Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Aktualności RDPP

logo RDPP

Zaproszenie organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w otwartym spotkaniu organizowanym przez członków Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony pozarządowej, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2016 r.

Członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony pozarządowej serdecznie zapraszają organizacje pozarządowe na otwarte spotkanie, w trakcie którego poruszone zostaną następujące kwestie:

1. Przyszłość dialogu obywatelskiego - nowe treści - nowe formy?.

2. Sprawy różne.

 

Spotkanie odbędzie się w środę 22 czerwca 2016 r. w godzinach 12.30 - 15.00

w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w sali im.
A. Bączkowskiego.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do udziału w spotkaniu na adres mailowy: marta.chydrasinska@mrpips.gov.pl w terminie do dnia 20 czerwca 2016. W przypadku, gdyby ilość zgłoszeń przekroczyła możliwości lokalowe, o udziale w spotkaniu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy!

Krzysztof Balon, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych

Marek Borowski, Federacja Polskich Banków Żywności

Paweł Dębek, Instytut Edukacji Społecznej

Piotr Frączak, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Ewa Mańkiewicz-Cudny, Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Cezary Miżejewski, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

Dorota Piechowicz-Witoń, Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Karolina Poczykowska, Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok

Małgorzata Sinica, Związek Harcerstwa Polskiego

ks. Stanisław Słowik, Caritas Diecezji Kieleckiej

Dariusz Suszyński, Związek Młodzieży Wiejskiej

Zdzisław Szkutnik, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych

Teresa Tiszbierek, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Witold Zakrzewski, Fundacja OPOR - Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Radioamatorskich

Data utworzenia: 2013-09-24 16:35:56 ; data modyfikacji: 2016-06-23 16:37:18

 

logo RDPP


Ogłoszenie o uzupełniającym naborze na członków
Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji

 

Na podstawie § 7 ust. 3 i 4 oraz § 9 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2015 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz.U.2015.1706) ogłasza się informację o przystąpieniu do procedury naboru uzupełniającego kandydatów na członków V kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony pozarządowej, o której mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy do zgłaszania kandydatów, którzy mają poparcie co najmniej 20 organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3, lub co najmniej 3 związków stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe lub podmioty określone w art. 3 ust. 3.

ZGŁOSZENIE dostępne w załączniku.

Zgłoszenie zawiera:

-        opis rodzaju i zakresu działalności uzasadniający udział przedstawiciela danej organizacji pozarządowej, związku i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy w składzie Rady;

-        wniosek prezentujący kandydata, określający jego kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka Rady oraz określający pełnioną funkcję w organie zarządzającym reprezentowanej organizacji pozarządowej, związku i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy;

-        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie;

-        oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne;

-        oświadczenia co najmniej 20 organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy lub co najmniej 3 związków stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy, popierające kandydata na członka Rady.

Do zgłoszenia dołącza się dokumenty potwierdzające rodzaj i zakres prowadzonej działalności.

Zgłoszenie w formie elektronicznej (skan oryginału oraz plik w formacie Open Document Format for Office Application (rozszerzenie *.odt)) oraz papierowej wraz z załącznikami należy przesłać na adresy:

Wersję elektroniczną na adres e-mail:  marta.chydrasinska@mrpips.gov.pl oraz rekrutacja_rada@mrpips.gov.pl z dopiskiem w treści wiadomości: Nabór uzupełniający na członków RDPP V kadencji.

Wersję papierową na adres: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pożytku Publicznego, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, z dopiskiem: Nabór uzupełniający na członków RDPP V kadencji.

Uwaga: Dokumenty w formie papierowej powinny zostać spięte w sposób trwały (np. zbindowane, zszyte zszywką). Prosimy o nie przesyłanie załączników  w postaci: publikacji książkowych, czasopism itp.

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 1 maja 2016 r. (decyduje data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego).

Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane, a następnie zostaną zniszczone.

Zgłoszenia kandydatów zostaną zniszczone po upływie V kadencji RDPP.

 

Formularz zgłoszeniowy POBIERZ

Data utworzenia: 2013-09-24 16:35:56 ; data modyfikacji: 2016-06-23 16:37:18

logo RDPP

Zaproszenie organizacji społeczeństwa obywatelskiego do wzięcia udziału w otwartym spotkaniu organizowanym przez członków Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony pozarządowej, które odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2016 r.

 

 

Członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony pozarządowej serdecznie zapraszają organizacje sektora obywatelskiego na otwarte spotkanie, w trakcie którego poruszone zostaną następujące kwestie:

 

1. Rezultaty konferencji "Wsparcie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce - nowe otwarcie" organizowanej przez Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego w dniu 23 marca 2016 r.

2. Rola i zadania Rady Działalności Pożytku Publicznego w rozwiązywaniu aktualnych problemów III sektora - szkic planu pracy na bieżącą kadencję z uwzględnieniem wyników dyskusji wokół Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Obywatelskiego.

3. Sprawy różne.

 

Spotkanie odbędzie się w środę 6 kwietnia 2016 r. w godzinach 12.00 - 15.00 
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w sali im. 
A. Bączkowskiego.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do udziału w spotkaniu na adres mailowy: marta.chydrasinska@mpips.gov.pl w terminie do dnia 4 kwietnia br. W przypadku, gdyby ilość zgłoszeń przekroczyła możliwości lokalowe, o udziale w spotkaniu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy!

Krzysztof Balon, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych

Marek Borowski, Federacja Polskich Banków Żywności

Paweł Dębek, Instytut Edukacji Społecznej

Piotr Frączak, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Ewa Mańkiewicz-Cudny, Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Cezary Miżejewski, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

Dorota Piechowicz-Witoń, Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Karolina Poczykowska, Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok

Małgorzata Sinica, Związek Harcerstwa Polskiego

ks. Stanisław Słowik, Caritas Diecezji Kieleckiej

Dariusz Suszyński, Związek Młodzieży Wiejskiej

Zdzisław Szkutnik, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych

Teresa Tiszbierek, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Witold Zakrzewski, Fundacja OPOR - Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Radioamatorskich

Data utworzenia: 2013-09-24 16:35:56 ; data modyfikacji: 2016-06-23 16:37:18

Ogólnopolskie Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego
 
Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT ma zaszczyt zaprosić członków i członkinie Rad Działalności Pożytku Publicznego każdego szczebla na Ogólnopolskie Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego, które odbędzie się w dniu 27 listopada 2015 roku w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Jest to wyjątkowa data i spotkanie ponieważ po raz pierwszy będziemy wspólnie świętować I Ogólnopolski Dzień Rad Działalności Pożytku Publicznego wpisany do kalendarza ngo.pl. Idea „Dnia RDPP” zrodziła się podczas realizacji w całym kraju projektów wzmacniających rdpp.
Podczas spotkania będziemy poruszać ważne dla nas, przedstawicieli i przedstawicielek RDPP, kwestie związane z udziałem RDPP we wdrażaniu Strategicznej Mapy Drogowej, czy zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie rad pożytku.
Poniżej przedstawiamy Państwu program spotkania.
 
 
W celu zgłoszenia się na Forum należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres: biuro@siecsplot.pl najpóźniej do dnia 24.11.2015 r. do godz. 12:00.


W razie pytań prosimy o kontakt z biurem Sieci Splot: 22 827 52 11
 
 
Data utworzenia: 2013-09-24 16:35:56 ; data modyfikacji: 2016-06-23 16:37:18

Nowi członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego

 21 października Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej wręczył nominacje nowym członkom Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji. Nowy skład Rady liczy 24 członków.

Na posiedzeniu inauguracyjnym RDPP na Współprzewodniczących RDPP wybrani zostali: Jarosław Duda, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - ze strony organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych oraz jednostek samorządu terytorialnego oraz Krzysztof Balon - ze strony organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej www.mpips.gov.pl


Data utworzenia: 2013-09-24 16:35:56 ; data modyfikacji: 2016-06-23 16:37:18

Kandydaci na członków i członkinie Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji ze strony pozarządowej

Departament Pożytku Publicznego informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze kandydatów na członków i członkinie Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji ze strony pozarządowej, do Departamentu wpłynęły następujące zgłoszenia:

 1. Adam Niemkiewicz (podmiot zgłaszający: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej);
 2. Arkadiusz Jachimowicz (podmiot zgłaszający:  Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT);
 3. Beata Skubiak (podmiot zgłaszający: Zachodniopomorska Federacja Pozarządowa);
 4. Ewa Mańkiewicz-Cudny (podmiot zgłaszający: Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych);
 5. Grzegorz Całek (podmiot zgłaszający: Instytut Inicjatyw Pozarządowych; Polskie Towarzystwo Zespołu Aspergera; Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt „Viva”);
 6. Grzegorz Wojtanowski (podmiot zgłaszający: Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich);
 7. Iwona Żukiert (podmiot zgłaszający: Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych  "ZaFOS");
 8. Jan Grabowski (podmiot zgłaszający: Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych);
 9. Krzysztof Balon (podmiot zgłaszający: Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych);
 10. ks. Stanisław Słowik   (podmiot zgłaszający: Caritas Diecezji Kieleckiej);
 11. Małgorzata Sinica (podmiot zgłaszający: Związek Harcerstwa Polskiego);
 12. Marek Borowski (podmiot zgłaszający: Federacja Polskich Banków Żywności);
 13. Marzena Pieńkosz-Sapieha (podmiot zgłaszający: Fundacja Bank Żywności w Lublinie);
 14. Mirosław Jankowski (podmiot zgłaszający: Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich);
 15. Monika Zima-Parjaszewska (podmiot zgłaszający: Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym);
 16. Paweł Backiel (podmiot zgłaszający: Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej);
 17. Paweł Dębek  (podmiot zgłaszający: Instytut Edukacji Społecznej);
 18. Piotr Frączak  (podmiot zgłaszający: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych);
 19. Rafał Borkowski (podmiot zgłaszający: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych);
 20. Teresa Tiszbierek (podmiot zgłaszający: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej);
 21. Witold Zakrzewski (podmiot zgłaszający: Fundacja OPOR (Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Radioamatorskich));
 22. Zdzisław Szkutnik (podmiot zgłaszający: Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych);
 23. Jakub Wygnański (podmiot zgłaszający: Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia") - Kandydat zrezygnował z ubiegania się o członkowstwo w RDPP V kadencji;
 24. Monika Falej  (podmiot zgłaszający: Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” );
 25. Karolina Poczykowska (podmiot zgłaszający: Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok);
 26. Katarzyna Kądziela (podmiot zgłaszający: Federacja Polskie Lobby Kobiet);
 27. Robert Starzyński (podmiot zgłaszający: Stowarzyszenie MONAR);
 28. Sonia Rzeczkowska (podmiot zgłaszający: Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych "MOST");
 29. Ryszard Henryk Nowak (podmiot zgłaszający: Fundacja "Przyszłość i rozwój" na rzecz Gminy Korfantów);
 30. Jadwiga Kulczycka (podmiot zgłaszający: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak);
 31. Dariusz Suszyński (podmiot zgłaszający: Związek Młodzieży Wiejskiej);
 32. Cezary Miżejewski (podmiot zgłaszający: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych);
 33. Dorota Piechowicz-Witoń (podmiot zgłaszający: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych);
 34. Marek Olechnowicz (podmiot zgłaszający: Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych).

 

W wyniku oceny formalnej odrzucone zostało zgłoszenie przekazane przez Stowarzyszenie MONAR (kandydatura Roberta Starzyńskiego), które nie zostało podpisane przez wszystkie osoby upoważnione zgodnie z KRS.

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej  wybierze członków i członkinie Rady po zapoznaniu się
ze zgłoszonymi kandydaturami.

 

Data utworzenia: 2013-09-24 16:35:56 ; data modyfikacji: 2016-06-23 16:37:18

Konkluzje Konferencji Europejskiej "Rola sektora non-profit w świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej" Warszawa, 12 marca 2015 r.
 
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem Konferencji Europejskiej „Rola sektora non-profit w świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej” Warszawa, 12 marca 2015 r.
 
 
Data utworzenia: 2013-09-24 16:35:56 ; data modyfikacji: 2016-06-23 16:37:18

Polecamy