Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Przebieg konferencji we Wrocławiu 26.10.2005

Informacja o przebiegu konferencji we Wrocławiu 26.10.2005

26 paĽdziernika 2005 r. w Sali Sejmikowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu odbyła się kolejna, druga już konferencja w ramach cyklu konsultacji społecznych Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie 2007-2013.

W spotkaniu zorganizowanym przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Polityki Społecznej we współpracy z Biurem Zarządzania Funduszami Europejskimi Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, administracji publicznej oraz innych podmiotów zainteresowanych problematyką zawartą w PO SO.

Konferencję otworzył Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego, który witając gości podkreślił, że proces konsultacji stanowi nowe spojrzenie na podział ról i status partnerów w tworzeniu rzeczywistości służącej budowie III sektora. Do elementów wchodzących w skład tej rzeczywistości zaliczył podstawy prawne, instytucjonalne i finansowe oraz kontekst programowy. Podkreślił, iż Program Operacyjny Społeczeństwo Obywatelskie jest jednym z programów operacyjnych włączonych w skład Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013.

Następnie Dyrektor Krzysztof Więckiewicz zaprezentował cele i założenia PO SO, jego priorytety i działania, a także sposoby finansowania oraz harmonogram prac nad programem  oraz wygłosił referat  pt. Program Operacyjny Społeczeństwo Obywatelskie a potrzeby sektora.

Zakończeniem pierwszej części konferencji było wystąpienie Tomasza Schimanka, niezależnego eksperta, który przedstawił kontekst PO SO, mocne strony Programu oraz kwestie, które należy poddać dyskusji i doprecyzować w trakcie prac nad Programem (w tym konieczność dopracowania wskaĽników monitorowania i ewaluacji, problemy legislacyjne, konieczność uspójnienia PO SO z innymi programami horyzontalnymi, a także uwzględnienie dotychczasowych doświadczeń z finansowaniem projektów).

Drugą część konferencji otworzyła prezentacja Karoliny Pomian z Regionalnego Ośrodka Szkolenia Europejskiego Funduszu Społecznego (ROSzEFS), która przedstawiła działalność Ośrodka.

Po prezentacji rozpoczęła się dyskusja. Uczestnicy konferencji zwracali uwagę zarówno na ogólne problemy sektora np. problemy dot. współpracy i partnerstwa pomiędzy administracją a organizacjami pozarządowymi, prace nad ustawą o spółdzielniach socjalnych, jak i prezentowali opinie dotyczące konkretnych treści PO SO np. wskazywano na konieczność poświęcenia większej uwagi bezpieczeństwu publicznemu, zjawisku patologizacji III sektora oraz dopracowanie systemu ewaluacji.

Uczestnicy konferencji podkreślali, że Program Operacyjny Społeczeństwo Obywatelskie stanowi szansę dla sektora i konieczne jest jego wdrożenie w życie.

Tomasz Schimanek zwrócił uwagę, że w chwili obecnej UE zastanawia się nad kształtem pomocy strukturalnej, która w wielu przypadkach jest obecnie nieefektywna (np. w kwestii bezrobocia), gdyż nie włączają się w nią obywatele (zaczęto mówić o kryzysie obywatelskości). W tym kontekście istotne jest wzmacnianie partnerstwa oraz tworzenie struktur, które będą reprezentować organizacje III sektora.

Podsumowując konferencję, Dyrektor Krzysztof Więckiewicz zebrał tematy, które pojawiły się w czasie dyskusji i odniósł się do nich. Podkreślił, że niedobrym sygnałem jest to, że wraca problem partycypacji, zarówno w odniesieniu do udziału organizacji w instytucjach opiniodawczo-doradczych, jak i w odniesieniu do udziału administracji publicznej w tworzeniu środowiska przyjaznego III sektorowi. Z zadowoleniem odniósł się do zainteresowania uczestników sprawami PO SO i do wniosków płynących z dyskusji. Na zakończenie spotkania Dyrektor Krzysztof Więckiewicz podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywny udział w dyskusji oraz zaprosił do wyrażania uwag i opinii na temat PO SO drogą elektroniczną za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Departamentu Pożytku Publicznego www.pozytek.gov.pl.

Tagi:

Polecamy