• Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Biblioteka Pożytku Publicznego

"Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2014–2015"

"Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2012–2013"

"Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES)"

"Ustawa o spółdzielniach socjalnych - Komentarz. Wydanie II uzupełnione"

Pobierz plik>>>

Spółdzielnie socjalne na rzecz wspólnot samorządowych Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej, dokumenty rządowe i samorządowe, przykładyZachęcamy do zapoznania się z publikacją „Spółdzielnie socjalne na rzecz wspólnot samorządowych”.

Publikacja została przygotowana i wydana przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych w ramach partnerskiego projektu systemowego pn. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, nad którym nadzór merytoryczny sprawowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Publikacja oparta została na przyjętych 5 sierpnia 2015 roku rekomendacjach Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie współpracy JST ze spółdzielniami socjalnymi w procesie realizacji usług społecznych użyteczności publicznej.

Zawarte w materiale praktyczne wskazówki oraz przydatne dokumenty mogą okazać się pomocne w praktycznym planowaniu, wdrażaniu i lepszym wykorzystaniu potencjału spółdzielczości socjalnej w zaspokajaniu potrzeb lokalnych społeczności w oparciu o lokalne zasoby. Dokument, wskazuje metodycznie i merytorycznie ramy współpracy, które rozwinięto o praktyczne przykłady oraz przydatne dokumenty.

Jego znaczenie i oddziaływanie dotyczy także innych podmiotów ekonomii społecznej
oraz organizacji pozarządowych działających lokalnie ponieważ dzięki wprowadzeniu świadomej polityki aktywizacji społeczno-zawodowej oraz zwiększaniu dostępności usług użyteczności publicznej z wykorzystaniem potencjału ekonomii społecznej można mieć istotny wpływ na wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców.

Pobierz publikację „Spółdzielnie socjalne na rzecz wspólnot samorządowych” w formacie:

PDF, EPUB lub MOBI


Sprawozdanie z realizacji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2014

POBIERZ PLIK>>> 

Atlas Dobrych Praktyk FIO 2014

POBIERZ PLIK>>

Sprawozdanie z realizacji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2014

 POBIERZ PLIK>>

JAK PRZYGOTOWAĆ PROJEKT W RAMACH KONKURSU FIO. PRZEWODNIK DLA ORGANIZACJI

JAK PRZYGOTOWAĆ PROJEKT W RAMACH KONKURSU FIO. PRZEWODNIK DLA ORGANIZACJI

 POBIERZ PLIK>>>

Broszura FIO w latach 2005-2014

 

POBIERZ PLIK >>>

OBYWATELE WOBEC KRYZYSU. UŚPIENI CZY INNOWATORZY

POBIERZ PLIK >>>

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZA LATA 2012-2013

okładka, sprawozdanie 2012-2013

POBIERZ PLIK

PRACOWNIK MŁODZIEZOWY W POLSCE.

Analiza obecnie sklasyfikowanych zawodów, regulacji prawnych i wypracowanych rozwiązań w innych państwach w zakresie statusu „pracownika młodzieżowego”

>>>POBIERZ PLIK<<<

ZAGUBIONA TOŻSAMOŚĆ. ANALIZA PORÓWNAWCZA SEKTORA POZARZĄDOWEGO W POLSCE I W STANACH ZJEDNOCZONYCH.

Zagubiona tożsamość_okładka

POBIERZ PLIK

MIEJSCE, ROLA I ZNACZENIE PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
W REALIZACJI CELU 9 W RPO NA LATA 2014-2020.

Wspólna Sprawa

POBIERZ PLIK

Wspólna Sprawa - Antologia tekstów spółdzielczych.

Wspólna Sprawa

POBIERZ PLIK

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

POBIERZ PROGRAM >>>

Broszura PO FIO w latach 2005-2013

 

POBIERZ PLIK >>>

Sprawozdanie z realizacji PO FIO w roku 2013

 

POBIERZ PLIK >>>

Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w regionach

wspieranie rozwoju społęczństwa obywatelskiego w regionach

POBIERZ PLIK>>>

Raport z ewaluacji Komponentu Wolontariatu Długoterminowego

raport czastkowy nr 1

raport czastkowy nr 2

raport końcowy

Sprawozdanie z realizacji PO FIO w roku 2012

Sprawozdanie FIO 2012

POBIERZ PLIK>>>

Broszura FIO w latach 2005-2012

POBIERZ PLIK >>>

 Broszura FIO w latach 2005-2011

 

 

POBIERZ PUBLIKACJĘ >>>


 

Ku dialogowi obywatelskiemu w Polsce... Rada Działalności Pożytku Publicznego
- 10 lat doświadczeń.

Ku dialogowi obywatelskiemu RDPP

http://www.pozytek.gov.pl/files/Ku_dialogowi/KU_dialogowi_obywatelskiemu.pdf

 


Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata
2010 - 2011


 

POBIERZ PUBLIKACJĘ >>>

Młody obywatel

 POBIERZ PUBLIKACJĘ >>>


 

Współpraca między organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową. Problemy, wyzwania, rekomendacje

 POBIERZ PUBLIKACJĘ >>>


 

Badanie relacji między organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną w wybranych krajach UE z punktu widzenia praktyków

 POBIERZ PLIK >>>


 

Poradnik modelowej współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych

 

POBIERZ CZĘŚĆ 1>>>

POBIERZ CZĘŚĆ 2>>>


 

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych

 

POBIERZ PUBLIKACJĘ >>>


 

Sprawozdanie z realizacji PO FIO w roku 2011

 

POBIERZ PUBLIKACJĘ>>>


 

Sprawozdanie z realizacji PO FIO w roku 2010

 

POBIERZ PUBLIKACJĘ>>>


 

Analiza porównawcza modeli współpracy administracji publicznej z organizacjami non for profit w wybranych państwach Unii Europejskiej

POBIERZ PUBLIKACJĘ >>>


 

Współpraca międzysektorowa przy tworzeniu polityk publicznych dotyczących spraw społecznych i ochrony środowiska

POBIERZ PUBLIKACJĘ >>>


 

Indeks Jakości Współpracy

POBIERZ PUBLIKACJĘ>>>


 

 

Rozdroża praktyki i idei społeczeństwa obywatelskiego

POBIERZ PUBLIKACJĘ>>>


 

Komentarz do ustawy o spółdzielniach socjalnych

POBIERZ KOMENTARZ >>>


 

Kwartalnik III sektor - W stronę partnerskiej współpracy


 POBIERZ>>>


 

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce. Projekt

 Pobierz tekst


Konkluzje Rady UE: Rola wolontariatu w polityce społecznej

Pobierz konkluzje


Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Tekst ujednolicony po nowelizacji z dnia 19 sierpnia 2011 r.

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2012 r.

 Ustawa

 

Pobierz


 

 

 

ATLAS DOBRYCH PRAKTYK

Atlas Dobrych Praktyk

Pobierz


RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA EFEKTYWNOŚCI MECHANIZMÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 POBIERZ >>>


 

Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2009

 

 

 

  POBIERZ PUBLIKACJĘ >>>>


 

Praktyczny komentarz do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 POBIERZ KOMENTARZ >>>


 

Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie

 POBIERZ WYTYCZNE >>>

 


Broszura FIO w latach 2005-2010

  POBIERZ PUBLIKACJĘ >>>


 

  1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego za lata 2003-2008 DO POBRANIA>>>

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2005-2009 POBIERZ>>>

 Transparentność w działaniach organizacji pozarządowych POBIERZ>>>

Zakorzenienie i uspołecznienie działań organizacji pozarządowych POBIERZ>>>

 Ocena jakości działań organizacji pozarządowych POBIERZ>>>

 

Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2007 rok

POBIERZ [24 MB] >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Sąsiedztwa i mikroorganizacje w polskiej przestrzeni społecznej - próba diagnozy i rekomendacje

Warszawa 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBIERZ >>>


 Sprawozdanie z realizacji rezerwy celowej budżetu państwa
pn. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
w roku 2008

Warszawa 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBIERZ [901 Kb] >>>


  Trzeci sektor w Polsce i UE - Ľródła pozyskiwania danych oraz metodologia porównywania kondycji sektora pozarządowego w Polsce i UE w kontekście implementacji Polityki Spójności w perspektywie finansowej 2007-2013

Warszawa 2009


pobierz  [544 kB] >>>


 Diagnoza problemów funkcjonowania organizacji pożytku publicznego - raport badawczy

Warszawa 2009


POBIERZ [pdf 565 kB] >>>


 

FIO w liczbach

Broszura informacyjna

Departament Pożytku Publicznego

Plik do pobrania pobierz plik [8,5 MB] 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

1 % PODATKU na rzecz organizacji pożytku publicznego za lata 2003 - 2007

Broszura informacyjna

Departament Pożytku Publicznego

Plik do pobrania pobierz plik [4,04 MB]

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2007

Departament Pożytku Publicznego

Plik do pobrania pobierz plik [ 1,04 MB] 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2006

Departament Pożytku Publicznego

 Plik do pobrania pobierz plik [ 1,05 MB] 

 

 

 

 

 

  


 

 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
DEPARTAMENT POŻYTKU PUBLICZNEGO
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH
INSTYTUT POLITYKI SPOŁECZNEJ

Obszary gospodarki społecznej
Doświadczenia Partnerstwa
na Rzecz Rozwoju
Tu jest praca
POBIERZ >>>

Redakcja naukowa:
Paulina Chodyra, Ewa Leś, Małgorzata Ołdak

W a r s z a w a 2 0 0 8
 

 

 

 

 

 


 Departament Pożytku Publicznego zakończył realizację projektu „Profesjonalne służby zatrudnienia na rzecz ekonomii społecznej i trzeciego sektora", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten realizowany by we współpracy z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

Celem projektu „Profesjonalne służby zatrudnienia na rzecz ekonomii społecznej i trzeciego sektora" było stworzenie nowatorskiego programu szkoleniowego i jego wdrożenie poprzez przeprowadzenie szkoleń dla 450 beneficjentów ostatecznych - pracowników wszystkich Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy. Program zawiera m.in. zagadnienia dotyczące tworzenia i finansowania przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni socjalnych, Centrów i Klubów Integracji Społecznej, dobre praktyki przedsięwzięć społecznych zrealizowanych m.in. w ramach IW EQUAL. Omówione zostały także wolontariat, zlecanie zadań z zakresu rynku pracy podmiotom niepublicznym, w tym organizacjom pozarządowym, tworzenie partnerstw publiczno-społecznych na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i wykluczeniu społecznemu.

Elementem wspierającym projekt była interaktywna strona internetowa oraz telefoniczna infolinia, przeznaczone do bieżącego kształcenia i dokształcania pracowników publicznych służb zatrudnienia, zawierająca aktualne informacje, komentarze i porady w zakresie stosowania nowych usług i instrumentów w zakresie ekonomii społecznej.  W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w dwóch sesjach szkoleniowych oraz kursie e-lerningowym.

W rezultacie, w każdym powiatowym i wojewódzkim urzędzie pracy pojawił się specjalista z zakresu ekonomii społecznej i współpracy z trzecim sektorem. Jednocześnie projektowi towarzyszyła bogata działalność wydawnicza. W ramach projektu zostały m.in. wydane następujące publikacje (do pobrania po kliknięciu w tytuł):

  • Podmioty Ekonomii Społecznej - praktyczny przewodnik dla doradcy zawodowego (zestaw 4 broszur oraz gra):

1. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka, Rożne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej

2. Jolanta Koral, Centra Integracji Społecznej

3. Jolanta Koral, Spółdzielnie socjalne

4. Jolanta Koral, Organizacje pozarządowe

5. Jagoda Gandziarowska, Magdalena Klaus, Joanna Średnicka, Przyjacielska przysługa - gra dla doradcy zawodowego wraz z przewodnikiem


 

       Sprawozdanie z funkcjonowania
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
za 2006 rok

Departament Pożytku Publicznego

Warszawa 2008

pobierz:
http://www.pozytek.gov.pl/files/pozytek/sprawozdanie_z_ustawy/Sprawozdanie_za_2006_r.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 


 Ekspertyza "Standardy współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym" Ekspertyza przygotowana na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, dofinansowana przez Ministra Edukacji i Nauki (decyzja z kwietnia 2006r. ) ze środków na dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagajacej badania w 2006 r.

Autorzy ekspertyzy:
Marek Rymsza - autor części 1; 4, redakcja całości tekstu,
Piotr Frączak - współautor części 2; Aneksu 1
Ryszard Skrzypiec- współautor części 2; Aneksu 1
Zbigniew Wejman - autor części 3

Standardy współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym  [277 kB] >>>

Aneks (1)        Zestawienia tabelaryczne  [88,8 kB] >>>

Aneks (2)        Bibliografia [67,8 kB] >>>


  
Sprawozdanie z funkcjonowania
Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
za 2005 rok

Departament Pożytku Publicznego

Warszawa 2007
Liczba stron: 383
Format B5

pobierz plik [ 8,92 MB]

 

 

 

 

 

 

 


 

  

Sprawozdanie z funkcjonowania
Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
za okres od dnia jej wejścia w życie
do dnia 31 grudnia 2004 roku

Departament Pożytku Publicznego

Warszawa 2005
Liczba stron: 202
Format B5

 pobierz plik [MB]

 

 

 

 

 

 


Galia Chimiak Haw individualists make sloidarity workSprawozdanie z realizacji
Rządowego Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
w roku 2005

Departament Pożytku Publicznego

Warszawa 2007
Liczba stron: 68
Format B5 

 

 Plik do pobrania podbierz plik [546 KB]

 

 

Jacek Paluch - Jak przygotowac sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego "Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego"

Autor: Jacek Paluch

Warszawa 2007 
Liczba stron: 100
Format B5

Publikacja przygotowana na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

 

 Plik do pobrania pobierz plik [668 KB] 

 

 

 

Galia Chimiak - How individualists make solidarity work"How individualists make solidarity work"

Autor: Galia Chimiak

Warszawa 2006
Liczba stron: 330
Format B5

 Plik do pobrania pobierz plik [

UlotkaUlotka informacyjna: "Internetowa Baza Sprawozdań Finansowych Organizacji Pożytku Publicznego", Wydział Współpracy i Informacji  MPiPS, Warszawa 2006 r.
format A4 łamany na trzy części 

Ulotka zawiera podstawowe informacje dotyczące obowiązku publikacji sprawozdania finansowego w formie elektronicznej przez organizacjeę pożytku publicznego. Opisane zostały również krok po kroku czynności wymagane przy zamieszczaniu plików na stronie  internetowej http://bopp.pozytek.gov.pl.   

Plik do pobrania Ulotka-cześć 1-okładka [782 KB]
Plik do pobrania Ulotka-część 2-środek [894 KB]

Płyta CD - UstawaPłyta CD "Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Raporty z badań." Warszawa 2005.

CD zawiera:
1.   Sprawozdanie z działania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za okres od dnia jej wejścia w życie do dnia 31 grudnia 2004 roku.
2. Współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych po wejściu w życie Ustawy. Raport końcowy z realizacji projektu badawczego "Monitoring Ustawy o działności pożytku publicznego i o wolontariacie". Redakcja: Marek Rymsza i Grzegorz Makowski. Instytut Spraw Publicznych. Warszawa 2005.
3.  Monitoring działania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Raport z badań. Stowarzyszenie KLON/JAWOR. Warszawa 2005. 
  
   pobierz plikpobierz plik ZIP [1 689 KB]

 

Ulotka "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich", łamana na 3, przygotowana przez Wydział Współpracy i Dialogu.

Ulotka zawiera podstawowe informacje dotyczące Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, krótko opisuje obszary działania funduszu i jego cele na rok 2005.

pobierz plik  pobierz plik [92 KB]

 

Ulotka "Wolontariat zagraniczny", łamana na 3, przygotowana przez Wydział Współpracy i Dialogu.
W ulotce znajdują się informacje dotyczące warunków wykonywania świadczen wolontariackich za granicą (kto może wyjechać, o co powinien zadbać wolontariusz a o co  organizacja pośrednicząca w wyjeżdzie), a także adresy internetowe organizacji zajmujących się wolontariatem zagranicznym.

 

 

Ulotka "Zostań wolontariuszem", łamana na 3, przygotowana przez Wydział Współpracy i Dialogu.

Wolontariat-broszura informacyjna"Wolontariat - o czym każdy wolontariusz wiedzieć powinien", red. Wydział Współpracy i Dialogu", Warszawa 2004

Pobierz plikpobierz plik [2,21 MB]

"Wolontariat- o czym należy wiedzieć angażując wolontariusza", red. Wydział Współpracy i Dialogu, Warszawa 2004 

Pobierz plikpobierz plik [2,17 MB]

"Wolontariat w polskim systemie prawnym po wejściu w życie ustawy o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie", autor: Katarzyna Kołodziej, Warszawa 2004

pobierz plik  pobierz plik [134 KB]

Komentarz do ustawy "Komentarz do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" autor: Hubert Izdebski, Warszawa 2003

pobierz plik pobierz plik [496 KB]

"Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawa z dnia 24 kwietnia 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie", Warszawa 2003

pobierz plik pobierz plik  [177 KB]

"Ustawa o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie w pytaniach i odpowiedziach",  autorzy:Izabella Szaniawska, Piotr Kontkiewicz, Katarzyna Kołodziej, Warszawa 2003 r.

pobierz plik  pobierz plik  [165 KB]

"Act of Law of April 24th 2003 on Public Benefit and Volunteer Work", Warsaw 2003

pobierz plik pobierz plik [77 KB]

pobierz plik   pobierz plik [99 KB]

 

...

"Acte de Loi du 24 avril 2003 sur les activites du bien public et du volontariat", Varsovie 2003

pobierz plik pobierz plik [166 KB]

pobierz plik   pobierz plik [61 KB]

"ЗАКОН от 24 апреля 2003 г. о деятельности общественной пользы и волонтерстве", Варшавa 2005

Tagi:


Polecamy