniu do Zielonej Księgi w sprawie roli społeczeństwa obywatelskiego w polityce antynarkotykowej Unii Europejskiej z czerwca 2006 r. oraz raportu Komisji z kwietnia 2007 r. na temat sposobów zorganizowania ciągłego, ustrukturyzowanego dialogu ze społeczeństwem obywatelskim, Komisja Europejska proponuje utworzenie Forum społeczeństwa obywatelskiego nt. narkotyków.

Organizacje zainteresowane przyłączeniem się do tworzonego Forum proszone są o i przesłanie przygotowanego formularza (dostępnego w języku angielskim) do 17 sierpnia 2007 r.

Ľródło: serwis NGO

http://www2.ukie.gov.pl/www/news.nsf/0/EC59FA6F723CCB12C1257313002C4E76?Open


29 czerwca br. Komisja Europejska uruchomiła nową stronę internetową poświęconą Europejskiemu Funduszowi Społecznemu. Wydarzenie to związane jest z 50 rocznicą powstania EFS oraz rozpoczynającą się nową perspektywą finansową funduszy strukturalnych.

Nowa strona dostępna jest w 23 językach, w tym w języku polskim. Zawiera interaktywną mapkę Unii Europejskiej, która odsyła do informacji o wsparciu EFS na rynkach pracy poszczególnych państw członkowskich oraz możliwościach udziału w projektach współfinansowanych przez fundusz.

W latach 2007-2013 Europejski Fundusz Społeczny będzie przeznaczał ponad 10 mld Euro rocznie na wsparcie zatrudnienia oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w 27 państwach członkowskich. Wymieniona kwota będzie stanowiła około 10 proc. całego budżetu Unii. Zasady wdrażania EFS w nowym okresie programowania zostały znacznie uproszczone, dzięki czemu Fundusz stanie się bardziej dostępny dla ludzi.

Adres nowej strony Komisji Europejskiej poświęconej EFS to: ec.europa.esf.

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/EFS+SPO+RZL/strona_esf.htm


30 maja  2007 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat w sprawie czwartego sprawozdania na temat spójności gospodarczej i społecznej (tzw. Raport Kohezyjny).

Istotą Raportów Kohezyjnych jest przeprowadzenie analizy ewolucji uwarunkowań gospodarczych, społecznych i terytorialnych UE, jakie zaszły w przeciągu 3 ostatnich lat. Analiza ta powinna pozwolić na sformułowanie propozycji dalszych dostosowań polityk w perspektywie osiągania spójności oraz realizacji priorytetów wspólnotowych. W Czwartym Raporcie Kohezyjnym po raz pierwszy został przedstawiony opis sytuacji gospodarczej, społecznej i terytorialnej rozszerzonej Unii i jej 268 regionów.

Dokument zawiera szczegółową analizę pozycji regionów zobrazowaną produktem krajowym brutto (PKB), produkcyjnością i zatrudnieniem. Określa serię wyzwań, którym państwa członkowskie i regiony będą musiały stawić czoła w nadchodzących latach. Oprócz tego Raport zawiera pierwszą ocenę wpływu europejskiej polityki spójności w okresie programowania 2000-2006 oraz przygotowań do perspektywy 2007-2013 oraz składa się z czterech części:

 • 1. Sytuacja gospodarcza, społeczna i terytorialna oraz trendy w państwach członkowskich i regionach 27 państw UE.
 • 2. Oddziaływanie polityki spójności.
 • 3. Polityki krajowe a spójność.
 • 4. Polityka Wspólnoty a spójność.

Debata wspólnotowa nad Komunikatem KE oraz samym Raportem Kohezyjnym zostanie zainaugurowana podczas Forum Kohezyjnego (European Cohesion Forum) organizowanego przez Komisję Europejską we wrześniu br.

Wnioski z przeprowadzonych konsultacji będą również stanowiły istotny element ukierunkowujący proces przeglądu budżetu ogólnego UE zaplanowanego na przełomie 2008 i 2009 r.

Pobierz plik:
Communication from the Commission - Fourth Report on economic and social cohesion. Preliminary wersion
Growing Regions, growing Europe - provisional wersion

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/4raportkohezyjny.htm


4 czerwca br. w Brukseli odbyło się spotkanie minister rozwoju regionalnego Grażyny Gęsickiej z Nikolausem Van Der Pas, dyrektorem generalnym Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans Komisji Europejskiej.

Podczas spotkania uzgodniono ostateczny układ priorytetów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, co pozwoli na zakończenie procesu negocjacji programu podczas ostatniej rundy negocjacyjnej, która odbędzie się 11 czerwca br. w Warszawie.

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/spotkanie_POKL.htm


Komisja Europejska zaakceptowała w piątek (13 maja br.) polskie Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO). Tym samym nasz kraj znalazł się w grupie 10 państw członkowskich UE, które osiągnęły porozumienie z KE w tej sprawie.

NSRO to podstawowy dokument strategiczny przygotowywany przez każdy kraj członkowski UE. Określa on priorytety oraz obszary wykorzystania funduszy unijnych. Celem NSRO jest stworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej. W latach 2007-2013 Polska będzie największym beneficjentem unijnej polityki spójności spośród wszystkich państw członkowskich. W tym czasie nasz kraj otrzyma z UE ponad 67 mld euro.
Jak poinformowała w niedzielę na konferencji prasowej minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka, Polska dzięki tym środkom będzie miała znacznie wyższy wzrost PKB. "Wzrost PKB powinien wynieść rocznie 5,1-6,2 proc." - powiedziała.

Gęsicka podkreśliła, że efektywne wykorzystanie funduszy przyczyni się do utworzenia ponad 3 mln nowych miejsc pracy oraz powstania trzy razy więcej autostrad oraz osiem razy więcej dróg ekspresowych. "Zakładam, że dzięki NSRO ulegnie poprawie działanie naszej administracji" - powiedziała. Wyjaśniła, że obecnie czas realizacji wniosków dotyczących dofinansowania z funduszy unijnych projektów inwestycyjnych trwa ok. 4 miesiące. Resort chce skrócić okres wypłaty środków unijnych do miesiąca od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie.

"Założyliśmy, że zamiast 1000 dni, które w tej chwili są potrzebne na egzekucję wyroku sądowego w sprawach gospodarczych, będziemy potrzebować tylko 200 dni w 2013 r." - zapowiedziała.

Minister rozwoju regionalnego chce zwiększyć inwestycje w szkolnictwo wyższe. Chodzi przede wszystkim o kierunki techniczne, inżynieryjne, w tym budowlane i informatyczne. "W tej chwili takich studentów mamy tylko ok. 15 proc. wśród ogółu, chcielibyśmy dojść do 22 proc." - wyjaśniła. Gęsicka zakłada również wzrost liczby firm inwestujących w innowacyjne technologie.

Obecna na konferencji komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hubner powiedziała, że "w ocenie KE polskie NSRO są dobrym programem". "Jeżeli się uda je w pełni zrealizować, to na pewno będziemy mieć w Polsce zdecydowanie lepszy dostęp do regionów" - powiedziała. Dodała, że dzięki NSRO, nasz kraj będzie bardziej innowacyjny oraz konkurencyjny na rynkach europejskich i światowych.

Do pilnych zadań resortu Gęsicka zaliczyła dokończenie regulacji związanych z Naturą 2000 oraz dalsze rozmowy z KE w sprawie poziomu emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki i pyłów. "Mamy stosunkowo niewielki przydział na emisje. Będziemy chcieli, żeby KE rozłożyła nam na kilka lat zmniejszanie emisji tych substancji" - podkreśliła.

Ľródło: euro.pap.com.pl


Komisja Europejska zaakceptowała polskie Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia. Fakt ten został ogłoszony podczas konferencji „Silne regiony - budowanie mostów dla Europy", która odbywa się w dniach 9 - 10 maja w Hof (Bawaria). Tym samym Polska znalazła się w grupie 10 państw członkowskich UE, które osiągnęły już porozumienie z KE w sprawie NSRO.  

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia to podstawowy dokument przygotowywany przez każdy kraj członkowski UE, określający krajowe priorytety, na które będą przeznaczone unijne fundusze w okresie programowania 2007 - 2013. Zatwierdzenie NSRO przez KE stanowi wymóg prawny przyjęcia programów operacyjnych na lata 2007 - 2013.

Wszystkie państwa członkowskie przesłały już Komisji Europejskiej swoje NSRO. Polska przekazała ten dokument w formie elektronicznej 7 grudnia 2006 r., jako ósmy z dwudziestu siedmiu krajów członkowskich. Warto jednak zaznaczyć, że wyprzedzające nas kraje należą do najmniejszych w Europie, mają do dyspozycji najmniej środków unijnych, więc i ich Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia są dokumentami znacznie mniejszymi. Na tempo przygotowania NSRO duży wpływ miały też konsultacje społeczne, na które w tak dużym kraju jak Polska należało poświęcić kilka miesięcy.

Pierwszymi krajami, których NSRO zostało zaakceptowane przez Komisję Europejską były: Malta (20.12. 2006), Grecja (28.03.2007) , Austria (04.04.2007), Dania (16.04.2007) i Litwa 26.04.2007). Podczas konferencji w Hof dołączyło do nich pięć kolejnych państw członkowskich: Niemcy, Polska, Hiszpania, Cypr oraz Węgry.

Podsumowując, już dziesięć krajów członkowskich uzgodniło z Komisją Europejską swoje NSRO. Łączna wartość środków wspólnotowych dla tych państw wynosi ok. 160 mld euro, co stanowi blisko połowę środków unijnych przeznaczonych na realizację polityki spójności w latach 2007 - 2013. W najbliższym czasie zakończona zostanie procedura zatwierdzania przez Komisję Europejską NSRO pozostałych siedemnastu państw członkowskich.

W okresie programowania 2007 - 2013 Polska będzie największym beneficjentem unijnej polityki spójności. Spośród 347 mld euro przeznaczonych na ten cel, ponad 67 mld euro zostało przyznane Polsce. Łącznie z współfinansowanie krajowym, kwota ta wynosi 85,6 mld euro.

W konferencji w Hof, zorganizowanej przez Prezydencję niemiecką we współpracy z Komisją Europejską, uczestniczą przedstawiciele państw członkowskich UE, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz eksperci do spraw polityki regionalnej. Polskę na konferencji reprezentuje Minister Rozwoju Regionalnego Grażyna Gęsicka.

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/polskawczolowce.htm


Likwidacja XVII priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dotyczącego konkurencyjności regionów i przeniesienie środków finansowych do regionalnych programów operacyjnych, wyjaśnienia dotyczące zasady dodatkowości, a także omówienie działań podejmowanych przez Polskę w celu wzmocnienia zdolności administracyjnych to główne tematy pierwszego oficjalnego spotkania negocjacyjnego z Komisją Europejską dotyczącego NSS 2007-2013, dokumentu określanego przez KE jako Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO).

Podczas spotkania ustalono, że pieniądze przeniesione z XVII priorytetu PO IiŚ do regionalnych programów operacyjnych zostaną podzielone pomiędzy cztery regiony, dla których wybór algorytmu podziału środków unijnych na lata 2007-2013 był najbardziej niekorzystny. Kwestia dotycząca sposobu podziału tych środków będzie przedmiotem negocjacji z Komisją Europejską.

Minister Jerzy Kwieciński zapewnił, że strategia zostanie uzupełniona o szczegółowe informacje na temat działań podejmowanych w celu wzmocnienia zdolności administracyjnych Polski. Ustalono także, że strona polska  dokładniej sprecyzuje w jakim zakresie podejmie działania zapisane w Krajowym Programie Reform 2005-2008.

Dyrektor Jean-Marie Seyler z KE wyraził zadowolenie z propozycji decentralizacji wdrażania funduszy unijnych w Polsce. Podkreślił także wagę i znaczenie polityki spójności w UE. Zaznaczył, że przed Polską wielkie wyzwanie i ogrom pracy z uwagi na fakt, że jesteśmy największym beneficjentem pomocy unijnej w latach 2007-2013.

Planuje się, że zmodyfikowany tekst NSRO zostanie przedstawiony Komisji Europejskiej do końca marca br.

***

W spotkaniu, które odbyło się 14 marca w Warszawie, uczestniczyła delegacja KE, pod przewodnictwem Dyrektora Jean-Marie Seylera z Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju Regionalnego. Polskę reprezentowali przedstawiciele instytucji zarządzających oraz pośredniczących krajowych i regionalnych programów operacyjnych: ministerstw zaangażowanych w przygotowanie NSRO i urzędów marszałkowskich pod przewodnictwem podsekretarza stanu w MRR Jerzego Kwiecińskiego.

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/pl_po_1negocjacjach_ke.htm


Komisja Europejska przyjęła decyzję o numeracji 116 dla usług o walorze społecznym.

Komunikat Urzędu Komunikacji Elektronicznej: 

Nawiązując do informacji w sprawie numeracji z zakresu 116 uprzejmie informujemy, iż w dniu 15 lutego 2007 r. Komisja Europejska przyjęła decyzję w sprawie rezerwacji krajowego zakresu numeracyjnego zaczynającego się na "116" na potrzeby zharmonizowanych usług o walorze społecznym.

Jednocześnie informujemy, iż Komisja Europejska jest w trakcie opracowywania procedury składania wniosków w sprawie rejestracji nowych numerów z zakresu 116. Po ustaleniu przedmiotowej procedury zostanie ona zamieszczona na naszych stronach internetowych wraz z procedurą dotyczącą przydziału numeracji z zakresu 116 na szczeblu krajowym.

Tekst decyzji Komisji Europejskiej w języku polskim

Tekst decyzji Komisji Europejskiej w języku angielskim

Źródło: http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead02&news_cat_id=135&news_id=1829&layout=3&page=text 


 

Na stronie internetowej poświęconej SPO RZL opublikowany został piąty numer Biuletynu Informacyjnego Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tematem przewodnim tego numeru jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki. W Biuletynie opublikowano m.in. wywiad z Minister Grażyną Gęsicką dotyczący szans dla Polski wynikających z nowej perspektywy finansowej 2007-2013. Ponadto zaprezentowana została działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, a także trzy modelowe projekty (tzw. dobre praktyki) realizowane w ramach SPO RZL.

Biuletyn zamieszczony został w części pn. Materiały informacyjne, publikacje i ekspertyzy  .

 

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/EFS+SPO+RZL/Biuletyn_5.htm


 

Komisja Europejska poinformowała w komunikacie, że dnia 8 marca br. komisarz ds. polityki regionalnej, Danuta Hübner, ustanowiła RegioStars 2008. Jest to  nowa coroczna nagroda za innowacyjne projekty w zakresie rozwoju regionalnego. RegioStars są ważne dla 268 regionów UE, ponieważ dają możliwość wybrania dobrych praktyk, zaprezentowania ich oraz dzielenia się nimi. Ustanowienie nowych nagród odbyło się w Brukseli, podczas konferencji zatytułowanej „Regiony na rzecz zmian gospodarczych: umacnianie konkurencyjności poprzez innowacyjne technologie, produkty i dobrze prosperujące społeczności", zorganizowanej przez Komisję Europejską wspólnie z Komitetem Regionów oraz francuski region Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże.

Ogłaszając decyzję o ustanowieniu nagrody RegioStars 2008, komisarz Hübner powiedziała: Ta nowa inicjatywa jest dla regionów wspaniałą okazją na wybranie najlepszych projektów i pochwalenie się nimi". Komisarz dodała: „Ważne jest podkreślanie kontekstu regionalnego i różnorodności innowacyjności. Dlatego namawiam wszystkie władze regionalne do przedstawiania wniosków o nagrodzenie innowacyjnych projektów w imieniu ich regionów. A tym samym proszę - podzielcie się z nami swoimi dobrymi praktykami.

Aby swoim zasięgiem objąć w miarę możliwości wszystkie regiony Unii Europejskiej, nagrody RegioStars będą przyznawane projektom otrzymującym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub z przedakcesyjnych instrumentów pomocowych. Ponadto do nagrody można nominować projekty regionów europejskich objęte zarówno celem „konkurencyjność regionalna" i zatrudnienie oraz celem „konwergencja" w ramach nowej polityki spójności na lata 2007 - 2013. Ostateczny termin składania wniosków upływa 29 czerwca 2007 r.

Komisja korzystając z tej okazji zaprezentowała publikację pt. „Przykłady innowacyjnych projektów regionalnych. Publikacja ta zawiera streszczenie 40 projektów w zakresie innowacji regionalnych, opracowanych przez władze regionalne w różnych dziedzinach, takich jak współpraca przedsiębiorstw w formie clusteringu, sieci naukowo-przemysłowe, usługi związane z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi (ICT) dla obywateli i inne. Komisarz Hübner podkreśliła, że „te praktyczne przykłady mówią nam o ludziach, którzy ciężko pracują wkładając cały swój entuzjazm w rozwój swoich regionów". Omówione przykłady projektów stanowią część odnowionej strategii Komisji mającej na celu aktywne wspieranie propagowania i wymiany dobrych praktyk w ramach UE.

Szczegółowe informacje dotyczące RegioStars oraz opublikowane przykłady dobrych praktyk


Źródło: KE

 

http://www.funduszeonline.pl/strony/1/i/4775.php


Na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów, 27 lutego,  zakończyła się procedura akceptacji na szczeblu krajowym kolejnych 9 projektów Regionalnych Programów Operacyjnych województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego.

W związku z tym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zwróciło się z prośbą do zainteresowanych regionów o wprowadzenie swoich projektów RPO do systemu informatycznego SFC 2007 i przekazanie ich do Komisji Europejskiej.

Projekty RPO województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i wielkopolskiego zostały już wysłane do KE.

Projekty RPO województw: pomorskiego i świętokrzyskiego będą rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów (28 lutego) a następnie przez Radę Ministrów (6 marca).

MRR


Realizacja programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych przebiegała w styczniu 2007 r. z niższą dynamiką, niż miało to miejsce w grudniu 2006 r., zarówno w odniesieniu do wydatkowania środków, jak i kontraktacji. Niemniej, kwota wydatków poniesionych z kont programowych w skali wszystkich programów wzrosła w styczniu o kolejne 676,7 mln zł, do poziomu ponad 34 proc. alokacji na lata 2004 - 2006. 

Wnioski o dofinansowanie
Zgodnie z tendencją zaobserwowaną w ostatnich miesiącach w styczniu br. nabór wniosków o dofinansowanie miał miejsce jedynie w wybranych działaniach. Zmniejszenie wartości składanych wniosków jest spowodowane zakontraktowaniem już ponad 90 proc. środków dostępnych w perspektywie finansowej 2004 - 2006. W styczniu br. beneficjenci złożyli poprawne formalnie wnioski o dofinansowanie ze środków UE na kwotę 181,2 mln zł, dzięki czemu wartość wsparcia wnioskowanego od początku realizacji programów wzrosła do 67,6 mld zł, co stanowi ponad dwukrotność alokacji dla Polski na lata 2004-2006.

Kontraktacja
Na początku 2007 r. mniej dynamicznie, niż w poprzednich miesiącach, postępował proces zawierania umów z beneficjentami. W styczniu br. podpisano umowy o wartości jedynie 232,8 mln zł. W dalszym ciągu widoczne jest zróżnicowanie w kontraktowaniu środków w poszczególnych działaniach. W 30 działaniach na ponad 100 realizowanych zakontraktowano ponad 100 proc. środków dostępnych dla danego działania, w tym najwięcej w ramach ZPORR - 6 działań oraz w PO Pomoc techniczna - 8 działań. Najniższy poziom kontraktacji ma miejsce w dalszym ciągu w SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb, gdzie w 6 działaniach wartość podpisanych umów nie przekroczyła progu 20 proc. alokacji na działanie.

Płatności
W styczniu br. wartość dokonanych płatności na rzecz beneficjentów wyniosła 667,6 mln zł, co stanowi kwotę dwukrotnie mniejszą niż w grudniu 2006 r. Sytuacja ta wynika z faktu, że pod koniec roku instytucje wdrażające intensyfikują proces rozliczeń, tak by wykorzystać w pełnie przyznane im na cały rok środki krajowe. Dodatkowym czynnikiem "mobilizującym" pod koniec roku była też zapewne realizacja założonych prognoz. Można zatem uznać, że wydatki grudniowe (1,4 mld zł) niejako skonsumowały część wydatków styczniowych.

Programami najbardziej zaawansowanymi pod względem finansowym są ZPORR i SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, gdzie wartość płatności na rzecz beneficjentów wykorzystuje już ponad 40 proc. środków. Pomimo znacznego przyspieszenia procesu refundacji w ostatnich miesiącach w SPO Transport (w styczniu wydatki o wartości 132,5 mln zł), program ten pozostaje wciąż - wraz z programami dwóch Inicjatyw Wspólnotowych - najmniej zaawansowany pod względem finansowym.

Łączna kwota środków przekazanych beneficjentom tytułem refundacji od początku realizacji programów operacyjnych to 11,3 mld zł, a więc ponad 1/3 alokacji z funduszy strukturalnych dla Polski na lata 2004 - 2006.
 
W styczniu br. przekazano do Komisji Europejskiej wnioski o refundację na kwotę blisko 194 mln euro. Łączna wartość wydatków, o refundację których strona polska dotychczas wystąpiła do Komisji Europejskiej, to prawie 2,4 mld euro, a więc 27,69 proc. alokacji na lata 2004 - 2006. Płatności ze strony KE w styczniu 2007 r. opiewały na kwotę 144 mln euro, w ramach dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (104 mln euro) oraz Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (39,8 mln euro). Dotychczas strona polska otrzymała z Komisji Europejskiej tytułem płatności pośrednich ponad 2 mld euro, co stanowi ok. 23,6 proc. dostępnej alokacji.

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/stanwdrazaniastyczen2007.htm


 

Na stronach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zamieszczona jest mapa województw z punktami informacyjnymi, w których można zdobyć informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia finansowego z poszczególnych programów operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz na temat integracji europejskiej.


Przedstawiona baza jest rozbudowywana i aktualizowana na bieżąco. Aby odnaleĽć punkty informacyjne w danym regionie, należy wybrać odpowiednie województwo na mapie.

Źródło: MRR

http://www.funduszeonline.pl/strony/1/i/4705.php


- Do końca 2006 roku wydaliśmy jedną trzecią środków, które otrzymaliśmy do  dyspozycji na lata 2004-06 - mówiła minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka podczas konferencji prasowej, która odbyła się 8 lutego 2007 r.

- Pod względem wykorzystania unijnych funduszy, Polska jest na 5 miejscu wśród 10 krajów członkowskich, które wstąpiły do Unii Europejskiej w maju 2004 roku - podkreśliła minister Grażyna Gęsicka. Przypomniała, że na koniec 2005 roku, Polska zajmowała jedno z ostatnich miejsc w tym rankingu. W stosunku do 2005 roku poprawiliśmy swoją pozycję, osiągając szybsze tempo wydatkowania niż inne kraje. Lepiej niż Polska radzą sobie: Słowenia, Estonia, Węgry i Malta. Minister Grażyna Gęsicka podkreśliła, że Polska otrzymała na lata 2004-06 znacznie więcej środków niż pozostałe państwa. - To bardzo wpływa na wydatkowanie. Pamiętajmy, że znacznie łatwiej o sukces, gdy środków do wykorzystania jest mniej  - wyjaśniła minister Grażyna Gęsicka. Wiceminister Jerzy Kwieciński podkreślił, że ważnym czynnikiem, który wpływa na tempo wydatkowania jest centralizacja systemu koordynacji. Taki scentralizowany system obowiązuje w państwach będących w czołówce rankingu.

- Rok 2006 był dla nowych państw członkowskich Unii Europejskiej rokiem próby, pierwszym rokiem działania zasady n+2 - zaznaczyła minister Grażyna Gęsicka.  - Wszystkie nowe kraje członkowskie poradziły sobie z wykorzystaniem funduszy. Zwroty środków były minimalne - zaznaczył wiceminister Jerzy Kwieciński. - Lekcja związana z wdrażaniem funduszy przedakcesyjnych bardzo się przydała - dodał.

Pobierz plik:
Wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych w Polsce   
Prezentacja: Poziom wykorzystania środków z funduszy strukturalnych. Polska na tle państw członkowskich, które wstąpiły do UE w 2004 r.

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/polskacorazwyzejwrankingu.htm


Komisja Europejska sukcesywnie opracowuje i publikuje metodologiczne dokumenty robocze dotyczące zagadnień okresu programowania 2007-2013, które stanowią wsparcie interpretacyjne dla podmiotów zaangażowanych w system wdrażania funduszy w państwach członkowskich UE.  

Dokumenty nie mają charakteru formalnego, najczęściej są indykatywnymi wytycznymi wyjaśniającymi wybrane zapisy rozporządzeń regulujących zasady wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2007-2013.

Komisja przygotowała dokumenty dotyczące: 

 • ewaluacji ex-ante interwencji funduszy strukturalnych (Working Document No.1),
 • wskaĽników wykorzystywanych na cele monitorowania i ewaluacji (Working Document No.2),
 • obliczania wydatków publicznych i wydatków o podobnym charakterze na cele dodatkowości (Working Document No.3),
 • metodologii przeprowadzania analizy kosztów i korzyści (Working Document No.4),
 • ewaluacji w nowym okresie progarmowania (Working Document No.5- draft version),
 • analizy w zakresie innowacji w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia

Dokumenty te zamieszczane są w różnych wersjach językowych na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej.

http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/strona_glowna/dokumenty+metodologiczne+KE.htm


  Wiedeń (PAP/APA) - Danuta Huebner, komisarz UE do spraw polityki regionalnej, opowiedziała się w wywiadzie dla prasy austriackiej za dalszym rozszerzeniem Unii Europejskiej oraz za zwiększeniem funduszy na pomoc strukturalną.

W wywiadzie zamieszczonym w piątkowym wydaniu najpoważniejszego austriackiego dziennika "Die Presse" pani Huebner oceniła, że "rozszerzenie jest bardzo ważne". "Im jesteśmy więksi, tym bardziej zyskujemy na znaczeniu w skali globu. Obecnie mamy w sumie 493 miliony mieszkańców, co stanowi tylko siedem procent ludności świata. Inne narody rosną o wiele szybciej".

Byłoby jednak błędem, uzależniać zgodę na przyjęcie nowych członków od transferów finansowych. "Francuzi, Brytyjczycy i Niemcy w ramach swych otwartych systemów gospodarczych ciągną z jednolitego rynku wspólnego o wiele większe profity aniżeli Rumuni, którzy dopiero w następnych latach odczują korzyści z transferów finansowych. Co więcej, w przeliczeniu na głowę wsparcie dla starych krajów jest nadal wyższe niż dla nowych" - powiedziała polska komisarz.

Wg pani Huebner, obywatele Unii winni w większym stopniu być włączani do spraw unijnych. "Powinni oni odczuwać, że Europa ich potrzebuje, a nie odnosić wrażenie , że decyzje za nich podejmują jkieś odległe siły, których właściwie nie rozumieją. Zawsze powtarzam: jesteś nie tylko odbiorcą, musisz również wnieść coś do Europy, jesteś Europie coś winien".

Pani komisarz ma nadzieję, że od 2013 roku na politykę regionalną będzie z kasy unijnej szło więcej pieniędzy aniżeli na dotychczasowego odbiorcę numer jeden, czyli politykę rolną. "Taką mam nadzieję. Przede wszystkim w nowych krajach członkowskich nadal będzie maleć zatrudnienie w sektorze rolnym. Tak więc musimy na obszarach wiejskich więcej inwestować w nowe, nowoczesne miejsca pracy i to poza rolnictwem oraz poza tradycyjnym branżami, które jutro trzeba będzie utracić na rzecz Chin czy Indii. Komisja chce przede wszystkim utrzymać na obszarach wiejskich te osoby zdolne do pracy zawodowej, które chcą tam pozostać. W końcu w wielu krajach obszary te stanowią do 80 procent powierzchni kraju".

Pani Huebner ponownie odrzuciła propozycję wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Guentera Verheugena, by mniejsze kraje członkowskie otrzymywały tylko stanowiska "komisarzy - juniorów".

"Jesteśmy w UE wszyscy jednacy. Musimy wprawdzie uwzględniać wielkość krajów, gdy chodzi o liczbę posłów do Parlamentu Europejskiego albo jeśli chodzi o decyzje podejmowane kwalifikowaną większością głosów. Jeśli jednak UE opowiada się za rotacją krajów przy mianowaniu komisarzy, to trzeba je traktowa równo" - powiedziała.

Źródło: PAP 

Polska opowiada się za przystąpieniem Turcji do Unii Europejskiej - zadeklarował prezydent Lech Kaczyński po wtorkowym (23 stycznia br.) spotkaniu w Ankarze z prezydentem Turcji Ahmetem Necdetem Sezerem.

W ocenie Lecha Kaczyńskiego przystąpienie Turcji do UE wzmocni wspólnotę pod względem gospodarczym, terytorialnym, a także militarnym. Prezydent przypomniał, że Polska od czasu wstąpienia do Unii opowiada się za zasadą niezamykania drzwi do wspólnoty.

"Nasze przekonanie, że Turcja powinna być w Unii Europejskiej jest przekonaniem głęboko przemyślanym" - podkreślił. Zdaniem prezydenta po rozszerzeniu o Rumunię i Bułgarię UE nie powinna zamykać się na inne kraje, przede wszystkim na Turcję.

W połowie grudnia, zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej, szefowie dyplomacji państw UE zgodzili się na zawieszenie negocjacji członkowskich z Turcją w związku z nieprzestrzeganiem przez Ankarę postanowień unii celnej Turcja-UE wobec Cypru. Turcja rozpoczęła negocjacje 3 paĽdziernika 2005 roku.

Prezydent Turcji powiedział, że wizyta Lecha Kaczyńskiego nada nowy impuls stosunkom polsko-tureckim, a podpisana we wtorek w Ankarze deklaracja polityczna jest wymownym wyrazem solidarności i współpracy obu krajów w jednoczącej się Europie.

Ľródło: euro.pap.com.pl


 W grudniu 2006 r. wydatkowano w ramach funduszy strukturalnych ponad 1,4 mld zł. To najwyższe miesięczne płatności odnotowane od początku wdrażania funduszy unijnych w Polsce. Łączna wartość płatności do końca grudnia 2006 r. wyniosła ponad 10,5 mld zł. Kwota ta stanowi 32,2 proc. środków przyznanych Polsce przez Unię Europejską na lata 2004 - 2006 - poinformowała 19 stycznia  2007 r. minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka.

Podczas konferencji prasowej, minister Grażyna Gęsicka oraz wiceminister Jerzy Kwieciński przedstawili informację na temat rekordowych płatności z funduszy unijnych uzyskanych w grudniu 2006 roku, podsumowali wykorzystanie funduszy unijnych w ubiegłym roku oraz poinformowali o stopniu realizacji prognoz wykorzystania środków unijnych na 2006 r.

Grażyna Gęsicka podkreśliła, że w 2006 r. proces wdrażania funduszy strukturalnych uległ znacznej poprawie. - Do końca 2006 roku realizowanych było ponad 70 tys. projektów, prawie wszystkie środki zostały już zakontraktowane - powiedziała. - Najlepiej proces wydatkowania przebiegał w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego dla EFRR, w którym w 2006 r. odnotowano największy przyrost wartości zarówno wnioskowanego wsparcia, zakontraktowanych środków jak i realizacji płatności na rzecz beneficjentów - podkreśliła minister rozwoju regionalnego. Dodała, iż wysokie tempo absorpcji środków unijnych utrzymywało się w Sektorowym Programie Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich. Podkreślała także, iż w ostatnim roku ogromny postęp dokonany został w wdrażaniu Sektorowego Programu Operacyjnego Transport. - Według stanu na koniec 2005 r. w SPOT wydatkowanie wynosiło 0,14 proc. alokacji, podczas gdy pod koniec 2006 r. prawie 16 proc. - powiedziała minister.

Grażyna Gęsicka przedstawiła także stan realizacji ZPORR w poszczególnych województwach. Podkreślała, że poziom wdrażania tego programu w poszczególnych regionach jest bardzo zróżnicowany. Najwyższy poziom płatności niezmiennie notowany jest w dwóch województwach: małopolskim (56 proc. alokacji) oraz lubuskim (54 proc.). Z kolei w województwach: śląskim, dolnośląskim oraz mazowieckim poziom płatności jest niemal dwukrotnie niższy niż w najlepszych województwach. - Nieprawdziwa jest teza, iż województwa tzw. ściany wschodniej gorzej niż inne regiony wykorzystują środki ZPORR. Województwa świętokrzyskie czy podlaskie są wręcz w czołówce województw z najwyższym poziomem płatności - dodała Grażyna Gęsicka.

Minister rozwoju regionalnego zaznaczyła także, że znacznie wyższe tempo absorpcji charakteryzuje działania współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Priorytet I, III), aniżeli działania współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet II).

Wiceminister rozwoju regionalnego Jerzy Kwieciński poinformował, że prognoza wydatków z funduszy strukturalnych, którą Rada Ministrów przyjęła na 2006 r., została zrealizowana w 70 proc. - Warto przypomnieć, że prognoza na 2005 r., przyjęta przez poprzedni rząd, została wykonana w 10 proc. - powiedział Jerzy Kwieciński.  Zapowiedział także, iż w 2007 r. MRR proponuje ambitną prognozę, zakładającą wydatkowanie 15,7 mld zł.

Pobierz plik:

Rekordowe płatności z funduszy strukturalnych w grudniu 2006 r. 

http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/strona_glowna/konferencja_190107.htm


Opublikowane zostały komentarze do najważniejszych aktów prawnych Unii Europejskiej regulujących zasady realizacji wspólnotowej polityki spójności w latach 2007-2013. Publikacja wyjaśnia w sposób zrozumiały zapisy rozporządzeń, pomaga jednoznacznie interpretować ich treść oraz odnieść nowe przepisy do polskich realiów. 

Komentarze dotyczą następujących rozporządzeń w zakresie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2007-2013:
 • rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999
 • rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999
 • rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady a dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999
 • rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) 1164/94
 • rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT)

Pobierz plik:
Komentarze do aktów prawnych Wspólnot Europejskich w zakresie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2007-2013

Ľródło: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/pakietkomentarzy.htm


(PAP, pb/27.12.2006, godz. 06:13)
Polska administracja bez zatrudnienia co najmniej czterech tysięcy nowych pracowników może mieć problemy z wykorzystaniem unijnych funduszy - wynika z szacunków, do których dotarła "Rzeczpospolita".

Obecnie przy obsłudze funduszy strukturalnych (niespełna 13 mld euro w latach 2004-2006) pracuje prawie trzy tysiące urzędników administracji rządowej i samorządowej. Do 2013 roku ma ich być ponad dwa razy więcej - wynika z planów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Do tego czasu tylko z budżetu unijnego nasz kraj dostanie ponad 67 mld euro, min. na rozbudowę infrastruktury, szkolenia, inwestycje. - Średnio co roku z pieniędzy przekazywanych nam z Brukseli musimy rozliczyć 7,5 mld euro, wyjaśnia Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju regionalnego. - Jeśli dodamy do tego niezbędny wkład Polski, będzie to 9 mld euro. A w ostatnim roku budżetowym - 2013 - kwota ta sięgnie 14 mld euro. Rocznie na jednego urzędnika przypadnie więc średnio ok. 1,3 mln euro.

Nowi urzędnicy są niezbędni, aby obsłużyć skomplikowaną procedurę przyznawania unijnych dotacji, a potem kontrolę faktur zgłaszanych do refundacji i na końcu - rozliczenia poszczególnych projektów.

Według "Rzeczpospolitej" Polska może mieć kłopoty z realizacją tych planów, a powodem tego są niskie płace urzędników w administracji rządowej i jeszcze niższe - w samorządowej. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego planowało podwyżkę uposażeń, ale propozycję zarezerwowania w przyszłym roku 300 mln euro na ten cel zablokował resort finansów.

Ľródło: http://biznes.onet.pl/0,1455596,wiadomosci.html


Polska jako czwarty kraj członkowski UE - po Austrii, Grecji i Łotwie - oficjalnie przesłała do Komisji Europejskiej projekt Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013. Umożliwia to rozpoczęcie procesu negocjacji w celu uzgodnienia ostatecznej wersji dokumentu.

Pierwsze opinie na temat NSRO powinny zostać przesłane państwu członkowskiemu przez KE w ciągu trzech miesięcy od otrzymania dokumentu.

NSRO są podstawowym dokumentem przygotowywanym przez każdy kraj członkowski UE, określającym krajowe priorytety, na które będą przeznaczone unijne fundusze i środki krajowe w latach 2007-2013. NSRO stanowią instrument odniesienia dla przygotowywania programów operacyjnych. Przekazanie NSRO do Komisji Europejskiej umożliwia przedłożenie KE przyjętych przez polski rząd programów operacyjnych i rozpoczęcie ich negocjowania. Do Komisji trafiły trzy programy operacyjne: Infrastruktura i Środowisko, Kapitał Ludzki oraz Pomoc Techniczna.

Celem głównym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia dla Polski jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Obok celu strategicznego NSS zakłada realizację celów szczegółowych, wynikających z wyzwań Strategii Lizbońskiej, Strategicznych Wytycznych Wspólnoty oraz wniosków wynikających z analizy słabych i mocnych stron polskiej gospodarki, a także stojących przed nią szans i zagrożeń, tj.:

 • Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa,
 • Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej,
 • Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski,
 • Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług,
 • Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej,
 • Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich.

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia będą realizowane przy pomocy Programów Operacyjnych, zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnych Programów Operacyjnych, zarządzanych przez Samorządy poszczególnych województw. Na realizację NSRO w latach 2007-2013 zostanie przeznaczonych ok. 85,6 mld euro. W tej sumie 67,3 mld euro będzie pochodziło z budżetu UE, 11,86 mld euro - z krajowych środków publicznych (w tym ok. 5,93 mld euro z budżetu państwa), a ok. 6,4 mld euro to szacowany wkład podmiotów prywatnych.

Podział funduszy unijnych na programy operacyjne
w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013

Program operacyjny

KWOTA
(w mld EURO)

UDZIAŁ PROCENTOWY

Infrastruktura i Środowisko

27,8 

41,3%

Regionalne Programy Operacyjne

15,9

 

23,8%

Kapitał Ludzki

9,7 

14,4%

Innowacyjna Gospodarka

8,3 

12,3%

Rozwój Polski Wschodniej

2,3 

3,4%

Programy operacyjne europejskiej współpracy terytorialnej

 

0,7 

 

1,1%

Pomoc Techniczna

0,5 

0,8%

 

Zobacz także:
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia gotowe do przesłania do Komisji Europejskiej

Źródło: http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/strona_glowna/NSRO+przeslane+do+Komisji+Europejskiej.htm


Na stronie internetowej poświęconej SPO RZL ukazała się broszura pt. "Europejski Fundusz Społeczny w Polsce". Jej celem jest zaprezentowanie podstawowych informacji o Funduszu, możliwościach wsparcia oraz realizowanych już projektach.

Broszura została zamieszczona w części pn. Materiały informacyjne, publikacje i ekspertyzy .

Zachęcamy do lektury!

Uprzejmie informujemy również, że istnieje możliwość bezpłatnego otrzymania broszury w wersji papierowej. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy z Departamentem Zarządzania EFS - adres e-mail: zarzadzanieEFS@mrr.gov.pl.

Broszura została zamieszczona w części pn.  .Zachęcamy do lektury!Uprzejmie informujemy również, że istnieje możliwość bezpłatnego otrzymania broszury w wersji papierowej. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy z Departamentem Zarządzania EFS - adres e-mail: .

***

Wydawane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego materiały informacyjne oraz publikacje dotyczące funduszy europejskich można również otrzymać bezpłatnie w sieci Punktów Informacyjnych  o funduszach unijnych na terenie całej Polski. 

Ľródło: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/EFS+SPO+RZL/broszura_efs.htm


 

Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący programu „Młodzież w działaniu" na lata 2007-2013 ma zostać wkrótce przyjęty przez europejskiego ustawodawcę. W celu sprawnego wdrożenia programu oraz aby umożliwić potencjalnym beneficjentom przygotowanie wniosków, Komisja opublikowała wstępną wersję przewodnika programowego, zawierającego szczegółowe informacje na temat wdrożenia tego programu.

Zostały określone cele programu:

 • ogólne upowszechnianie aktywnej postawy obywatelskiej młodzieży, a szczególnie jej europejskiej postawy obywatelskiej;
 • rozwój solidarności i wspieranie tolerancji wśród młodzieży, szczególnie w celu wzmocnienia spójności społecznej Unii Europejskiej;
 • promowanie wzajemnego zrozumienia między młodymi ludĽmi w różnych krajach;
 • przyczynianie się do podnoszenia jakości systemów wspierających działania młodzieży oraz do rozwijania przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego możliwości
  działania w dziedzinie młodzieży;
 • wspieranie współpracy europejskiej w dziedzinie młodzieży.

Program jest kierowany do młodych ludzi w wieku od 13 do 30 lat, z uwzględnieniem wymagań poszczególnych projektów.

Łączny budżet programu na lata 2007-2013 wynosi 885 mln euro. Wysokość budżetu rocznego zależy od decyzji władzy budżetowej.

Ľródło: http://www.funduszeonline.pl/strony/1/i/4540.php


29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce.

Przyjęcie Programu przez Radę Ministrów stanowi potwierdzenie głównych kierunków rozwoju i prowadzenia polityki prozatrudnieniowej rządu z wykorzystaniem środków EFS. Dokument będzie negocjowany z Komisją Europejską.

JAKIE Sˇ CELE I GŁÓWNE OBSZARY WSPARCIA PO KL
Program stanowi odpowiedĽ na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych,  rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki.

Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program będzie koncentrował wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli, wdrażaniem zasady dobrego rządzenia oraz promocją zdrowia zasobów pracy.

Celem głównym Programu jest: umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa.
 
JAK PROGRAM BĘDZIE WDRAŻANY
Program składa się z 11 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym. W ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego zostaną przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych.

JAK PROGRAM BĘDZIE FINANSOWANY
Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany będzie w 85 % ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz w 15 % ze środków krajowych. Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację Programu, wynosi prawie 11,5 mld euro, w tym wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld  euro a pozostałą część stanowią środki krajowe.

KTO BĘDZIE REALIZOWAŁ PROJEKTY
W ramach PO KL projekty będą mogły realizować:

 • instytucje rynku pracy,
 • instytucje szkoleniowe,
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej,
 • przedsiębiorcy,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego,
 • inne podmioty.

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
31 maja br. projekt Programu został kierunkowo przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do dalszych prac. W okresie od czerwca do paĽdziernika prowadzone były szeroko zakrojone konsultacje społeczne Programu, które miały na celu wywołanie debaty publicznej na temat strategii rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i uzyskanie opinii różnych środowisk i partnerów społeczno - gospodarczych, zainteresowanych możliwościami Europejskiego Funduszu Społecznego. Treść PO KL spotkała się z pozytywnym odbiorem uczestników konsultacji, którzy jednocześnie mieli realną możliwość wpływania na kształt jego zapisów, poprzez zgłaszanie własnych uwag i postulatów.

JAKIE ZMIANY WPROWADZONO DO PO KL W WYNIKU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
W porównaniu do poprzedniej wersji projektu Programu - z 31 maja br. - treść tego dokumentu uległa zmianie, wynikającej przede wszystkim z przeprowadzonych konsultacji społecznych Programu, jak również z dokonanej przez niezależnych ekspertów ewaluacji ex - ante jego zapisów. W związku z tym treść Programu zmieniła się w następujący sposób:

 • poprawiona została część diagnostyczna przede wszystkim poprzez uzupełnienie istniejących zapisów o bardziej pogłębione analizy poszczególnych obszarów wsparcia (np. opis współpracy III sektora z administracją publiczną, opis polskiego szkolnictwa zawodowego, informacje na temat systemu ochrony zdrowia i kadr medycznych),
 • dodany został rozdział opisujący regionalną charakterystykę obszarów wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o dane statystyczne dotyczące polskich województw,
 • znacznej modyfikacji uległy wskaĽniki realizacji Programu, zarówno w zakresie ich definicji jak i dodane zostały wartości bazowe wskaĽników oraz oszacowane ich wartości docelowe,
 • podkreślono rozwiązania wspierające równy dostęp dla kobiet i mężczyzn w dostępie do oferowanego wsparcia,
 • położono większy akcent na kwestię przeciwdziałania dyskryminacji w dostępie do rynku pracy poprzez uwypuklenie horyzontalnej zasady równości szans,
 • zapisy Programu zostały dostosowane do naniesionych w diagnozie zmian m.in. poprzez odniesienie się do kluczowych wyzwań polskiego rynku pracy, kondycji szkolnictwa zawodowego i rozwoju sektora ekonomii społecznej,
 • zwiększona została kwota dofinansowania całego Programu a także alokacje na poszczególne Priorytety.

NEGOCJACJE Z KOMISJˇ EUROPEJSKˇ
Projekt PO KL zostanie  skierowany do Komisji Europejskiej za pośrednictwem elektronicznego systemu ewidencji projektów i komunikacji SFC 2007-2013 (System for Fund Management in the European Community 2007 - 2013) celem rozpoczęcia oficjalnych negocjacji. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od przedstawicieli Komisji Europejskiej proces negocjacyjny może potrwać nawet do połowy przyszłego roku. Zgodnie z regulacjami prawnymi dotyczącymi funduszy strukturalnych okres kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów rozpoczyna się już w momencie przesłania Programu do Komisji Europejskiej (lub od 01.01.2007 r. - w zależności od tego która z tych dat jest wcześniejsza). Termin rozpoczęcia naboru wniosków w procedurze konkursowej będzie zatem uzależniony od czasu trwania i zakresu zmian dokonanych w toku negocjacji.

DALSZE PRZYGOTOWANIA DO WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU KAPITAŁ LUDZKI
Obecnie trwają intensywne prace nad przygotowaniem szczegółowych procedur i wytycznych, niezbędnych do rozpoczęcia procesu wdrażania funduszy strukturalnych w 2007 r. W szczególności przygotowywany jest Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL oraz Podręcznik Procesów PO KL, zawierające szczegółowe informacje i wytyczne dla instytucji zaangażowanych w proces absorpcji środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pobierz plik:
Projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wersja zaakceptowana przez Radę Ministrów w dniu 29.11.2006 r. 

***

Szczegółowe informacje na temat funduszy unijnych przyznanych Polsce na lata 2007-2013 wraz z projektami dokumentów programowych znajdują się na stronie www.funduszestrukturalne.gov.pl/nss

Ľródło: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/EFS+SPO+RZL/PO_KL_zaakceptowany.htm


 Ponad 21 mld euro z 67 mld euro, które Polska otrzymała z budżetu Unii Europejskiej na realizację polityki spójności w perspektywie finansowej 2007 - 2013, będzie bezpośrednio alokowane na województwa - poinformowała minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka podczas konferencji „Samorząd terytorialny w Polsce - szanse rozwoju regionalnego i lokalnego w warunkach UE". Spotkanie, zorganizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, odbyło się 4 grudnia br.  

Minister rozwoju regionalnego przedstawiła prezentację „Fundusze UE szansą na rozwój regionów w Polsce". Na wstępie minister przypomniała, iż na okres 2007 - 2013 Polska otrzymała z budżetu UE ponad 67 mld euro, czyli 20 proc. całości środków unijnych przeznaczonych na realizację polityki spójności. Grażyna Gęsicka podkreśliła, iż na Polsce, jako na największym beneficjencie polityki spójności, spoczywa ogromna odpowiedzialność. - To, czy uda nam się sensownie wykorzystać przyznane środki na rzecz rozwoju, będzie miało duży wpływ na kształt polityki spójności Unii Europejskiej w kolejnych latach - powiedziała.

Grażyna Gęsicka mówiła o ogólnych założeniach polityki regionalnej państwa. - Celem strategicznym polityki regionalnej państwa jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności wszystkich regionów oraz spójności społecznej, ekonomicznej i terytorialnej poszczególnych województw - powiedziała minister rozwoju regionalnego. - Wielkim wyzwaniem polityki regionalnej państwa jest sprawienie, aby konkurencyjność oraz spójność były komplementarne, a nie sprzeczne - podkreśliła. 

Grażyna Gęsicka przedstawiła stan prac nad dokumentami programowymi na perspektywę finansową 2007 - 2013. Zaznaczyła, iż w przyszłej perspektywie finansowej polskie regiony będą miały znaczącą rolę do odegrania, zarówno jeśli chodzi o programowanie, jak i realizację polityki regionalnej. Przypomniała, że samorządy województw będą zarządzały 16 Regionalnymi Programami Operacyjnymi. Na województwa bezpośrednio alokowane będzie także 62 proc. środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na przykładzie województwa mazowieckiego minister rozwoju regionalnego pokazała, jak ogromnego wysiłku, zarówno ze strony administracji jak i beneficjentów, będzie wymagał proces absorpcji funduszy unijnych w nadchodzących latach. - W obecnej perspektywie Mazowsze w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego otrzymało środki w wysokości ok. 300 mln euro. Jak dotąd, w ciągu dwóch lat realizacji tego programu wydatkowano ok. 80 mln euro. W kolejnej perspektywie Mazowsze będzie dysponowało znacznie większymi środkami - 2,5 mld euro w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz część regionalnej PO Kapitał Ludzki. Oznacza to, iż na każdy rok nowej perspektywy finansowej przypadać będzie ponad 360 mln euro, a zatem więcej, niż cała alokacja na ZPORR na Mazowszu - powiedziała minister. Dodała, iż absorpcja środków przez województwa będzie bardzo trudnym zadaniem oraz poważnym sprawdzianem możliwości absorpcyjnych polskich regionów.

Źródło: http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/strona_glowna/Fundusze+UE+szansa+na+rozwoj+polskich+regionow.htm


Wyspecjalizowane agencje działające w całej Europie w dziedzinach tak zróżnicowanych jak zdrowie publiczne, czy podstawowe prawa człowieka, reklamują swoje usługi w nowej rozpoczętej 1 grudnia kampanii.

"Whatever you do, we work for you" ("Cokolwiek robisz, my pracujemy dla Ciebie") to slogan kampanii informacyjnej zorganizowanej wspólnie przez agencji UE.Agencje chcą wzmocnić rolę, jaką odgrywają w Europie poprzez objaśnianie w czsopismach i specjalistycznych publikacjach, na czym polega ich działalność. 

Agencje funkcjonują odrębnie od instytucji UE, a założone zostały w celu realizacji specjalnych zadań, takich jak wspieranie ochrony środowiska, bezpieczeństwa transportu i wielojęzyczności.Zasięg ich działalności obejmuje całą Europę - od Dublina po Helsinki, od Warszawy do Lizbony - dostarczając społeczeństwu usług, informacji i know-how.  

Przewodniczący Komisji José Manuel Barroso powiedział:"Agencje są naszymi satelitami - odbierają sygnały, przetwarzają je i przekazują w obie strony".Ich działalność przybliża Europę obywatelom i ułatwia im jej zrozumienie.

Każda agencja ma swój wyjątkowy profil i spełnia specyficzne zadania.Niektóre z agencji przyczyniają się do opracowania naukowego, czy technologicznego know-how w pewnych dziedzinach, inne ułatwiają komunikację różnych grup interesu w celu ułatwienia prowadzenia dialogu na poziomie europejskim i międzynarodowym.

Zatrudniając ponad 2500 pracowników i dysponując znacznymi zasobami budżetowymi, agencje i ich działalność zajmują centralną pozycję w działaniach UE i odgrywają kluczową rolę w realizacji jej polityki.

Ľródło: http://ec.europa.eu/news/eu_explained/061201_1_pl.htm


 

Parlament Europejski przyjął ostatecznie unijny program badań i rozwoju na lata 2007-13 (tzw. siódmy program ramowy) z budżetem ponad 54 mld euro.

Głównym celem programu jest zniwelowanie różnicy wobec Stanów Zjednoczonych w zaawansowanych badaniach oraz ożywienie wzrostu gospodarczego. Co najmniej 15 proc. środków ma być przeznaczonych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Szczególnym wsparciem mają się cieszyć młodzi badacze (którzy będą mogli dostawać stypendia zachęcającego do powrotu z zagranicy do kraju) i kobiety prowadzące badania naukowe.

Nacisk ma być położony na poszukiwanie nowych technologii w dziedzinie energii (energia odnawialna, bardziej efektywne technologie z wykorzystaniem surowców tradycyjnych). Do wielu priorytetowych dziedzin eurodeputowani dopisali także m.in. badania nad chorobami dziecięcymi i układu oddechowego.

Z unijnych pieniędzy będą mogli korzystać badacze biorący udział w międzynarodowych konsorcjach. Zasadą jest współpraca ośrodków naukowych z przemysłem, choć będą także środki dla samodzielnych młodych naukowców, prowadzących badania podstawowe.

Ile pieniędzy trafi do Polski - nie wiadomo. "To zależy od ilości i jakości projektów, jakie będziemy składać. Jeżeli mamy odnieść sukces, musimy mówić o miliardach złotych. Mamy na to szansę, bo mamy dobrych naukowców, a jedną z naszych przewag są niskie koszty" - przekonuje Buzek - powiedział sprawozdawca projektu w PE, Jerzy Buzek (PO).

Jego zdaniem najwięcej szans jest w dziedzinach, w których Polacy mają osiągnięcia: aeronautyce, lotnictwie, czystych technologiach węglowych, albo nowoczesnych technikach wykorzystywanych w walce z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem (np. cyfrowa identyfikacja osób na podstawie głosu). Szansą dla Polaków są specjalne fundusze przeznaczone dla małych firm i ośrodków badawczych.

Zgodnie z poprawką eurodeputowanych, żadne środki siódmego programu ramowego nie będą mogły być przeznaczone na finansowanie Europejskiego Instytutu Technologicznego. Według przewodniczącego Komisji Europejskiej Jose Barroso ma to być "nowy wzorcowy ośrodek innowacji w Europie", ale wciąż nie jest jasne, skąd ośrodki badawcze wchodzące w skład instytutu mają brać pieniądze na badania. Przeznaczone nań z budżetu UE 308 mln euro wystarczy tylko na rozruch EIT. Wrocław, z poparciem polskich władz, zabiega o lokalizację jednej z tzw. wspólnot wiedzy EIT, a także głównej siedziby tej instytucji.

Przyjmując program Parlament UE potwierdził, że z funduszy UE będą mogły być finansowane badania na ludzkich komórkach macierzystych.

Eurodeputowani poparli przyjęty w lipcu kompromis krajów członkowskich UE, przeciwko któremu głosowała wówczas Polska, a także Litwa, Słowacja, Austria i Malta. Zdaniem tych krajów przyjęte zasady otwierają drogę do finansowania badań, podczas których zabija się ludzkie embriony.

"Ale nie będzie łatwo prowadzić takie badania" - powiedział sprawozdawca projektu w PE, Jerzy Buzek (PO).

Według przyjętych w czwartek zasad, unijne środki będą mogły służyć do finansowania badań na komórkach macierzystych tylko w tych krajach członkowskich, gdzie są one dozwolone, a działania naukowców mają podlegać szczegółowej kontroli, zgodnie z krajowymi przepisami - tak jak jest to obecnie.

Ponadto Komisja Europejska zapowiedziała, że będzie rygorystycznie przestrzegała zakazu finansowania ze środków UE badań, w których niszczy się ludzkie embriony, na przykład w celu pobrania komórek macierzystych. Zasadą ma być finansowanie tylko badań na istniejących embrionalnych komórkach macierzystych oraz na komórkach pobranych od osób dorosłych.

Z funduszy siódmego programu ramowego nie będzie też można finansować badań zmierzających do klonowania ludzi w celach reprodukcyjnych albo zmiany dziedzictwa genetycznego człowieka.

Jerzy Buzek szacuje, że kontrowersyjne badania mogą objąć 0,1-0,2 proc. budżetu siódmego programu ramowego. W kończącym się szóstym programie ramowym takich projektów było zaledwie cztery. "Nawet one nie powinny były zostać zaakceptowane" - uważa. Na zmiany zasad w siódmym programie ramowym nie było już miejsca, wziąwszy pod uwagę kompromis krajów członkowskich.

PAP na zlecenie PARP

Portal Innowacji, http://www.pi.gov.pl/


Infolinia Europejskiego Funduszu Społecznego już działa!

Pod numerem telefonu: 0 801 337 801 (0 801 EFS 801) można uzyskać szczegółowe informacje na temat funduszu oraz rodzaju i możliwości wsparcia jakie oferuje.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.15.

Opłata za połączenie z infolinią z każego miejsca w Polsce jest taka jak za połączenie lokalne.

Infolinia EFS została uruchomiona 30 listopada 2006 r.

więcej: http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/strona_glowna/infolinia+efs.htm


Po paru miesiącach intensywnych prac prześlemy do Brukseli Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia oraz trzy programy operacyjne: Infrastruktura i Środowisko, Kapitał Ludzki oraz Pomoc Techniczna - poinformowała 30 listopada br. minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka podczas konferencji prasowej. - Po Austrii, Grecji oraz Łotwie jesteśmy czwartym krajem członkowskim UE, który oficjalnie przesyła NSRO do Komisji Europejskiej - dodała minister.

29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła Strategię Rozwoju Kraju 2007 - 2015, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007 - 2013, a także Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz Program Operacyjny Pomoc Techniczna. Podczas zorganizowanej z tej okazji konferencji prasowej minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka oraz podsekretarz stanu w MRR Jerzy Kwieciński poinformowali o zmianach, jakie wprowadzono w tych dokumentach w stosunku do ich wcześniejszych wersji, przyjętych kierunkowo przez rząd.

Minister Grażyna Gęsicka powiedziała, że dokumenty te były szeroko konsultowane z różnymi środowiskami: partnerami społecznymi i gospodarczymi, ekspertami, przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. - Odbyło się 118 konferencji konsultacyjnych, w których udział wzięło ponad 11 tys. osób. Dzięki konsultacjom zmieniła się zawartość dokumentów, uwzględniliśmy wiele uwag zgłoszonych przez naszych partnerów - zaznaczyła minister. Dodała, że dokumenty te zostały także poddane specjalistycznym analizom: ocenie ex-ante oraz ocenie oddziaływania na środowisko. Uwagi zawarte w tych analizach także miały wpływ na ostateczne wersje dokumentów.

Minister rozwoju regionalnego przypomniała, że NSRO są podstawowym dokumentem przygotowywanym przez każdy kraj członkowski UE, określającym krajowe priorytety, na które będą przeznaczone unijne fundusze i środki krajowe w latach 2007-2013. Struktura wydatków na realizację polityki spójności uległa zmianie w porównaniu do projektu NSRO przyjętego przez Radę Ministrów 1 sierpnia br. Nastąpiła zmiana tabel finansowych, wynikająca z indeksacji cen z 2004 r. na ceny bieżące, powodująca zmiany alokacji środków finansowych na programy operacyjne. Łączna kwota środków wspólnotowych na realizację polityki spójności zwiększyła się z 59,5 mld euro do 67,3 mld euro.

Grażyna Gęsicka poinformowała, że znacząco zwiększyła się alokacja środków finansowych na PO Infrastruktura i Środowisko (z 35,7 proc. do 41,3 proc. całości alokacji na Polskę). Znaczna część dodatkowych środków przeznaczona została na potrzeby transportowe kraju - zarówno drogi TENT, jak i drogi krajowe - a także na potrzeby energetyczne kraju.

- Znaczne kwoty przeznaczyliśmy także na edukację - zarówno na poziomie podstawowym i gimnazjalnym oraz wyższym. W PO KL powstał nowy priorytet - Szkolnictwo Wyższe, mający na celu podniesienie jakości szkolnictwa wyższego, zwłaszcza w zakresie kierunków ścisłych i inżynieryjnych, które potrzebne są polskiej gospodarce - powiedziała minister. Dodała, że także w PO IiŚ powstał nowy priorytet związany z edukacją - Infrastruktura szkolnictwa wyższego. - Chcemy współfinansować inwestycje z zakresu infrastruktury - budynki, laboratoria, ich wyposażenie, pomoce dydaktyczne - też głównie w obszarze nauk ścisłych. Spodziewamy się, że w 2015 r.  liczba studentów nauk ścisłych zwiększy się z obecnych 15 do 20 proc. wszystkich studentów - zaznaczyła minister.

- W PO KL zwiększyliśmy środki na rozwój obszarów wiejskich na wspieranie partnerstwa różnych podmiotów działających na rzecz zatrudnienia, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i różnym patologiom na obszarach wiejskich. Był to postulat silnie artykułowany, zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i partnerów z samorządu terytorialnego. Zależy nam, aby wesprzeć oddolną działalność wspólnot lokalnych, które chcą rozwiązywać lokalne problemy społeczne - mówiła Grażyna Gęsicka.

Zmiany zaszły także w PO Pomoc Techniczna 2007 - 2013. Wartość programu została zwiększona z 254,90 mln euro do 607,88 mln euro. Wynika to z faktu, iż planowane jest wykorzystanie POPT 2007-2013 jako Ľródła finansowania jednolitego systemu wynagradzania i motywacji pracowników administracji rządowej biorących udział w realizacji NSRO. - Dzięki temu zabiegowi spodziewamy się, że polska administracja będzie znacznie lepiej przygotowana do obsługi funduszy unijnych - zaznaczyła minister rozwoju regionalnego.

Podsekretarz stanu w MRR Jerzy Kwieciński dodał, że w strukturze NSRO pojawił się nowy priorytet - Poprawa funkcjonowania instytucji publicznych i rozbudowa mechanizmów partnerstwa. Ma on na celu podniesienie sprawności instytucji sektora publicznego, jak również organizacji pozarządowych.

Minister poinformował także, iż w PO Infrastruktura i Środowisko wprowadzony został nowy priorytet - Konkurencyjność regionów. - Ze środków w ramach tego priorytetu chcemy współfinansować inwestycje w regionach, które najwięcej straciły na przyjęciu tzw. I algorytmu  podziału środków między 16 RPO - powiedział wiceminister.

Jerzy Kwieciński mówił także o procesie formalnego zatwierdzania programów operacyjnych przez Komisję Europejską. - Proces zatwierdzania nie będzie łatwy. Standardowo proces taki trwa ok. 3-4 miesięcy, ale wiemy nieoficjalnie, iż praca KE nad poszczególnymi programami, zwłaszcza tymi trudnymi, może potrwać nawet do 7 miesięcy. Musimy się z tym liczyć - podkreślał wiceminister. Dodał jednak, że w nowej perspektywie finansowej realizowane będą tzw. projekty kluczowe - istotne z punktu widzenia rozwojowego. Kwalifikowalność wydatków w projektach kluczowych liczona będzie od momentu oficjalnego przekazania Komisji Europejskiej programu operacyjnego lub 1 stycznia 2007 r., w zależności od tego, który z tych terminów będzie wcześniejszy.   

Zobacz również:
Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 
Podstawowe informacje nt. Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (NSS)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 

Pobierz plik:
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności) - dokument zaakceptowany przez Radę Ministrów 29 listopada 2006 r.  

Ľródło: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/EFS+SPO+RZL/srknsropoklpoiispoptRM.htm

 


 

 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poinformowało, iż dostępna jest  polska wersja językowa aktualnego projektu programu INTERREG Współpraca Transgraniczna Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka na lata 2007 - 2013.

Program Operacyjny INTERREG Współpraca Transgraniczna Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 - projekt dokumentu z dnia 16 listopada 2006 r. (wersja polska)

Ľródło: http://www.funduszeonline.pl/strony/1/i/4504.php


W referendum, które odbyło się w niedzielę, 26 listopada 2006 r., Szwajcarzy zgodzili się przeznaczyć miliard franków szwajcarskich dla 10 nowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Niemal połowa tej kwoty trafi do Polski.

W kwietniu 2003 r. Rada Unii Europejskiej upoważniła Komisję Europejską do przeprowadzenia negocjacji z Konfederacją Szwajcarską w sprawie umowy dotyczącej wkładu finansowego na rzecz zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych w rozszerzonej Unii Europejskiej. Dnia 19 maja 2004 r. podczas Szczytu Szwajcaria - UE, strona szwajcarska zadeklarowała gotowość ustanowienia Szwajcarskiego Instrumentu Finansowego w wysokości 1 mld CHF.

Negocjacje między Komisją Europejską a Rządem Szwajcarii zakończyły się 27 lutego br. podpisaniem tzw. Protokołu Ustaleń (Memorandum of Understanding). 16 marca br. w parlamencie szwajcarskim odbyło się głosowanie nad rozporządzeniem dotyczącym udzielenia pomocy finansowej 10 nowym państwom członkowskim UE. Z uwagi na brak rozstrzygnięć na tym szczeblu, na jesień br. w Szwajcarii zaplanowano przeprowadzenie referendum w tej sprawie. 

26 listopada br. ok. 53 proc. Szwajcarów podczas referendum zaakceptowało ustawę o współpracy z Europą Wschodnią (Federal Act on Cooperation with Eastern Europe), co oznacza pomyślne zakończenie  procesu ratyfikacji po stronie szwajcarskiej.

Pomoc Szwajcarów ma być wykorzystywana na wsparcie projektów z następujących dziedzin: badania naukowe i rozwój, wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój regionalny i ochrona środowiska naturalnego. Dokładny zakres wsparcia, procedury wyboru projektów oraz zasady ich finansowania określi umowa bilateralna między Rządem Szwajcarskim i Rządem Polskim.     

Ľródło: http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/Szwajcaria+wesprze+10+nowych+krajow+czlonkowskich+UE.htm


 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, poinformowało, że 14 listopada br. Rada Ministrów zatwierdziła dokument pt. "Zmiany do Programu Operacyjnego dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego".

W ten sposób Program Operacyjny z dnia 25 lipca 2005 r. został uzupełniony o nowe zmiany. Zapisy zaktualizowanego Programu Operacyjnego będą obowiązywać w czasie najbliższego naboru wniosków.


Główne zmiany w Programie Operacyjnym to:

 • Doprecyzowane zostały opisy wszystkich działań polegające na wykreśleniu sformułowań wskazujących na to, że przedstawione opisy działań są jedynie przykładowe i nie wykluczają składania projektów, które odpowiadają jedynie opisowi priorytetu. Dzięki tej zmianie beneficjenci dokładnie będą mogli oszacować, jakie są ich szanse w uzyskaniu grantu.
 • Działanie dotyczące budowy, rozbudowy lub modernizacji systemów oczyszczania ścieków skierowane jest przede wszystkim do aglomeracji pomiędzy 2 000 RLM a 15 000 RLM.
 • Doprecyzowane zostały zapisy dotyczące kosztów kwalifikowanych we wszystkich priorytetach. Jest to wynikiem zmian wytycznych darczyńców w tym zakresie, które głównie dotyczą kosztów związanych z zarządzaniem projektami. Ponadto, w priorytecie "Polityka regionalna i działania transgraniczne" lista kosztów została rozszerzona.
 • Poprawiony został system oceny projektów poprzez uproszczenie oceny formalnej i położenie większego nacisku na ocenę merytoryczną. Część elementów oceny formalnej została przesunięta do  oceny merytorycznej, np. ocena kosztów kwalifikowanych.
 • Wprowadzono zapis o możliwości uzupełniania projektów w trybie 48 godzin od otrzymania informacji od Instytucji Pośredniczącej.
 • Wprowadzono zmiany techniczne związane ze zmianą nazw ministerstw oraz zmiany wynikające z ostatecznych uzgodnień na temat systemu monitoringu (np. ilość i rodzaj raportów).


Program Operacyjny dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego ze zmianami z dnia 14 listopada 2006 r.

Ľródło:  

http://www.funduszeonline.pl/strony/1/i/4497.php

 


  Prawa człowieka, pokój i demokracja to najważniejsze wartości Unii Europejskiej

Obywatele UE uważają prawa człowieka (39%), pokój (38%) i demokrację (37%) za wartości najlepiej reprezentujące Unię Europejską - wynika z sondażu Eurobarometr przeprowadzonego przez TNS Opinion na zlecenie Komisji Europejskiej. Gospodarka rynkowa jest ważną wartością Unii Europejskiej już tylko dla jednej czwartej badanych (26%).

Pobierz dokument>>

Źródło: TNS OBOP
http://www.tns-global.pl/uploads/3563/inf_pras_TNS_OBOP_wartosci_UE.doc 

Do 22 grudnia 2006 można składać w Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego wnioski o dofinansowanie projektów w konkursie "Wsparcie strukturalne dla organizacji prowadzących badania europejskiej polityki publicznej i organizacji społeczeństwa obywatelskiego na poziomie europejskim". Konkurs ten organizowany jest w ramach Programu „Europa dla obywateli 2007-2013".

Priorytety:
* wspieranie działań i debat na temat obywatelstwa europejskiego i demokracji oraz wspólnych wartości, historii i kultury;
* zachęcanie do współpracy pomiędzy obywatelami a organizacjami społeczeństwa obywatelskiego ze wszystkich państw członkowskich UE przyczyniającej się do dialogu międzykulturowego i wysuwającej na pierwszy plan zarówno różnorodność, jak i jedność Europy.

Projekty powinny skupiać się na przynajmniej jednym z podanych zagadnień:
* przyszłość Unii Europejskiej;
* aktywne obywatelstwo europejskie;
* dialog międzykulturowy;
* wpływ polityk europejskich na społeczeństwa;
* dobrobyt, spójność społeczna, trwały rozwój w Europie;
* równe szanse dla wszystkich (2007 - Europejski Rok Równości Szans dla Wszystkich);
* rozszerzenie UE 2007: odkrywanie dwóch nowych państw członkowskich.

Uprawnione do ubiegania się o grant są organizacje prowadzące badania europejskiej polityki publicznej (niezależne ośrodki badawcze) lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego ze wszystkich państw członkowskich (łącznie z Bułgarią i Rumunią), działające w skali ponadnarodowej.

Całkowity budżet programu na rok 2007 wyniesie 1,9 mln euro.

Więcej informacji można znaleĽć na stronie: http://eacea.ec.europa.eu/static/en/citizenship/call1206/index.htm.

Ľródło: http://www.rci.org.pl/rci/dmdocuments/newsltr1106.doc


 

Komisja Europejska, chcąc wspierać organizacje prowadzące badania europejskiej polityki publicznej lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego promujące obywatelstwo europejskie, otworzyła konkurs w ramach działania „Aktywne społeczeństwo obywatelskie w Europie".
 
Wsparcie określane jest jako dotacje operacyjne. Dotacje operacyjne zapewniają wsparcie finansowe obejmujące koszty niezbędne do prawidłowej realizacji normalnych i ciągłych działań wybranych organizacji.
 
Pieniądze z dotacji przeznaczyć można na:

 • koszty pracownicze
 • koszty ogólnego zarządu (czynsze i opłaty za nieruchomości, urządzenia, materiały biurowe, koszty telekomunikacyjne, opłaty pocztowe itp.)
 • koszty spotkań wewnętrznych
 • koszty publikacji
 • koszty informacji i rozpowszechniania informacji, a także
 • koszty bezpośrednio związane z programem pracy organizacji. 

Do wzięcia udziału w konkursie zachęca wielkość dotacji, jaką można otrzymać. Maksymalna wielkość wsparcia wynosi 250 000 euro, a budżet programu to prawie 2 mln zł. Czasu na złożenie wniosku nie pozostało już wiele. Aktualne i dokładne informacje (m.in. warunki, gdzie oraz do kiedy złożyć wniosek) o programie poniżej.

Zobacz program

Wsparcie strukturalne dla organizacji prowadzących badania europejskiej polityki publicznej i dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego na poziomie europejskim

Ľródło: http://www.funduszeonline.pl/strony/1/i/4495.php


Rozwój systemu ewaluacji w programowaniu interwencji publicznych, wymiana doświadczeń, metodologia badań - to główne tematy konferencji pt. "Ewaluacja ex-ante jako narzędzie doskonalenia zarządzania strategicznego w administracji publicznej", która odbyła się 22 listopada br. w Warszawie.

Celem II konferencji ewaluacyjnej była wymiana doświadczeń pomiędzy starymi i nowymi państwami członkowskimi UE w dziedzinie ewaluacji ex-ante oraz prezentacja dobrych praktyk ewaluacyjnych. Konferencja miała również na celu zintensyfikowanie współpracy w tym obszarze oraz wzmocnienie potencjału ewaluacyjnego.

Wiceminister Kwieciński podczas konferencji podkreślał wzrost znaczenia ewaluacji w latach 2007-2013 - Wszystkie programy operacyjne nowej perspektywy finansowej podlegają ocenie ex-ante. Ewaluacja będzie również stosowana na zakończenie realizacji programów, chcemy także wprowadzić ewaluacje cząstkowe - powiedział wiceminister. - Wszystko po to, aby ewaluacja pomagała w zarządzaniu programami i umożliwiała osiąganie efektów, które sobie założyliśmy - dodał. Prezes PARP Danuta Jabłońska zaznaczyła, iż konferencja jest najlepszą okazją do dyskusji nad wyzwaniami i problemami związanym w ewaluacją. - Jesteśmy bogatsi o doświadczenia we wdrażaniu funduszy unijnych, przygotowujemy nowe programy, więc to najlepszy moment na wymianę doświadczeń z naszymi unijnymi partnerami - powiedziała prezes PARP.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, administracji publicznej (z Polski, Republiki Czeskiej, Włoch), środowisk naukowych oraz prywatnych firm zajmujących się zagadnieniem ewaluacji. Prelegenci prezentowali swoje dotychczasowe doświadczenia z zakresu przeprowadzenia ewaluacji ex-ante. Prof. Douglas Yuill, Dyrektor Centrum Badań nad Polityką Europejską wygłosił wykład inauguracyjny, w którym podsumował rozwój ewaluacji ex-ante na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Podkreślał jej rosnąca rolę w programowaniu interwencji publicznych. - Ewaluacja wpływa coraz bardziej na przygotowywanie projektów programów operacyjnych, rozwinęła się metodologia badań ewaluacyjnych, a także ich zakres tematyczny, również Komisja Europejska kładzie większy nacisk na ewaluację - mówił profesor Yuill. Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MRR Piotr Żuber w swojej prezentacji zaznaczył jak istotna jest budowa potencjału i struktur ewaluacyjnych również na poziomie regionalnym. Prelegenci podkreślali, jak bardzo ważne jest partnerstwo i udział niezależnych ekspertów w procesie oceny efektów programowania interwencji publicznych.

Ewaluacja jest podstawowym i nieodłącznym elementem procesu projektowania i wdrażania skutecznej pomocy publicznej. Ewaluacja ex-ante służy identyfikacji i ocenie dysproporcji, luk i potencjału rozwojowego, zakładanych celów, przewidywanych rezultatów, ujętych ilościowo wartości docelowych, w razie potrzeby spójności strategii proponowanej dla regionu, wspólnotowej wartości dodanej, zakresu w jakim uwzględniono priorytety Wspólnoty, wniosków z poprzedniego procesu programowania oraz jakości procedur wdrażania, monitorowania, oceny i zarządzania finansowego. (Artykuł 48 ust.2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.).

Ľródło: http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/strona_glowna/exante_221106.htm


W paĽdzierniku br. wydatkowano ponad 798 mln środków, w tym blisko 500 mln zł w ramach programu ZPORR, głównie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łączna kwota środków wypłaconych dotychczas z funduszy strukturalnych wzrosła do 8,4 mld zł, co wykorzystuje 24,75 proc. dostępnej alokacji. Proces naboru wniosków i podpisywania umów dobiega końca w większości działań, co oznacza, iż instytucje zaangażowane w realizację programów operacyjnych będą mogły teraz skoncentrować się przede wszystkim na rozliczaniu płatności dokonywanych przez beneficjentów.

W paĽdzierniku br. wpłynęły nowe wnioski o dofinansowanie na kwotę 524 mln zł, czyli o blisko połowę mniej niż tych odnotowanych we wrześniu. Tendencja obserwowana w ostatnich miesiącach dotycząca spadku wartości wniosków o dofinansowanie jest wynikiem dużej wartości projektów zakwalifikowanych już do wsparcia, które w większości działań wyczerpują całą dostępną alokację. W paĽdzierniku br. nowe wnioski o dofinansowanie wpłynęły głównie w działaniach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - wnioski złożone w ramach SPO RZL, 2 priorytetu ZPORR oraz IW Equal stanowiły ponad 50 proc. wszystkich złożonych w tym miesiącu wniosków. Nowe wnioski wpływają jeszcze w działaniach, których wdrażanie przebiega wolniej lub których realizacja została póĽniej rozpoczęta, przede wszystkim w programach IW Interreg, SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego..., SPO Rybołówstwo....

Podobnie jak w przypadku naboru wniosków o dofinansowanie następuje spadek wartości podpisywanych umów - w paĽdzierniku podpisano umowy na kwotę 824 mln zł, nieco więcej niż we wrześniu, lecz mniej niż we wcześniejszych miesiącach. Jest to wynikiem tego, iż już w 47 działaniach wartość podpisanych umów przekroczyła 90 proc. dostępnej alokacji, a pozostałe środki dostępne w tych działaniach zostaną wkrótce zakontraktowane na podstawie projektów, które zostały już zakwalifikowane do wsparcia. Dodatkowo w większości programów operacyjnych rozpatrywana jest obecnie możliwość umożliwienia podpisywania umów na kwotę o ok. 5 proc. większą niż dostępna alokacja, co umożliwi realizację części projektów z list rezerwowych, a także pozwoli wykorzystać środki, które pojawią się w wyniku powstania oszczędności w stosunku do zawartych umów o dofinansowanie.                  

W paĽdzierniku br. najwięcej umów podpisano w programie ZPORR - 416 mln zł, SPO Restrukturyzacja - 160 mln zł oraz SPO RZL 122,6 mln zł. Łączna wartość wszystkich podpisanych umów o dofinansowanie w ramach wszystkich programów operacyjnych wyczerpuje w ponad 83,5 proc. dostępnych środków.

W paĽdzierniku br. wydatkowano ponad 798 mln środków, w tym blisko 500 mln zł w ramach programu ZPORR głównie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oznacza to, że łączna kwota środków wypłaconych dotychczas z funduszy strukturalnych wzrosła do 8,4 mld zł, co wykorzystuje 24,75 proc. dostępnej alokacji.

Już w 19 działaniach wypłacono ponad 40 proc. alokacji (w tym wszystkie środki w działaniu 1.2 Ułatwienie startu młodym rolnikom programu SPO Restrukturyzacja oraz 71 proc. w działaniu 1.1 Złomowanie statków rybackich SPO Rybołówstwo).

W paĽdzierniku przekazano do Komisji Europejskiej wnioski o płatność na kwotę ok. 128,6 mln euro. Łączna wartość wniosków o refundację, których strona polska wystąpiła do Komisji Europejskiej to blisko 1,5 mld euro, a więc 17,5 proc. alokacji na lata 2004-2006. Płatności ze strony KE w paĽdzierniku opiewały na kwotę 39,2 mln euro, głownie w ramach EFRR, a także na mniejszą kwotę z EFS.

Ľródło: http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/stanwdrazaniaX.06.htm


 

Komisja Europejska ustaliła wykaz regionów i obszarów kwalifikujących się do finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy transgranicznej i ponadnarodowej będących częściami składowymi celu „Europejska współpraca terytorialna".

Decyzja została opublikowana w Dzienniku Ustaw UE: decyzja 2006/769/CE, wydanie L 312/p.47 z 11 listopada 2006 r.

Decyzja Komisji: tutaj.

Ľródło: http://www.funduszeonline.pl/strony/1/i/4488.php


 

Wsparcie dla podmiotów czynnie zaangażowanych w dziedzinie kultury na poziomie europejskim. Nowy Program Kultura (2007-2013) w ramach działania 2 przewiduje przyznawanie grantów na bieżącą działalność organizacji, które prowadzą działalność w dziedzinie kultury na poziomie europejskim. Całkowity budżet przyznany na granty na bieżącą działalność organizacji zajmujących się kulturą na poziomie europejskim ma wynieść 4,8 mln euro. Wnioski dotyczace projektów z działania 2 należy wysłać do Komisji najpóĽniej dnia 22 grudnia 2006 r.
 
Program Kultura 2000 kończy swe funkcjonowanie w roku 2006. Na lata 2007-2013 Komisja Europejska przygotowała projekt nowego programu, stanowiącego kontynuację dotychczasowych działań, o  nazwie "Program Kultura 2007-2013". W nowej perspektywie finansowej UE będzie on głównym programem skierowanym bezpośrednio do instytucji kulturalnych w Europie. Ogólnym celem programu jest wzmocnienie przestrzeni kulturowej wspólnej dla Europejczyków, opartej na wspólnym dziedzictwie kulturowym oraz rozwój współpracy pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego oraz instytucjami kulturalnymi krajów uczestniczących w programie. Budżet: 400 mln euro.
 
Program nastawiony jest na trzy szczegółowe priorytety:

 • wspieranie ponadnarodowej mobilności osób działających w sektorze kultury
 • wspieranie ponadnarodowego obiegu dzieł oraz wyrobów artystycznych i kulturalnych
 • wspieranie dialogu między kulturami.

Ľródło:   http://www.funduszeonline.pl/strony/1/i/4486.php


 

Projekty programów operacyjnych, które będą wdrażane na poziomie krajowym, są już przygotowane. W najbliższym czasie ma je przyjąć Rada Ministrów. Gorzej wygląda sytuacja Regionalnych Programów Operacyjnych. Nie wszystkie zostały już zatwierdzone jako projekty programów.

Gdy projekty programów zostaną przyjęte przez Radę Ministrów, będzie można przekazać je do zatwierdzenia do Komisji Europejskiej. Proces negocjacji i ostatecznego zatwierdzenia programów przez KE według szacunków Ministerstwa Rozwoju Regionalnego może potrwać od 4 do 7 miesięcy. Programy powinny być więc zatwierdzone przez KE w połowie przyszłego roku. Oznacza to, że konkursy będą mogły być ogłaszane dopiero w III kwartale 2007 r.

Jerzy Kwieciński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, zwrócił też uwagę podczas konferencji "Fundusze strukturalne - wsparcie nowych inwestycji w przedsiębiorstwach" w dniu 21 listopada br. w Warszawie, że w nowym roku w UE zmienią się zasady pomocy publicznej i nie wiadomo kiedy będą ostatecznie gotowe. Rozpisanie konkursów na dotacje dla przedsiębiorców może więc przez to dodatkowo ulec przesunięciu. Według ministra z tego względu, składanie wniosków do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, nastąpi nie wcześniej niż po pierwszym półroczu 2007 r.

Ľródło:   http://www.funduszeonline.pl/strony/1/i/4480.php


Na stronie internetowej poświęconej SPO RZL ukazał się "Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego". Jego celem jest przygotowanie czytelnika do opracowania i zarządzania projektami współfinansowanymi z EFS.

Fundusz wspiera przedsięwzięcia "miękkie", czyli akcje społeczne, cykle szkoleniowe, działania edukacyjno-badawcze i doradcze itp. Jest to specyficzna i trudna grupa projektów, wymagająca innego podejścia niż to, które sprawdza się przy przedsięwzięciach "twardych", inwestycyjnych, takich jak np. zakup środków trwałych czy budowa drogi. Właśnie temu podejściu do przygotowania i realizacji projektów poświęcony jest Podręcznik.

Podręcznik został zamieszczony w części pn. Materiały informacyjne, publikacje i ekspertyzy .

Zachęcamy do lektury i wykorzystania w praktyce!

Źródło: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/Podrecznik_projekty_miekkie.htm


 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała, że jest już udostępniona najnowsza wersja Generatora Wniosków zawierająca wniosek dla poddziałania 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.

Wnioski w ramach tego poddziałania przyjmowane są od 16 listopada br. do 12 stycznia 2007 r. Celem poddziałania 2.2.1 SPO WKP jest poprawa poziomu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wspieranie nowych inwestycji polegających na:

 • utworzeniu lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa,
 • dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądĽ
 • polegających na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa.


Źródło: PARP

 więcej: http://www.funduszeonline.pl/strony/1/i/4475.php


W obecnej perspektywie finansowej 2004-2006 w Polsce system zaliczek na projekty współfinansowane ze środków unijnych funkcjonuje w bardzo ograniczonym stopniu i dotyczy jedynie części projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W przypadku dotacji dla przedsiębiorstw obowiązuje wyłącznie zasada refundacji po zakończeniu projektu. Oznacza to, że przedsiębiorca musi zrealizować projekt z środków własnych (może oczywiście wspierać się kredytem pomostowym i/lub komercyjnym), dopiero po złożeniu poprawnego wniosku o płatność wraz z fakturami i innymi załącznikami otrzymuje refundację części poniesionych kosztów.

Ponieważ przepisy unijne pozwalają na stosowanie zarówno refundacji jak i zaliczek, ma to więc znaleĽć odzwierciedlenie w nowych programach operacyjnych na lata 2007-2013. - W nowej perspektywie finansowej instrument zaliczek chcemy stosować w szerszym stopniu - powiedział Jerzy Kwieciński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w dniu 21 listopada 2006 podczas konferencji „Fundusze Strukturalne - Wsparcie nowych inwestycji w przedsiębiorstwach".

Jak mówił minister, nie wiadomo jeszcze, czy zaliczki będą wypłacane na realizację projektów przedsiębiorcom. Ministerstwo chce wprowadzić zaliczki do projektów infrastrukturalnych oraz projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, które będą realizowane wyłącznie w jednym programie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Minister wyjaśniał, że system zaliczek z całą pewnością nie będzie wprowadzony do średnich i dużych projektów przedsiębiorstw, gdyż jak pokazują doświadczenia innych krajów UE, w razie niepowodzenia projektu, trudno jest odzyskać pieniądze wypłacone w formie zaliczki. Minister dał nadzieję, że być może zaliczki będą wypłacane w przypadku mikrograntów dla przedsiębiorców.

Na razie nie ma jednak ostatecznych decyzji. Są to jedynie rozważane propozycje ze strony Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

 

Ľródło: http://www.funduszeonline.pl/strony/1/i/4474.php


Program Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 będzie realizowany na terenie całego kraju. Podstawą realizacji jego założeń strategicznych są działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach czterech osi priorytetowych:

Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego;

Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich;

Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;

Oś 4: Leader.

Wszystkie te działania będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków krajowych przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej. Na finansowanie PROW przewidziano 15 317 800 000 euro. Ludność wiejska to główni beneficjenci programu.

 W Polsce funkcjonuje 1,71 mln gospodarstw o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych, które prowadzą działalność rolniczą. Średnia powierzchnia gospodarstwa systematycznie zwiększa się i wynosi obecnie ok. 10 ha. Rolnictwo w naszym kraju jest zróżnicowane regionalnie pod względem kultury rolnej, agrotechniki, jakości gleb i wód. Posiada ono stosunkowo tradycyjny charakter. Przeważają gospodarstwa rodzinne, ekstensywne, nastawione na wielokierunkową produkcję. Większość z nich gospodaruje na niewielkich, rozdrobnionych działkach (tzw. szachownice). Gospodarstwa duże, o wysokim stopniu specjalizacji stanowią niski odsetek i występują lokalnie.

 Słabo rozwinięta infrastruktura techniczna na wsi stanowi jedną z najpoważniejszych barier rozwoju obszarów wiejskich. W 2004 r. dostęp do internetu posiadało 15% gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenach wiejskich. Około 20% mieszkańców wsi korzysta z gazu sieciowego. Polska wieś charakteryzuje się też słabo rozwiniętą infrastrukturą kultury oraz bardzo niskim dostępem do podstawowych usług kulturalnych. Niezbędne jest podjęcie działań zmierzających do rozwoju i modernizacji infrastruktury kultury na obszarach wiejskich.

 PROW ma pomóc w rozwiązaniu problemów strukturalnych polskiego rolnictwa; zmierza także do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich. Łączy się to ze wzmocnieniem potencjału ekonomicznego, restrukturyzacją i modernizacją gospodarstw, z poprawą warunków do życia pod względem jakości środowiska i krajobrazu oraz infrastruktury społecznej (w tym dostępu do dóbr kultury) i technicznej, a także różnicowaniem działalności na obszarach wiejskich.Instrumenty dostępne w ramach Osi 3 uzupełniają priorytety zdefiniowane w ramach pierwszych dwóch osi i w sposób synergiczny mogą pozytywnie oddziaływać na mieszkańców obszarów wiejskich. Pobudzanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich będzie pośrednio wpływać także na możliwość koncentracji produkcji rolniczej i przejścia ludności związanej z rolnictwem do pracy w innych sektorach gospodarki, a co za tym idzie - tworzyć warunki dla przekształceń wewnątrz sektora rolnego. Istotne jest wszechstronne wsparcie procesu tworzenia pozarolniczych miejsc pracy na wsi oraz ułatwiania zatrudnienia w lokalnych ośrodkach miejskich dla osób ze wsi.

W tym kontekście ważna rolę będą odgrywać działania z Osi 4: Leader. Celem Osi 4 jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie potencjału społecznego na wsi, zwiększenie potencjału zdobywania środków finansowych i ich wykorzystania, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja. Aktywizacja społeczności wiejskich wymaga włączenia do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw partnerów społecznych.

 Leader (który w latach 2004-2006 było pilotażowo wdrażany przez FAPA) jest podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, polegającym na pobudzaniu oddolnej inicjatywy. Lokalna społeczność wiejska będzie zachęcana do opracowywania lokalnej strategii rozwoju obszarów wiejskich oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby, wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego.

 Przedstawiciele ci tworzą tzw. Lokalną Grupę Działania - partnerstwo międzysektorowe, które samodzielnie wybiera projekty, których realizacja przyczynia się do osiągnięcia celów opracowanej strategii.

 Między innymi tymi działaniami z Osi 3 i 4 w nowym okresie programowania będą się zajmować odpowiednie wydziały w urzędach marszałkowskich. Instytucją zarządzającą PROW 2007-2013 będzie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ľródło:
http://www.funduszeonline.pl/strony/1/i/4462.php


72 proc. Polaków pozytywnie ocenia członkostwo Polski w Unii Europejskiej - wynika z najnowszego sondażu TNS OBOP. Obecności w Unii nie akceptuje 6 proc. badanych.

Według 19 proc. ankietowanych przynależność do UE nie niesie za sobą ani pozytywnych, ani negatywnych skutków. 3 proc. respondentów nie ma na ten temat zdania.

Pozytywnie na temat unijnego członkostwa wypowiadają się przede wszystkim jego beneficjenci, czyli osoby, które uważają, że wejście Polski do UE zmieniło na lepsze ich życie (98 proc.) lub są przekonane o pozytywnym wpływie przynależności do UE na sytuację naszego kraju (92 proc.) lub jego pozycję w świecie (88 proc.).

Akceptacja dla członkostwa Polski w UE wzrasta wraz z lepszym wykształceniem ankietowanych: wyraża ją 58 proc. ankietowanych z wykształceniem podstawowym, 70 proc. osób, które zakończyły edukację na etapie szkoły zasadniczej, 78 proc. badanych záwykształceniem średnim oraz 84 proc. absolwentów szkół wyższych.

Akceptacja dla członkostwa Polski w Unii wzrasta także wraz z większym zadowoleniem z własnej sytuacji materialnej: aprobata członkostwa jest udziałem 60 proc. Polaków znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, 72 proc. osób, którym powodzi się średnio i 88 proc. zadowolonych ze swej sytuacji materialnej.

Unijne członkostwo cieszy się ponadto większą aprobatą Polaków deklarujących centrolewicowe (83 proc.) lub prawicowe (80 proc.) poglądy polityczne.
Dwie trzecie (67 proc.) Polaków ocenia, że wejście naszego kraju do UE nie miało wpływu na ich życie. Osoby, które odczuły następstwa tego wydarzenia (31 proc. badanych) znacznie częściej twierdzą, że unijne członkostwo przyczyniło się do zmian na lepsze w ich życiu (23 proc.) niż do zmian na gorsze (8 proc.). Dwie osoby na sto nie potrafiły ocenić tej sprawy.

O tym, że przynależność naszego kraju doástruktur unijnych wpłynęła na ich sytuację przekonanych jest prawie dwie trzecie (65 proc.) Polaków. Blisko trzy piąte (57 proc.) osób twierdzi, iż zmiany te mają korzystny charakter, podczas gdy zmiany na gorsze dostrzega 8 proc. ankietowanych. W opinii 29 proc. badanych unijne członkostwo nie zmieniło istotnie sytuacji naszego kraju. 6 proc. ankietowanych nie potrafi wypowiedzieć się w tej sprawie.
Obecne poglądy Polaków są bardzo zbliżone do uzyskanych w sierpniu br. Wáporównaniu z wrześniem, nieznacznie więcej (o 4 punkty proc.) jest teraz osób przekonanych oápoprawie sytuacji w Polsce związanej z unijnym członkostwem.

Na poprawę sytuacji naszego kraju związaną z wejściem do UE zwracają uwagę przede wszystkim osoby o centrolewicowych poglądach politycznych (74 proc.), osoby umiarkowanie (66 proc.) lub bardzo interesujące się polityką (79 proc.), także zwolennicy PO, PiS, PSL, SDPL i SLD.
Wejście do UE wpłynęło na pozycję naszego kraju na arenie międzynarodowej - taką opinię podziela prawie dwie trzecie Polaków (65 proc.). Większość społeczeństwa (57 proc.) uważa, że unijne członkostwo przyczyniło się do poprawy międzynarodowej pozycji Polski. O pogorszeniu tej sytuacji przekonanych jest 8 proc. badanych.

Co czwarty ankietowany (26 proc.) ocenia, że status Polski w świecie nie zmienił się z związku z integracją europejską. 9 proc. respondentów nie ma wyrobionej opinii. PaĽdziernikowe opinie na ten temat są identyczne jak uzyskane przed miesiącem.
Opinię o poprawie międzynarodowego statusu Polski po wejściu do UE podziela większość ankietowanych, niezależnie od tego, jakiej partii są sympatykami, a także niezależnie od lewicowych czy prawicowych przekonań politycznych.
Badanie przeprowadzono w dniach 5-9.10.2006 r. na reprezentatywnej losowej próbie 1005 mieszkańców Polski powyżej 15 roku życia.


Ľródło: http://www2.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/B1EE4426A5A9201AC1257217004F007E?Open


 

14 listopada 2006 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący ograniczenia, we współpracy z państwami członkowskimi, obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw o 25% do 2012 r. Mogłoby to doprowadzić do wzrostu o 1,5% PKB Unii oraz w konsekwencji - do zwiększenia inwestycji na rzecz wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy, sięgających 150 mld EUR.

Aby osiągnąć ten cel państwa członkowskie oraz organy regionalne i lokalne muszą również nadać nowy polityczny rozmach swoim staraniom ograniczenia biurokracji. Jest to jedna z inicjatyw o charakterze przyszłościowym zawarta w pierwszym przeglądzie strategicznym inicjatywy "lepsze uregulowania prawne".

W przeglądzie strategicznym dokonano oceny poczynionych dotąd postępów oraz przedstawiono zestaw wniosków. System oceny wpływu wszystkich nowych ważniejszych wniosków legislacyjnych zostanie wzmocniony, aby zapewnić jakość i obiektywność poprzez powołanie Komitetu Oceny Wpływu. Ponadto dodano 43 nowe inicjatywy do programu stopniowego upraszczania prawa obejmującego lata 2006-2009 dotyczącego szerokiego spektrum obszarów polityki. Obejmuje on działania w dziedzinie rolnictwa, produktów przemysłowych w tym produktów budowlanych i kosmetyków oraz emisji zanieczyszczeń przemysłowych.

 Ľródło:   http://www2.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/C70B360D880D394AC1257227003472DD?Open


Sekretariat Programu INTERACT opublikował opracowanie na temat wskaĽników służących do monitorowania programów współpracy transnarodowej i międzyregionalnej. Opracowanie przedstawia analizę różnych metodologii tworzenia wskaĽników oraz ocenia ich efektywność i potencjalne zastosowanie w nowym okresie programowania.

Opracowanie można pobrać ze strony: www.interact-eu.net/4107/0/0/1099586

Ľródło: e-ulotka ekspres - biuletyn Programu  Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych. [06/19]


W administracji Unii Eurpoejskiej pracuje 1360 Polaków.

W instytucjach unijnych 92,5 proc. wszystkich zatrudnionych (1259), natomiast w agencjach - 7,5 proc., czyli 101 osób. Warto wspomnieć, że Europejska Agencja Odbudowy, Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenoforbi, Europejska Fundacja do spraw Szkoleń nie zatrudniają żadnych polskich obywateli. 

Źródło:  www.ukie.gov.pl


  

 

Sytuacja w UE w zakresie zatrudnienia ulega poprawie, jednak potrzebny jest nowy impuls w postaci reformy, aby zrealizować cele zaplanowane na 2010 r.

Według raportu "Zatrudnienie w Europie" z 2006 r. dziś opublikowanego przez Komisję Europejską, sytuacja w zakresie zatrudnienia w UE ulegała poprawie w 2005 r., pomimo tymczasowego spowolnienia wzrostu gospodarczego. Reformy przynoszą rezultaty. Bezrobocie w UE spadło o prawie pół punktu procentowego (do 8,7% z 9,1% w poprzednim roku), podczas gdy tempo wzrostu zatrudnienia niemal podwoiło się do 0,9%.

Jednakże Unia w dalszym ciągu nie osiąga satysfakcjonujących wyników zarówno pod względem zatrudnienia, jak i wzrostu wydajności w odniesieniu do celów UE. Silniejszy nacisk na wdrażanie kompleksowych reform jest sprawą naglącą.

Wiadomość pochodzi z www.ukie.gov.pl

Źródło: serwis internetowy Europa

Czytaj>> Raport (wersja ang.) 

UNIWERSYTET OTWARTY

 W dniach 13, 14 i 15 paĽdziernika 2006 r. we Wrocławiu, odbędzie się trzecia edycja dorocznego forum europejskiego organizowanego przez Stowarzyszenie France-Pologne pour l'Europe o nazwie Uniwersytet Otwarty.

Tematem tegorocznych spotkań, których partnerami są Uniwersytet Wrocławski, Urząd Miejski we Wrocławiu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego będzie

"Rozwój regionalny zjednoczonej Europy w obliczu miejsc pracy i siły roboczej w perspektywie do 2015 roku"

Udział w nim wezmą przedstawiciele instytucji europejskich i krajowych, organizacji pracowniczych i związkowych na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym, przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich i gospodarczych, agencji rozwoju i służb zatrudnienia a także przyszłe kadry: studenci W tym roku pochodzić oni będą głównie z trzech krajów Trójkata Weimarskiego: Polski, Francji i Niemiec.

Wśród zaproszonych prelegentów znajdą się m.in. Pani Danuta Hübner, Komisarz ds. Polityki Regionalnej, Ambasadorowie Francji i Niemiec, Pani Grażyna Gęsicka, Minister Rozwoju Regionalnego, Pan Michał Seweryński, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz inni wybitni specjaliści polscy, francuscy i niemieccy.

Patronat nad wydarzeniem objął Parlament Europejski

Więcej informacji, program i zapisy: http://www.fpenet.org/

Kontakt:

France-Pologne pour l'Europe
Tel: 22/881 04 16
Mail : wwa@fpenet.org

Informacja pochodzi ze strony internetowej: Fundacji im. Roberta Schumana


 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na początku września podało, że Komisja Europejska powiększyła planowaną alokację dla Polski o prognozowaną do 2013 r. inflację. Zamiast 59,5 mld euro w latach 2007-2013 Polska będzie miała do dyspozycji 67,28 mld euro.
Decyzja co do podziału dodatkowych 7,7 mld ma zapaść na przełomie września i paĽdziernika 2006 r.

Więcej informacji na stronach internetowej:  www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/7_7.htm


Do 31 paĽdziernika 2006 r. można składać do Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Wymiaru Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa wnioski o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu UchodĽczego.

Przykłady finansowanych działań:
- pogłębianie współpracy we wdrażaniu prawa unijnego i dobrych praktyk w zakresie polityki azylowej i migracyjnej;
- tworzenie ponadnarodowych sieci, projektów pilotażowych i partnerstw;
- międzynarodowe kampanie podnoszące świadomość na temat polityki azylowej Unii Europejskiej;
- rozpowszechnianie i wymiana informacji;
- promowanie dobrych praktyk.

Budżet programu wyniesie 3,14 mln euro. Europejski Fundusz UchodĽczy zapewnia finansowanie do wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych całego przedsięwzięcia. Minimalna kwota dotacji to 50 tys. euro, a maksymalna - 400 tys. euro. Maksymalna długość projektu to 18 miesięcy.

Więcej informacji: http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/refugee/funding_refugee_en.htm


Autorka: Marcela Wasilewska (Program Europejski Stowarzyszenia na rzecz FIP)


 

 

 

Departament informuje, iż stosownie do zapisów Zasad wyłaniania kandydatów do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego strona organizacji pozarządowych w Radzie Działalności Pożytku Publicznego 22 maja br. dokonała rekomendacji 7 osób zgłoszonych przez organizacje pozarządowe:

1. Krzysztof Balon - Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych

2. Tomasz Czajkowski - Parlament Studentów RP

3. Krzysztof Kamieniecki - Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich

4. Marzena Mendza - Drozd - Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

5. Krzysztof Pater - ZHP

6. Jolanta Plakwicz - Fundacja PSF Centrum Kobiet.

7. Elżbieta Maria Szadzińska - Federacja Konsumentów Rada Krajowa

Lista rekomendowanych osób została przekazana przez Przedstawciiela Kierownictwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


 

 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych organizują warsztaty dla organizacji pozarządowych zainteresowanych Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, których celem jest prezentacja i konsultacja projektu Programu.
Będą one zorganizowane w pięciu grupach tematycznych:
 • - edukacja,
 • - integracja społeczna,
 • - aktywność obywatelska,
 • - obszary wiejskie,
 • - ochrona zdrowia.

Warsztaty odbędą się 3 lipca 2006 w Warszawie, w hotelu Nowotel (ul. Marszałkowska 94/98). Szczegóły dotyczące rejestracji, program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy można znaleĽć na stronie http://www.ngo.pl/. Termin składnia zgłoszeń upływa dnia 23 czerwca 2006 r.


24 maja odbędzie się konferencja "Traktat Konstytucyjny Unii Europejskiej. Strategia dla Polski", podsumowująca cykl seminariów Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Instytutu Spraw Publicznych „Traktat Konstytucyjny - w poszukiwaniu nowych rozwiązań".
W czasie konferencji zaprezentowany zostanie raport przygotowany przez ekspertów ISP i PISM oraz wyniki badań opinii publicznej na temat postaw Polaków wobec Traktatu Konstytucyjnego UE

Konferencja odbędzie się o godzinie 14.00 w siedzibie PISM przy ulicy Wareckiej 1a w Warszawie.


 

 

Kolegium Europejskie w Brugii zaprasza na seminarium dotyczące współczesnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem UE. Seminarium jest skierowane m. in. do osób, które zamierzają wziąć udział w konkursie na pracę w instytucjach UE. Seminarium odbędzie się w lipcu.
Termin zgłaszania aplikacji upływa 31 maja.

Więcej informacji na stronie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.


W dniu 8 maja w Centrum Informacji Europejskiej UKIE odbędzie się wykład pt. Wolontariat europejski, który poprowadzi Agnieszka Moskwiak  z Narodowej Agencji Programu MŁODZIEŻ). Wykład odbędzie sie w siedzibie CIE 16.3030 - 18.00 w siedzibie CIE na ulicy Kruczej 38/42 w Warszawie.

 

Czwarte spotkanie z cyklu Traktat konstytucyjny - w poszukiwaniu nowych rozwiązań: "Bezpieczenstwo wewnętrzne i demokratyzacja", Warszawa, 28.04.2006

Instytut Spraw Publicznych oraz Polski Instytut Spraw Międzynarodowych zapraszają na czwarte spotkanie z cyklu Traktat konstytucyjny - w poszukiwaniu nowych rozwiązań:

"Bezpieczeństwo wewnętrzne i demokratyzacja"

które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2006 o godz. 13.00

Paneliści:

Karol Reczkin
Jolanta Szymanek-Deresz*
Roman Wieruszewski
Edmund Wittbrodt
Paweł Zalewski*

Seminarium odbędzie się w sali konferencyjnej ISP, ul. Szpitalna 5 lok. 22 w Warszawie w godzinach 13.00-16.00. Wezmą w nim udział przedstawiciele świata polityki, nauki, mediów i organizacji pozarządowych.

Z powodu ograniczonej liczby miejsc proszę o potwierdzenie obecności na adres:
marta.niewiadomska@isp.org.pl lub numer: 022 556 42 88 w terminie do 27 kwietnia.

*obecnosc posłów zależna od posiedzenia Sejmu w dniu 28.04.2006


Na stronach Centrum Informacji Europejskiej zamieszczono nowe publikacje poświęcone tematyce Unii Europejskiej. Wśród nich znalazły sie dwie broszury dotyczcę trzeciego sektora.

   GDZIE TE PIENIˇDZE? FINANSOWANIE PROJEKTÓW Z FUNDUSZY UE W TRZECIM SEKTORZE

  III SEKTOR - PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK W WYKORZYSTANIU FUNDUSZY STRUKTURALNYCH


Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ambasada Francji w Polsce zapraszają na konferencję organizowaną ze Stowarzyszeniem France-Pologne pour l'Europe:

Jaki(e) projekt(y) dla Europy?

Celem spotkania jest ukazanie polskiego i francuskiego spojrzenia na podstawowe wyzwania, przed jakimi stoi obecnie Unia Europejska. W debacie wezmą udział Hubert Vedrine - były minister Spraw Zagranicznych Francji, Andrzej Olechowski - były minister Spraw Zagranicznych RP, Leszek Jesień - doradca Prezesa Rady Ministrów ds. Unii Europejskiej oraz Piotr Nowina - Konopka - Prezes Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana.

Spotkanie odbędzie się 27 kwietnia br. o godz. 16.00 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Dobra 56-66, sala 316).

więcej informacji i zapisy>> 


Na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zamieszczono kolejną informację na temat poziomu wdrażania funduszy unijnych.

Jak wynika z zebranych i opracowanych danych, tempo realizacji programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych w lutym było zbliżone do poziomu ze stycznia br. Choć odnotowano wzrost napływających wniosków - największy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Ten Program cieszy się największym zainteresowaniem, przeciwnie do programu SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb.

W lutym podpisano umowy na łączną kwotę 862,5 mln zł do poziomu 65,6% przyznanej alokacji na cały okres programowania. Największy wzrost wartości podpisanych umów nastąpił w ramach IW Equal, natomiast żadnych umów nie podpisano w tym czasie w ramach programu SPO Transport.

Dotychczasowe wydatki z funduszy strukturalnych wynoszą 2,968 mld zł i wykorzystują jedynie 9,01% alokacji przyznanej na lata 2004-2006. W lutym do instytucji płatniczej zostały złożone kolejne wnioski na kwotę ponad 224 mln euro.

Szczegółowe informacje>>


Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty opracowała i opublikowała Sprawozdanie z realizacji Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty 2004-2006 za IV kwartał 2005 r.

Dokument zawiera: prezentację informacji dotyczących zmian zatwierdzonych w dokumentach programowych, informacje o systemie wdrażania, postęp realizacji PWW, poszczególnych programów operacyjnych, inicjatyw wspólnotowych oraz Funduszu Spójności. W Sprawozdaniu opisano również działania kontrolne, promocyjne oraz podjęte w ramach ewaluacji.

Szczegółowe informacje oraz Sprawozdanie>>


 

Jak informuje PAP, Eurodeputowani porozumieli się z przedstawicielami rządów krajów członkowskich UE  w sprawie unijnego budżetu na lata 2007-2013. Porozumienie to oznacza, że Unia w najbliższej perspektywie finansowej ma zapewnione stabilne podstawy budżetowe.

Zgadzając się na budżet, uzgodniony w grudniu ubiegłego roku, Parlament zwiększył wydatki UE o 4 miliardy euro ponad wynegocjowane 862,4 miliardy euro.  Najwięcej zwiększono wydatki na edukację, politykę zagraniczną i bezpieczeństwo, kulturę, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw.

PAP przypomina, że w grudniu Polska wynegocjowała 60 mld euro do wydatkowania w ramach funduszy strukturalnych i spójności w latach 2007-2013.

Więcej>>


W kwietniu zaplanowano 5 wykładów w Centrum Integracji Europejskiej. Głónym tematem spotkań bedzie Nowa Perspektya Finansowa - budżet UE, Europejski Fundusz Społeczny. 10 kwietnia przedstawicielka reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce opowie o roli odnowionej Strtegii Lizbońskiej w polityce komunikacyjnej KE.

Terminy i tematy spotkań


 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczęło konsultacje społeczne Narodowej Strategii Spójności (2007-2013). Przewidziano zorganizowanie 16 konferencji regionalnych. 30 marca odbyło się spotkanie w Poznaniu, a 31 marca w Szczecinie.
Wstępna wersja Narodowej Strategii Spójności oraz Regionalnych Programów Operacyjnych są przedmiotem dyskusji przedstawicieli Ministerstwa oraz zaproszonych gości reprezentujących środowisko samorządowe, regionalną administracje państwową, samorządy gospodarcze, instytucje rozwoju regionalnego, przedsiębiorców, pracodawców oraz organizacje pozarządowe.

Jak informuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, w maju rozpoczną się konsultacje sektorowych NSS i programów operacyjnych.

Harmonogram konferencji regionalnych:

30 marca - województwo wielkopolskie

31 marca - województwo zachodniopomorskie

10 kwietnia - województwo lubelskie

13 kwietnia - województwo dolnośląskie

20 kwietnia - województwo warmińsko - mazurskie

21 kwietnia - województwo pomorskie

21 kwietnia - województwo opolskie

24 kwietnia - województwo kujawsko - pomorskie

24 kwietnia - województwo łódzkie

10 maja - województwo małopolskie

10 maja - województwo lubuskie

11 maja - województwo świętokrzyskie

11 maja - województwo podlaskie

12 maja - województwo podkarpackie

12 maja - województwo mazowieckie

 

więcej informacji dotyczących konsultacji oraz projekt dokumentu >> www.funduszestrukturalne.gov.pl/nss


 

Jak informuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 14 marca br. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Narodowym Planie Rozwoju na lata 2004-2006. Zmiany zapisów ustawy służyć mają zwiększeniu absorpcji funduszy strukturalnych w ramach NPR 2004-2006. Informacje na temat zmian zostaną zaprezezntowane podczas konferencji prasowej dnia 16 marca br.


Promocja dobrych praktyk - wyniki konkursu dla organizacji pozarządowych

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprasza na konferencję Rozwój zasobów ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce, która odbędzie sie 27 marca br. w Warszawie. 

Swój udział w spotkaniu zapowiedzieli przedstawiciele MRR– pani Minister Grażyna Gęsicka, Komisji Europejskiej i innych państw członkowskich UE.

Uczestnicy konferencji – beneficjenci funduszy, przedstawiciele Instytucji Zarządzającej i Wdrażających nie tylko opowiedzą o swoich doświadczeniach, dokonają prezentacji dobrych praktyk i podsumowania pierwszego okresu wdrażania EFS w Polsce, ale również udzielą rekomendacji na przyszłość.

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje>> www.konferencja-efs.pl

 


Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - Konsultacje

Centrum Informacji Europejskiej zaprasza w marcu na 9 wykładów podejmujących kwestie unijne. W tym miesiącu słuchacze poniedziałkowych i środowych spotkań będą mogli uzyskać informacje m.in. o systemie Schengen, Wspólnej Polityce Rolnej, partnerstwie publiczno-prywatnym.


Zostań obserwatorem międzynarodowym!
Instytut Badań nad Stosunkami Międzynarodowymi, wydawca ogólnopolskiego miesięcznika "Stosunki Międzynarodowe" ogłasza nabór na obserwatorów międzynarodowych wyborów parlamentarnych na Ukrainie 26 marca 2006.

  Kogo szukamy w pierwszej kolejności:

- przedstawicieli wolnych zawodów, młodych, lecz już doświadczonych specjalistów, pracowników sektora prywatnego lub pozarządowego, dziennikarzy (preferowani absolwenci lub studenci ostatnich lat studiów stosunków międzynarodowych lub ukrainistyki)
- ludzi znających język ukraiński i/lub rosyjski (mile widziana wiedza poparta certyfikatami)
- mających doświadczenie jako obserwatorzy wyborów (w Polsce lub za granicą)
- mających chęć i motywację przysłużyć się demokracji na Ukrainie poprzez obiektywny i rzetelny proces monitorowania przebiegu wyborów
- nie będących członkami partii politycznych w Polsce ani na Ukrainie
- mających doświadczenie w konstruowaniu raportów, tekstów analitycznych itp.
- osób przebywających już kiedyś na terenie Ukrainy

  Co oferujemy:

- unikalną możliwość uczestniczenia w projekcie Instytutu Badań nad Stosunkami Międzynarodowymi.
- rejestrację i tytuł oficjalnego obserwatora wyborów na Ukrainie, jak również wszelkie prawa z tego tytułu wynikające.
- przejazd na Ukrainę, częściowo wyżywienie i przejazdy miejscowe
- nocleg w internacie
- nieodpłatne szkolenie obserwatora podczas podróży
- zaświadczenie do CV

Wyjazd z Warszawy (z możliwością zabrania osób z Lublina po drodze) w piątek 24 marca w godzinach wieczornych, powrót rano we wtorek 28 marca. W dniu wyborów zostajemy rozwiezieni w dwu i trzy osobowych grupach po małych miejscowościach w okolicach miasta Fastów koło Kijowa.

Jeśli są Państwo zainteresowani prosimy o kontakt redakcja@stosunki.pl. Poprosimy o wypełnienie krótkiego formularza. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 12 marca do północy, jednak jak najszybsze przesłanie zgłoszenia zwiększy szanse na znalezienie się na liście. Potwierdzenie udziału zostanie przesłane najpóĽniej do 14 marca wieczorem.

Koszt udziału jednego kandydata wyniesie 320 PLN. Jest szansa na zmniejszenie tej kwoty, jesteśmy w trakcie organizowania dotacji na ten cel. Jeżeli nie uda nam się jej uzyskać w tak krótkim czasie, zaproponujemy wyjazd osobom, które zdecydują się na pokrycie kosztów wyjazdu w wysokości 320 PLN. W przypadku uzyskania częściowej dotacji koszt może się pomniejszyć o okreslony procent, równy dla wszystkich uczestników. Jednocześnie zalecamy wystąpienie do władz swojej szkoły lub instytucji o dofinansownie indywidualne.

Jeżeli macie Państwo pytania – prosimy o kontakt pod adresem mailowym redakcja@stosunki.pl, lub telefonicznie (22) 498 15 37.
 
informacja ze strony www.stosunki.pl

Seminarium Europejskie 6 marca 2006


Polska Fundacja im. Roberta Schumana oraz Fundacja Konrada Adenauera zapraszają na wykład: „Samotna wyspa w sercu ‘unijnej’ Europy - czyli Szwajcaria a Wspólnoty Europejskie” z udziałem: André von Graffenrieda (Ambasador Konfederacji Szwajcarskiej w Polsce ), Nicolasa Desceoeudres (Pierwszy Sekretarz w Ambasadzie Konfederacji Szwajcarskiej w Polsce), Piotra Nowina-Konopki (Prezes Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana). Spotkanie odbędzie się 6 marca 2006r. (poniedziałek) o godzinie 18.00 w siedzibie Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana (Al. Ujazdowskie 37/5,II piętro – sala konferencyjna).
Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.

Informacja pochodzi ze strony www.schuman.org.pl


Rada Ministrów zaakcetowała Wstępny projekt Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 - 2013 wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Jest to dokument o charakterze strategicznym, zawierający priorytety oraz definiujący system wdrażania funduszy unijnych w kolejnej perspektywie finansowej.

Naczelnym celem NSRO jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski.

NSRO będą realizowane przy pomocy Programów Operacyjnych (PO), zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), zarządzanych przez Samorządy poszczególnych województw:

 • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 
 • Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko
 • Program Operacyjny Kapitał ludzki
 • Program Operacyjny Konkurencyjna gospodarka
 • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 • Program Operacyjny Pomoc techniczna
 • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych

  Łączna wartość środków finansowych zaangażowanych w realizację Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w latach 2007-13 wyniesie ok. 85,6 mld euro (publiczny wkład krajowy, wkład podmiotów prywatnych, fundusze strukturalne).

  więcej informacji oraz tekst dokumentu www.mrr.gov.pl


   

 • Instytut Spraw Publicznych i Polski Instytut Spraw Międzynarodowych zapraszają na panel Solidarność i konkurencyność. W spotkaniu, które odbędzie się 17 lutego br. o godz. 11.00 w siedzibie Instytutu Spraw Publicznych, wezmą udział Grażyna Gęsicka, Lena Kolarska - Bobińska, Józef Niemiec, Witold Orłowski i Artur Zawisza.

  Jest to drugie spotkanie z cyklu Traktat Konstytucyjny - w poszukiwaniu nowych rozwiązań. wiecej>>


  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło przetarg w trybie negocjacji z ogłoszeniem na operatora/ów grantów Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

   

  Wnioski o dopuszczenie do udziału w zamówieniu należy składać do dnia 8 marca 2006 r. na adres Zamawiającego – Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zadań Operatora/ów Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, w ramach którego realizowane będą projekty w trzech obszarach tematycznych:

  • demokracja i społeczeństwo obywatelskie, 
  • ochrona środowiska i zrównoważony rozwój, 
  • równe szanse i integracja społeczna.

  więcej informacji i pełny tekst Ogłoszenia o Zamówieniu

   


  Komisja Europejska ogłosiła konkurs dla organizacji pozarządowych. O dotacje mogą ubiegać się organizacje z nowych państw członkowskich. Program 2005 jest kontynuacją edycji z 2004 roku. Ma on na celu promowanie idei dialogu i współpracy pomiędzy Unią Europejską i społeczeństwem obywatelskim.

  Termin zgłaszania projektów upływa 15 lutego br.

  więcej>>


  Centrum Informacji Europejskiej informuje, że zaplanowano już nowy grafik wykładów na temat polityki UE.  W lutym pracownicy UKIE opowiedzą między innymi o Nowej Perspektywie Finansowej, przedstawią stan wykorzystania środków z funduszy strukturalnych, poinstruują, jak korzystać z bazy aktów prawnych Eurlex.

  tematy i terminy spotkań


  Wznowiono publikację Biuletynu Informacyjnego EFS. Biuletyn jest do pobrania na stronie internetowej SPO RZL w dziale Materiały informacyjne, publikacje i ekspertyzy.

  Zamierzeniem redakcji jest komentowanie sytuacji problemowych, relacjonowanie najważniejszych wydarzeń związanych z funkcjonowaniem SPO RZL, informowanie o warsztatach, spotkaniach i konferencjach.

  więcej>>


  Przedstawicielstwo Fundacji im. Heinricha Bölla w Polsce zaprasza na międzynarodową konferencję Rosja i rozszerzona Unia Europejska - nowe perspektywy wzajemnych stosunków? Spotkanie z udziałem gości z Niemiec, Rosji i Polski odbędzie sie 2-3 lutego br. w centrum konferencyjnym ,,Zielna".

  więcej>>


  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na swojej stronie internetowej www.mrr.gov.pl zaprezentowało listę usprawnień - już wprowadzonych i planowanych - w ramach poszczególnych programów operacyjnych. Działania te mają ułatwić beneficjentom ubieganie się o środki, a tym samym zwiększyć poziom wydatkowania funduszy unijnych.

  więcej>>

   


  24 stycznia br. Rada Ministrów przyjęła propozycję układu programów operacyjnych i priorytetów na lata 2007-2013. Projekt zakłada przygotowanie 16 regionalnych Programów Operacyjnych oraz 5 krajowych programów operacyjnych:

  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

  Program Operacyjny Kapitał Ludzki

  Program Operacyjny Konkurencyjna Gospodarka

  Program Rozwoju Województw Polski Wschodniej

  Program Operacyjny Pomoc Techniczna

  oraz Programów Operacyjnych Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Przyjęty dokument zawiera także układ priorytetów w ramach poszczególnych programów, Ľródło finansowania oraz wskazuje instytucję odpowiedzialną za ich przygotowanie.

  więcej>>


  Jak informuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, łączna wartość płatności z kont programowych siedmiu programów operacyjnych oraz dwóch inicjatyw wspólnotowych (EQUAL i INTERREG III) od początku wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce do końca grudnia 2005 r. wyniosła blisko 2,5 mld zł (637,6 mln euro). Kwota ta stanowi 7,42 proc. środków przyznanych Polsce na lata 2004 – 2006.


  Polski Instytut Spraw Międzynarodowych wraz Instytutem Spraw Publicznych zapraszają na konferencję Nowy traktat dla Europy? Aksjologia i ustrój przyszłej UE. Spotkanie odbędzie się 27 stycznia br. w siedzibie Instsytutu Spraw Międzynarodowych. Do dyskusji zaproszono profesora Jana Barcza, doktora Marka Cichockiego, Hannę Machińską i Jana Rokitę. Moderatorem konferencji będzie dyrektor Instytutu profesor Roman KuĽniar. więcej>>


  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski ogłosił Programy Operacyjne na 2006 rok, w ramach których można ubiegać się o dofinansowanie projektów realizowanych m.in w zakresie promocji twórczości, rozwoju szkolnictwa artystycznego, upowszechniania kultury, promocji czytelnictwa.

  Programy Operacyjne:

  Promocja twórczości

  Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego

  Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury

  Fryderyk Chopin

  Rozwój inicjatyw lokalnych

  Promocja polskiej kultury za granicą

  Promocja czytelnictwa

  Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  Patriotyzm jutra

  Znaki czasu

  Dziedzictwo kulturowe

  We wszystkich programach organizacje pozarządowe wskazane są jako podmioty uprawnione do składania wniosków. Nabór wniosków odbywa się w roku realizacji zadania w następujących terminach:

  do 15 lutego

  do 15 kwietnia

  do 15 czerwca

  do 15 września

  do 15 listopada

  więcej>>


  6 lutego br. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (ul. Nowogrodzka 1/3, sala im. A. Bączkowskiego) odbędzie się spotkanie informacyjne – Europejski Fundusz Społeczny szansą dla organizacji pozarządowych i instytucji szkoleniowych. Celem spotkania jest zachęcenie potencjalnych projektodawców do złożenia wniosków w II edycji konkursu w ramach Działań: 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy, 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka oraz 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL). Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są drogą elektroniczną do 30 stycznia br.

  Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy - dostępne na stronie Departamentu Wdrażania EFS Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


  Instytucja Zarządzająca SPO RZL informuje, że przychody osób fizycznych i prawnych uzyskane np. z tytułu uczestnictwa w nieodpłatnych szkoleniach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nie będą przychodami dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych czy prawnych. wiecej informacji


  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprasza na swoją nową stronę internetową www.mrr.gov.pl Zainteresowani Unią Europejską znajdą tam informacje dotyczące polskiej polityki unijnej, funduszy strukturalnych, ważne dokumenty oraz odnośniki do stron podejmujących tą tematykę.


  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza drugą edycję konkursu (w ramach projektu ,,Dobre praktyki” – Działanie 1.4 SPO RZL schemat b) na najlepsze działania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, zrealizowane przez organizacje pozarządowe.

  Prace należy składać do 28 lutego br.  Szczegółowe informacje www.pfron.org.pl oraz w sekcji strony pozytek.gov.pl

  U


  Centrum Informacji Europejskiej zaprasza w 2006 roku na kolejne wykłady poświęcone Uni Europejskiej. Najbliższe spotkanie odbędzie się 9 stycznia br. o godz. 16.30. Temat wykładu: Zmiany w planach wykorzystania funduszy UE na lata 2006 - 2013.

  Kalendarium wykładów w styczniu 2006 r.


  27 grudnia 2005 r. Rada Ministrów przyjęła ,,Założenia do zmian Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w stosunku do wstępnego projektu dokumentu, zaakceptowanego przez Radę Ministrów w dniu 27 września 2005 r.” – opracowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

  NRSO to dokument  strategiczny, uzgadniany z Komisją Europejską, przygotowywany przez kraje członkowskie UE i określający krajowe priorytety oraz obszary, na które będą przeznaczane środki unijne i krajowe w latach 2007-2013. NRSO stanowi punkt wyjścia dla opracowywania programów operacyjnych.

  Celem strategicznym NSRO jest „przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, wzrost zatrudnienia oraz zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej z krajami UE”.

  Szczegółowe informacje i plik dokumentu – www.funduszestrukturalne.gov.pl


  UKIE informuje o możliwości uzyskania czteroletnich grantów na studia doktoranckie w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji w następujących dziedzinach: prawo, ekonomia, historia, nauki polityczne i społeczne. Podania należy składać do dnia 31 stycznia br. Szczegółowe informacje


   

   

   

   

  Od 1 stycznia do końca czerwca 2006 r. Austria przewodniczy Unii Europejskiej. Prezydencję Rady Unii Europejskiej sprawuje kolejno każde Państwo Członkowskie. Prezydencja Rady trwa sześć miesięcy (od stycznia do czerwca oraz od lipca do grudnia) i jest sprawowana przez każde Państwo Członkowskie według wcześniej uzgodnionej kolejności. Prezydencja odgrywa istotną rolę w organizowaniu pracy instytucji, a zwłaszcza nadaje impuls procesowi podejmowania decyzji prawotwórczych i politycznych. Państwo sprawujące Prezydencję Rady odpowiada za organizowanie i prowadzenie wszystkich posiedzeń, w tym także wielu grup roboczych, oraz za opracowywanie kompromisów.

  więcej informacji www.eu2006.at


  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało Program Naprawczy na rzecz zwiększenia poziomu absorpcji środków unijnych  w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004 – 2006. Będzie on realizowany w ramach rządowego programu ,,Solidarne Państwo”. Dla odbiorców oznacza on przede wszystkim ułatwienie wnioskowania o wsparcie unijne oraz usprawnienie rozliczeń finansowych.  

  Szczegółowe informacje


  Pomoc dla najbiedniejszych krajów Afryki

  W sobotę 17 grudnia br. szefowie 25 państw Unii Europejskiej uzgodnili budżet  UE na lata 2007 – 2013. W przyszłej perspektywie finansowej Polska otrzyma wsparcie z budżetu unijnego w wysokości 59,65 miliardów euro. Podczas szczytu w Brukseli podjęto decyzję o zwiększeniu budżetu UE do 1,045 % DNB UE (wysokość wydatków określono na poziomie 862,363 mld euro). W budżecie znalazły się dodatkowe ułatwienia w wykorzystaniu unijnych środków przez Polskę, Grecję i Portugalię. Poza tym ustalono, iż w latach 2007-2013 rabat brytyjski zmaleje o 10,5 mld euro. Natomiast Francja zgodziła się, iż na przełomie lat 2008-2009 dojdzie do rewizji wydatków unijnych, w tym na politykę rolną. więcej


  (PAP) 15 grudnia Parlament Europejski przyjął budżet UE na rok 2006. Wydatki Unii wyniosą 1,01% dochodu narodowego brutto (DNB), czyli ponad 112 mld euro, a zobowiązania 1,09% DNB. Parlament uzyskał wzrost wydatków o ponad miliard euro (z przeznaczeniem m.in. na pomoc ofiarom tsusami w Azji) w stosunku do wcześniejszych postulatów rządów państw członkowskich.


  Unia Europejska na rozdrożu - Krajobraz po Szczycie

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło portal poświęcony polityce kulturalnej w Unii Europejskiej – Kultura w Unii Europejskiej. Na jego stronach znaleĽć można m.in. informacje dotyczące dziedzictwa kulturowego, różnorodności kulturowej, praw autorskich w UE oraz możliwości finansowania przedsięwzięć kulturalnych ze środków wspólnotowych.


    Przedstawicielstwo Fundacji im. Heinricha Bölla w Polsce zaprasza 9 grudnia o godz. 11.30 do Niemieckiego Instytutu Historycznego na dyskusję panelową Realizując Europę - Rozszerzenie, Integracja, Konsolidacja. Spotkanie poświecone będzie kwestii jedności Unii, kolejnym etapom rozszerzenia, szansom i wyzwaniom stojącym przed obywatelami UE.

   


  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprezentowało informację na temat realizacji funduszy strukturalnych (stan na dzień 31 paĽdziernika br.). Jak wynika z danych, w paĽdzierniku złożono prawidłowe pod względem formalnym wnioski o wartości 2,1 mld zł (łącznie wsparcie, o które wnioskowano od początku realizacji PWW, wzrosło do 50,7 mld zł tj. 151,5% alokacji na lata 2004-2006), podpisano umowy na kwotę 1,56 mld zł, a z kont programowych wydano 341 mln zł tj. o blisko 30% więcej środków niż we wrześniu br. Jak informuje Ministerstwo, w najbliższych miesiącach podjęte zostaną kroki mające na celu uproszczenie procedur. Więcej informacji


   W dniach 7-10 grudnia 2005 na Uniwersytecie Warszawskim odbędą się Dni Bolońskie, mające na celu przybliżenie idei tworzenia Wspólnej Europejskiej Przestrzeni Edukacyjnej. W programie imprezy: Święto Flagi Europejskiej, Seminarium Bolońskie oraz Dni Erasmusa.


  Warszawa (PAP) - podczas konferencji prasowej Minister Rozwoju Regionalnego Grażyna Gęsicka poinformowała, że Polska wydała zaledwie 4,3% środków z pomocy Unii Europejskiej przekazanej w 2004 r.

  Zdaniem Pani Minister, opóĽnienia w wydawaniu funduszy wynikają z przyczyn proceduralnych. Uproszczenia wymaga Prawo Zamówień Publicznych oraz Narodowy Plan Rozwoju (wzory wniosków, umowy o dofinansowanie). Ministerstwo Rozwoju Regionalnego skierowało już do Rady Ministrów projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych. więcej


  24 listopada Premier Kazimierz Marcinkiewicz zakończył swoją pierwszą oficjalną wizytę zagraniczną w Brukseli i Londynie. 23 listopada spotkał się przewodniczącym Komisji Europejskiej Jose Manuelem Barosso i Josephem Borelem - przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Głównym tematem rozmów był kryzys Unii związany z trudnościami w osiągnięciu porozumienia co do budżetu na lata 2007 – 2013.

   

  Ta problematyka zdominowała również rozmowy w Londynie, gdzie Premier spotkał się z Tony’m Blairem oraz wystąpił w Królewskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, gdzie przedstawił zarys polskiej polityki europejskiej. W przemówieniu Prezes Rady Ministrów podkreślił m.in. istotę charakteru narodowego państw członkowskich, konieczność kształtowania wymiaru wschodniego polityki unijnej oraz wskazał na zasadę solidarności, jako tą, na której musi opierać się siła działania Unii Europejskiej.


      Na stronie Biura Koordynacji Kształcenia Kadr Funduszu Współpracy ukazał się

  Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Zawiera on informacje na temat Projektów, wskazówki pomocne przy realizacji przedsięwzięć, rozmowy z ekpertami z zakresu planowania, finansów i ewaluacji.


  Warszawa (PAP) - Polska poprze brytyjską propozycję unijnego budżetu na przyszły rok - poinformował PAP we wtorek 22 listopada, po posiedzeniu Komitetu Europejskiego Rady Ministrów minister ds. europejskich Jarosław Pietras.

  więcej informacji


    22 listopada br. Komisja Europejska przyjęła komunikat formułujący nową strategię na rzecz wielojęzyczności. Komisja wzywa Państwa Członkowskie do zaangażowania się w promocję nauczania, nauki oraz wykorzystywania języków obcych.

  Na stronach portalu EUROPA uruchomiono nowy językowy portal – dostępny w 20 językach.

  Komunikat podkreśla znaczenie umiejętności językowych dla mobilności pracowników oraz konkurencyjności unijnej gospodarki.

  Aby zapewnić obywatelom dostęp do informacji dotyczących Unii Europejskiej, sformułowanych w ich własnych językach, Komisja zamierza:

  -      uczynić swoje strony internetowe bardziej wielojęzycznymi,

  -      ustanowić proaktywną politykę komunikacji wielojęzycznej,

  -      więcej inwestować w związane z językiem badania nad sposobami    przezwyciężenia barier językowych przy wykorzystaniu nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a także w badania w zakresie nauk społecznych i humanistycznych,

  -       zaproponować przyjęcie przez Państwa Członkowskie krajowych planów działania mających na celu promowanie wielojęzyczności.

  Komisja proponuje również utworzenie złożonej z niezależnych ekspertów Grupy Wysokiego Szczebla na rzecz Wielojęzyczności, która pomagałaby Komisji w analizowaniu czynionych przez Państwa Członkowskie postępów oraz zapewniała nowe pomysły, wsparcie i poradę w przyszłych inicjatywach.

  Więcej informacji na stronie

  oraz http://europa.eu.int/languages/pl/home


  2005.11.23

  Polecamy