Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Komunikat z posiedzenia RDPP w dniu 28 czerwca 2005

 

Spotkania z osobami rekomendowanymi przez RDPP do Rad NFZ oraz Komitetów Monitorujących i Sterujących były głównymi punktami kolejnego posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego, które odbyło się 28 czerwca  w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.

 

Intencją tych spotkań jest, by osoby rekomendowane przez Radę Działalności Pożytku Publicznego poznały miejsce w którym mogą dzielić się spostrzeżeniami, uwagami i wrażeniami ze swojej pracy - powiedział Rafał Baniak, współprzewodniczący RDPP, otwierając posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego. Spotkania z osobami biorącymi udział w pracach Rad NFZ oraz Komitetach Monitorujących i Sterujących miały również charakter zapoznawczy, dzięki nim zaistniała możliwość nawiązania kontaktu, a w perspektywie współpracy pomiędzy jego uczestnikami. Dzięki temu – dodał minister Baniak – będzie można pracować sprawniej.

 

Na spotkanie z członkami RDPP przyjechali przedstawiciele 14 województw. Uczestnicy przekazywali spostrzeżenia i doświadczenia związane z funkcjonowaniem i rolą Rad NFZ w poszczególnych województwach. Opinie dotyczące współpracy rad z kierownictwem Oddziałów nie są jednolite. Istnieją regiony, w których relacje przebiegają prawidłowo, jednocześnie można wskazać oddziały, w których opinia rady nie jest brana pod uwagę. Zgodnie twierdzono, że elementem szczególnej koncentracji powinny być starania o zbudowanie skutecznych mechanizmów kontroli, przede wszystkim transferu  i przepływu środków finansowych.  Wiele korzyści – zdaniem uczestników posiedzenia – może płynąć ze spotkań z członkami RDPP, które równocześnie dają możliwość skonfrontowania spostrzeżeń, wymiany doświadczeń a wreszcie wypracowania wspólnego stanowiska osób biorących udział w pracach rad. – Najważniejsza jest identyfikacja wspólnych problemów – powiedziała Ewa Kulik – Bielińska (Fundacja im. Stefana Batorego), potwierdzając, że Rada będzie w ramach posiadanych uprawnień i kompetencji wspierać podejmowane inicjatywy. Henryk Gołębiewski, podsekretarz stanu w MENiS zaproponował, stworzenie pisemnej formy ujednoliconych sugestii, które zostaną przekazane przedstawicielowi III sektora, powołanemu przez premiera do Rady Krajowej NFZ. Współprzewodniczący Rafał Baniak, sugerował wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za kontakt z RDPP oraz zaproponował, by na kolejne, wrześniowe spotkanie osoby rekomendowane przygotowały materiał do dyskusji i konsultacji z przedstawicielami resortu zdrowia. 

 

Podobny charakter miało spotkanie z osobami rekomendowanymi przez RDPP do udziału w Komitetach Monitorujących i Sterujących. Rozpoczynając dyskusję Marcin Dadel (OFOP) przybliżył specyfikę Komitetu Monitorującego Inicjatywę Wspólnotową EQUAL, koncentrując się na aktywności przedstawicieli NGO w ramach prac Komitetu oraz występujących dysproporcjach aktywności. Warto, jego zdaniem, prezentować efekty prac Komitetów m.in. w celu budowania wśród organizacji pozarządowych świadomości własnej roli. Stowarzyszenie Klon/Jawor zaoferowało udostępnienie miejsca do zamieszczania raportów ze spotkań Komitetów na portalu www.ngo.pl. Jakub Wygnański (Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych) przypomniał rolę obecności III sektora w Komitetach, stwierdzając że sytuacja obecna wymaga intensywnej pracy i stworzenia wspólnych mechanizmów, a jeszcze wcześniej skutecznego systemu komunikacji. Ten – zdaniem niektórych uczestników – zawodzi również na płaszczyĽnie kontaktów pomiędzy samymi organizacjami pozarządowymi. W tym kontekście zaproponowano spotkanie w ramach Ogólnopolskiego Forum na rzecz Organizacji Pozarządowych, przewidzianego na koniec września 2005. Kwestie frekwencji, nienależytego przygotowania a nawet braku kompetencji, powszechnie identyfikowane przez uczestników spotkania, utożsamione zostały między innymi z niewystarczającą selekcją kandydatów do udziału w Komitetach. Poważnym problemem okazuje się również stosunkowo niska wśród przedstawicieli NGO świadomość posiadanych uprawnień. W tej perspektywie, zgodnie postulowano stworzenie systemu szkoleń dla osób zasiadających w Komitetach. Współprzewodniczący Rafał Baniak zadeklarował, że między innymi w sprawie szkoleń zwróci się do Ministra Gospodarki i Pracy z prośbą o przygotowanie zbiorczej informacji. Podkreślił również, że wszystkie poruszone przez uczestników spotkania problemy związane z kwestiami formalnymi, przedstawione Radzie w formie pisemnej, zostaną w ramach kompetencji RDPP wyjaśnione. – To spotkanie świadczy o potrzebie organizowania kolejnych – powiedział minister Baniak podsumowując spotkanie członków Rady z osobami rekomendowanymi przez RDPP do udziału w Komitetach Monitorujących i Sterujących.

 

Trzecią część posiedzenia stanowiła informacja na temat Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie przedstawiona przez Krzysztofa Więckiewicza, dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego. Omówiony został charakter tworzonych dokumentów między innymi pod kątem zawartych w Strategii Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego czterech priorytetów, stanowiących podstawę do budowy Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie. Dyrektor Więckiewicz podziękował za udział III sektora w pracach nad tymi strategicznymi dokumentami. Minister Rafał Baniak, poinformował, że formalne przyjęcie Narodowego Planu Rozwoju nastąpi prawdopodobnie we wrześniu tego roku.

 

W trakcie posiedzenia omówiona została procedura naboru kandydatów do drugiej kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego. Ustalono, że rekomendacje będą mogły wpływać do Ministerstwa po terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów. Przywołując pomysł zorganizowania głosowania w ramach wrześniowego OFOPu, członkowie Rady uznali, że jest to dobry moment na eksperyment przed w pełni demokratycznymi wyborami do RDPP, które miałyby się odbyć za trzy lata.

 

W dalszej części posiedzenia minister Baniak przedstawił stan prac nad rozpatrywaniem wniosków do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, wskazując na najczęściej występujące przyczyny ich odrzucenia oraz prezentując zasady oceny merytorycznej dokonywanej przez ekspertów.

Podsumowanie wraz z wykazem popełnianych błędów i wskazówkami jak ich uniknąć zostanie zamieszczony na stronie www.pozytek.gov.pl. Ustalono, że 11 lipca członkowie Rady spotkają się jako Komitet Monitorujący Program FIO.

 

W punkcie sprawy różne dyskutowano m.in. o konieczności wprowadzenia zmian w ustawie dotyczących zbiórek publicznych, konieczności zamieszczania sprawozdań w Monitorze B oraz kwestii zwolnień z podatku VAT. Członkowie Rady odnosili się również do efektów uzyskanych w ramach mechanizmu 1%. Zaproszony na spotkanie Dariusz Niestrzębski, zastępca dyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich w MF poinformował, że ostateczne wyniki poznamy w połowie sierpnia. Podkreślił również, że problemem nadrzędnym jest niska informatyzacja Urzędów Skarbowych.

 

Następne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego odbędzie się we wrześniu.

 

Polecamy