Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Aktualności

Zaproszenia na spotkanie poświęcone realizacji Programu Współpracy Partnerskiej na lata 2020-2021

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza podmioty ekonomii społecznej na spotkanie poświęcone realizacji Programu Współpracy Partnerskiej na lata 2020-2021, które odbędzie się 24 lutego br. Potwierdzenie udziału w spotkaniu prosimy kierować na adres ngo@mfipr.gov.pl do dnia 21 lutego 2020 roku. 

Program spotkania:

Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych w zakresie możliwości współpracy w ramach Programu Współpracy Partnerskiej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
24.02.2020, godz. 10:00 – 13:00
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, sala im. Grażyny Gęsickiej (wejście od ul. Wspólnej 2/4, Warszawa)

10:00- 10:10
Przywitanie
Anna Siejda, Dyrektor Biura Ministra

10:10 – 10:20
Program Współpracy Partnerskiej – założenia Programu, możliwości współpracy
Katarzyna Dinst, Koordynator Programu, Biuro Ministra

10:20 – 10:40
Centralny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – omówienie harmonogramu naborów wniosków na wsparcie działalności NGOs w 2020 r.*
Magdalena Okulska, Konsultant CPI

10:40 – 12:30
Prezentacja działalności komórek organizacyjnych Ministerstwa

Działalność Rzecznika Funduszy Europejskich
Agata Zielińska, Rzecznik Funduszy Europejskich w MFiPR

Prezentacja Programu Dostępność Plus
Jakub Kosowski, Ekspert, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami
Dagmara Haba-Kimla, Naczelnik Wydziału, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Działalność Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw
Dominika Wierzbowska, Naczelnik Wydziału, Biuro Ministra

Działalność Krajowego Punktu Kontaktowego OECD ds. odpowiedzialnego biznesu
Jacqueline Kacprzak, Radca Ministra, Biuro Ministra

12:30 – 13:00
Podsumowanie spotkania i poczęstunek

(Dla uczestników spotkania dostępne będzie stoisko CPI, przy którym eksperci funduszy europejskich będą mogli odpowiedzieć na dodatkowe pytania. Stoisko będzie dostępne dla uczestników przez cały czas trwania wydarzenia.)

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Małgorzata Saracyn ; data modyfikacji: 2020-02-18 12:16:22 przez: Weronika Tomaszewska

 

Informacja o zmianie terminu składania ofert w postępowaniu przetargowym - Audyty w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej

Uprzejmie informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostało opublikowane zmodyfikowane ogłoszenie o zamówieniu, w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczące przeprowadzenia audytów w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej (znak sprawy: 10/DPP/PN/2017).

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną dokumentacją.

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Małgorzata Saracyn ; data modyfikacji: 2020-02-18 12:16:22 przez: Weronika Tomaszewska

Zaproszenie do udziału w ogólnopolskim branżowym/tematycznym spotkaniu sieciującym

 

 

W związku z realizacją projektu partnerskiego "Forum Aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej" realizowanego przez Partnerstwo w składzie: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie (Lider Projektu), Fundacja Fundusz Współpracy oraz Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskim branżowym/tematycznym spotkaniu sieciującym dla pracowników zaangażowanych w proces wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych: doradców biznesowych, pracowników monitorujących pes i ps, konsultantów regionalnych ds. zamówień publicznych.

Serdecznie zapraszamy  przedstawicieli akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw ekonomii społecznej, przedstawicieli innych sieci, partnerów społecznych, uczelni wyższych i jednostek naukowych.

Branżowe/tematyczne spotkanie sieciujące dla doradców biznesowych, pracowników monitorujących pes i ps, konsultantów regionalnych ds. zamówień publicznych odbędzie się w dniach 26 i 27 września 2017 roku w Gościńcu Bałtowski Zapiecek, Bałtów 169a, 27-423 Bałtów. Więcej informacji na temat projektu, spotkania oraz rekrutacji znajdziecie Państwo na stronie projektu http://forum-owes.pl/aktualnosci/rozpoczynamy-rekrutacje-na-spotkania-branzowe/ .

 

Serdecznie Zapraszamy!

 

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Małgorzata Saracyn ; data modyfikacji: 2020-02-18 12:16:22 przez: Weronika Tomaszewska

logo UE i POWER

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Departament Ekonomii Społecznej
i Pożytku Publicznego) poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko niemnożnikowe:
Specjalista/specjalistka ds. procesu akredytacji - stanowisko pracy
w projekcie pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Celem utworzenia stanowiska jest udział w realizacji działań związanych z wdrażaniem Systemu Akredytacji i Standardów Działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej – AKSES.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1
 • Umowa na czas określony. Czas obowiązywania umowy – do 31 grudnia 2020 r.

Adres urzędu:

 • ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • ul. Żurawia 4A, 00-503 Warszawa

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e:

 1. Wykształcenie: wyższe
 2. Znajomość poniższych zagadnień
  1. Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej,
  2. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  3. ustawy o spółdzielniach socjalnych,
  4. ustawy o zatrudnieniu socjalnym,
  5. zasad Systemu Akredytacji i Standardów Działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej – AKSES,
  6. zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych UE,
  7. obsługi komputera: MS Office.
  8. Komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.

d o d a t k o w e:

 1. Dobra znajomość j. angielskiego,
 2. Doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
  w administracji publicznej lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych lub przy wdrażaniu projektów współfinansowanych w ramach EFS.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w opracowywaniu dokumentacji i wyborze wykonawców raportów/ekspertyz, etc.
 • odbiór wybranych produktów,
 • współpraca z Komitetem Akredytacyjnym,
 • uczestnictwo w spotkaniach Komitetu Akredytacyjnego,
 • organizacja spotkań i przygotowanie protokołów/raportów ze spotkań Komitetu Akredytacyjnego,
 • organizacja spotkań i przygotowanie protokołów/raportów ze spotkań konsultacyjno-informacyjnych,
 • organizacja i przygotowanie protokołów/raportów z warsztatów,
 • prowadzenie dokumentacji projektu w zakresie realizowanych zadań,
 • kontakt i współpraca z akredytowanymi Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej,
 • merytoryczna obsługa platformy e-learningowej, zarządzanie jej treścią,
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją zasady równości,
 • wsparcie Kierownika w zarządzaniu ryzykiem,
 • monitorowanie efektów rzeczowych zadań w projekcie,
 • przygotowywanie informacji o projekcie, poszczególnych produktach projektu, zatwierdzonych przez RP, do umieszczenia na podstronie internetowej,
 • umieszczanie informacji na podstronie projektu oraz jej aktualizacja,
 • udział w promowaniu projektu, udział w różnego rodzaju spotkaniach
  i informowanie o systemie akredytacji oraz o projekcie,
 • udzielanie informacji związanych z realizacją projektu,
 • zlecanie wydruku materiałów,
 • inne zadania zlecone przez Kierownika projektu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (kopie zaświadczeń o zatrudnieniu, o wykonaniu zlecenia/dzieła, itp. lub kopie świadectw pracy), w przypadku ich posiadania,
 • ­opcjonalnie - kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy kandydatek/kandydatów  zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
  Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Wyjazdy służbowe. Wynagrodzenie: ok. 3300 brutto miesięcznie. Możliwe są również nagrody kwartalne oraz szkolenia.

 

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Głównym problemem jest brak łazienki dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, umożliwiająca poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy umożliwiające wjazd osobie na wózku inwalidzkim. W budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

 

Termin nadsyłania dokumentów: 8 września 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego lub wpływu do MRPiPS).

Adres, na który należy przesłać dokumenty w wersji papierowej:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

z dopiskiem: Nabór 6 - akredytacja

 

Prosimy także o przesłanie zgłoszenia w wersji elektronicznej (wyłącznie CV) na adres: beata.kur@mrpips.gov.pl, w tytule maila wpisując: Nabór 6 - akredytacja.

 

Inne informacje:

Etapy, metody oraz techniki naboru:
­- weryfikacja aplikacji pod względem spełniania wymagań formalnych,

- test sprawdzający wiedzę,
­- rozmowa kwalifikacyjna.

 

Punkt 1, wymieniony w punkcie dotyczącym wymagań, oceniany będzie w ramach oceny formalnej, na podstawie przesłanej przez kandydatów dokumentacji.

Punkt 2 oraz wymagania dodatkowe, dotyczące znajomości języka angielskiego, oceniane będą w trakcie testu sprawdzającego wiedzę.

Punkt 3 oceniany będzie w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której oceniana będzie również motywacja do podjęcia pracy na opisanym stanowisku.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie
z osobami, które spełniają wymagania formalne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Dodatkowych informacji udziela: Beata Kur, nr tel. 22 693 47 69, beata.kur@mrpips.gov.pl

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Małgorzata Saracyn ; data modyfikacji: 2020-02-18 12:16:22 przez: Weronika Tomaszewska

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z raportem "Boosting social enterprise development - Good Practice compendium"  (Wzmacnianie rozwoju przedsiębiorczości społecznej - Kompendium dobrych praktyk), który zawiera bogatą kolekcję inicjatyw mających na celu rozwój przedsiębiorczości społecznej. raport został przygotowany przez Komisję Europejską i Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

>>>Raport<<<

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Małgorzata Saracyn ; data modyfikacji: 2020-02-18 12:16:22 przez: Weronika Tomaszewska

Rekomendacje w zakresie weryfikacji statusu przedsiębiorstwa społecznego zostały uzgodnione pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Rozwoju. Dokument powstał w wyniku wniosków wielu projektodawców w związku z watpliwościami odnośnie do precyzyjnego definiowania przedsiębiorstwa społecznego. Celem rekomendacji jest ujednolicenie sposobu weryfikacji statusu przedsiebiorstwa społecznego, w sposób pomocny zarówno dla Ośrodków Wsparcie Ekonomii Społecznej (OWES), jak również działań Instytucji zarządzających RPO. 

W przypadku wątpliwości, pytań lub potrzeby wyjasnień, prosimy kierować je na adres e-mail: pozytek@mrpips.gov.pl

>>>PISMO PRZEWODNIE<<<         >>>REKOMENDACJE<<<   

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Małgorzata Saracyn ; data modyfikacji: 2020-02-18 12:16:22 przez: Weronika Tomaszewska

Szanowni Państwo,

z upoważnienia Pani Dyrektor Moniki Zielińskiej-Choiny uprzejmie informujemy, że Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 13.07.2017 r. ogłosił konkurs uzupełniający nr POWR.02.09.00-IP.03-00-002/17 Wyposażenie przedsiębiorstw społecznych w wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystywania prawa zamówień publicznych" w ramach makroregionu I (woj. kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie)

Konkurs służy wyłonieniu jednego projektu, mającego na celu wyposażenie pracowników przedsiębiorstw społecznych w wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne ubieganie się o zlecenia w ramach zamówień publicznych. Projekt będzie realizowany tylko na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, łódzkiego oraz mazowieckiego.

Regulamin konkursu uzupełniającego nr POWR.02.09.00-IP.03-00-002/17 wraz z załącznikami dostępny jest pod poniższym linkiem:

>>>regulamin konkursu<<<

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Małgorzata Saracyn ; data modyfikacji: 2020-02-18 12:16:22 przez: Weronika Tomaszewska

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z polską wersją raportu GECES "Dalszy rozwój przedsiębiorstw społecznych i gospodarki społecznej"

>>>RAPORT<<<

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Małgorzata Saracyn ; data modyfikacji: 2020-02-18 12:16:22 przez: Weronika Tomaszewska

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konferencji otwierającej realizowany przez BGK program kompleksowego wsparcia podmiotów ekonomii społecznej (PES) z wykorzystaniem zwrotnych form finansowania przedsięwzięć.

Wydarzenie odbędzie się w  Warszawie w dniu 4 kwietnia br., w sali konferencyjnej im. Andrzeja Bączkowskiego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5.

Uczestnictwo w konferencji można potwierdzić wysyłając mail na adres kfps@bgk.pl lub telefonicznie
pod nr (22) 599 82 61.

 Szczegóły wydarzenia znajdują się w linku poniżej:

>>>ZAPROSZENIE<<<

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Małgorzata Saracyn ; data modyfikacji: 2020-02-18 12:16:22 przez: Weronika Tomaszewska

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
ogłasza nabór na specjalistę/specjalistkę ds. procesu akredytacji
w ramach projektu pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

 1.      Informacje podstawowe

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje projekt pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Celem projektu jest stworzenie trwałego i kompleksowego systemu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, zapewniającego najwyższą jakość świadczonych usług.

 2.      Zamawiający

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

Ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

 3.      Wykonawca zadania

Wykonawcą zadania może być osoba fizyczna posiadająca wiedzę z zakresu problematyki ekonomii społecznej oraz realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

 4.      Zakres zadań specjalisty/specjalistki ds. procesu akredytacji:

 • rozwijanie partycypacyjnej formuły zarządzania systemem akredytacji,
 • systematyczne konsultacje założeń dla systemu, procedur oraz standardów,
 • utworzenie forum współpracy poprzez spotkania Komitetu Akredytacyjnego
  z pozostałymi interesariuszami systemu akredytacji,
 • organizacja warsztatów dla przedstawicieli ośrodków wsparcia ekonomii społecznej
  i podmiotów ekonomii społecznej,
 • konsultacja nowych założeń z interesariuszami systemu (m.in. ROPS, OWES, IZ RPO, PES),
 • organizacja i obsługa prac Komitetu Akredytacyjnego,
 • organizacja spotkań informacyjno-konsultacyjnych w regionach,
 • udział w modyfikacji zasad systemu akredytacji, ze szczególnym uwzględnieniem standardów procesu,
 • przygotowanie raportów z wnioskami i rekomendacjami dot. wprowadzenia zmian
  w standardach, wynikających z dokonanych analiz i konsultacji,
 • udzielanie informacji związanych z realizacją projektu,
 • opracowywanie dokumentacji i dokonanie wyboru wykonawców raportów/ekspertyz, etc.
 • odbiór produktów,
 • uczestnictwo w wybranych spotkaniach Komitetu Akredytacyjnego,
 • przygotowywanie protokołów ze spotkań KA,
 • przygotowanie protokołów/raportów ze spotkań konsultacyjno-informacyjnych,
 •  przygotowanie protokołów/raportów z warsztatów,
 • przygotowanie materiałów na spotkania,
 • inne zadania zlecone przez Kierownika projektu.

 

 5.      Wymagania wobec kandydatów

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość problematyki ekonomii społecznej,
 • znajomość systemu akredytacji – AKSES,
  • znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
  • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,

 6.      Forma zatrudnienia

Umowa cywilnoprawna do 31.12.17, 40 h/tydzień.

7.      Kryteria wyboru oferty

O wyborze oferty będą decydowały następujące kryteria:

 • znajomość zagadnień wskazanych w pkt. 5 – 50%
 • cena – 50%

Wybór Wykonawcy zadań nastąpi na podstawie analizy nadesłanych ofert przez komisję złożoną z pracowników Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz rozmowy z potencjalnymi Wykonawcami, mającej na celu weryfikację wiedzy i kompetencji niezbędnych do realizacji zadań.

Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków
i wartości zamówienia.

Zgłoszenia złożone po terminie oraz zgłoszenia nie spełniające kryteriów podanych
w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

 8.      Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Głównym problemem jest brak łazienki dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, umożliwiająca poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy umożliwiające wjazd osobie na wózku inwalidzkim. W budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

 9.      Termin nadsyłania dokumentów (decyduje data nadania)

 

Dokumenty należy nadesłać do dnia   19 marca 2017 r.

Adres, na który należy nadesłać dokumenty:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

Ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

Z dopiskiem: Specjalista/Specjalistka ds. procesu akredytacji

 

Prosimy także o przesłanie zgłoszeń w wersji elektronicznej (wyłącznie CV i proponowane wynagrodzenie brutto w ujęciu miesięcznym) na adres:

weronika.tomaszewska@mrpips.gov.pl w tytule maila wpisując: Specjalista/Specjalistka ds. procesu akredytacji

 

 1. 10.  Kontakt

Wszelkich informacji dotyczących naboru udziela: Weronika Tomaszewska, e-mail: weronika.tomaszewska@mrpips.gov.pl,tel.: 22 693 46-91

 

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Małgorzata Saracyn ; data modyfikacji: 2020-02-18 12:16:22 przez: Weronika Tomaszewska

15.11.2016 r. 

    I.          Podmioty mogące brać udział w zapytaniu.

Zgodnie z art. 15a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 651, ze zm.), niniejsze zapytanie ofertowe zastrzeżone jest wyłącznie dla spółdzielni socjalnych. Oferty złożone przez podmioty nie będące spółdzielnią socjalną nie będą rozpatrywane.

 

 II.          Opis przedmiotu zamówienia.

 1. Zamówienie dotyczy przygotowania, dostawy i podania cateringu (rozłożenie na stołach) do wskazanej sali na terenie Warszawy na spotkanie organizowane przez Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w MRPiPS (KG OHP ul. Tamka 1).
 2. W terminie 12 grudnia 2016 roku Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego planuje organizację następującego spotkań:
 • 1 spotkanie dla 30 osób (1 ciągła przerwa kawowa).
 1. Zamawiający poinformuje wykonawcę o terminie i miejscu spotkania z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż 2 dni przed datą spotkania.
 2. W ramach usługi cateringowej należy przewidzieć 1 ciągłą przerwę kawową dla 30 osóbskładającą się co najmniej z:
  1. kanapek (min. 4 szt. na osobę),
  2. serwisu kawy i herbaty wraz z dodatkami (tj. cukier, cytryna, mleko lub śmietanka),
  3. wody (w butelkach mniejszych niż 1l pojemności, min. 2 butelki na osobę),
  4. soków (min. 330 ml na osobę),
  5. ciastek (różne rodzaje, min. 4 na osobę),
  6. ciast (min. 2 porcje na osobę),
  7. owoców (min. 2 porcje na osobę)
 3. Usługa obejmuje również:
 • dostarczenie usługi na miejsce jej świadczenia, a następnie jej odbiór;
 • obsługę w trakcie spotkania;
 • dostarczenie pełnej zastawy stołowej (wraz z obrusami, wyklucza się wykorzystanie zastawy jednorazowego użytku) oraz niezbędnego wyposażenia (termosy, warniki etc.).

 

    III.     Sposób przygotowania i złożenia oferty.

 1. Oferta zawiera szczegółową wycenę usługi (na osobę oraz całość) w podziale na kwoty netto i brutto.
 2. Wykonawca winien uwzględnić w ofercie wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 3. Oferta zawiera także proponowane przez Wykonawcę menu dla jednej osoby.
 4. Cena zamówienia nie ulega zmianie w trakcie jego realizacji.
 5. Oferta powinna być:
 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • podpisana czytelnie przez wykonawcę.
 1. Ofertę należy przesłać na adres aleksandra.krugly@mrpips.gov.pl do dnia 22 listopada br. Oferty złożone po tym terminie lub w innej formie nie będą rozpatrywane.

 

    IV.     Ocena ofert i ogłoszenie wyniku postępowania.

 1. Podczas oceny ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 • cena za pakiet w wersji minimum;
 • doświadczenie wykonawcy usługi;
 • czas realizacji usługi od momentu złożenia zamówienia.
 1. Wykonawca o wyborze jego oferty zostanie poinformowany przez Wykonawcę za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

 

  V.          Kontakt z Zamawiającym.

Dodatkowych informacji udziela Aleksandra Krugły pod nr tel. 22 693-48-50.

POWER

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Małgorzata Saracyn ; data modyfikacji: 2020-02-18 12:16:22 przez: Weronika Tomaszewska

Konkurs pn. "Działania rzecznicze i doradztwo na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej" w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej PO WER.

 

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla części II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), ogłasza konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/16 na realizację projektów w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.

 

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu przeprowadzenie działań rzeczniczych i doradztwa na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej.

Uczestnikami projektu są przedstawiciele działów urzędów marszałkowskich odpowiedzialnych za planowanie strategiczne w regionie (w szczególności w zakresie wsparcia rozwoju ekonomii społecznej i finansowania tych działań z EFS), przedstawiciele regionalnych ośrodków polityki społecznej, członkowie Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej i innych ciał opiniodawczo-doradczych na poziomie regionu.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu

Liderem partnerstwa (Wnioskodawcą), zgodnie z kryterium dostępu musi być:

 

 • organizacja pozarządowa lub,
 • uczelnia i podmiot uczestniczący w kształceniu na poziomie wyższym lub,
 • jednostka naukowa, w tym instytut badawcza.

 

Alokacja

Alokacja na konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/16 wynosi 7 000 000 zł.

Do dofinansowania zostanie wybrany jeden projekt.

 

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 26.08.2016 r. do dnia 13.09.2016 r.

Wnioski należy składać osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa lub od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.16 do 16.15. Istnieje także możliwość złożenia wniosku o dofinasowanie projektu w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dodatkowo wnioski w formie dokumentu elektronicznego należy złożyć za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl.

 

Dodatkowe informacje

Pytania można kierować na adres poczty elektronicznej: rzecznictwo@efs.mrpips.gov.pl

 

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu wraz załącznikami dostępny jest na stronie naboru wniosków w konkursie nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/16.

 

Ogłoszenie pochodzi ze strony www.efs.mrpips.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Małgorzata Saracyn ; data modyfikacji: 2020-02-18 12:16:22 przez: Weronika Tomaszewska

Informacja dotycząca wyboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pozakonkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej”

 

Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jako beneficjent realizujący projekt pozakonkursowy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217), ogłosił otwarty nabór partnerów, trwający w dniach 2 – 23 czerwca br., w celu wspólnej realizacji projektu pn. System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.

 

W odpowiedzi na ogłoszenie do Departamentu Pożytku Publicznego wpłynęło 5 ofert następujących podmiotów:

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu,
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 • Uniwersytet Warszawski.

 

Przy ocenie ofert Komisja brała pod uwagę następujące kryteria:

 1. Zgodność działania partnera z celami partnerstwa,
 2. Doświadczenie w realizacji projektów w zakresie ekonomii społecznej,
 3. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby),
 4. Koncepcja sposobu realizacji działań w ramach projektu,
 5. Proponowany zakres współpracy w trakcie przygotowania projektu.

 

W wyniku oceny Komisja dokonała wyboru następujących ofert, w związku z przyznaniem im najwyższej punktacji:

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu,
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,
 • Uniwersytet Warszawski.

 

Biorąc pod uwagę zakres tematyczny projektu oraz alokację finansową, Komisja podjęła decyzję o wyborze trzech partnerów.

 

Oferty charakteryzowały się bardzo wysokim stopniem zgodności profilu potencjalnych partnerów z celami partnerstwa, wykazanym wieloletnim i wszechstronnym doświadczeniem w realizacji projektów w obszarze ekonomii społecznej, a także w kreowaniu, wdrażaniu lub wspieraniu wdrażania polityk publicznych oraz adekwatnym potencjałem, zarówno pod względem kadry merytorycznej, jak i zaplecza infrastrukturalnego.

Wybrane oferty są zgodne z obowiązującymi dokumentami strategicznymi, programowymi (ze szczególnym naciskiem na Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej) oraz realizowaną przez Departament Pożytku Publicznego polityką publiczną w zakresie ekonomii społecznej.

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Małgorzata Saracyn ; data modyfikacji: 2020-02-18 12:16:22 przez: Weronika Tomaszewska


Ogłoszenie otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pn. System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jako beneficjent realizujący projekt pozakonkursowy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217), ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pn. System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej.

 

Projekt, którego beneficjentem jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, będzie wdrażany w Partnerstwie w latach 2016-2020, a jego szacunkowa wartość wynosi:
4 200 000 zł. Liderem projektu będzie Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (DPP MRPiPS). Jednocześnie DPP MRPiPS, pełniący funkcję Krajowego Sekretariatu Ekonomii Społecznej, będzie odgrywać kluczową rolę w zakresie nadzoru merytorycznego nad projektem oraz wyznaczania kierunków działań.

 

Zgodnie z zapisami Planu Działania PO WER na rok 2016 podmiotami, które mogą pełnić funkcję Partnera w projekcie są:

•          Uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) lub instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U z 2016 r. poz. 371);

•          Podmioty odpowiedzialne za koordynowanie działań na rzecz sektora ekonomii społecznej w regionie (w rozumieniu art. 21 pkt. 4a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)).

 

Celem Partnerstwabędzie wspólna realizacja projektu zmierzającego do stworzenia partycypacyjnego systemu zarządzania polityką publiczną w obszarze ekonomii społecznej, w szczególności zgodnie z zapisami Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES).

 

W projekcie przewidziano do realizacji następujące działania:

 

 1. Stworzenie partycypacyjnego międzysektorowego forum przy ministrze właściwym ds. zabezpieczenia społecznego, z udziałem Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (złożonego z przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego i lokalnego oraz w połowie z przedstawicieli sektora ekonomii społecznej) jako przestrzeni dla ogólnopolskiej współpracy, posiadającego w szczególności funkcje: opiniodawcze, doradcze, analityczne odnośnie do realizowanych działań (w tym komplementarności działań  na poziomie krajowym oraz regionalnym). Forum będzie także sprawować funkcje inicjowania i rekomendowania nowych działań, wymiany doświadczeń i informacji w sferze ekonomii społecznej; współpracy z Komitetem Akredytacyjnym oraz innymi instytucjami, odpowiedzialnymi za inicjowanie i wdrażanie polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej.

2.      Stworzenie partycypacyjnego mechanizmu oceny istniejących oraz wypracowywania propozycji nowych form i instrumentów wsparcia ekonomii społecznej,
w szczególności w następujących obszarach tematycznych:

·         strategicznych i programowych - w tym opracowanie narzędzia umożliwiającego tworzenie programów ekonomii społecznej na poziomie regionalnym i lokalnym oraz doradztwo dla regionów w tym zakresie; dokonywanie przeglądów realizacji polityk publicznych w zakresie ekonomii społecznej, stanu realizacji zapisów strategii i programów rozwoju oraz wydawanie opinii o koniecznych modyfikacjach strategii lub programów rozwoju w odniesieniu do ekonomii społecznej;

·         prawnych - w tym propozycje rozwiązań l legislacyjnych  stymulujących rozwój sektora ekonomii społecznej (udział interesariuszy oraz ekspertów w przeglądzie procesów legislacyjnych, obejmującym w szczególności ustawodawstwo w obszarze spraw społecznych, rynku pracy, zatrudnienia socjalnego, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, zamówień publicznych, przedsiębiorczości itd.);

·         finansowych - w tym wypracowanie nowej oferty wsparcia zwrotnego na rzecz rozwoju podmiotów ekonomii społecznej;

·         edukacyjnych - w tym przygotowanie programu upowszechniania przedsiębiorczości społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności spółdzielczości uczniowskiej;

·         monitorowania i ewaluacji - inicjowanie badań w zakresie ekonomii społecznej, opiniowanie corocznych raportów z realizacji KPRES i stanu ekonomii społecznej w Polsce, rozwijanie i upowszechnianie metodologii badań dotyczących sektora ekonomii społecznej, przygotowanie do wdrożenia stałych mechanizmów mierzenia oddziaływania społecznego podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych i poziomu kapitału społeczno-ekonomicznego w ekonomii społecznej, opracowanie koncepcji systemowego wykorzystania i włączania metod i narzędzi mierzenia społecznej wartości dodanej w ramach polityk publicznych, indeksacja jakości polityk publicznych z wykorzystaniem narzędzia badania społecznej wartości dodanej;

·         współpracy z regionalnymi koordynatorami wsparcia ekonomii społecznej,
w tym zaangażowanie przedstawicieli samorządów wojewódzkich w działania we wskazanych powyżej obszarach tematycznych.

3.      Stworzenie mechanizmu koordynacji działań w obszarze ekonomii społecznej na poziomie centralnym, finansowanych zarówno ze środków europejskich, jak i budżetu państwa, m. in. poprzez określenie funkcji Krajowego Sekretariatu Ekonomii Społecznej w ramach struktury organizacyjnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz piecza nad realizacją regionalnych programów rozwoju ekonomii społecznej. Sekretariat będzie stworzony w ramach  projektu (jego powołanie zostało przewidziane w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej), a odpowiedzialny będzie m.in. za: obsługę organizacyjno-biurową partycypacyjnego międzysektorowego forum poprzez realizację decyzji i wniosków Komitetu, przygotowywanie zadań publicznych związanych m.in. z działaniami akredytacyjnymi, innowacyjnymi oraz zbieranie i udostępnianie, w tym przygotowanie raportów, inicjowanie debaty publicznej na temat miejsca i roli ekonomii społecznej w politykach publicznych.

4.      Zarządzanie(zarządzanie projektem w oparciu o sprawdzone standardy zarządzania projektami, obsługa finansowa projektu, w tym m.in. przygotowywanie zbiorczych wniosków o płatność).

 

Lider projektu zastrzega sobie udział w zadaniach realizowanych przez Partnera, m. in. poprzez uczestniczenie w procesach decyzyjnych dotyczących kierunków prac koncepcyjnych i merytorycznych, udział w spotkaniach wewnętrznych Partnera, udział w konsultowaniu roboczych wersji dokumentów przygotowywanych przez Partnera.  Oferent powinien w ofercie określić proponowany podział zadań pomiędzy Lidera i Partnera. Ostateczny podział zadań zostanie określony w umowie partnerskiej.

 

Obligatoryjne wymagania w stosunku do Partnera:

 

1. Zgodność działalności statutowej potencjalnego partnera z działaniami zaplanowanymi w projekcie.

2. Doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów w zakresie ekonomii społecznej, w rozumieniu zapisów KPRES, w tym w co najmniej dwóch z następujących obszarów tematycznych: a) strategicznym i programowym; b) prawnym; c) finansowych;
d) edukacyjnym; e) monitorowania i ewaluacji; f) współpracy z regionalnymi koordynatorami wsparcia ekonomii społecznej.

3.      Partner powinien mieć udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie
w co najmniej jednym z zakresów:

a)      prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze ekonomii społecznej
o wymiarze systemowym;

b)      prowadzenia działań edukacyjnych w obszarze ekonomii społecznej;

c)      działań wspierających budowanie i wdrażanie regionalnych i lokalnych strategii rozwoju społeczno-gospodarczego;

d)     świadczenia pomocy doradczej i szkoleniowej dla urzędów administracji publicznej.

4. Posiadanie zasobów niezbędnych do realizacji projektu (kadry, sprzęt techniczny, infrastruktura, potencjał finansowy).

5. Uczestnictwo Partnera w realizacji projektu na każdym jego etapie, w tym wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie, wspólne zarządzanie projektem (przy czym Partner może uczestniczyć w realizacji wszystkich, lub tylko wybranych zadań w projekcie).

6. Dyspozycyjność zespołu projektowego Partnera na terenie Warszawy przez pełen okres przygotowania i realizacji projektu, a także w przypadku konieczności prowadzenia prac związanych z rozliczaniem projektu po okresie jego realizacji.

 

Każdy Partner może złożyć jeden wniosek, który zawiera w szczególności:  

1. Dane Partnera, w tym w szczególności pełna nazwa instytucji, adres siedziby i dane teleadresowe, osoby uprawnione do reprezentowania instytucji.

2. Opis posiadanego doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze, w tym okres realizacji, wartość projektu, zakres odpowiedzialności i opis realizowanych zadań. 

3. Propozycje dotyczące wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie – merytoryczne i związane z zarządzaniem, organizacyjne, techniczne) wraz ze szczegółowym opisem sposobu realizacji proponowanych działań w ramach projektu.

4. Deklarację współpracy z Beneficjentem przy przygotowaniu projektu oraz jego rozliczaniu (stanowiącą odrębne oświadczenie).

5. Zgodnie z art. 33 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, umowa partnerska nie może być zawarta pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), jak również z podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania.

W związku z powyższym, wszystkie podmioty wyłonione w ramach niniejszego naboru będą zobowiązane do złożenia oświadczeń o braku powiązań[1] w stosunku do pozostałych wnioskodawców wybranych w ramach naboru. Termin złożenia oświadczenia wskaże Lider projektu.

 

Wraz z ofertą należy przedłożyć:

1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

2. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem
z Krajowego Rejestru Sądowego).

3. Aktualny statut podmiotu.

4. Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za ostatni rok (sprawozdanie merytoryczno-finansowe nie dotyczy podmiotów z sektora finansów publicznych).

5. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych, ani wobec innych podmiotów.

6. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i przygotowanie fachowe osób odpowiedzialnych za realizację działań projektowych (w podziale na zadania zarządcze
i merytoryczne).

7. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.

 

Przy wyborze partnera oceniana będzie w szczególności:

1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.

2. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.

3. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby).

4. Koncepcja sposobu realizacji działań w ramach projektu.

5. Deklarowany zakres współpracy w trakcie przygotowania projektu.

 

 

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

1.      Wyboru tylko jednego partnera do wspólnej realizacji projektu.

2.      Wnioskowania o dodatkowe wyjaśnienia/uszczegółowienie przesłanych ofert w trybie roboczym (drogą elektroniczną).

3.      Negocjowania warunków realizacji zadania.

4.      Unieważnienia naboru.

 

Zastrzega się, że pierwszy rok realizacji projektu, tj. 2016, może mieć charakter refundacyjny – refundacja kosztów poniesionych przez partnera może nastąpić w roku 2017.

 

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną (bez załączników) na adres: Marta.Chydrasinska@mrpips.gov.pl oraz Andrzej.Radniecki@mrpips.gov.pl oraz pocztą tradycyjną z podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania instytucji na adres: Departament Pożytku Publicznego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa (z dopiskiem Partnerstwo – Projekt koordynacyjny ES), w terminie do 23 czerwca 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego). Wyniki naboru partnerów zostaną opublikowane na stronie www.pozytek.gov.plw terminie do 14 dni od zakończenia naboru.

 

Partnerzy, realizujący wspólnie projekt partnerski, są zobowiązani do przestrzegania
i stosowania zapisów określonych w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

 


[1] Oświadczenie o:

a) braku powiązań pomiędzy podmiotami tj. powiązań w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) , co wynika z przepisów art. 33 ust. 6 ustawy,

b) braku powiązań pomiędzy podmiotami tj. powiązań, w których podmioty mogą wywierać na siebie nawzajem dominujący wpływ poprzez powiązania osobowe istniejące między tymi podmiotami, mają którekolwiek  z następujących relacji ze sobą nawzajem i tym samym nie mają możliwości nawiązania ze sobą równoprawnych relacji partnerskich.

 

 

 

 

 

 

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Małgorzata Saracyn ; data modyfikacji: 2020-02-18 12:16:22 przez: Weronika Tomaszewska

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w konferencji pt.:
„Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w Polsce”.


Konferencja odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2016 r., w godz. 11-16, w siedzibie Ministerstwa
w Warszawie, ul. Nowogrodzka 1/3/5, sala im. A. Bączkowskiego (nr 107). Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 10.30.
Wspieranie rozwoju ekonomii społecznej jest jednym z priorytetowych działań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podmioty ekonomii społecznej przyczyniają się do wzrostu zatrudnienia poprzez aktywizację zawodową grup szczególnie zagrożonych na rynku pracy. Wzmacnianie kapitału ludzkiego oznacza w tym wypadku nie tylko budowanie konkretnych kompetencji zawodowych, ale także kształtowanie aktywnych postaw, kultury pracy i poczucia wpływu na własne życie. Tym samym przedsiębiorczość społeczna jest istotnym instrumentem integracji społecznej. Kolejnym ważnym elementem jest budowanie kapitału społecznego. Większość działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo społeczne ma związek z funkcjonowaniem wspólnoty lokalnej, wynika z jej potrzeb
i potencjału, zgodnie z zasadą pomocniczości. Lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów przyczynia się do wzmacniania konkurencyjności miejscowej gospodarki, a także – docelowo – do zwiększenia dostępności usług użyteczności publicznej, zaspakajających ważne potrzeby, których mieszkańcy społeczności lokalnych nie są w stanie zaspokoić samodzielnie.
Zapraszamy do udziału w konferencji w szczególności przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, Instytucji Zarządzających RPO.
Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 18 kwietnia 2016 r. na adres e-mail: Anna.Skorza@mpips.gov.pl, tel.: 022 693 45 44 – wraz ze wskazaniem reprezentowanej instytucji.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o roboczy kontakt: Andrzej Radniecki, tel.: 022 693 47 34, Andrzej.Radniecki@mpips.gov.pl
Uwaga: ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.


PROGRAM KONFERENCJI

Program konferencji
pn. Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w Polsce
w dniu 21 kwietnia 2016 r.
MRPiPS, ul. Nowogrodzka 1/3/5, sala nr 107 • 11.00 – 11.10. Powitanie gości – Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

 •  11.10 – 11.30. Sekretarz Stanu w MRPiPS Krzysztof Michałkiewicz.  

Wprowadzenie – kierunki prac nad ustawą regulującą sektor ekonomii społecznej.

 • 11.30 – 12.00. Wsparcie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (dotacje na tworzenie miejsc pracy, infrastruktura usług wsparcia - OWES, koordynacja ekonomii społecznej). Omówienie kierunku prac nad aktualizacją „Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020”;  – Piotr Krasuski, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Rozwoju;;

 

 •  12.00 – 12.30. Wsparcie krajowe w ramach PO WER 201

- wyposażenie przedsiębiorstw społecznych w wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania prawa zamówień publicznych;

- sieciowanie OWES i koordynacja współpracy sieci OWES z innymi sieciami np. Krajową Siecią Usług, Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, Lokalnymi Grup Działania itp. oraz podnoszenie kompetencji kadr OWES, w tym w   zakresie          standardów usług OWES; przygotowanie konsultantów OWES do wspierania PES w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne;
- działania rzecznicze i doradztwo na poziomie regionalnym i ponadregionalnym
w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej oraz współpraca w tym zakresie z ROPS;
- koordynacja wsparcia ekonomii społecznej z poziomu centralnego, zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej (akredytacja OWES), monitorowanie sektora ekonomii społecznej – działania MRPiPS;

- Andżelika Wardęga, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w MRPiPS; • 12.30 – 12.50. Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej za pomocą zwrotnych instrumentów finansowych (pożyczki, reporęczenia); – Anna Gajewska, Dyrektor Departamentu Programów Europejskich, Bank Gospodarstwa Krajowego;

 

 • 12.50 – 13.10. Preferencje dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;

- Piotr Krasuski, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Rozwoju;

-  Marek Kowalski, Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich; •  13.10 – 13.50. Podmioty ekonomii społecznej jako realizatorzy usług społecznych użyteczności publicznej – potencjał, możliwości, wyzwania – przedstawiciel Zespołu ds. Społecznych Rady Działalności Pożytku Publicznego – Cezary Miżejewski.


Przerwa kawowa 13.50. - 14.10.

 

 •  14.10 – 15.45.

Jak razem zbudować silny sektor ekonomii i przedsiębiorczości społecznej? O potrzebach,  możliwościach i wyzwaniach w panelu stanowiącym komentarz do wcześniejszych wystąpień oraz dyskusja z salą nt. potrzeb, oczekiwań, wyzwań, możliwości wspierania sektora ekonomii społecznej.

Moderator: Karolina Cyran-Juraszek,

Uczestnicy:

Przedsiębiorcy społeczni oraz podmioty integracji społecznej:
Ks. Jacek Dziel – spółdzielnia socjalna „Nazaret”,
Mariusz Andrukiewicz - Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem", Sergiusz Kieruzel – Fundacja Nowy Staw Lublin,
Ewa Żmuda – Wrocławskie Centrum Integracji Społecznej,
Tomasz Mika – Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi,
Łukasz Pisarski – Warsztat Terapii Zajęciowej, Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym.

Infrastruktura wsparcia:
Peter Wołkowiński – OWES „Dobra robota”, Gdańsk,
Tomasz Mika – Ogólnopolski Związek Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej
i innych Przedsiębiorstw Społecznych.

Instytucje publiczne:
Aleksandra Andrzejewska – ROPS w Poznaniu,
Joanna Miela – Instytucja Zarządzająca RPO – Urząd Marszałkowski Woj. Podkarpackie.

 • 15.45 – 16.00. Podsumowanie. Sekretarz Stanu Krzysztof Michałkiewicz.

 

Załączniki:

1. Zaproszenie na konfenencję POBIERZ

2. Program POBIERZ

 

 

 

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Małgorzata Saracyn ; data modyfikacji: 2020-02-18 12:16:22 przez: Weronika Tomaszewska

Nabór kandydatów na ekspertów do wykazu prowadzonego w PO WER: obszar „Integracja społeczna”, dziedzina Instrumenty finansowe wykorzystywane na rzecz rozwoju ekonomii społecznej

 

Ministerstwo Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej, jako Instytucja Pośrednicząca (IP) w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), na podstawie Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, zaprasza do składania dokumentów uprawniających do wpisu do wykazu kandydatów na ekspertów, o którym mowa w art. 49 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, prowadzonego przez IP PO WER w obszarze:

 

Integracja społecznadziedzina Instrumenty finansowe wykorzystywane na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

 

Warunki dla kandydatów na ekspertów:

O wpis do wykazu kandydatów na ekspertów[1] w obszarze „Integracja społeczna”
w dziedzinie Instrumenty finansowe wykorzystywane na rzecz rozwoju ekonomii społecznej mogą ubiegać się kandydaci, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 

a)     korzystają z pełni praw publicznych,

b)    posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

c)     nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

d)    nie są pracownikami instytucji zaangażowanej w realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pełniącej funkcję Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej,

e)     posiadają wiedzę, umiejętności lub wymagane uprawnienia w obszarze objętym programem operacyjnym, w ramach którego jest dokonywany wybór projektu,

f)     posiadają wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji Programu Wiedza Edukacja Rozwój[2].

 

Szczegółowe wymagania w zakresie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt.1 lit.e:

Osoba ubiegająca się o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów PO WER w przedmiotowym obszarze powinna obligatoryjnie posiadać:

 

a)     doświadczenie w pracy zawodowej, naukowej lub społecznej w zakresie ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej, i jednocześnie

b)    wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii lub finansów lub bankowości oraz: minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w instytucjach finansowych przy obsłudze zwrotnych instrumentów finansowych lub w pracy naukowej w tym zakresie, lub

c)     wykształcenie wyższe i: minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w instytucjach finansowych przy obsłudze zwrotnych instrumentów finansowych lub w pracy naukowej w tym zakresie.

Wniosek kandydata musi zawierać:

 

 • wypełniony formularz wniosku o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów, o którym mowa w art. 49 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 prowadzonego przez IP PO WER
  w obszarze „Integracja społeczna” w dziedzinie Instrumenty finansowe wykorzystywane
  na rzecz rozwoju ekonomii społecznej
  (zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1, dostępnym na stronie internetowej: www.kapitalludzki.gov.pl),

 

 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, zgodnie z wymogami wskazanymi powyżej,

 

 • zgodę kandydata na eksperta na przetwarzanie danych osobowych oraz na umieszczenie danych osobowych w wykazie kandydatów na ekspertów (zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 2, dostępnym na stronie internetowej: www.kapitalludzki.gov.pl),

 

 • oświadczenie kandydata na eksperta o spełnianiu przesłanek określonych w art. 49 ust. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.) oraz Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 (zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 3, dostępnym na stronie internetowej: www.kapitalludzki.gov.pl),

 

Miejsce i termin składania dokumentów:


Dokumenty aplikacyjne (w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach
PO WER - w obszarze „Integracja społeczna” w dziedzinie Instrumenty finansowe wykorzystywane
na rzecz rozwoju ekonomii społecznej
należy przesłać pocztą na adres:


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

 

w terminie do dnia 15.01.2016 r. (decyduje data wpływu do adresata). Dokumenty niekompletne, złożone po terminie lub niespełniające powyższych warunków pozostaną bez rozpatrzenia.


Analiza zgłoszonych wniosków zostanie dokonana przez IP w terminie do 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków.

 

Informacje dodatkowe:

 

Procedura kwalifikacyjna naboru kandydatów na ekspertów PO WER w obszarze „Integracja społeczna” w dziedzinie Instrumenty finansowe wykorzystywane na rzecz rozwoju ekonomii społecznej będzie dwuetapowa:

 

 

 

pierwszy etap obejmuje weryfikację spełnienia kryteriów formalnych oraz warunków, o których mowa w pkt. 1 lit. a – e, przez IP PO WER, która dokona oceny zgłoszonych wniosków w oparciu

 • o przesłane przez kandydatów na ekspertów dokumenty,
 • w drugim etapie zostanie zweryfikowane spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 1 lit. f.
  Osoby ubiegające się o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów, które pomyślnie przejdą pierwszy etap procedury kwalifikacyjnej zostaną zobligowane do zrealizowania w terminie określonym przez IP PO WER programu szkoleniowego, o którym mowa w Podrozdziale 10.2 – Polityka szkoleniowa Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014 – 2020, tj. ukończenia szkolenia e-learningowego m.in. z zakresu kwalifikowalności wydatków w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS oraz innych zakresów wskazanych przez IP PO WER.

 

Do wykazu kandydatów na ekspertów zostaną wpisane osoby, które otrzymają pozytywny wynik
w pierwszym etapie procedury kwalifikacyjnej oraz uzyskają certyfikat potwierdzający ukończenie wymaganego zakresu programu szkoleniowego.

 

Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą procedurę kwalifikacyjną, zostaną wpisani do wykazu kandydatów
na ekspertów prowadzonego przez IP PO WER w obszarze „Integracja społeczna” w dziedzinie ekonomii społeczna i inżynieria finansowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
i poinformowani drogą elektroniczną o tym fakcie w ciągu 14 dni od daty wpisu do wykazu.

W przypadku podjęcia decyzji o nieumieszczaniu danej osoby w wykazie kandydatów na ekspertów,
IP PO WER poinformuje pisemnie o przyczynach tej decyzji osobę ubiegającą się o status kandydata na eksperta.

 

Wykaz kandydatów na ekspertów, który będzie zawierał: imię i nazwisko kandydata na eksperta, adres poczty elektronicznej oraz obszar i dziedzinę objętą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Departamentu Wdrażania EFS: www.kapitalludzki.gov.pl.

 

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zastrzega sobie prawo do nieodsyłania przedłożonych dokumentów.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z panią Anną Stanisławską-Brylską, tel. 022 461 63 26, anna.stanislawska-brylska@mrpips.gov.pl

Załączniki:

 

Załącznik Nr 1 Formularz wniosku o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów.

Załącznik Nr 2 Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych i ich umieszczenie w wykazie  ekspertów.

Załącznik Nr 3 Oświadczenie kandydata.

[1] Kandydat na eksperta, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.). Kandydaci na ekspertów mogą uczestniczyć jako eksperci w wyborze projektów do dofinansowania w ramach PO WER.

 

[2] Weryfikacja spełnienia warunku dotyczącego posiadanie przez kandydata na eksperta wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji PO WER zostanie przeprowadzona poprzez ukończenie szkolenia na e-platformie.

 

 

 

 

 

 

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Małgorzata Saracyn ; data modyfikacji: 2020-02-18 12:16:22 przez: Weronika Tomaszewska

Publikacja Spółdzielnie socjalne na rzecz wspólnot samorządowych Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej, dokumenty rządowe i samorządowe, przykładyZachęcamy do zapoznania się z publikacją „Spółdzielnie socjalne na rzecz wspólnot samorządowych”.

Publikacja została przygotowana i wydana przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych w ramach partnerskiego projektu systemowego pn. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, nad którym nadzór merytoryczny sprawowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Publikacja oparta została na przyjętych 5 sierpnia 2015 roku rekomendacjach Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie współpracy JST ze spółdzielniami socjalnymi w procesie realizacji usług społecznych użyteczności publicznej.

Zawarte w materiale praktyczne wskazówki oraz przydatne dokumenty mogą okazać się pomocne w praktycznym planowaniu, wdrażaniu i lepszym wykorzystaniu potencjału spółdzielczości socjalnej w zaspokajaniu potrzeb lokalnych społeczności w oparciu o lokalne zasoby. Dokument, wskazuje metodycznie i merytorycznie ramy współpracy, które rozwinięto o praktyczne przykłady oraz przydatne dokumenty.

Jego znaczenie i oddziaływanie dotyczy także innych podmiotów ekonomii społecznej
oraz organizacji pozarządowych działających lokalnie ponieważ dzięki wprowadzeniu świadomej polityki aktywizacji społeczno-zawodowej oraz zwiększaniu dostępności usług użyteczności publicznej z wykorzystaniem potencjału ekonomii społecznej można mieć istotny wpływ na wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców.

Pobierz publikację „Spółdzielnie socjalne na rzecz wspólnot samorządowych” w formacie:

PDF, EPUB lub MOBI

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Małgorzata Saracyn ; data modyfikacji: 2020-02-18 12:16:22 przez: Weronika Tomaszewska

OECD i KE poszukują dobrych praktyk w zakresie działań i polityk wspierających powstawanie i rozwój przedsiębiorstw społecznych. Zachęcamy do nadsyłania informacji.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wraz z Komisją Europejską rozpoczęły wspólne działania na rzecz zwiększenia widoczności przedsiębiorstw społecznych w krajach Unii Europejskiej. Częścią projektu jest prezentacja dobrych praktyk w obszarze działań i polityk wspierających rozwój ekonomii społecznej na poziomie krajowym i międzynarodowym. Celem pokazania tych inicjatyw jest ukazanie krajom członkowskim i regionom UE w jaki sposób mogą tworzyć korzystne dla przedsiębiorczości społecznej ramy rozwoju na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

Obecnie OECD i KE zbierają krótkie opisy takich inicjatyw. Abstrakt przygotowany po angielsku powinien zawierać maksimum 500 słów i zostać przesłany do dnia 30 października na adres antonella.noya@oecd.org i stellina.galitopoulou@oecd.org. Co ważne – nie chodzi o przykłady dobrze działających przedsiębiorstw społecznych tylko o projekty – finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, innych funduszy strukturalnych, programów krajowych i ponadnarodowych – których celem było wspieranie i rozwijanie przedsiębiorstw społecznych.

Abstrakt powinien zawierać:

 • Nazwę inicjatywy i kraj, w którym była realizowana
 • Opis celów, założeń, problemów, z którymi miała się mierzyć inicjatywa
 • Opis jakie narzędzia zostały użyte (warsztaty, wsparcie finansowe itd.)
 • Jakie działania zostały podjęty i jakie ew. wyzwania napotkała inicjatywa
 • Możliwości zastosowania inicjatywy w innych regionach i krajach

W opisie powinna się znaleźć również informacja o źródłach i wysokości finansowania projektu.

Kompendium przygotowane przez OECD i KE będzie zawierało opisy oraz analizę 20 przykładów inicjatyw, działań i polityk wspierających powstawanie i rozwój przedsiębiorstw społecznych. Na potrzeby projektu przedsiębiorstwo społeczne zdefiniowano w sposób szeroki, zaprezentowany w Social Business Initiative (http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/docs/COM2011_682_en.pdf).

Źródło: ekonomiaspoleczna.pl

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Małgorzata Saracyn ; data modyfikacji: 2020-02-18 12:16:22 przez: Weronika Tomaszewska

Informacja dotycząca wyboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pozakonkursowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej”

 

Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, jako beneficjent realizujący projekt pozakonkursowy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, ogłosił otwarty nabór partnerów, trwający w dniach 10 sierpnia – 6 września br., w celu wspólnej realizacji projektu pn. System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.

 

W odpowiedzi na ogłoszenie do Departamentu Pożytku Publicznego wpłynęło 8 ofert.

 

Ocenie zostały poddane następujące oferty:

 1. Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
 2. Fundacja Fundusz Współpracy
 3. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
 4. Instytut Rozwoju Służb Społecznych
 5. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wraz z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Małopolskim Funduszem Ekonomii Społecznej
 6. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Szczecinie
 7. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
 8. Uniwersytet Warszawski

 

Przy ocenie ofert Komisja brała pod uwagę następujące kryteria:

 1. Zgodność działania partnera z celami partnerstwa. 
 2. Doświadczenie w realizacji projektów w zakresie ekonomii społecznej.    
 3. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby).
 4. Koncepcja sposobu realizacji działań w ramach projektu.
 5. Proponowany zakres współpracy w trakcie przygotowania projektu.

 

W wyniku oceny Komisja dokonała następującego wyboru, kierując się kryterium najwyższej liczby przyznanych punktów:

 

 1. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wraz z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Małopolskim Funduszem Ekonomii Społecznej
 2. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

 

Biorąc pod uwagę zakres tematyczny projektu oraz alokację finansową, Komisja podjęła decyzję o wyborze dwóch partnerów.

 

Ofert charakteryzowały się bardzo wysokim stopniem zgodności profilu potencjalnych partnerów z celami partnerstwa, wykazanym wieloletnim i wszechstronnym doświadczeniem w realizacji projektów w obszarze ekonomii społecznej, a także w kreowaniu, wdrażaniu/wspieraniu wdrażania polityk publicznych oraz adekwatnym potencjałem, zarówno pod względem kadry merytorycznej, jak i zaplecza infrastrukturalnego.

Wybrane oferty są zgodne z obowiązującymi dokumentami strategicznymi, programowymi (ze szczególnym naciskiem na Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej) oraz realizowaną przez DPP polityką publiczną w zakresie ekonomii społecznej.

 

 

 

 


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Małgorzata Saracyn ; data modyfikacji: 2020-02-18 12:16:22 przez: Weronika Tomaszewska

OTWARTY NABÓR PARTNERÓW

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej, jako beneficjent realizujący projekt pozakonkursowy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pn. System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej.

 

Projekt, którego beneficjentem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, będzie wdrażany w Partnerstwie w latach 2015-2020, a jego szacunkowa wartość wynosi: 4 200 000 zł. Liderem projektu będzie Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (DPP MPiPS). Jednocześnie DPP MPiPS, pełniący funkcję Krajowego Sekretariatu Ekonomii Społecznej, będzie odgrywać kluczową rolę w zakresie nadzoru merytorycznego nad projektem oraz wyznaczania kierunków działań.

 

Celem Partnerstwa będzie wspólna realizacja projektu zmierzającego do stworzenia partycypacyjnego systemu zarządzania politykami publicznymi w obszarze ekonomii społecznej, w szczególności zgodnie z zapisami Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES).

 

W projekcie przewidziano do realizacji następujące działania:

 

 1. Stworzenie partycypacyjnego międzysektorowego forum przy ministrze właściwym ds. zabezpieczenia społecznego, zainicjowane przez Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej jako przestrzeni dla ogólnopolskiej współpracy międzysektorowej, posiadającego w szczególności funkcje: opiniodawcze, doradcze, analityczne odnośnie do realizowanych działań (w tym komplementarności działań na poziomie krajowym oraz regionalnym). Forum będzie także sprawować funkcje inicjowania i rekomendowania nowych działań, wymiany doświadczeń i informacji, uczestniczenia w procesach decyzyjnych w ramach polityki publicznej w sferze ekonomii społecznej, współpracy z Komitetem Akredytacyjnym oraz innymi instytucjami, odpowiedzialnymi za inicjowanie i wdrażanie polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej.
  1. Stworzenie partycypacyjnego mechanizmu oceny istniejących oraz wypracowywania propozycji nowych form i instrumentów wsparcia ekonomii społecznej, w szczególności w następujących obszarach tematycznych:
 • strategicznych i programowych - w tym opracowanie narzędzia umożliwiającego tworzenie programów ekonomii społecznej na poziomie regionalnym i lokalnym oraz doradztwo dla regionów w tym zakresie; dokonywanie przeglądów realizacji polityk publicznych w zakresie ekonomii społecznej, stanu realizacji zapisów strategii i programów rozwoju oraz wydawanie opinii o koniecznych modyfikacjach strategii lub programów rozwoju w odniesieniu do ekonomii społecznej;
 • prawnych - w tym partycypacja w procesach legislacyjnych prowadząca do inwentaryzacji prawa w obszarze ekonomii społecznej (udział interesariuszy oraz ekspertów w monitoringu procesów legislacyjnych, obejmującym w szczególności ustawodawstwo w obszarze spraw społecznych, rynku pracy, zatrudnienia socjalnego, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, zamówień publicznych, przedsiębiorczości itd.);
 • finansowych - w tym wypracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowej oferty wsparcia zwrotnego na rzecz rozwoju podmiotów ekonomii społecznej;
 • edukacyjnych - w tym przygotowanie programu upowszechniania przedsiębiorczości społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności spółdzielczości uczniowskiej;
 • monitorowania i ewaluacji - inicjowanie badań w zakresie ekonomii społecznej, opiniowanie corocznych raportów z realizacji KPRES i stanu ekonomii społecznej w Polsce, rozwijanie i upowszechnianie metodologii badań dotyczących sektora ekonomii społecznej, przygotowanie do wdrożenia stałych mechanizmów mierzenia oddziaływania społecznego podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych i poziomu kapitału społeczno-ekonomicznego w ekonomii społecznej, opracowanie koncepcji systemowego wykorzystania i włączania metod i narzędzi mierzenia społecznej wartości dodanej w ramach polityk publicznych, indeksacja jakości polityk publicznych z wykorzystaniem narzędzia badania społecznej wartości dodanej;
 • współpracy z regionalnymi koordynatorami wsparcia ekonomii społecznej, w tym zaangażowanie przedstawicieli samorządów wojewódzkich w działania we wskazanych powyżej obszarach tematycznych.
 1. Stworzenie mechanizmu koordynacji działań w obszarze ekonomii społecznej na poziomie centralnym, finansowanych zarówno ze środków europejskich, jak i budżetu państwa, m. in. poprzez określenie funkcji Krajowego Sekretariatu Ekonomii Społecznej w ramach struktury organizacyjnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz piecza nad realizacją regionalnych programów rozwoju ekonomii społecznej. Sekretariat będzie stworzony w ramach projektu, a odpowiedzialny będzie m.in. za: obsługę organizacyjno-biurową partycypacyjnego międzysektorowego forum, o którym mowa w zadaniu 1, poprzez realizację decyzji i wniosków Komitetu oraz zadań związanych m.in. z działaniami akredytacyjnymi, innowacyjnymi oraz zbieranie i udostępnianie, w tym przygotowanie raportów, inicjowanie debaty publicznej na temat miejsca i roli ekonomii społecznej w politykach publicznych.
 2. Zarządzanie (zarządzanie projektem w oparciu o sprawdzone standardy zarządzania projektami, obsługa finansowa projektu, w tym m.in. przygotowywanie zbiorczych wniosków o płatność).

Lider zastrzega sobie udział w zadaniach realizowanych przez Partnera, m. in. poprzez uczestniczenie w procesach decyzyjnych dotyczących kierunków prac koncepcyjnych i merytorycznych, udział w spotkaniach wewnętrznych Partnera itp., udział w konsultowaniu roboczych wersji dokumentów przygotowywanych przez Partnera. 

Oferent powinien w ofercie określić proponowany podział zadań pomiędzy Lidera i Partnera. Ostateczny podział zadań będzie przedmiotem dwustronnych ustaleń.

 

Obligatoryjne wymagania w stosunku do Partnera:

 

1. Zgodność działalności statutowej potencjalnego partnera z celami partnerstwa.

2. Doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów w zakresie ekonomii społecznej, w rozumieniu zapisów KPRES, w tym w co najmniej dwóch z następujących obszarów tematycznych: a) strategicznym i programowym; b) prawnym; c) finansowych; d) edukacyjnym; e) monitorowania i ewaluacji; f) współpracy z regionalnymi koordynatorami wsparcia ekonomii społecznej.

 1. Partner powinien mieć udokumentowane co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie:

a)      prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze ekonomii społecznej o wymiarze systemowym;

b)      prowadzenia działań edukacyjnych w obszarze ekonomii społecznej

c)       działań wspierających budowanie i wdrażanie regionalnych i lokalnych strategii rozwoju społeczno-gospodarczego;

d)      świadczenia pomocy doradczej i szkoleniowej dla urzędów administracji publicznej;

4. Posiadanie zasobów niezbędnych do realizacji projektu (kadry, sprzęt techniczny, infrastruktura, potencjał finansowy).

5. Uczestnictwo Partnera w realizacji projektu na każdym jego etapie, w tym wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie, wspólne zarządzanie projektem (przy czym Partner może uczestniczyć w realizacji wszystkich, lub tylko wybranych zadań w projekcie).

6. Dyspozycyjność zespołu projektowego Partnera na terenie Warszawy przez pełen okres przygotowania i realizacji projektu, a także w przypadku konieczności prowadzenia prac związanych z rozliczaniem projektu po okresie jego realizacji.

 

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

1. Dane potencjalnego Partnera, w tym w szczególności pełna nazwa instytucji, adres siedziby i dane teleadresowe, osoby uprawnione do reprezentowania instytucji.

2. Opis posiadanego doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze, w tym okres realizacji, zakres odpowiedzialności i opis realizowanych zadań. 

3. Propozycje dotyczące wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie – merytoryczne i związane z zarządzaniem, organizacyjne, techniczne) wraz ze szczegółowym opisem sposobu realizacji proponowanych działań w ramach projektu.

4. Deklarację współpracy z Beneficjentem przy przygotowaniu projektu oraz jego rozliczaniu (stanowiącą odrębne oświadczenie).

 

Wraz z ofertą należy przedłożyć:

1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

2. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego).

3. Aktualny statut podmiotu.

4. Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za ostatni rok (sprawozdanie merytoryczno-finansowe nie dotyczy podmiotów z sektora finansów publicznych).

5. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych, ani wobec innych podmiotów.

6. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i przygotowanie fachowe osób odpowiedzialnych za realizację działań projektowych (w podziale na zadania zarządcze i merytoryczne).

7. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.

 

Przy wyborze partnera oceniana będzie w szczególności:

1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.

2. Doświadczenie w realizacji projektów w zakresie ekonomii społecznej.

3. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby).

4. Koncepcja sposobu realizacji działań w ramach projektu.

5. Deklarowany zakres współpracy w trakcie przygotowania projektu.

 

 

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

 1. Wyboru tylko jednego partnera do wspólnej realizacji projektu.
 2. Wnioskowania o dodatkowe wyjaśnienia/uszczegółowienie przesłanych ofert w trybie roboczym (drogą elektroniczną).
 3. Negocjowania warunków realizacji zadania.
 4. Unieważnienia naboru – z podaniem przyczyny.

 

 

Zastrzega się, że pierwszy rok realizacji projektu, tj. 2015, może mieć charakter refundacyjny – refundacja kosztów poniesionych przez partnera może nastąpić w roku 2016.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną (bez załączników) na adres: malgorzata.saracyn@mpips.gov.pl oraz pocztą tradycyjną z podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania instytucji na adres: Departament Pożytku Publicznego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa (z dopiskiem Partnerstwo – Projekt koordynacyjny ES), w terminie do 6 września 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego). Wyniki naboru partnerów zostaną opublikowane na stronie www.pozytek.gov.pl w terminie do 14 dni od zakończenia naboru.

 

Partnerzy, realizujący wspólnie projekt partnerski, są zobowiązani do przestrzegania i stosowania zapisów określonych w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

 

 

 

 

 

 

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Małgorzata Saracyn ; data modyfikacji: 2020-02-18 12:16:22 przez: Weronika Tomaszewska

Uwaga!  Konsultacje założeń Resortowego Programu Ekonomia Społeczna

W odpowiedzi na oczekiwania ze strony organizacji zainteresowanych Resortowym Programem Ekonomia Społeczna oraz mając na uwadze ograniczoną liczbę miejsc na warsztacie poświęconym wypracowaniu założeń Resortowego Programu Ekonomia Społeczna, który odbył się 18 maja br., w Warszawie, przekazujemy do konsultacji zarówno wstępne założenia Programu jak i raport podsumowujący spotkanie wspomniane spotkanie warsztatowe.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dokumentami oraz zgłoszenia ewentualnych uwag i sugestii do wypracowanych założeń za pośrednictwem formularza, który zamieszczamy w załączeniu.

Formularz zawierający uwagi lub sugestie nalezy przesłać na adresy: marta.witek@mpips.gov.pl oraz andrzej.radniecki@mpips.gov.pl do dnia 10 lipca br.

Jednocześnie infrormujemy, iż dalsze prace nad Resortowym Programem Ekonomia Społeczna będą kontynuowane podczas spotkań z udziałem grupy roboczej

Osoby, które z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc nie mogły uczestniczyć w warsztacie, mogą dopisać się do grupy roboczej i brać bezpośredni udział w dalszych pracach nad Resortowym Programem ES.

Osoby zainteresowane pracą w grupie roboczej, proszone są o uzupełnienie tabeli zgłoszeniowej znajdującej się w formularzu do zgłaszania uwag, który zamieszczamy w załączeniu.

Uprzejmie informuję, że niestety nie ma możliwości zwrotu wszelkich kosztów związanych z uczestnictwem w spotkaniach grup roboczych w tym kosztów związanych z podróżą, ewentualnym noclegiem itp.

Do pobrania:

1. Założenia wstępne Resortowego Progrmamu Ekonomia Społeczna

2. Raport z warsztatu poświęconego wypracowaniu założeń Resortowego Programu Ekonomia Społeczna, który odbył się 18 maja br. w Warszawie

3. Formularz zgłaszania uwag do założeń Resortowego Programu Ekonomia Społeczna

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Małgorzata Saracyn ; data modyfikacji: 2020-02-18 12:16:22 przez: Weronika Tomaszewska

Zaproszenie na Targi Aktywnych Form Pomocy oraz Targi Dobrego Klimatu.

Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” i Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość we współpracy z  Gminą Nowe Warpno, Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczecinie, Powiatem Polickim oraz Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego serdecznie zapraszają na Targi Aktywnych Form Pomocy oraz, jak co roku, na Targi Dobrego Klimatu. W tym roku oba wydarzenia odbędą się w tym samym czasie. Targi Aktywnych Form Pomocy odbędą się w dniach 18 i 19 czerwca 2015 r. w Policach i Nowym Warpnie, a Targi Dobrego Klimatu dzień później 20 czerwca w Nowym Warpnie.

Hasłem przewodnim dla Targów Aktywnych Form Pomocy jest rozwój lokalny. W trakcie pierwszego, konferencyjnego organizatorzy postarają się ukazać politykę społeczną i działania Centrów Integracji Społecznej oraz Klubów Integracji Społecznej jako podstawę dla rozwoju społeczności lokalnych. Do wyboru podczas pierwszego dnia będą trzy panele robocze:

 • „Rodzina jako podstawa lokalnej polityki społecznej” – kanwą do dyskusji będzie zmieniające się podejście do rodziny, Zachodniopomorski Program na Rzecz Rodziny, oraz redefinicja działań Ośrodka Pomocy Społecznej na przykładzie Goleniowa.
 • „Strategia rozwiązywania problemów społecznych jako determinant rozwoju lokalnego, miejsce i rola podmiotów o charakterze reintegracyjnym” – kanwą do dyskusji będą zmiany związane z wdrażaniem Krajowego Programu Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu i Ubóstwu, nowego okresu programowania i związane
  z tym wyzwania jakie stoją przed lokalną polityką społeczną. 
 • „Usamodzielnianie osób zależnych” – pokazane na przykładach działania CIS, spółdzielni socjalnych jak i innych form zapewniających elastyczny system zatrudnienia.

Drugiego dnia Targów, w Nowym Warpnie, odbędą się prezentacje podmiotów z poszczególnych regionów, jak i praktyczne warsztaty dotyczące:

 • Współpracy Centrum Integracji Społecznej z przedsiębiorcami;
 • Mierzenia kosztów zaniechania i wartości społecznej projektów;
 • Delegowania zadań organizacjom pozarządowym, szczególnie w kontekście nowego okresu programowania;
 • Budowania lokalnych strategii i programów; 
 • Usamodzielniania osób zależnych;
 • Rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem aspektów społecznych.

W sobotę 20 czerwca, ponownie w Nowym Warpnie, odbędą się Targi Dobrego Klimatu, podczas których podmioty nie tylko będą prezentować swoją ofertę lecz także zostaną zaproszone do przygotowania interaktywnych form prezentacji, w których udział będą mogły wziąć całe rodziny. Oprócz prezentacji podmiotów odbędą się również pokazy mody organizowane wspólnie z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej z Polic, przejazd rowerowy z Polic
i Szczecina, Kawiarenka na rynku, zlot zabytkowych samochodów, warsztaty mozaikowe, Miejska Gra Terenowa „W poszukiwaniu królowej pszczół”, gry i zabawy naszego dzieciństwa – w tym II Mistrzostw Gry w Kapsle, plenerowe gry i zabawy dla całej rodziny.

 

Organizatorzy serdecznie zapraszają do uczestnictwa w Targach. Jednocześnie zwracają się z wielką prośbą zarówno o wskazanie podmiotów mogących zaprezentować się zarówno podczas Targów Aktywnych Form jak i Targów Dorego Klimatu – organizatorom zależy szczególnie na podmiotach aktywnych, mogących przygotować kreatywne i interaktywne prezentacje wciągające w aktywność uczestników Targów.

 

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI:

Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny”

ul. Energetyków 10, 70-656 Szczecin

tel. +48 91 350 73 80, fax +48 91 431 81 26

biuro@sos.home.pl

 

Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość

ul. M. Skłodowskie-Curie 4, 71-332 Szczecin

tel.: +48 91 852 25 95, +48 91 852 25 94

sekretariat@cpt.org.pl

OSOBA DO KONTAKTU:

Konrad Wielgoszewski

konrad.wielgoszewski@crsg.pl, tel. 600 915 116

Więcej informacji na stronie: dobryklimat.es

 

DO POBRANIA:

Zaproszenie na Targi

Program Targów

Karta zgłoszeniowa dla wystawców

Karta zgłoszeniowa na Targi Aktywnych Form Pomocy - konferencja

 

 

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Małgorzata Saracyn ; data modyfikacji: 2020-02-18 12:16:22 przez: Weronika Tomaszewska

Zaproszenie do wzięcia udziału w warsztacie mającym na celu wypracowanie założeń Resortowego Programu Ekonomia Społeczna.

 Szanowni Państwo,

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej organizuje w ramach projektu „Synergia – program współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS,
warsztat mający na celu wypracowanie założeń Resortowego Programu Ekonomia Społeczna.

Program został przewidziany do realizacji w ramach Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES).
Celem warsztatu jest wypracowanie, w oparciu o zapisy KPRES, założeń dotyczących treści i działań związanych
z realizacją Programu.

Warsztat odbędzie się 18 maja br., w godz. 10:00 – 16:00 w sali B w budynku głównym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie. Zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu prosimy przesyłać do dnia 13 maja br., na adres marta.witek@mpips.gov.pl (liczba miejsc jest ograniczona).

Jednocześnie informujemy, iż nie ma możliwości zwrotu kosztów podróży.
_______________________________________________________________________________________________

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Małgorzata Saracyn ; data modyfikacji: 2020-02-18 12:16:22 przez: Weronika Tomaszewska

Szanowni Państwo

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Fundacja Nauka dla Środowiska i Miasto Wałcz, serdecznie zapraszają na konferencję pn. „Regionalne Forum Spółdzielczości Socjalnej”, która odbędzie się w daniach 16-17 kwietnia 2015 r. w Kołobrzegu.
Celem konferencji jest przede wszystkim propagowanie i promocja idei spółdzielczości socjalnej oraz wpływ podmiotów ekonomii społecznej na rozwój województwa zachodniopomorskiego.
Regionalne Forum Spółdzielczości Socjalnej to wyjątkowe spotkanie władz samorządowych i lokalnych liderów z parlamentarzystami oraz przedstawicielami urzędów i mediów. Osoby zaproszone to m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, samorządy (przedstawiciele gmin i powiatów) z obszaru realizacji projektów (powiaty: wałecki, drawski, łobeski, świdwiński, szczecinecki, koszaliński, kołobrzeski, sławieński, białogardzki) oraz przedstawiciele instytucji rynku pracy. Zaproszono również do udziału spółdzielnie socjalne funkcjonujące na tym obszarze z prośbą o przedstawienie swojej oferty biznesowej oraz dobrych praktyk w zakresie współpracy z biznesem i JST.
           Forum będzie obfitowało w liczne atrakcje, niebanalne stoiska wystawiennicze, panele dyskusyjne, wystąpienia ekspertów oraz praktyków, a także ciekawe debaty. Zainicjowane zostaną nowe możliwości współpracy i wzmacniania potencjału samorządów, przedsiębiorców, instytucji rynku pracy i organizacji pozarządowych. W jednym miejscu skupione zostaną wszystkie obszary związane z ekonomią społeczną.

Regionalne Forum Spółdzielczości Socjalnej odbędzie się 16 i 17 kwietnia 2015 r w Centrum Zdrowia i Wypoczynku IKAR PLAZA mieszczącym się przy ul. Wschodniej 35 w Kołobrzegu.

Poniżej zamieszczamy program spotkania wraz z formularzem zgłoszeniowym, a także link do strony hotelu IKAR PLAZA.

Udział w konferencji (pobyt, wyżywienie, parking) jest całkowicie bezpłatny.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do wypełnienia formularza i odesłania faxem lub skanem na adres mailowy: karrsa@karrsa.pl


PROGRAM SPOTKANIA
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

link do strony internetowej hotelu IKAR PLAZA: http://www.ikar-plaza.pl/

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Małgorzata Saracyn ; data modyfikacji: 2020-02-18 12:16:22 przez: Weronika Tomaszewska

logotypy

 

Nabór konsultantów ds. metodologii narzędzi badawczych
w projekcie pn. „Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej”

 

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór trzech konsultantów ds. metodologii narzędzi badawczych w ramach projektu „Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej”.

 

1.    Informacje podstawowe.


W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Głównym Urzędem Statystycznym realizuje projekt pn. „Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej”.

Projekt będzie realizowany do 2020 r., a jego głównym celem jest stworzenie trwałego i kompleksowego systemu monitorowania sektora ekonomii społecznej.

Zakres kluczowych działań w projekcie obejmuje:

- wyznaczenie zakresu podmiotowego sektora ekonomii społecznej;

- dokonanie identyfikacji i analizy użyteczności istniejących źródeł danych o podmiotach ekonomii społecznej;

- wyznaczenie luk informacyjnych w oparciu o dostępne dane i zakres pożądanych danych;

- opracowanie metodologii gromadzenia, integracji i przetwarzania istniejących danych;

- pilotażowe zebranie brakujących danych;

- opracowanie kart wskaźników do systemu monitorowania ekonomii społecznej;

- budowa i udostępnienie narzędzia informatycznego, które będzie gromadzić, przetwarzać, a następnie publikować na stronie internetowej dane dot. sektora ES pozyskane w ramach jego monitorowania;

- szkolenia dla pracowników instytucji publicznych i informatoriów statystycznych.

W ramach projektu funkcjonuje zespół specjalistów, merytorycznie odpowiedzialny za stworzenie koncepcji i wdrożenie systemu monitorowania ES.

Mając na uwadze silne zakorzenienie podmiotów ekonomii społecznej w strukturach lokalnych i związane z tym potrzeby informacyjne samorządów lokalnych w zakresie pozyskiwania kompleksowych i rzetelnych informacji o sektorze ekonomii społecznej, w ramach projektu przewidziano nabór trzech konsultantów ds. metodologii narzędzi badawczych, posiadających wiedzę z zakresu problematyki ekonomii społecznej, a także doświadczenie w zakresie metodologii narzędzi badawczych oraz funkcjonowania struktur jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji samorządowych.

 

2.    Zamawiający

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

Ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

 

3.    Wykonawca zadania.

Wykonawcą zadania może być podmiot lub osoba fizyczna posiadająca wiedzę z zakresu problematyki ekonomii społecznej, a także doświadczenie w zakresie metodologii narzędzi badawczych oraz funkcjonowania struktur jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji samorządowych.

 

4.    Zakres zadań konsultantów ds. metodologii narzędzi badawczych:

- uczestnictwo w bieżących pracach realizowanych w projekcie,

- uczestnictwo w wybranych spotkaniach zespołu specjalistów,

- opiniowanie wskazanych rezultatów pracy zespołu specjalistów,

- sporządzanie ekspertyz na temat wskazanych zagadnień związanych z realizacją projektu,

- udział w spotkaniach konsultacyjnych i szkoleniach zaplanowanych do realizacji w projekcie.

 

5.    Wymagania wobec kandydatów.

- wykształcenie wyższe,

- znajomość problematyki ekonomii społecznej,

- doświadczenie w zakresie metodologii narzędzi badawczych,

- doświadczenie w zakresie funkcjonowania struktur jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji samorządowych.

 

6.    Forma zatrudnienia.

Umowa cywilnoprawna, 50h/miesiąc.

 

7.    Składanie ofert.

Oferta powinna zawierać:

- CV

- dokumentację potwierdzającą doświadczenie w zakresie wymogów przedstawionych w przedmiotowym ogłoszeniu.

Oferty prosimy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: marta.bernacik@mrpips.gov.pl do dnia 23 stycznia 2017 r. W temacie maila należy wpisać „nabór konsultantów ds. metodologii narzędzi badawczych”.


 8.    Kryteria wyboru oferty.

O wyborze oferty będą decydowały następujące kryteria:

- doświadczenie oferenta,

- znajomość problematyki ekonomii społecznej,

- cena.

Wybór konsultantów nastąpi na podstawie analizy nadesłanych ofert przez komisję złożoną
z pracowników Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

Po wyborze wykonawcy, zastrzegamy sobie możliwość negocjacji warunków i ceny zamówienia.

Zgłoszenia złożone po terminie oraz zgłoszenia nie spełniające kryteriów podanych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

 

9.    Kontakt.

Wszelkich informacji dotyczących naboru udziela Pani Marta Bernacik, e-mail: marta.bernacik@mrpips.gov.pl, tel.: 22 693 47 67.

______________________________________________________________________________________

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Małgorzata Saracyn ; data modyfikacji: 2020-02-18 12:16:22 przez: Weronika Tomaszewska

 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa, w imieniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytetu Warszawskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie oraz Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego spółdzielni Socjalnych, na I Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, które odbędzie się w dniach 15-16 listopada br. w Warszawie, w Bibliotece UW, przy ul. Dobrej 56/66.

Zachęcamy do zarejestrowania się za pomocą poniższego formularza do 9 listopada 2017 r.:

formularz rejestracyjny

Uprzejmie informujemy, że organizator nie dysponuje możliwością zwrotu kosztów dojazdu dla uczestników Forum. Dla połowy uczestników przewidziano miejsca noclegowe w pokojach 2 i 3-osobowych. Po zamknięciu rejestracji otrzymają Państwo informację w tym zakresie.

Wydarzenie to cyklicznie gromadzić będzie ludzi związanych z sektorem ekonomii społecznej i solidarnej, dając możliwość szerokich konsultacji rozwiązań przygotowywanych przez Ministerstwo, wymiany doświadczeń i praktyk, dzielenia się wiedzą i pomysłami oraz sprawi, że ekonomia społeczna i solidarna stawać się będzie coraz bardziej widoczna.

>>>PROGRAM FORUM<<<

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Małgorzata Saracyn ; data modyfikacji: 2020-02-18 12:16:22 przez: Weronika Tomaszewska

Projekt AKADEMIA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie został laureatem konkursu RegioStars 2016.

11 października 2016 r. podczas uroczystej gali RegioStars Awards w Centrum Sztuki Współczesnej „Bozar” w Brukseli główną nagrodę w kategorii „Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu” z rąk Komisarz ds. Polityki Regionalnej – Coriny Creţu oraz przewodniczącego jury RegioStars 2016 - Lamberta Van Nistelrooija, członka Parlamentu Europejskiego, odebrali: Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego, Wioletta Wilimska – Dyrektor ROPS w Krakowie oraz Piotr Krasuski, Dyrektor Departamentu Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju. Dzień wcześniej projekt ARES prezentowany był międzynarodowej publiczności na wystawie w siedzibie Komitetu Regionów w Brukseli.

Konkurs RegioStars organizowany jest od 2008 r. przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Adresowany jest do instytucji zarządzających danym programem na poziomie krajowym lub regionalnym oraz instytucji realizujących projekty dofinansowanie ze środków EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności. Celem konkursu jest identyfikacja dobrych praktyk w rozwoju regionalnym i wyróżnienie oryginalnych i innowacyjnych projektów, które mogą być atrakcyjne i inspirujące dla innych regionów.

W tegorocznym konkursie udział wzięły 104 projekty, rywalizujące w ramach 5 kategorii:

1.    Inteligentny wzrost.

2.    Zrównoważony wzrost

3.    Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu.

4.    CityStar

5.    Efektywne zarządzanie.

Wybór laureatów przez niezależne jury nastąpił w oparciu o cztery najważniejsze kryteria: innowacyjność, wpływ na gospodarkę i społeczeństwo, zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz współpracę partnerską.

__________________________________________________________________________

Projekt AKADEMIA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ realizowany był przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w okresie 01.07.2008 – 30.06.2015. Wartość projektu to 14 500 848 zł. Jego celem było wieloaspektowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w województwie małopolskim poprzez działania na rzecz podmiotów ES, JST, JOPS, instytucji otoczenia biznesu, instytucji otoczenia ES, społeczności lokalnych.

W ramach projektu objęto wsparciem 1821 osób oraz 245 podmiotów ekonomii społecznej. Powstało blisko 300 nowych stabilnych i dobrej jakości miejsc pracy w 46 spółdzielniach socjalnych dla osób najsłabiej radzących sobie na rynku pracy. Dzięki projektowi liczba spółdzielni socjalnych w Małopolsce uległa podwojeniu.

Dzięki zaangażowaniu się regionu w realizację projektu ARES udało się stworzyć systemowe ramy wsparcia dla sektora ekonomii społecznej, a rozwiązania przyjęte w Małopolsce stały się inspiracją dla ogólnopolskich działań mających zapewnić efektywne wydatkowanie środków.

Chcąc tworzyć stabilne przedsiębiorstwa społeczne, mające oparcie w lokalnej społeczności, w sposób szczególny zaadresowano ofertę do samorządów lokalnych, dzięki czemu

w Małopolsce funkcjonuje 11 spółdzielni socjalnych prowadzonych przez gminy. Małopolska stała się tym samym liderem w animowaniu spółdzielni socjalnych osób prawnych z udziałem JST.

Poprzez działania edukacyjne w szkołach i na uczelniach (ponad 5 tysięcy odbiorców wsparcia) udało się dotrzeć z informacjami o ekonomii społecznej do młodzieży i studentów, pokazując sektor ekonomii społecznej jako miejsce realizacji pasji zawodowych.

Podejmowane w projekcie działania wizerunkowe (konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej, Targi Ekonomii Społecznej, certyfikacja znakiem Zakup Prospołeczny) sprawiły, że podmioty ekonomii społecznej są obecnie bardziej widoczne i rozpoznawalne w swych środowiskach lokalnych.

 

Źródło: strona internetowa Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

Informacja na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej

 

 

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Małgorzata Saracyn ; data modyfikacji: 2020-02-18 12:16:22 przez: Weronika Tomaszewska

Polecamy