Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) 
 

29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce.

Przyjęcie Programu przez Radę Ministrów stanowi potwierdzenie głównych kierunków rozwoju i prowadzenia polityki prozatrudnieniowej rządu z wykorzystaniem środków EFS. Dokument będzie negocjowany z Komisją Europejską.

JAKIE Sˇ CELE I GŁÓWNE OBSZARY WSPARCIA PO KL
Program stanowi odpowiedĽ na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych,  rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki.

Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program będzie koncentrował wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli, wdrażaniem zasady dobrego rządzenia oraz promocją zdrowia zasobów pracy.

Celem głównym Programu jest: umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa.
 
JAK PROGRAM BĘDZIE WDRAŻANY
Program składa się z 11 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym. W ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego zostaną przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych.

JAK PROGRAM BĘDZIE FINANSOWANY
Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany będzie w 85 % ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz w 15 % ze środków krajowych. Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację Programu, wynosi prawie 11,5 mld euro, w tym wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld  euro a pozostałą część stanowią środki krajowe.

KTO BĘDZIE REALIZOWAŁ PROJEKTY
W ramach PO KL projekty będą mogły realizować:

 • instytucje rynku pracy,
 • instytucje szkoleniowe,
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej,
 • przedsiębiorcy,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego,
 • inne podmioty.

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
31 maja br. projekt Programu został kierunkowo przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do dalszych prac. W okresie od czerwca do paĽdziernika prowadzone były szeroko zakrojone konsultacje społeczne Programu, które miały na celu wywołanie debaty publicznej na temat strategii rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i uzyskanie opinii różnych środowisk i partnerów społeczno - gospodarczych, zainteresowanych możliwościami Europejskiego Funduszu Społecznego. Treść PO KL spotkała się z pozytywnym odbiorem uczestników konsultacji, którzy jednocześnie mieli realną możliwość wpływania na kształt jego zapisów, poprzez zgłaszanie własnych uwag i postulatów.

JAKIE ZMIANY WPROWADZONO DO PO KL W WYNIKU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
W porównaniu do poprzedniej wersji projektu Programu - z 31 maja br. - treść tego dokumentu uległa zmianie, wynikającej przede wszystkim z przeprowadzonych konsultacji społecznych Programu, jak również z dokonanej przez niezależnych ekspertów ewaluacji ex - ante jego zapisów. W związku z tym treść Programu zmieniła się w następujący sposób:

 • poprawiona została część diagnostyczna przede wszystkim poprzez uzupełnienie istniejących zapisów o bardziej pogłębione analizy poszczególnych obszarów wsparcia (np. opis współpracy III sektora z administracją publiczną, opis polskiego szkolnictwa zawodowego, informacje na temat systemu ochrony zdrowia i kadr medycznych),
 • dodany został rozdział opisujący regionalną charakterystykę obszarów wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o dane statystyczne dotyczące polskich województw,
 • znacznej modyfikacji uległy wskaĽniki realizacji Programu, zarówno w zakresie ich definicji jak i dodane zostały wartości bazowe wskaĽników oraz oszacowane ich wartości docelowe,
 • podkreślono rozwiązania wspierające równy dostęp dla kobiet i mężczyzn w dostępie do oferowanego wsparcia,
 • położono większy akcent na kwestię przeciwdziałania dyskryminacji w dostępie do rynku pracy poprzez uwypuklenie horyzontalnej zasady równości szans,
 • zapisy Programu zostały dostosowane do naniesionych w diagnozie zmian m.in. poprzez odniesienie się do kluczowych wyzwań polskiego rynku pracy, kondycji szkolnictwa zawodowego i rozwoju sektora ekonomii społecznej,
 • zwiększona została kwota dofinansowania całego Programu a także alokacje na poszczególne Priorytety.

NEGOCJACJE Z KOMISJˇ EUROPEJSKˇ
Projekt PO KL zostanie  skierowany do Komisji Europejskiej za pośrednictwem elektronicznego systemu ewidencji projektów i komunikacji SFC 2007-2013 (System for Fund Management in the European Community 2007 - 2013) celem rozpoczęcia oficjalnych negocjacji. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od przedstawicieli Komisji Europejskiej proces negocjacyjny może potrwać nawet do połowy przyszłego roku. Zgodnie z regulacjami prawnymi dotyczącymi funduszy strukturalnych okres kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów rozpoczyna się już w momencie przesłania Programu do Komisji Europejskiej (lub od 01.01.2007 r. - w zależności od tego która z tych dat jest wcześniejsza). Termin rozpoczęcia naboru wniosków w procedurze konkursowej będzie zatem uzależniony od czasu trwania i zakresu zmian dokonanych w toku negocjacji.

DALSZE PRZYGOTOWANIA DO WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU KAPITAŁ LUDZKI
Obecnie trwają intensywne prace nad przygotowaniem szczegółowych procedur i wytycznych, niezbędnych do rozpoczęcia procesu wdrażania funduszy strukturalnych w 2007 r. W szczególności przygotowywany jest Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL oraz Podręcznik Procesów PO KL, zawierające szczegółowe informacje i wytyczne dla instytucji zaangażowanych w proces absorpcji środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pobierz plik:
Projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wersja zaakceptowana przez Radę Ministrów w dniu 29.11.2006 r. 

***

Szczegółowe informacje na temat funduszy unijnych przyznanych Polsce na lata 2007-2013 wraz z projektami dokumentów programowych znajdują się na stronie www.funduszestrukturalne.gov.pl/nss

Ľródło: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/EFS+SPO+RZL/PO_KL_zaakceptowany.htm


Projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki   - wersja z 31 maja 2006 r.
zobacz>>

Projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wersja zaakceptowana przez Radę Ministrów w dniu 29.11.2006 r.


Tagi:

Polecamy