Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

2011 - Europejski Rok Wolontariatu

MPIPS rozpoczęło pełnienie funkcji Krajowego Organu Koordynującego dla Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 od ustalenia grupy podmiotów, które zarówno w ramach administracji publicznej, organizacji pozarządowych, jak i sektora biznesu są najbardziej zaangażowane w rozwój wolontariatu. W ten sposób stworzony został Międzysektorowy Zespół Roboczy ds. Europejskiego Roku Wolontariatu 2011, który od początku uczestniczył w pracach nad krajowymi priorytetami i krajowym planem obchodów ERW 2011.

W ramach działań przygotowawczych do utworzenia ww. Międzysektorowego Zespołu Roboczego, w dniu 13 kwietnia 2010 r. odbyło się robocze spotkanie dla organizacji pozarządowych, które miało na celu zapoczątkowanie dyskusji nad kształtem polskiego planu działania w ramach obchodów ERW 2011. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kilkunastu organizacji najbardziej aktywnych w obszarze wolontariatu, jak również przedstawiciel pozarządowej części Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz przedstawiciele Spółek Euro2012 oraz PL.2012. Organizacje przekazały pomysły oraz postulaty dotyczące kształtu działań w ramach polskich przygotowań do obchodów Roku.

Kolejnym etapem działań przygotowawczych było robocze spotkanie z ekspertami z resortów aktywnych w obszarze wolontariatu, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2010 r. Zaangażowane resorty to Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki.  Celem spotkania była wymiana doświadczeń w działalności na rzecz wolontariatu, jak również zapoznanie strony rządowej z postulatami organizacji pozarządowych. Oba ww. spotkania przyczyniły się do wyłonienia wstępnego składu Międzysektorowego Zespołu Roboczego ds. Europejskiego Roku Wolontariatu 2011, którego pierwsze spotkanie odbyło się 18 czerwca 2010 r. Zespół spotyka się średnio raz w miesiącu lub w zależności od potrzeb, zaś w sposób ciągły prowadzone są konsultacje w trybie on-line bieżących dokumentów i pomysłów.

                                                                                                                                      

Poza spotkaniami konsultacyjnymi dotyczącymi poszczególnych etapów prac nad Krajowym Planem Działania dla Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w Polsce, członkowie Zespołu drogą elektroniczną powiadamiani są o wszelkich istotnych wydarzeniach w ramach ww. przygotowań. Ich opinie i sugestie mają kluczowe znaczenie dla kształtu polskich obchodów ERW 2011, które z założenia mają być tak międzysektorowe i interaktywne, jak ww.  Międzysektorowy Zespół Roboczy.

 

Równolegle do prac w ramach Zespołu, KOK prowadzi szerokie działania konsultacyjne dotyczące działań w poszczególnych obszarach priorytetowych (opisane poniżej). Ważnym partnerem MPiPS są bez wątpienia pełnomocnicy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, którzy funkcjonują w urzędach marszałkowskich, wojewódzkich, czy w urzędach miast. Urzędnicy ci, jako pośrednicy między administracją publiczną a trzecim sektorem w regionach, zostali zaproszeni do współpracy przy przygotowaniach do ERW 2011 podczas ich ogólnopolskiego zjazdu, który miał miejsce w dniu 30 czerwca 2010 r. Ostateczny kształt Krajowego Planu Działania dla Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w Polsce został poddany konsultacjom międzyresortowym oraz społecznym.

Należy w tym miejscu wspomnieć także o stałej, roboczej współpracy z tzw. mediami trzeciego sektora[1], czyli najbardziej opiniotwórczymi portalami internetowymi i wydawnictwami branżowymi dla organizacji pozarządowych. Kooperacja ta ma na celu takie zaprojektowanie działań w ramach kampanii komunikacyjnej ERW 2011, aby docierały one zarówno do środowisk branżowych (m.in. organizacji pozarządowych, pracodawców, działaczy klubów sportowych itp.), jak i do ogółu społeczeństwa. Media pozarządowe są  w tym procesie idealnym pośrednikiem – posiadają  zarówno dogłębną znajomość problematyki wolontariatu i aktywności obywatelskiej, jak również know-how z dziedziny PR i komunikacji.

Przez całe obchody ERW 2011 w Polsce planowana jest kontynuacja współpracy z ww. grupami.

 

[1] w tym zwłaszcza: Kwartalnik III Sektor, portale internetowe: www.ngo.pl ; www.csrinfo.pl ; www.e-wolontariat.pl


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Aleksandra Krugły

Tagi:

Polecamy