Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Projekty ustawy o przedsiębiorstwie społecznym

Przedsiębiorczość społeczna jest sferą życia społeczno-gospodarczego, pozostającą na pograniczu sektora przedsiębiorczości oraz sektora organizacji społecznych niedziałających  w celu osiągnięcia zysku. Sfera ta rozwija się w Polsce blisko od dekady, dotąd jednak nie została zdefiniowana w polskim porządku prawnym.

Jednocześnie uregulowanie otoczenia prawnego funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych poprzez przyjęcie przedmiotowej regulacji przewidziane zostało w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2020 (KPRES) przyjętym uchwałą Rady Ministrów nr 164. Projekt KPRES obejmuje okres 2014-2020 i stanowi rządowy programu rozwoju w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649).

KPRES porządkuje cele i działania związane z ekonomią społeczną, których finansowanie na lata 2014-2020 jest równolegle planowane ze środków unijnych, budżetu państwa, w tym funduszy celowych i budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

KPRES operacjonalizuje zapisy zintegrowanych strategii rozwoju kraju, przede wszystkim Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego, w którym, obok innych istotnych narzędzi wspierania rozwoju sektora, wprost zapowiada wprowadzenie w życie ustawy o przedsiębiorczości społecznej. Także w Strategii Sprawne Państwo wskazano uregulowanie otoczenia prawnego jako warunek rozwoju sektora przedsiębiorczości społecznej.

Unia Europejska przykłada coraz większe znaczenie do rozwoju przedsiębiorczości społecznej, czego dowodem może być komunikat Komisji Europejskiej Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej z października 2011 roku, który przedstawia plan działania w celu wsparcia rozwoju przedsiębiorstw społecznych w Unii Europejskiej. Jego konsekwencją jest również uwzględnienie ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w projektach rozporządzeń dotyczących wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2014 – 2020.

Prace nad projektem ustawy

Projektu ustawy o przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu ekonomii społecznej był efektem pracy Zespołu do spraw rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej powołanego przez Premiera RP zarządzeniem z dnia 15 grudnia 2008 r., a w szczególności Grupy Prawnej.  Zespół zaakceptował  i rekomendował do dalszych działań przedmiotowy projekt w dniu 17 lipca 2013 r.

Pobierz projekt ustawy - doc. >>>

W ramach dalszych prac nad projektem ustawy został przygotowany również projekt założeń do ww. dokumentu.

Pobierz projekt założeń - doc. >>>

W lutym 2013 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zgodnie z zapisami działu II Regulaminu pracy Rady Ministrów zwróciło się z prośbą do Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu o włączenie do prac Rady Ministrów projektu ustawy o przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu ekonomii społecznej.

W maju 2013 r. Zespół do Spraw Programowania Prac Rządu nie wyraził zgody na rezygnację z założeń i odroczył podjęcie decyzji w sprawie projektu do czasu przygotowania testu regulacyjnego. Ministerstwo przekazało w czerwcu uzupełniony dokument zgodnie z wytycznymi.

W kwietniu 2014 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej otrzymało informację od Wiceprzewodniczącego Zespołu do Spraw Programowania Prac Rządu, iż Zespół odroczył decyzję w sprawie włączeniu projektu założeń do Wykazu Prac Legislacyjnych Rady Ministrów do czasu przyjęcia przez Radę Ministrów Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2020 i zalecił uzupełnienie testu regulacyjnego. Pismem z dnia 8 maja 2014 r. zostały przesłane zalecenia i uwagi do testu regulacyjnego. Mając na uwadze przyjęcie w dniu 12 sierpnia 2014 r. uchwałą Rady Ministrów Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2020, Ministerstwo pismem z dnia 3 września 2014 r. ustosunkowało się do zgłoszonych uwag do testu regulacyjnego oraz uzupełniło jego treść w wymaganym zakresie. W toku dalszych prac nie podjęto decyzji o wpisaniu przedmiotowego projektu ustawy do prac legislacyjnych Rządu.

W lutym 2015 r. do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wpłynęło pismo Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska z dnia 6 lutego 2015 r., a następnie pismo Klubu Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego z dnia 19 lutego 2015 r.  przekazujące poselski projekt ustawy o przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu ekonomii społecznej, z prośbą o zaopiniowanie przedmiotowego poselskiego projektu ustawy. Departament Pożytku Publicznego udzielając odpowiedzi ww. klubom parlamentarnym zgłosił uwagi do projektu ustawy. 

Pobierz ( Druk sejmowy 3521 ) >>>

W lipcu 2015 r. rozpoczęto prace w Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o przedsiebiorstwie społecznym i wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej.

Podczas prac Podkomisji wraz z Biurem Legislacyjnym Sejmu RP wypracowano poprawki do druku sejmowego 3521.

Pobierz projekt ustawy po zmianach 7.09.2015 >>>

Z uwagi na postulat sektora Ekonomii Społecznej w dniu 7 września 2015 r. Podkomisja zawiesiła prace nad projektem ustawy.

Data utworzenia: 2015-09-08 10:35:26 przez: Jakub Schimanek

Tagi:

Polecamy