Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Lista przedsiębiorstw społecznych

W związku z wejściem w życie 9 stycznia 2018 r. nowelizacji Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (CT 9) oraz wprowadzeniem do tego dokumentu opisu sposobu weryfikacji statusu przedsiębiorstwa społecznego (PS), Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej (DES) w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamierza wprowadzić ogólnopolską listę PS
w oparciu o definicję i warunki określone w znowelizowanych
Wytycznych. W związku z realizacją tego zadania, niezbędna będzie ścisła współpraca pomiędzy Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej i Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Ogólnopolska lista PS może stać się ważnym narzędziem uwidoczniającym potencjał sektora ekonomii społecznej i solidarnej oraz wyodrębnionym miejscem pozwalającym na wyszukiwanie odpowiednich podmiotów dla potencjalnych zamawiających. Dzięki temu PS zdobędą dodatkową możliwość pozyskiwania klientów i zamówień oraz uczestnictwa
w spotkaniach lub innych wydarzeniach dla nich dedykowanych. Łatwo dostępna baza PS zwiększy skuteczność systemu wsparcia i pomoże w promocji przedsiębiorstw społecznych, dlatego jej pełne wdrożenie jest wyzwaniem dla wszystkich uczestników systemu wsparcia ekonomii społecznej i solidarnej oraz jednym z priorytetów dla MRPiPS.

Wdrożenie listy przedsiębiorstw społecznych w oparciu o znowelizowane Wytyczne oznacza dla MRPiPS:

  • publikowanie i regularną aktualizację listy PS;
  • rozstrzyganie wątpliwości dotyczących nadania statusu PS (na wniosek ROPS);
  • rozpatrywanie odwołań od decyzji ROPS zgłaszanych przez PS bezpośrednio do MRPiPS.
Lista prowadzona przez MRPiPS będzie obejmowała wyłącznie podmioty wpisujące się w definicję PS w Wytycznych obowiązujących od dnia 9 stycznia br. Rozstrzyganie wątpliwości i rozpatrywanie odwołań również będzie dotyczyło podmiotów weryfikowanych w oparciu o znowelizowane Wytyczne
 

Osobą do kontaktów roboczych w tej sprawie jest Pani Anna Moskwa-Wysokińska (tel. 22 461 61 36, anna.moskwa@mrpips.gov.pl).

 

Data utworzenia: 2018-03-19 12:12:58 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2018-03-20 14:15:42 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy