Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE II edycja FIO : 

                 
 
        Ministerstwo Polityki Społecznej
  ul. Nowogrodzka 1/3, 00-513 Warszawa
tel. (022) 66 10 135; faks (022) 66 10 460
      adres e-mail: pozytek@mps.gov.pl

    zaprasza organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki 
            organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych

do udziału w II edycji otwartego konkursu ofert
  na najlepsze projekty
finansowane w 2005 r.
            ze środków Rządowego Programu
          - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz dokumencie z dnia 8 marca br. “Podstawowe kierunki działań Rządu w zakresie realizacji Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2005 r.”.

I. Składane projekty muszą realizować jeden z poniższych celów:

1. wspieranie działań inicjowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie realizacji zadań publicznych,
2. wspieranie rozwoju współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym i publicznym,
4. wspieranie działań o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie inicjatyw obywatelskich, 
    /numeracja zgodna z dokumentem “Podstawowe kierunki działań (...)”/

oraz jednocześnie obejmować jeden z następujących obszarów:

 • zabezpieczenie społeczne,
 • integracja i aktywizacja społeczna,
 • prawa i wolności człowieka i obywatela,
 • nauka, kultura, edukacja i wychowanie,
 • bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa.

Uwaga: finansowane będą wyłącznie projekty mieszczące się w ramach statutowej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej.

II. Wymagany termin realizacji: 31 grudnia 2005 r.

III. Wysokość środków: na finansowanie Programu FIO wynosi ok. 8 mln zł, maksymalna kwota dotacji, o którą mogą ubiegać się wnioskodawcy to - 250 tys. zł, minimalna – 5 tys. zł.

IV. Wymagany pieniężny wkład własny przy projektach składanych na cel 1, 2 i 4 wynosi 10% wartości projektu.

V. Składanie ofert: przyjmowane będą wyłącznie wnioski wypełnione maszynowo na właściwym formularzu, dostępnym na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl; wnioski wraz z załącznikami i dyskietką należy przesłać do Departamentu Pożytku Publicznego na adres Ministerstwa Polityki Społecznej lub złożyć w siedzibie Ministerstwa w pok. 421.

Uwaga: zarówno wniosek, jak i załączniki muszą zostać przesłane do Departamentu w trzech egzemplarzach, każdy wniosek powinien zostać trwale połączony z załącznikami. Brak jednego z załączników lub wymaganej ilości egzemplarzy wniosków wraz z załącznikami skutkować będzie odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia dokumentów.

VI. Szczegółowe warunki: poniżej

VII. Termin składania ofert: na cel 1,2 i 4 do dnia 16 września 2005 r. /decyduje data stempla pocztowego/.

VIII. Ocena wniosku nastąpi w ciągu 60 dni roboczych od dnia jego złożenia.SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DLA WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJˇCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FIO:

1. Niezbędne załączniki: (wymagane jest aby załączniki były ponumerowane i ułożone zgodnie z podaną poniżej kolejności).

     1) aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) odpis z właściwego rejestru;

UWAGA! Podpisy na wniosku muszą być zgodne z rejestrem tzn. wniosek muszą podpisać osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych. Wniosek podpisany niezgodnie z załączonym rejestrem będzie odrzucony z przyczyn formalnych.

    2) oświadczenia osób wskazanych w pkt 10 i 12 z pkt I Wzoru Wniosku  (formularza) odpowiednio - o upoważnieniu do reprezentacji oraz do składania wyjaśnień i uzupełnień do oferty;

     3) sprawozdanie merytoryczne za ostatni rok;

     4) CIT-8 (w przypadku braku należy załączyć stosowne oświadczenie zawierające podstawę prawną zwalniającą z obowiązku sporządzania);

     5) statut;

     6) bilans za ostatni rok (w przypadku braku należy załączyć stosowne oświadczenie zawierające podstawę prawną zwalniającą z obowiązku sporządzania);

     7) rachunek wyników lub rachunek zysków i strat (w przypadku braku należy załączyć stosowne oświadczenie zawierające podstawę prawną zwalniającą z obowiązku sporządzania);

     8) wyciąg z konta (saldo rachunku) potwierdzający posiadanie środków własnych w wymaganej wysokości;

     9) w przypadku wniosków składanych w ramach celu 2 i 4 niezbędnym załącznikiem jest umowa partnerska i statut partnera.

UWAGA! Zarówno wniosek, jak i załączniki muszą zostać przesłane do Departamentu w trzech egzemplarzach, każdy wniosek powinien zostać trwale połączony z załącznikami. Brak jednego z załączników lub wymaganej ilości egzemplarzy wniosków wraz z załącznikami skutkować będzie odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych.


2. Kryteria oceny merytorycznej:

    1) Zgodność z celami i priorytetami Programu - 20%

    2) Metodologia - 20%

    3) Skuteczność i trwałość - 25%

    4) budżet - 20%

    5) zasoby osobowe i rzeczowe - 15%

  pobierz plik  Szczegółowa karta oceny projektu [43 KB]
  pobierz plik  Instrukcja do wniosku II edycji [69 KB]
  pobierz plik  Instrukcja przyporządkowania [74 KB]

3. Termin związania ofertą wynosi 90 dni, licząc od daty upływu terminu składania wniosków, określonego w ogłoszeniu.

4. Zasady przyznawania środków z FIO, w tym kryteria, termin i tryb stosowany przy wyborze wniosków oraz wymogi formalne wnioskodawcy i wniosku określa dokument: "Podstawowe kierunki działań Rządu w zakresie realizacji Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2005 roku".

5. Przyjmowane będą wyłącznie oferty złożone na właściwym formularzu dostępnym na stronie internetowej. 

  pobierz plik  Formularz wniosku FIO [62 KB]

6. Kwalifikowalność kosztów

a. Ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO), pokrywane będą jedynie niezbędne koszty związane BEZPOŚREDNIO z realizacją zadania, w tym m. in.:

koszty osobowe zarządzania i obsługi projektu (w tym np.: kierowanie projektem, koordynacja, księgowość – jednakże w części odpowiadającej zaangażowaniu danej osoby w realizację projektu, jak również osób zatrudnionych specjalnie na potrzeby projektu) – do wysokości 10% wartości dotacji,

koszty ponoszone w związku z pracą osób merytorycznie zaangażowanych w realizację projektu (w tym np.: trenerów, ekspertów, specjalistów realizujących zadania – jednakże w części odpowiadającej zaangażowaniu danej osoby w realizację projektu, jak również osób zatrudnionych specjalnie na potrzeby projektu),

koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów projektu (w tym np. materiały szkoleniowe, wynajem sali, wynajem niezbędnego sprzętu),

koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją projektu – w stosownej części, przypadającej na dany projekt (w tym np. opłaty za telefon/faks, opłaty pocztowe, czynsz, CO) – do wysokości 5% wartości dotacji,

koszty wyposażenia związane z realizacją zadania – do wysokości 5% wartości dotacji, nie więcej jednak niż 3.500,00 zł. za jednostkę sprzętową,

koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania – do wysokości 5% wartości dotacji, nie więcej jednak niż 5.000,00 zł.,

wyjazdy służbowe osób zaangażowanych w realizację projektu,

wydatki związane z działaniami promocyjnymi projektu (w tym m. in. plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe itp.),

podatek VAT (pod warunkiem, gdy w żaden sposób nie będzie mógł zostać odzyskany przez Wnioskodawcę. Sama możliwość odzyskania podatku VAT dyskwalifikuje taki wydatek jako koszt kwalifikowany).

b. Do wydatków, które w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) nie mogą być finansowane, należą wydatki nie odnoszące się jednoznacznie do projektu, w tym m. in.:

 • zakup nieruchomości,
 • rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań,
 • odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,
 • wydatki już finansowane z innych Ľródeł niż określone przez Wnioskodawcę,
 • nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej.

7. Każda organizacja może złożyć jeden wniosek na jeden cel. Wniosek złożony w tym samym celu zarejestrowany jako kolejny będzie odrzucony z przyczyn formalnych.

8. Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, bez względu na fakt posiadania przez te podmioty statusu organizacji pożytku publicznego.

9. Jeżeli projekt realizowany jest w ramach statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego – zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wysokość wynagrodzenia osób fizycznych zatrudnionych przy realizacji projektu nie może przekroczyć kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

UWAGA! NIE MA MOŻLIWOŚCI PRZESYŁANIA UZUPEŁNIENIA DOKUMENTÓW.


Diety wg stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tyt. podróży służbowej na obszarze kraju, Dz. U. Nr 236, poz. 1990).
...

Tagi:

Polecamy