Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Aktualności

Sprawozdawczość organizacji pożytku publicznego za 2014 r.

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, iż została uruchomiona infolinia dotycząca zamieszczania sprawozdań organizacji pożytku publicznego.


Departament Pożytku Publicznego uprzejmie przypomina, iż zgodnie z art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) każda organizacja pożytku publicznego musi zamieścić sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności w terminie do dnia 15 lipca roku następującego po roku, za który składane są sprawozdania, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego (System sprawozdań organizacji pożytku publicznego, zwany dalej Systemem na stronie https://opp.mpips.gov.pl).
    Należy podkreślić, że uruchomiony System uwzględnia zmiany wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1100) dotyczące uproszczeń dla jednostek mikro. Należy podkreślić, że uproszczenia dla jednostek mikro dotyczą organizacji, których organ zatwierdzający, w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego, podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego według załącznika 4 do ustawy o rachunkowości. W związku z powyższym w Systemie zostały uwzględnione wzory sprawozdań finansowych dla jednostek mikro. W konsekwencji na etapie określania kryteriów wyboru sprawozdań zostały dodane nowe pytania, które pozwolą określić właściwy zestaw dokumentów sprawozdawczych do wypełnienia przez organizację pożytku publicznego. Jednocześnie w celu wyeliminowania rozbieżności w sprawozdaniu finansowym
i merytorycznym zostały wprowadzone dodatkowe reguły logiczne.
        W przypadku gdy Państwa organizacja posiada rok obrotowy inny niż kalendarzowy, przypominamy, iż sprawozdania za 2014 rok (tj. okres który rozpoczyna się w roku 2014 a kończy w roku 2015) powinny być przez Państwa zamieszczone w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Należy podkreślić, że w przypadku organizacji, których rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy, a które już zatwierdziły sprawozdanie finansowe - termin na ich zamieszczenie upływa po 15 dniach od dnia uruchomienia ww. Systemu.   
        Więcej informacji dotyczących sposobu zamieszczenia sprawozdań w Systemie znajdą Państwo w Podręczniku użytkownika Systemu na stronie:
http://www.pozytek.gov.pl/Opublikuj,sprawozdanie,w,bazie,742.html
Jednocześnie informujemy, że Ministerstwo uruchomiło infolinię w godzinach 9-15 gdzie organizacje mogą uzyskać pomoc w zakresie obsługi technicznej Systemu.
W przypadku wątpliwości dotyczących obsługi Systemu pytania można również kierować na adres opp@mpips.gov.pl

Data utworzenia: 2017-10-05 13:37:55

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że termin na zamieszczenie sprawozdań merytorycznych i finansowych organizacji pożytku publicznego za rok 2014 dla których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego  (https://opp.mpips.gov.pl)  został wydłużony do dnia 22 lipca 2015 r.

Data utworzenia: 2017-10-05 13:37:55

Przerwa w dostępie do Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego
Uwaga!
Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, iż w dniu 22.06.2015 r. (poniedziałek) od godziny 22.00 do godziny 6.00 (23.06.2015 r.) z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych nastąpi przerwa techniczna w działaniu Systemu sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
W związku powyższym prosimy o nielogowanie się w tym czasie do Systemu.

Data utworzenia: 2017-10-05 13:37:55

Tagi:

Polecamy