Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

DEPARTMENT OF SOCIAL ECONOMY
AND PUBLIC BENEFIT

Unit responsible for the implementation and promotion of the solutions adopted


more about the department

News

14.11.2017

Nabór wniosków o przyznanie akredytacji AKSES - edycja 2017/2018

Zapraszamy do zapoznania się z Ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie akredytacji AKSES.

08.11.2017

Ewaluacja projektu

Zapytanie ofertowe na dokonanie oceny zastosowanych metod konsultacji ustaw wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"

01.11.2017

Aktualności

Informacja o zmianie w postępowaniu przetargowym - Audyty w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej

26.10.2017

Aktualności

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, iż w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, od 30.10.2017 r. korespondencję w sprawach dotyczących organizacji pożytku publicznego oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich należy kierować na adres Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

24.10.2017

Informacja o naborze wniosków o dofinansowanie w konkursie "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" w ramach PO PC na lata 2014-2020

Nabór prowadzony jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

19.10.2017

Konsultacje projektu Programu współpracy

Do 5 listopada br. czekamy na uwagi w ramach konsultacji projektu Programu współpracy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018-2020.

12.10.2017

Konsultacje zakresu danych do monitorowania sektora ekonomii społecznej i solidarnej

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach zakresu danych, które będą mogły służyć do monitorowania kondycji sektora ekonomii społecznej i solidarnej.

29.08.2017

Nabory na wolne stanowisko pracy

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami o naborach na stanowiska: specjalisty/ki ds. akredytacji oraz specjalisty/-ki ds. badań i przygotowania ogólnodostępnego narzędzia informatycznego do monitorowania sektora ekonomii społecznej.

24.08.2017

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw.

07.07.2017

Przypomnienie o obowiązku publikacji sprawozdań finansowych i merytorycznych opp za rok 2016

Zachęcamy opp do wcześniejszego zamieszczania sprawozdań

27.06.2017

Posiedzenie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej - 26 kwietnia 2017 r.

Agenda, protokół, materiały z posiedzenia, a także podjęte uchwały.

14.06.2017

Konsultacje Za życiem - konferencje regionalne

Zapraszamy do udziału w konferencjach regionalnych w ramach projektu Konsultacje +. Najbliższe konferencje odbędą się w Szczecinie, Białymstoku, Ełku oraz Gorzowie Wielkopolskim.

09.05.2017

Nabór na wolne stanowisko pracy

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o naborze na wolne stanowisko pracy w projekcie pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

28.04.2017

Ekonomia społeczna

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi szacowania wartości zamówienia.

23.03.2017

Aktualności FIO

Udostępnienie kart ocen FIO 2017 - Priorytet 1, 2 i 4 Komponent Działań Systemowych

09.03.2017

Uzupełniający nabór ofert na realizację zadań w Komponencie Regionalnym w Priorytecie 1.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o uzupełniającym naborze ofert na realizację zadań w Komponencie Regionalnym w Priorytecie 1, dla operatorów mających swoją siedzibę w województwach: pomorskim, dolnośląskim i lubuskim

10.02.2017

Wyniki oceny formalnej FIO 2017 Priorytet 3 i 4

Uprzejmie informujemy, że zakończono ocenę formalną ofert złożonych w konkursie FIO 2017 - Priorytet 3 i 4. Zapraszamy do zapoznania się z listą wyników.

27.01.2017

FIO 2017 - informacja o terminie ogłoszenia wyników I naboru

Uprzejmie informujemy, że ogłoszenie wyników wrześniowego naboru w ramach konkursu FIO na rok 2017 (Priorytet 1, Priorytet 2, Priorytet 4 Komponent Działań Systemowych) planowane jest w I połowie lutego 2017 r.

23.01.2017

Informacja o wyborze partnera do projektu

Informacja o wyborze partnera do projektu mającego na celu wsparcie przeprowadzenia - w trakcie procesu legislacyjnego - pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz pozostałych ustaw wdrażających Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na lata 2017-2021 w ramach Działania 2.16 PO WER

13.01.2017

Ponowne zapytanie ofertowe na realizację warszatów

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego ogłasza ponowne zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów

12.01.2017

Ogłoszenie o naborze konsultantów ds. metodologii narzędzi badawczych

Zapraszamy do udziału w naborze konsultantów ds. metodologii narzędzi badawczych w ramach projektu pn. Zintegrowany system monitorowania sektora ES w POWER

10.01.2017

Nabór do Komisji Konkursowej FIO 2017

Zapraszamy do zgłaszania się do Komisji Konkursowej FIO 2017. Zgłoszenia można przesyłać do dnia 17 stycznia 2017 r.

10.01.2017

Komitet Sterująco-Monitorujący P FIO 2014-2020: nabór kandydatów ze strony pozarządowej

Uprzejmie informujemy, że nabór kandydatów ze strony pozarządowej do Komitetu Sterująco-Monitorującego Program FIO na lata 2014-2020 w kadencji na lata 2017 -2020 zostal przedłużony do 31 stycznia 2017 r.

24.11.2016

Ponowne zapytanie ofertowe - szkolenie i wizyta studyjna

W związku z brakiem ofert złożonych przez spółdzielnie socjalne na zapytanie ofertowe sformułowane w trybie art. 15 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych ogłoszone zostaje ponowne zapytanie ofertowe dotyczące organizacji szkolenia podnoszącego kompetencje kadry obsługującej proces akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w siedzibie podmiotu prowadzącego Centrum Integracji Społecznej/Klub Integracji Społecznej lub Zakład Aktywności Zawodowej/Warsztat Terapii Zajęciowej.

24.11.2016

Wyniki oceny formalnej FIO 2017

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami weryfikacji formalnej ofert w konkursie FIO 2017 - Priorytet 1.

23.11.2016

Nabór ekspertów ds. ekonomii społecznej oraz ekspertów ds. audytu

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór ekspertów ds. ekonomii społecznej oraz ekspertów ds. audytu do realizacji audytów w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach projektu ?Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej?

23.11.2016

Rozporządzenia

Zapraszamy do zapoznania się z nowym rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300):

09.09.2016

Komitet Akredytacyjny

Informujemy, że termin przyjmowania zgłoszeń ws. naboru kandydatów na członków Komitetu Akredytacyjnego został przedłużony do dnia 25 września br. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze uzupełniającym do Komitetu Akredytacyjnego.

30.08.2016

Nabór ekspertów FIO

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór na ekspertów dokonujących oceny sprawozdań FIO.

29.08.2016

Spotkania informacyjne dla oferentów FIO 2017

Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych dla osób zainteresowanych Konkursem FIO 2017. Spotkania planowane są we wszystkich województwach, organizowane są przez Urzędy Wojewódzkie. Udział w spotkaniach jest bezpłatny!

19.08.2016

Dokumenty do pobrania

Regulamin Konkursu FIO 2017 został przyjęty przez Komitet Sterująco-Monitorujący i podpisany przez Ministra. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

23.06.2016

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe - szkolenie podnoszące kompetencje kadry obsługującej system akredytacji

25.04.2016

Wyniki konkursu FIO 2016

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu FIO 2016 w Priorytecie 2.

19.04.2016

INFORMACJA W SPRAWIE ZASAD PROMOCJI 1% PODATKU

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 27 c ust. 3 ustawy opracował projekt rozporządzenia w sprawie zamieszczania informacji przez organizację pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

01.04.2016

Aktualności RDPP

Zapraszamy organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w otwartym spotkaniu organizowanym przez członków Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony pozarządowej, które odbędzie się 22 czerwca 2016 r.

10.03.2016

Wyniki odwołań od oceny formalnej FIO 2016

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami odwołań od oceny formalnej w konkursie ogólnym FIO 2016 (Priorytet 2) - po uwzględnieniu korekty.

03.02.2016

Wyniki oceny formalnej FIO 2016

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami weryfikacji formalnej ofert w konkursie FIO 2016 - Priorytet 2.

25.01.2016

Ostanie dni na złożenie sprawozdania FIO

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że w dniu 30 stycznia 2016 r., upływa termin na złożenie sprawozdania końcowego oraz częściowego P FIO 2015.

01.12.2015

Start drugiego naboru ofert w konkursie FIO 2016 (Priorytet 2)

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie FIO 2016 z 1 września br. dziś rusza drugi nabór - dotyczący Priorytetu 2. Aktywne społeczeństwo. Oferty można składać do 7 stycznia 2016 r. do godziny 16.15.

25.11.2015

Zaproszenie KSM P FIO 2014-2020

Zaproszenie na spotkanie organizowane z inicjatywy członków KSM P FIO 2014-2020 dot. podsumowania dotychczasowych doświadczeń organizacji realizujących projekty w ramach Komponentu Działań Systemowych w konkursach FIO 2014, FIO 2015 i FIO 2016.

19.11.2015

Czwarta errata do Regulaminu konkursu FIO w 2014

Do Regulaminu konkursu FIO w 2014 wprowadzono zmiany dotyczące zapisów w Części B - Zasady przyznawania dotacji w Priorytecie 1 oraz w komponentach, w rozdziale I. Realizacja projektów w Priorytecie 1.

19.11.2015

Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Departament Pożytku Publicznego zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie Badania systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020.

09.11.2015

Spotkania informacyjne dla oferentów FIO 2016

Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych dla osób zainteresowanych Konkursem FIO 2016. Spotkania odbędą się we wszystkich województwach, organizowane są przez właściwe dla województw Urzędy Marszałkowskie. Udział w spotkaniach jest bezpłatny!

29.10.2015

Przypomnienie o zbliżającym się drugim naborze ofert w konkursie FIO 2016 (Priorytet 2)

Przypominamy, że drugi nabór do Konkursu FIO 2016 rusza 1 grudnia 2015 r. i będzie trwał do 7 stycznia 2016 r. do godziny 16.15. Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach Priorytetu 2. Aktywne społeczeństwo.

28.10.2015

Nabór uzupełniający ofert na realizację zadań w Komponencie Działań Systemowych

Departament Pożytku Publicznego informuje o naborze uzupełniającym ofert na realizację zadań w Komponencie Działań Systemowych, w zakresie tematycznym 3 - Wsparcie dla organizacji realizujących projekty w zakresie działań strażniczych. Oferty należy składać przez Generator Ofert w terminie od 2 listopada 2015 r. do 24 listopada 2015 r. do godziny 16:15

16.10.2015

Konferencja upowszechniająca

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jako Lider projektu wraz z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej serdecznie zapraszają na konferencję pn. "Współpraca finansowa samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych: problemy, rozwiązania, rekomendacje"

13.07.2015

Konsultacje Regulaminu konkursu FIO w 2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem uwag z konsultacji projektu Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2016 r.

03.06.2015

Udostępnienie kart oceny FIO 2015

Zachęcamy do zapoznania się z kartami ocen ofert złożonych w ramach konkursu FIO 2015, na podstawie których sporządzona została lista rankingowa.

19.05.2015

Nowa zakładka na stronie głównej MPiPS pn. Program współpracy z NGO.

Zachęcamy do odwiedzania nowej zakładki poświęconej Programowi współpracy i regulacjom dot. konsultacji.

04.05.2015

Informacja dla oferentów dofinansowanych w konkursie FIO 2015

Szanowni Państwo, w najbliższych dniach Instytucja Zarządzająca będzie kontaktować się mailowo z podmiotami dofinansowanymi.

27.03.2015

Wyniki odwołań od oceny formalnej FIO 2015

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami odwołań od oceny formalnej w konkursie ogólnym FIO 2015.

12.03.2015

Ogłoszenia

Nabór Kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komitetu ds. Umowy Partnerstwa (KUP) i Komitetu Konsultacyjnego ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych na lata 2014-2020

12.03.2015

Wyniki oceny formalnej FIO 2015

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami weryfikacji formalnej ofert w konkursie FIO 2015.

09.03.2015

Wyniki oceny formalnej w Komponencie Działań Systemowych FIO 2015

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny formalnej

09.02.2015

Nabór kandydatów do Komitetu Monitorującego RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Termin na zgłaszanie kandydatów upływa dnia 19 lutego 2015 r.

05.02.2015

Zaproszenie na spotkanie pozarządowej strony RDPP z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 9 marca 2015 r.

W imieniu pozarządowej strony zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swojego udziału w spotkaniu.

02.02.2015

Informacja o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów na członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na kadencje 2015- 2020

Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że z dniem 2 lutego 2015 r. otwiera się procedurę wyłaniania przedstawicieli polskiego społeczeństwa obywatelskiego do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno ? Społecznego (EKES).

27.01.2015

Informacja w sprawie potwierdzeń złożonych ofert FIO 2015

Wiadomość dla oferentów FIO 2015, którzy do tej pory nie otrzymali mailowego potwierdzenia złożenia oferty w Generatorze.

27.01.2015

Sprawozdania

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że w dniu 30 stycznia 2015 r, upływa termin dla Zleceniobiorców realizujących zadania publiczne dofinansowane z P FIO 2014, których zadanie publiczne skończyło się zgodnie z umową w dniu 31 grudnia 2014 r.

16.01.2015

Infolinia FIO 2015

Uprzejmie informujemy, iż w związku z przedłużeniem terminu składania ofert w konkursie FIO 2015 infolinia funkcjonować będzie do środy, 21 stycznia, w godzinach 9:00 - 15:00. Numer telefonu infolinii: (022) 693 49 70

14.01.2015

Zaktualizowany wykaz OPP

Zgodnie z art. 27a ust 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikujemy wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2015.

17.12.2014

Uchwała nr 92 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 16 grudnia 2014 r.

RDPP podjęła uchwałę w sprawie wyników wyborów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 oraz w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych do komitetu monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa.

17.12.2014

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Rada Działalności Pożytku Publicznego zaprasza do przesyłania zgłoszeń kandydatów na członka oraz zastępcę członka do komitetu monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020. Zgłoszenia można przesyłać do 31 grudnia br.

11.12.2014

Wybory do Komitetów Monitorujących Programy Operacyjne 2014 - 2020

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza rozpoczęcie głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komitetu monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (KM RPO WSL) oraz komitetu monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020. Głosowanie kończy się o godz. 23:59 5 lutego 2015 r.

26.11.2014

Zaproszenie na spotaknie pozarządowej strony RDPP z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2014 r.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanuych przedstawicieli organizacji do nadsyłania swoich zgłoszeń do udziału w spotkaniu

12.11.2014

Zaproszenie na spotkanie pozarządowej strony RDPP z przedstawicielami organizacji pozarządowych

Spotkanie odbędzie się w dniu 8 grudnia 2014 r. o godz. 12.30. Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń do udziału w spotkaniu.

04.11.2014

Rachunki bankowe OPP

Komunikat ws. numerów rachunków bankowych właściwych do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

29.10.2014

Zaproszenie na spotkania dotyczące Systemu Akredytacji i Standardów Działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej AKSES

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zapraszają przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej na spotkania dotyczące Systemu Akredytacji i Standardów Działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej AKSES.

27.10.2014

Konsultacje publiczne projektu zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie powołania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

W związku z prowadzonymi konsultacjami projektu zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie powołania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, publikujemy wersję elektroniczną przedmiotowego dokumentu, z uprzejmą prośbą o nadsyłanie uwag na załączonym formularzu elektronicznym do dnia 7 listopada br. na adres e-mail: Andrzej.Radniecki@mpips.gov.pl

27.10.2014

Konsultacje publiczne projektu zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie powołania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

W związku z prowadzonymi konsultacjami projektu zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie powołania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, publikujemy wersję elektroniczną przedmiotowego dokumentu, z uprzejmą prośbą o nadsyłanie uwag na załączonym formularzu elektronicznym do dnia 7 listopada br. na adres e-mail: Andrzej.Radniecki@mpips.gov.pl

16.10.2014

Konferencja Dobre rządzenie - Realizacja Priorytetu V (Działanie 5.4 i 5.5) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Konferencja odbędzie się w dniu 5 listopada 2014 r. Zapraszamy Państwa do nadsyłania swoich zgłoszeń.

14.10.2014

Prośba o wsparcie zbiórki zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajobrazowe w celu zakupu leków dla szpitali we Lwowie.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do włączenia się do akcji "Pomoc Poszkodowanym w konflikcie na Ukrainie"

10.10.2014

Zaproszenie na VI Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej "SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA 2020 - PERSPEKTYWY ROZWOJOWE"

Forum odbędzie się w dniach 17-19 listopada 2014 r. Zachęcamy Państwa do nasyłania swoich zgłoszeń

06.10.2014

Program współpracy Ministra Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017.

Zachęcamy do zapoznania się z Programem Współpracy i Informacjami dodatkowymi do Programu.

11.09.2014

Procedura wyborcza

Dnia 9 września 2014 r. Rada Działalności Pożytku Publicznego podjęła uchwałę nr 83 w sprawie ordynacji wyborczej określającej zasady wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komitetów monitorujących krajowe i regionalne programy operacyjne na lata 2014-2020.

11.09.2014

Komitet Sterująco-Monitorujący Program FIO na lata 2014-2020

Informujemy, że 11 września 2014 r. weszło w życie zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie powołania Komitetu Sterująco-Monitorującego Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

10.09.2014

Informacja o przedłużeniu projektu systemowego Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce

Uprzejmie informujemy, iż realizacja niniejszego projwktu została przedłużona do marca 2015 r.

01.09.2014

Zaproszenie na Forum Dobrych Praktyk FIO 2014

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza na Forum Dobrych Praktyk Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, które odbędzie w dniu 26 września 2014 r., w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. Andrzeja Bączkowskiego, przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie.

29.08.2014

Raport z konsultacji społecznych projektu Programu współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z raportem.

26.08.2014

Wstępne założenia Regulaminu konkursu FIO w 2015 r.

Przedstawiamy wstępne założenia do "Regulaminu Konkursu FIO w 2015 r.". Prosimy o zgłaszanie uwag, opinii i pomysłów dotyczących regulaminu przyszłorocznego konkursu. Termin przyjmowania uwag: do 8 września 2014 r.

13.08.2014

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej przyjęty przez Radę Ministrów!

W dniu 12 sierpnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej.

24.07.2014

Zaproszenie do udziału we wdrożeniach instrumentów współpracy finansowej JST z NGO

Informujemy, iż rozpoczęto nabór gmin i powiatów zainteresowanych wdrożeniami nowych mechanizmów współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi.

06.06.2014

Zaproszenie na panel obywatelski (debatę publiczną) poświęcony konsultacjom projektu Programu współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017.

Spotkanie odbędzie się w dniu 2 lipca br. o godz. 10.00, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przesyłania zgłoszeń.

28.05.2014

Bezpłatne szkolenia nt. kwestii prawno-organizacyjnych dot. wdrażania instrumentów współpracy finansowej samorządów z organizacjami pozarządowymi

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jako Lider projektu "Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych", wraz z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenia nt. kwestii prawno-organizacyjnych dot. wdrażania instrumentów współpracy finansowej samorządów z organizacjami pozarządowymi.

26.05.2014

Dodatkowy nabór ekspertów FIO

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłasza uzupełniający nabór ekspertów dokonujących oceny merytorycznej ofert, które będą składane w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w latach 2014 - 2020.

23.05.2014

Zatwierdzony skład Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej

W dniu 22.05.2014 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził poniższy skład Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.

15.05.2014

Program Rozwoju Przedsiębiorstw przyjęty przez Radę Ministrów

System wsparcia dla polskich innowacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz kompleksowy katalog instrumentów pomocy na każdym etapie rozwoju firmy to główne elementy Programu Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 roku (PRP), przygotowanego w Ministerstwie Gospodarki. Rada Ministrów przyjęła dokument 8 kwietnia 2014 r.

15.05.2014

Zaproszenie na Targi Dobrego Klimatu - VI Targi Ekonomii Społecznej 21 czerwca w Nowym Warpnie

Gmina Nowe Warpno i Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość zapraszają w Pierwszy Dzień Lata na Targi Dobrego Klimatu. Po raz szósty spotkamy się na największej imprezie w regionie promującej ekonomię społeczną. Tematem przewodnim tegorocznych Targów będą: - turystyka społeczna i turystyka dobrej pogody, - kultura, moda i desing społeczny. Uczestnicy targów nie tylko pokażą swoje produkty, ale też zachęcą zwiedzających do udziału w warsztatach, pokazach i innych aktywnościach.

14.05.2014

Zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uwag do projektu Programu współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017. Uwagi można nadsyłać do dnia 2 lipca 2014 r.

13.05.2014

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie z pozarządową stroną RDPP.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego do wzięcia udziału w otwartym spotkaniu organizowanym przez członków RDPP ze strony pozarządowej, które odbędzie się w dniu 2 czerwca 2014 r.

13.05.2014

Informacja o sprawozdaniach OPP za 2013 rok w Systemie sprawozdań OPP

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, iż w Systemie sprawozdań organizacji pożytku publicznego została uruchomiona możliwość zamieszczania sprawozdań OPP za 2013 rok.

09.05.2014

Badanie wpływu PO FIO 2009-2013 na wzrost aktywności społecznej obywateli w Polsce

Departament Pożytku Publicznego zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania wpływu PO FIO 2009-2013 na wzrost aktywności społecznej obywateli w Polsce.

30.04.2014

Informacja dotycząca stanu prac nad projektem Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Informacja dotycząca stanu prac nad projektem Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej

18.04.2014

Ogłoszenie o naborze na wolontariat do DPP

Nabór na wolontariat do DPP.

17.04.2014

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sal na spotkania konsultacyjne projektu Programu współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-201

Prośba o nadsyłanie ofert wynajmu sal na spotkania konsultacyjne zaplanowane w okresie od maja do lipca.

17.04.2014

Przedłużenie terminu składania wniosków o przyznanie środków z Funduszu Pracy.

Informacja o przedłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie środków rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programów dla osób bezrobotnych

25.03.2014

Ogłoszenie o naborze stażysty/stażystki

Przedłużenie terminu przesyłania zgłoszeń na stażystę/stażyskę do wykonywania zadań w obszarze ekonomii społecznej w Departamencie Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

12.03.2014

Ogłoszenie o naborze stażysty/stażystki

Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poszukuje stażysty/stażystki do wykonywania zadań w obszarze ekonomii społecznej.

04.03.2014

Uruchomienie drugiego numeru Infolinii FIO 2014

Uprzejmie informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem konkursem, do końca naboru wniosków (tj. do 07.03.2014) uruchomiony zostaje drugi numer Infolinii: 22/661-11-47 Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00.

03.03.2014

Zaproszenie do zgłaszania chęci uczestnictwa w pracach Zespołu ds. pomocy na rzecz Ukrainy

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych do zgłaszania chęci uczestnictwa w Zespole ds. pomocy na rzecz Ukrainy.

27.02.2014

Konkurs na najlepsze projekty społeczne oparte o ideę współpracy międzysektorowej !!!

Ashoka, Zermatt Summit Foundation, Fondation Guilé, DPD i Boehringer Ingelheim, zapraszają do udziału w konkursie na najlepsze, innowacyjne projekty realizowane w ramach współpracy międzysektorowej...

25.02.2014

Zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dziennik Ustaw RP, 19 lutego 2014 r.

25.02.2014

Zaproszenie na spotkanie pozarządowej RDPP z organizacjam pozarządowymi

Zapraszamy organizacje społeczeństwa obywatelskiego do wzięcia udziału w otwartym spotkaniu organizowanym przez członków RDPP ze strony pozarządowej w dniu 24 marca br.

13.02.2014

Social Enterprise: Blended Learning - ankieta British Council

Social Enterprise: Blended Learning - ankieta British Council dotycząca potrzeb szkoleniowych w obszarze przedsiębiorczości społecznej

13.02.2014

Spotkania informacyjne dla projektodawców w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_14_2013

Spotkania informacyjne odbędą się w Warszawie, przy ul. Tamka 1 w godz. 12.00-14.00.

11.02.2014

Nabór na ekspertów prowadzących zajęcia warsztatowe dla trenerów

Nabór na ekspertów prowadzących zajęcia warsztatowe dla trenerów

07.02.2014

Ogłoszenie konkursu FIO

Konkurs FIO 2014 został ogłoszony.

04.02.2014

Zaangażuj rodziny we wspólne pomaganie ? wolontariat rodzinny na start!

"Rodzina to podstawa!" tak twierdzi zdecydowana większość Polaków. Aż 78% z nas uważa, że najważniejszą wartością, którą kierujemy się w życiu, jest szczęście rodzinne. Jak w takim razie sprawić, by czas spędzony razem z bliskimi był jak najbardziej wartościowy? Odpowiedź jest prosta ? zaangażować się w działania na rzecz innych całą rodziną!

04.02.2014

Zaproszenie na spotkania informacyjne FIO 2014

W związku z przyjęciem Regulaminu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2014 oraz planowanym ogłoszeniem konkursu, zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w FIO, na spotkania informacyjne organizowane we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi województw, dotyczące nowych zasad ubiegania się o dotację określonych w Regulaminie oraz logiki projektowej.

31.01.2014

Informacja o naborze firmy szkoleniowej, która zajmie sie kompeksową organizacją szkolenia z technik konsultacji i współpracy z org. pozarządowymi

Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przesyłania odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące kompleksowego przygotowania szkolenia z technik konsultacji i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

30.01.2014

Regulamin Konkursu FIO w 2014 r.

Regulamin Konkursu FIO w 2014 r. został przyjęty przez Komitet Sterująco-Monitorujący i zaakceptowany przez Ministra.

21.01.2014

Informacja o Informatorze Obywatelskim - nowym serwisie interentowym Związku Biur Porad Obywatelskich

Związek Biur Porad Obywatelskich zaprasza do odwiedzenia Informatora Obywatelskiego ? nowego serwisu edukacyjno-poradniczego, który od 1 stycznia br. uruchomiony został w portalu organizacji pozarządowych ngo.pl.

17.01.2014

Informacja o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydata/kandydatki na członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES).

Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w związku z wygaśnięciem mandatu jednego z członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno ? Społecznego (EKES), otwiera się procedurę uzupełniającego wyłonienia jednego przedstawiciela polskiego społeczeństwa obywatelskiego (grupa III ?różne interesy) do EKES na okres do zakończenia obecnej kadencji.

17.01.2014

Informacja o sprawozdaniach OPP za 2013 rok w Systemie sprawozdań OPP

Z uwagi na wejście w życie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego Dz.U. z 2013 r. Nr 234) trwają prace dostosowujące System sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego do aktualnego stanu prawnego. W związku z powyższym opcja składania sprawozdań za rok 2013 jest wyłączona. Przewidywany

08.01.2014

Uczestnictwo organizacji pozarządowych w wykonywaniu orzeczeń sądu.

Informacja nt. uczestnictwa organizacji pozarządowych w wykonywaniu orzeczeń sądu nadesłana przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

17.12.2013

Konsultacje Regulaminu konkursu FIO w 2014 r.

Departament Pożytku Publicznego zaprasza wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu "Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2014 r."

12.12.2013

Program FIO przyjęty przez Radę Ministrów.

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że Rada Ministrów w dniu 27 listopada br. przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 - 2020, przedłożoną przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

03.12.2013

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolntariacie

Zaproszenie do przesyłania propozycji zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolntariacie.

02.12.2013

Prezentacja dotycząca uczestnictwa społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń sądu.

Prezentacja została przygotowana przez Radę Główną ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.

02.12.2013

Prezentacja dotycząca uczestnictwa społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń sądu.

Prezentacja została przygotowana przez Radę Główną ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.

27.11.2013

Kongres pt. Wsparcie spółdzielczości socjalnej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2009-2013

W dniach (28-29 listopada) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wraz z Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych organizuje w Warszawie Kongres pt. Wsparcie spółdzielczości socjalnej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2009-2013.

26.11.2013

Zaproszenie organizacji społeczeństwa obywatelskiego do wzięcia udziału w otwartym spotkaniu organizowanym przez członków Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony pozarządowej, które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2013 r.

Członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony pozarządowej serdecznie zapraszają organizacje sektora obywatelskiego na otwarte spotkanie poświęcone podsumowaniu dotychczasowych prac RDPP.

06.11.2013

Zaproszenie na kongres pt. Wsparcie spółdzielczości socjalnej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2009-2013

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wraz z Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych zapraszają na kongres pt. Wsparcie spółdzielczości socjalnej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2009-2013.

Operations

Contact

Ministry of Labour
and Social Policy
Department of Public Benefit

Ul. Żurawia 4a
tel.: (+48 22) 693 47 59
fax.:(+48 22) 693 46 60
00-503 Warszawa
e-mail: pozytek@mpips.gov.pl

We recommend