Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

DEPARTMENT OF SOCIAL ECONOMY
AND SOLIDAR

Unit responsible for the implementation and promotion of the solutions adopted


more about the department

News

09.07.2018

Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu(Dz. U. poz. 1209), zostało opracowane w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2494).

05.07.2018

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu w ramach konsultacji publicznych projektu aktualizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, które odbędzie się 17 lipca 2018 r.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego - do 12 lipca br.

04.07.2018

Ponowny nabór na wolne stanowisko pracy

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania ofert na stanowisko ds. audytu w projekcie pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

28.06.2018

Lista PS

Lista przedsiębiorstw społecznych, to lista podmiotów, które nie dzielą zysku, ale przeznaczają go na cele społeczne. Np. na rzecz społeczności lokalnej lub na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które pracują w tym przedsiębiorstwie.

07.06.2018

"Rola sektora non-profit w dostarczaniu usług społecznych w latach 2014-2016"

Opracowanie przygotowane przez GUS. Zachęcamy do lektury.

Operations

Contact

Ministry of Labour
and Social Policy
Department of Public Benefit

Ul. Żurawia 4a
tel.: (+48 22) 693 47 59
fax.:(+48 22) 693 46 60
00-503 Warszawa
e-mail: pozytek@mpips.gov.pl

We recommend