Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Usunięte - Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (Narodowa Strategia Spójności  na lata 2007-2013

Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) na lata 2007-2013 to dokument strategiczny, przygotowywany przez kraje członkowskie, określający priorytety i obszary wykorzystania środków unijnych i krajowych w latach 2007-2013 oraz system wdrażania funduszy strukturalnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2007-2013.

W dniu 27 grudnia 2005 r. Rada Ministrów przyjęła projekt Założeń do zmian Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w stosunku do wstępnego projektu dokumentu, zaakceptowanego przez Radę Ministrów w dniu 27 września 2005 r. W dokumencie tym przedstawiona została propozycja nowego, w stosunku do projektu NPR 2007-2013 przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 6 września 2005 r., układu programów operacyjnych oraz priorytetów na lata 2007-2013, której ostateczna wersja została przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 24 stycznia 2006 r. Zaakceptowany układ programów operacyjnych zakłada przygotowanie 16 regionalnych programów operacyjnych oraz 6 sektorowych programów operacyjnych (w tym Program Operacyjny Pomoc Techniczna, będący uzupełnieniem programów sektorowych i regionalnych, służący wsparciu wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności):

 • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO),
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
 • Program Operacyjny Konkurencyjna Gospodarka,
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
 • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej,
 • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
 • Program Operacyjny Pomoc Techniczna.

Projekt układu programów i priorytetów na lata 2007-2013 przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 24 stycznia 2006 r. 

Nowa propozycja programów operacyjnych wynika bezpośrednio z zapisów projektów programów operacyjnych zaplanowanych w ramach NPR 2007-2013. Jednocześnie została skorelowana z Programem Działania Rządu Premiera Kazimierza Marcinkiewicza "Solidarne Państwo", kładąc tym samym nacisk na działania infrastrukturalne, działania wspierające innowacyjność, przedsiębiorczość i gospodarkę opartą na wiedzy, zwiększanie liczby miejsc pracy, inwestycje w kapitał ludzki i system edukacji, rozwój obszarów wiejskich, wsparcie obszarów Polski Wschodniej (5 najsłabszych regionów) oraz polepszenie administracji. Zmniejszona liczba sektorowych programów operacyjnych ma także przyczynić się do stworzenia bardziej efektywnego, czyli prostszego, sprawniejszego i tańszego systemu wdrażania funduszy strukturalnych i funduszu spójności niż ma to miejsce w obecnym okresie 2004-2006.

W dniu 14 lutego 2006 r. Rada Ministrów przyjęła „Wstępny projekt Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia) 2007-2013 wspierającej wzrost gospodarczy i zatrudnienie".

Cel strategiczny Narodowej Strategii Spójności (NSS):

Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach Unii Europejskiej i wewnątrz kraju.

Cele szczegółowe NSS:

 • Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego,
 • Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz społecznego
 • Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w tym szczególnie sektora usług,
 • Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów,
 • Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej,
 • Rozwój obszarów wiejskich.

Obecnie trwają konsultacje społeczne Wstepnego projektu Narodowej Strategii Społecznej na lata 2007-2013 wspierającej wzrost gospodarczy i zatrudnienie.

Więcej o Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 wspierającej wzrost gospodarczy i zatrudnienie na stronach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 

oraz
http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/strona_glowna/konferencja_srk_nsro_301106.htm


Tagi:

Polecamy