Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

1% w mediach

Podatnicy, korzystający ze zryczałtowanej formy opodatkowania, muszą pamiętać, że wyboru organizacji pożytku publicznego i wpłaty obliczonego 1% na jej konto, muszą dokonać najpóĽniej 31 stycznia. Wtedy bowiem dla tej grupy podatników mija termin składania zeznań podatkowych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest formą opodatkowania określoną w ustawie  z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne:

  • prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • będące osobami duchownymi (art 1 ustawy).

Forma takiego opodatkowania wybierana jest najczęściej przez osoby świadczące różnego rodzaju usługi.

W porównaniu z podatkiem dochodowym osób fizycznych, który płacony jest od dochodu (tu uwzględniamy koszty uzyskania przychodu), podstawową zasadą opodatkowania w tej formie jest płacenie zryczałtowanego podatku wedle niższej stawki, ale od całego uzyskanego przychodu. 

Ustawa obowiązująca "ryczałtowców" (w art. 14a) przewiduje możliwość przekazania 1% z należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na rzecz organizacji pożytku publicznego. Rozliczenia takiego dokonuje się w formularzu PIT-28 w pozycji 103, wedle takich samych zasad, jakie obowiązują podatników rozliczających się na PIT-36 i PIT-37, z tą różnicą, że podatnicy, rozliczających się za pomocą formularza PIT-28 mogą dokonywać wpłaty od 1 lutego 2006 do dnia złożenia zeznania podatkowego za rok 2006 (nie póĽniej niż 31 stycznia 2007).

Jest to ostatni okres rozliczeniowy, w którym obowiązują dotychczasowe zasady przekazywania 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego. Od 1 lutego 2007 stosowane będą już nowe przepisy, w myśl których 1% będzie przekazywany wybranej przez podatnika organizacji za pośrednctwem urzędu skarbowego.

W 2005 roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych płaciło ogółem 639 167 podatników (o 240 podatników mniej niż w 2004 roku). Z tego wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego w wysokości w sumie 1 mln322 tys. zł dokonało 8 255 podatników.

Ľródło: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/252864.html


"Gazeta Wyborcza" informuje, że darowiznę można przekazać już teraz i nie trzeba czekać do końca tego roku.

Dziennik przypomina, że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych każdy podatnik może przekazać 1 procent swojego rocznego podatku za organizację pożytku publicznego.

Większość podatników robi to dopiero na początku przyszłego roku, jednak "Gazeta Wyborcza" zauważa, że przepisy zezwalają na takie dzielenie się podatkiem już w trakcie upływającego roku rozliczeniowego. Zatem jeśli ktoś chce obdarować jakąś organizację czy fundację na przykład z okazji zbliżających się świąt, może zrobić to już teraz.

Trzeba tylko oszacować mniej więcej swój tegoroczny podatek i przekazać na konto wybranej organizacji nie więcej niż 1 procent tego podatku. Można przekazać więcej - radzi "Gazeta Wyborcza" - jednak w ramach darowizn można sobie odliczyć od podatku tylko 1 procent. Darowiznę należy wykazać w zeznaniu podatkowym na początku przyszłego roku.

Ľródło: http://wiadomosci.wp.pl/kat,8632,wid,8646352,wiadomosc.html?ticaid=12e2f


 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wraz z Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ rozpoczął II edycję warsztatów szkoleniowo - doradczych.


Warsztaty mają na celu przygotowanie kampanii informacyjnych dla organizacji pożytku publicznego, które posłużą pozyskaniu środków finansowych w ramach mechanizmu 1%.

Pierwszy etap warsztatów został przeprowadzony przez dr Jarosława Flisa w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 18 paĽdziernika 2006 r. Dyskutowano między innymi nad określeniem celów i odbiorców działań informacyjnych, nad odpowiednim sformułowaniem przekazu oraz nad jego formą tak aby mógł trafić do największej liczby odbiorców.

Do projektu zostało zaproszonych 17 organizacji pozarządowych, które z pomocą studentów UJ będą pracować nad przygotowaniem najkorzystniejszej dla siebie kampanii mającej pozyskać środki w ramach 1%.

Pod koniec roku odbędzie się całodzienne spotkanie organizacji i najbardziej wyróżniających się studentów w celu omówienie najciekawszych elementów poszczególnych kampanii. Dzięki temu organizacje wymienią się doświadczeniami i dopracują swoje pomysły zanim ostatecznie wcielą je w życie.   


Ľródło: Urząd Marszałkowski woj., małopolskiego
http://www.malopolskie.pl/NGO/ngo_informacje/index.aspx?id=2333


 

Rzeczpospolita  Nie będzie można darować mniej niż pięć złotych

Za utrzymaniem dolnego limitu 5 zł przy darowiznach 1 proc. podatku na pożytek publiczny z możliwością pomniejszania wpłat o koszty przelewu bankowego, którego urzędy skarbowe i tak nie będą opłacać, opowiedziała się wczoraj Sejmowa Komisja Finansów Publicznych.

Posłowie w ekspresowym tempie rozpatrzyli wszystkie senackie poprawki do pakietu ustaw podatkowych.

Co ciekawe, poprawka dotycząca darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego zyskała rekomendację komisji, mimo że obecny na posiedzeniu wiceminister finansów Jarosław Neneman przyznał, iż przepis ten jest zbędny, ponieważ nie ma opłat na przelew tych kwot na konta obdarowanych organizacji. Pisaliśmy o tym we wczorajszej "Rz". Wiceminister finansów potwierdził też, że NBP prowadzi rachunki bankowe resortu finansów - i to zarówno nieoprocentowane (czyli rachunki bieżące), które są wolne od prowizji za przelewy, jak i te oprocentowane (depozyty), za które NBP pobiera prowizję przy przelewach. Przyznał, że MF nie ma danych, które by mówiły, ilu podatników spośród tych, którzy przekazali 1 proc. podatku na pożytek publiczny, wpłaciło mniej niż 5 zł. Jeśli Sejm w głosowaniu nad poprawkami do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie odrzuci propozycji senatorów, to przekazywanie drobnych darowizn z 1-proc. podatku poniżej 5 zł zostanie ograniczone. W komisji za poprawką wprowadzającą ten dolny limit z jednoczesną możliwością pomniejszania przekazywanych kwot o koszty przelewu opowiedziało się 18 posłów, przy 6 głosach sprzeciwu i 3 wstrzymujących się.

To było jedno z czterech głosowań nad poprawkami senackimi, jakie tego dnia przeprowadziła Komisja Finansów Publicznych. Dyskusja przebiegała w sennej atmosferze, a większość posłów wydawała się zaabsorbowana innymi sprawami niż zmiany w podatkach. Do tego stopnia, że przewodnicząca obradom Aleksandra Natalli-Świat ( PiS) kilkakrotnie zwracała im uwagę.

Bez głosu sprzeciwu posłowie postanowili rekomendować Sejmowi wszystkie senackie poprawki do nowelizacji ordynacji podatkowej. Podobnie przyjęto też większość poprawek do PIT (z wyjątkiem głosowania nad darowiznami) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Mimo sprzeciwu posła Stanisława Steca ( SLD) w głosowaniu przeszła poprawka dotycząca momentu wejścia tej ostatniej noweli w życie.

Z letargu posłowie obudzili się dwa razy. Ożywiła ich dyskusja nad poprawką do ustawy o podatku od spadków i darowizn, zakładająca zniesienie limitu 1 mln zł zwolnienia z podatku dla darowizn przekazanych w ciągu całego życia od jednej i tej samej osoby z najbliższej rodziny. Idąc za sugestią Senatu, sejmowa komisja opowiedziała się za wykreśleniem tego limitu zwolnienia.

Jedną z pięciu poprawek do ustawy o opłacie skarbowej, a zarazem jedyną spośród wszystkich senackich poprawek do pakietu ustaw podatkowych, która spotkała się z negatywną opinią komisji, była propozycja zwolnienia z opłaty skarbowej zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów. Na skutek różnych interpretacji poprawki przez przedstawicieli Ministerstwa Finansów i Biura Legislacyjnego Sejmu, posłowie postanowili w głosowaniu ją odrzucić (8 opowiedziało się za jej przyjęciem, 9 przeciw, a 7 wstrzymało się od głosu).

Prawdopodobnie w najbliższy czwartek poprawki Senatu rozpatrzy Sejm.

 Ľródło: Grażyna J. Leśniak,  www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_061115/prawo/prawo_a_3.html


 

1%Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Klon/Jawor, organizatorzy Kampanii Społecznej „1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego",  dziekując pragną złożyć serdecznie podziękowania dla Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej za wsparcie realizacji Kampanii.

Kampania Społeczna „1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego" realizowana była od 1 stycznia do 2 maja 2006 roku. Jej celem było poinformowanie i zachęcenie podatników do wsparcia 1% swojego podatku działalności organizacji pożytku publicznego. Kampania prowadzona była na rzecz wszystkich organizacji pożytku publicznego, nie wyróżniała żadnej z nich.

Raport z Kampanii 1%: Zobacz>>

Więcej: http://www.filantropia.org.pl/ oraz http://www.klon.org.pl/

 

 Ministerstwo Finansów poinformowało, że wzrosła liczba podatników, którzy przekazali swój 1% organizacjom pożytku publicznego. W ten sposób dzięki 1% podatnicy wsparli cele społeczne kwotą wysokości 61 mln zł, to jest wyższą od ubiegłorocznej o ponad 20 mln.

Podatkiem podzielił się zaledwie co 20 podatnik.
O ponad 368 tysięcy wzrosła liczba osób, które podzieliły się swoim podatkiem z organizacjami pożytku publicznego w porównaniu z poprzednim okresem rozliczeniowym. 
Na przekazanie "Małego,Wielkiego,Procentu" zdecydowało się 1 148 225 podatników, co stanowi 4, 85% ogółu podatników (w rozliczeniu za 2004 r. było to 680 tys. podatników).
Spośród 639 167 podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych 8 255  przekazało organizacjom 1 322 tys. zł. W 2005 roku ta grupa (nieco większa niż obecnie, bo licząca 639 407 podatników) wpłaciła 576 tys. zł
Przeciętna kwota odliczona przez podatnika wyniosła 53 zł.

Więcej informacji na stronie: http://www.jedenprocent.pl/ lub http://www.mf.gov.pl/

Polecamy